Last ned PDF

Transcription

Last ned PDF
INNHOLD
SIDE 06 > Om Gjerstad
Norges ledende utvikler og produsent av skuffer og annet utstyr til anleggsmaskiner. Produktene våre er attraktive
verden over og eksporteres til over 40 land på seks kontinenter. Alle våre produkter er designet for høy ytelse og kvalitet.
SIDE 08 > Våre merkevarer
Gjerstad tilbyr utstyr fra 2,5 tonn til 500 tonn, fordelt på merkevareseriene Excalite, Gjerstad og Xtreme.
SIDE 10 > Historien bak gjerstad
Grunnlagt av Kjetil Moe i 1964, da som Gjerstad mek. Verksted. Selskapet drives nå av Moes sønn, Tor Kjetilson Moe.
SIDE 14 > utstyr til gravemaskin
Side 16 > Excalite
Side 22 > gjerstad
Side 32 > xtreme
side 34 > utstyr til hjullaster
Gjerstad produserer et bredt utvalg av skuffer og tilbehør også til hjullastere og andre anleggsmaskiner.
side 40 > utstyr til veihøvel
side 42 > andre PRODUKTER
side 44 > SERVICE
Gjerstad har gjennom sin lange erfaring innenfor anleggsbransjen bygget seg opp solid kunnskap om vedlikehold og
reparasjoner, og hvilken viktig betydning godt vedlikehold har for økt levetid.
Side 46 > KONTAKT OSS
Brokelandsheia, 4993 Sundebru / tlf: +47 37 11 91 00 / e-post: [email protected] / gjerstad.com
S id e 03 > I NNH OL D
Om Gjersta d
Gjerstad produserer et bredt utvalg av graveskuffer og tilbehør til gravemaskiner, hjullastere og andre
anleggsmaskiner. Gjerstadskuffen er blitt et begrep på kvalitet, designet for varighet i solid utførelse og med
perfekt passform. Med de senere års utvidede produktspekter har vi bevist at vi er tilpasningsdyktige og
lydhøre for markedets forventninger og krav, og for fulle forsvarer vår posisjon som markedsleder.
Gjerstad Products AS
Mowit Norden AB
Kvalitetsbevisste
Kragerø Maskinering AS
Gjerstad ble grunnlagt
Mowit Norden AB er et
kunder er nøkkelen til
Kragerø Maskinering
av Kjetil Moe i 1964,
datterselskap av Gjerstad
vår suksess. Vi vet at
AS er delvis eid av
da som Gjerstad mek.
gruppen og holder til i
du ikke nøyer deg med
Gjerstadgruppen,
Verksted. Selskapet
Bollnäs Kommun.
standardløsninger.
og driver kun med
Med revolusjonerende
Vi vet at du vil ha
drives nå av Kjetil Moes
sønn, Tor Kjetilson Moe.
maskinering.
teknikk og funksjonell
kvalitetsredskap som
Selskapet har et bredt
Gjerstad Engineering AS
design flytter Mowit
holder lenge. Vi vet at du
utvalg av maskiner innen
Gjerstad Engineering
standarden for
kan dine saker. Det får
for CNC-maskinering,
AS er et konsulentfirma,
anleggsutstyr inn i
oss til å strekke oss enda
og jobber mot kunder
underlagt Gjerstad-
framtiden – allerede i
lenger.
innenfor industri- og
gruppen, som skal kunne
dag. Vi produserer solid
offshore/subsea-
tilby deg som kunde et
redskap for hjullastere,
sektoren.
fullverdig tilbud innen
gravemaskiner,
engineeringtjenester.
motorredskap og
Gjerstad har mer enn
traktorer. Design og
45 års erfaring innen
produksjon skjer i våre
produksjon og tekniske
tradisjonsrike lokaler i
løsninger.
Hälsingland. Svensk så
det holder!
S i d e 0 6 > om gje r stad > fi rm apr esentasj on
våre merkevarer
råeste
Markedets utstyr
- uansett maskinstørrelse!
To n n a s j e : 2 > 3 / 3 > 4 / 5 > 6 / 6 > 8 / 1 2 > 1 4 / 1 4 > 1 6 / 1 6 > 1 8
S i d e 0 8 > om gje r stad > vår e m erkevare r
To n n a s j e : 1 2 > 1 4 / 1 4 > 1 6 / 1 6 > 1 8 / 1 8 > 2 0 / 2 0 > 2 3 / 2 3 > 2 5 / 2 5 > 2 8 / 2 8 > 3 2 / 3 2 > 4 0 / 4 0 > 5 5
To n n a s j e : 3 5 > 4 0 / 4 0 > 6 0 / 6 0 > 8 0 / 8 0 > 1 0 0 / 1 0 0 > 2 0 0
S id e 09 > om gj er stad > vår e me r kevare r
HISTORIEN bak gjerstad
1964: Gjerstad mek.
1967: Det lille verkst-
verksted AS ble stiftet
edet som virksomheten
i 1964 av Kjetil Moe.
startet i ble snart for
Han drev da som
lite, og i 1967 flyttet
maskinentreprenør,
bedriften inn i et nytt,
og så behovet for
moderne bygg. Dette
bedre skuffer enn de
førte til ny vekst, og
som ble levert med
snart var Gjerstad-
anleggsmaskinene. Til
skuffene kjent over
å begynne med bestod
hele landet for sin gode
virksomheten av bygging
kvalitet og passform.
og reparasjon av egne
Samtidig økte produkt-
1970 og 1980-tallet:
skuffer, men det ble
spekteret, og i tillegg til
På 1970- og 80-tallet ble
snart spørsmål om
skuffer ble det produ-
verkstedet utvidet flere
skuffer fra andre. Dette
sert snøryddingsutstyr,
ganger, og i 1988 flyttet
førte også til kontakt
tømmerhåndteringsut-
bedriften inn i nytt, tids-
med maskinforhandlere
styr, sidetippskuffer
messig industribygg ca 2
som begynte å kjøpe
for tunnellasting og
km fra det opprinnelige
skuffer til sine nye
utstyr for håndtering av
verkstedet. Den påføl-
maskiner.
steinblokker. Dessuten
gende tidens drastiske
ble det i en periode pro-
fall i anleggsmarkedet
dusert mange tilhengere
medførte noen tunge år
for transport av anleggs-
for bedriften, med store
maskiner. Kjetil Moe
kapitalkostnader og
knyttet også kontakter i
fallende omsetning.
flere andre land, og etter
hvert ble eksporten en
betydelig del av salget.
S i d e 1 0 > H I STORIE N OM GJERSTAD > oppstart en
Historien bak Gjerstad forts.
2000-tallet: Årene
produksjon i Asia for
frem til 2008 var
å møte den voksende
preget av sterk vekst
konkurransen. Fra og
og stort fokus på
med 2010 ble Gjerstad
produktutvikling.
delt opp i to selskaper
Gjerstad skapte blant
så etter navneskifte
annet shimsefrie
og omorganisering er
vendbare HK fester som
det nå salgsselskapet
ble en salgssuksess med
Gjerstad Intera AS og
1990-tallet: Utover
dobling av salget hvert
produksjonsenheten
1990-tallet utviklet
år etter lanseringen i
Gjerstad Production
bedriften seg videre,
2005. Omsetning, antall
AS 2011 var igjen et
fikk nye kunder, og
ansatte og resultatene
sterkt år for Gjerstad
produserte stadig
vokste frem til og med
med vekst og nye kunder
nytt og større utstyr.
2007, som var rekord
Verden over.
I 1999 ble Kjetil
året for Gjerstad.
Moe drept under en
Vår strategi er å vokse
forretningsreise i Sør-
Etter 2008 ble det
med høyere volum på
Afrika.
igjen svært dårlige
våre kjerneprodukter,
tider i anleggsbransjen
samtidig som vi stadig
Familien hadde et klart
og Gjerstad benyttet
søker nye produkter og
ønske om at bedriften
den rolige tiden til og
markeder for ytterligere
skulle føres videre slik
ytterligere å utvikle nye
vekst. Våre kunder stiller
Kjetil ønsket, og etter
produkter, forbedre
daglig krav til oss og
en overgangsperiode
eksisterende produkter,
veien videre er avhengig
overtok sønnen, Tor
markedstilpasninger
av at vi klarer å svare på
Kjetilson Moe som daglig
med våre kunder og
utfordringene. Det skal
leder i 2004.
samtidig ble det etablert
vi klare!
S id e 13 > H I STORIE N OM GJER STAD > u tvik li n g
utstyr t il g ravemask in
Gjerstad ble etablert i 1964. I dag er vi Norges ledende utvikler og produsent av skuffer og annet utstyr til anleggsmaskiner.
Våre produkter er attraktive verden over og eksporteres til over 40 land på seks kontinenter. Alle våre produkter er designet
for høy ytelse og kvalitet. Sammen med kunden bidrar vi mer enn gjerne til å finne den beste løsningen. Vår service og
oppfølging i etterkant utvikler oss, og gir kunden økt driftssikkerhet til en lavest mulig kostnad.
SIDE 16 > EXCALITE
Excalite er vår skuffeserie som er spesielt laget for servicemaskiner fra 2,5-18 tonn, og består av
graveskuffe, faste pusseskuffe, hydrauliske pusseskuffe, smalskuffe og rippertann.
SIDE 22 > GJERSTAD
Vår største serie av utstyr, for maskinstørrelse 12-100 tonn. Består av HK-feste, graveskuffe, fast
pusseskuffe, hydrauliske pusseskuffe, smalskuffe, rippertann, kombiklo og sorteringsklo.
SIDE 32 > XTREME
Xtreme er vår skuffeserie fra 35-200 tonn. Beregnet for de aller tøffeste lastejobbene.
S i d e 1 4 > u t st yr t il gr av emask i n
E xca li te g raveskuffer
• Lett, men slitesterk oppbygning
• Inntil 25 % lettere
• Spesielttilpasset rotortilt og
• Inntil 30% rimeligere
maskiner rettet mot servicearbeid
(1) Skuffen er produsert i stålkvalitet med 450
brinell hardhet.
(2) Rett design for lang levetid
og god ytelse.
Leveres i størrelsene:
(2)
(1)
S i d e 1 6 > u t styr til gr ave maskin > excalitese rie n
Volum L. / HK
Bredde
Anbefalt vektkl
Vekt ca.
145 / S40
500mm
2-3 tonn
97kg
165 / S40
600mm
2-3 tonn
108kg
185 / S40
600mm
2-3 tonn
111kg
210 / S40
600mm
3-4 tonn
146kg
230 / S40
620mm
3-4 tonn
151kg
250 / S40
620mm
4-5 tonn
152kg
265 / S40
650mm
4-5 tonn
170kg
285 / S40
700mm
4-5 tonn
185kg
320 / S40
800mm
5-6 tonn
200kg
400 / S50
800mm
6-8 tonn
245kg
600 / S60
950mm
12-14 tonn
455kg
700 / S60
1050mm
14-16 tonn
485kg
800 / S60
1080mm
16-18 tonn
510kg
900 / S60
1100mm
18-20 tonn
690kg
E xca li te faste pusseskuffer
• Lett, men slitesterk oppbygning
• Inntil 25 % lettere
• Spesielttilpasset rotortilt og
• Inntil 30% rimeligere
maskiner rettet mot servicearbeid
(1) Skuffen er produsert i stålkvalitet med 450
brinell hardhet.
(2) Rett design for lang levetid
og god ytelse.
Leveres i størrelsene:
(2)
Volum L. / HK
Bredde
Anbef. maskinstr.
Vekt
110 / S40
1050mm
2-3 tonn
137kg
150 / S40
1100mm
3-4 tonn
142kg
185 / S40
1150mm
3-4 tonn
156kg
210 / S40
1200mm
4-5 tonn
179kg
300 / S40
1300mm
5-6 tonn
199kg
350 / S50
1300mm
6-8 tonn
240kg
400 / S50
1300mm
6-8 tonn
250kg
650 / S50
1500mm
12-14 tonn
430kg
750 / S60
1600mm
14-16 tonn
460kg
900 / S60
1700mm
16-18 tonn
560kg
(1)
S id e 17 > u tsty r til grav emaskin > excali teser ien
E xca li te H Y D RAU LI SKE pusseskuffer
• Lett, men slitesterk oppbygning
• Inntil 25 % lettere
• Spesielttilpasset rotortilt og
• Inntil 30% rimeligere
(1) Skuffen er produsert i
stålkvalitet med 450 brinell
maskiner rettet mot servicearbeid
hardhet.
(2) Rett design for lang levetid
og god ytelse.
Leveres i størrelsene:
(2)
(1)
S i d e 1 8 > u t styr til gr ave maskin > excalitese rie n
Volum L. / HK
Bredde
Anbefalt vektkl
110 / S40
1050mm
2-3 tonn
150 / S40
1100mm
3-4 tonn
185 / S40
1150mm
3-4 tonn
210 / S40
1200mm
4-5 tonn
300 / S40
1300mm
5-6 tonn
350 / S50
1300mm
6-8 tonn
400 / S50
1300mm
6-8 tonn
E xca li te SMA Lskuffer
• Lett, men slitesterk oppbygning
• Inntil 25 % lettere
• Spesielttilpasset rotortilt og
• Inntil 30% rimeligere
maskiner rettet mot servicearbeid
(1) Skuffen er produsert i stålkvalitet med 450
brinell hardhet.
(2) Rett design for lang levetid
og god ytelse.
Leveres i størrelsene:
Volum L. / HK
Bredde
Anbef. maskinstr.
Vekt
80 / S40
300mm
2-3 tonn
81kg
100 / S40
400mm
3-4 tonn
90kg
120 / S40
300mm
4-5 tonn
105kg
155 / S40
400mm
5-6 tonn
115kg
220 / S50
400mm
6-8 tonn
190kg
350 / S60
540mm
12-14 tonn
325kg
420 / S60
660mm
14-18 tonn
385kg
(2)
(1)
S id e 19 > u tsty r til grav emaskin > excali teser ien
E xca li te R I PPERE
• Lett, men slitesterk oppbygning
• Inntil 25 % lettere
• Spesielttilpasset rotortilt og
• Inntil 30% rimeligere
(1) Ripperen er produsert i
stålkvalitet med 450 brinell
maskiner rettet mot servicearbeid
hardhet.
(2) Rett design for lang levetid
og god ytelse.
Leveres i størrelsene:
(1)
(2)
S i d e 2 0 > u t styr til gr ave maskin > excalitese rie n
HK
Anbefalt vektkl
S40
2-6 tonn
S50
6-8 tonn
G JERSTA D HK-FESTER
• Effektivitet ved å kunne snu redskap
(1) Optimale byggemål.
• Låses mot redskapen med to kiler, noe som gjør festene shimsefrie
(2) Dobbel kile shimsefritt.
• Ingen slark p.g.a. konstant trykk på kilene foran og bak
(3) Slangefritt hydraulisk uttak.
• Stor anleggsflate gir mindre slitasje
(4) Vendbart.
• Ingen innvendige slanger, dette eliminerer eventuelle slangebrudd
(5) Linjeborrede maskinfester.
Leveres i størrelsene:
(1)
(5)
(3)
(2)
(4)
S i d e 2 2 > u t styr til gr ave maskin > V E ND BARE HK- FESTER
Type
Anb. maskinstr.
Vekt ca. (kg)
G40
2-6 tonn
35
G50
6-10 tonn
100
G60
110-18 tonn
150
G70
16-32 tonn
300
G80
40-40 tonn
400
G90
35-55 tonn
650
Vi har nordisk standardmål på våre HK-fester (unntatt G90)
Type
Bredde
Akselavstand
Akseldiameter
G40
238 mm
c/c 300
Ø40 mm
G50
268 mm
c/c 430
Ø50 mm
G60
338 mm
c/c 480
Ø60 mm
G70
448 mm
c/c 600
Ø70 mm
G80
586 mm
c/c 670
Ø80 mm
G90
620 mm
c/c 750
Ø90 mm
G JERSTA D g raveskuffer
• Lett å fylle
• Minimal slitasje
(1) 450/500 brinell i slitedeler.
• God inntregning i massen
• Bredt utvalg av slitedeler etter kundeønske
(2) Rett design for lang levetid
• Gunstig tannradius
• Tverrspiss front er standard fra 1800L
• Gunstige brytekrefter
• Produseres i slitestål H400/450/500
og god ytelse.
Leveres i størrelsene:
(2)
(1)
Volum L. / HK
Bredde
Anbefalt vektkl
700 / S60
1100mm
10-14 tonn
800 / S60
1130mm
14-17 tonn
900 / S60
1150mm
14-19 tonn
1000 / S70
1230mm
17-20 tonn
1150 / S70
1360mm
20-23 tonn
1250 / S70
1360mm
20-25 tonn
1350 / S70
1480mm
23-30 tonn
1500 / S70
1500mm
23-30 tonn
1600 / S70
1560mm
23-30 tonn
1700 / S70
1610mm
26-32 tonn
1800 / G90
1710mm
30-40 tonn
2000 / G90
1770mm
30-40 tonn
2200 / G90
1770mm
30-40 tonn
2400 / G90
1830mm
30-40 tonn
2600 / G90
1800mm
40-50 tonn
2800 / G90
1900mm
40-50 tonn
3000 / G90
2000mm
40-50 tonn
3200 / G90
2100mm
40-50 tonn
S id e 23 > u tsty r til gravemaskin > G RAVE SKUFFE R
G JERSTA D faste pusseskuffer
Nytt design er tilpasset for bruk under rotortilt med kona sider og innsvingede hjørner.
(1) 10° kona sider.
(2) 45° innsvingede hjørner.
• Tykkere bunn uten tverrgående sliteribber som standard
(3) Lang bunn.
• Designet for bruk under rotortilt
Leveres i størrelsene:
Volum (liter)
Bredde
Anbef. maskinstr.
Vekt
650/S60
1500 mm
10-14 tonn
515 kg
750/S60
1600 mm
10-16 tonn
550 kg
900/S60/S70
1700 mm
16-18 tonn
600 kg
1100/S70
1800 mm
18-23 tonn
900 kg
1300/S70
2000 mm
23-32 tonn
1085 kg
1450/S70
2000 mm
23-32 tonn
1105 kg
1600/S70
2000 mm
23-32 tonn
1200 kg
(2)
(1)
(3)
S id e 25 > u tsty r til grav emask in > FASTe p u ssesk u f fe r
G JERSTA D h ydrau liske pusseskuffer
(1) 15° kona sider.
(2) Tykkere bunn i 450 brinell uten sliteribbe.
(3) Linjeboret opplagring mellom vugge og skuffe, med utskiftbare sliteplater.
Leveres i størrelsene:
(3)
Volum (liter)
Bredde
Anbef. maskinstr.
Vekt
1450
2000 mm
32-23 tonn
1650 kg
1800
2300 mm
32-40 tonn
2400 kg
2400
2500 mm
32-40 tonn
2800 kg
2700
2600 mm
40-50 tonn
3250
2700 mm
40-50 tonn
3750 kg
• 45 grader tilting hver vei
• Shimseplater mellom vugge og skuffe
• Linjeboret opplagring mellom vugge
(1)
og skuffe
(2)
S i d e 2 6 > u t styr til gr ave maskin > H YD RAUL ISKE pusses kuf fer
• Tykk bunn - uten sliteribber
• Beskyttelse over hydraulikk
G JERSTA D S mal skuffer
• Lett å fylle/tømme
(1) 4° kona sider.
• God beskyttelse mot slitasje sikrer lang levetid på skuff
(2)Tykkere bunn i 450 brinell uten sliteribber.
• Lave vedlikeholdskostnader og høy driftssikkerhet
Leveres i størrelsene:
Volum L. / HK
Bredde
Anbef. maskinstr.
Vekt
350 / S60
540 mm
10-16 tonn
365 kg
420 / S60
660 mm
10-16 tonn
390 kg
600 / S70
700 mm
16-24 tonn
630 kg
700 / S70
750 mm
24-30 tonn
720 kg
850 / S70
870 mm
24-30 tonn
770 kg
1100 / G90
950 mm
30-40 tonn
1310 kg
(1)
(2)
S id e 27 > u t sty r til grav emaski n > s m als k u f fe r
G JERSTA D rippere
Våre rippere får du med Cat J tann og med de aktuelle
(1) Smidig ripper bygd for norske forhold.
festene som G60, G70, G80 og G90. (For mindre rippere, se Excalite)
HK
Anbef. maskinstr.
G60
12-19 tonn
G70
16-32 tonn
G80
30-40 tonn
G90
35-55 tonn
(1)
S id e 28 > u t sty r til grav emaskin > r ipper e
G JERSTA D kombi klo
•Gjerstad Kombiklo er en solid
•Foringer i alle ledd og kraftig
steinklo bygget i W700 og H450 stål
til gravemaskiner
sylinder for stor klemkraft
(1) Utskiftbare fester
(2) Bygget i W700 og H450 for gravemaskin.
•Kloa blir levert i 4 størrelser
•Kloa har akkumulator og
•Leveres med alle aktuelle fester til
slangebruddsventil
gravemaskin, inkl. OilQuick
•Utskiftbare fester
(1)
(2)
S i d e 3 0 > u t styr til gr ave maskin > KOMBIKLO
Leveres i størrelsene:
Største gap
Bredde
Anbef. maskinstr.
Vekt
950 mm
440 mm
4-7 tonn
240 kg
1560 mm
480 mm
8-12 tonn
370 kg
1750 mm
545 mm
12-25 tonn
500 kg
2200 mm
650 mm
20-35 tonn
1030 kg
G JERSTA D S ORTERING SKLO
•Gjerstad Sorteringsklo er solid
bygget i W700 og H450 stål til
gravemaskiner
•Kloa blir levert i 2 størrelser
(1) Utskiftbare fester
•Leveres med alle aktuelle fester til
(2) Bygget i W700 og H450 for gravemaskin.
gravemaskin, inkl. OilQuick
•Kloa har akkumulator og
•Utskiftbare fester
slangebruddsventil
Leveres i størrelsene:
•Foringer i alle ledd og kraftig
sylinder for stor klemkraft
Største gap
Bredde
Anbef. maskinstr.
Vekt
1685 mm
800 mm
8-15 tonn
490 kg
2350 mm
1100 mm
15-25 tonn
1070 kg
(1)
(2)
S id e 31 > u t sty r til grav emaskin > KO MBI KLO
XTREME - SER I E N
Gjerstad Xtreme er en skuffeserie som er beregnet for de tøffeste lastejobbene. Xtremeskuffen
(1) Heels
har ikke tverrgående sliteribber, men Heels-Chocky Bar-Half Arrow-Side Bar Protection og
(2) Chocky Bar
innvendig sliteplate i slitesonen.
(3) Half Arrow
(4) Side Bar Protection
(5) Innvendig sliteplate
Enkelt vedlikehold. Leveres fra 2000 L.
Leveres i størrelsene:
Volum L. / HK
Anb. vektkl
1800 / G90
35-40 tonn
• Er beskyttet der hvor det behøves.
2000 / G90
35-40 tonn
• Dette gir lengre levetid
2200 / G90
35-40 tonn
• Lettere inntrengning i massen
2400 / G90
35-40 tonn
• Økt produksjon
2600 / G90
40-60 tonn
• Redusert drivstofforbruk
2800 / G90
40-60 tonn
• Stålkvaliteten opprettholdes ved
3000 / G90
40-60 tonn
3200 / G90
40-60 tonn
3500
40-60 tonn
3800
60-80 tonn
4000
60-80 tonn
4200
60-80 tonn
4500
60-80 tonn
4800
80-100 tonn
5000
80-100 tonn
5200
80-100 tonn
5500
80-100 tonn
5700
80-100 tonn
6000
80-100 tonn
mindre sveis og mindre tilført varme
• Produseres i 450/500 HB
S i d e 3 2 > u t styr til gr ave maskin > xtre m eser ien
(5)
(1)
(4)
(3)
(2)
S id e 33 > u tsty r til grav emaski n > x tr em eser ien
utstyr t il h ju ll aster
I tillegg til vårt omfattende utvalg av utstyr til gravemaskin, tilbyr
Gjerstad også et bredt utvalg av utstyr til hjullastere.
Våre mest solgte produkter innenfor hjullastersegmentet er;
+ HK fester
+ Hjullasterskuffer
+ Lettmaterialskuffer
+ Planeringsskuffer
+ Sandsprederskuffer
+ Sidetipp
+ Containerløft
+ Gaffelløft
+ Steinblokksutstyr
+ HSV Snøblad
+ Rangearm
S i d e 3 4 > u t sty r t il h jull ast er
HK fester for hjullastere
Hjullasterskuffer
Gjerstad leverer et bredt utvalg
Gjerstad utvikler og produserer
av HK fester til hjullaster som
hjullasterskuffer i alle størrelser
BM HK, Gjerstad kile HK og
og med tilpasset slitestål og
forskjellige overgangsadapter.
design etter kundens ønsker.
lettmaterialskuffer
Planeringsskuffer
tekst
t
ks
e
t
S i d e 3 6 > u t sty r t il h jull ast er
sandsprederskuffer
Containerløft
Gjerstad er ledende på
t
ks
e
t
handtering av containere
med 360 graders rotasjon.
Fås med forskjellige
gaffeldimensjoner.
G a ff e l l øft
Sidetippskuffer
Gjerstad er ledende på utvikling
Gjerstad leverer et utvalg a gaffelløft med mekanisk eller hydraulisk
sideforskyvning og forskjellige gaffeldimensjoner.
og produksjon av sidetippskuffer
for hovedsakelig utlasting i tunell.
Finnes i følgende størrelser:
+ 3400L
+ 3800L
+ 4500L
+ 5000L
+ 7100L
S id e 37 > u t styr t i l h j u llaste r
Stei nbl o kks u tst y r
HSV Snøbl ad
Gjerstad har gjennom mange år utviklet i samarbeid med våre kunder solide
Gjerstad leverer solide snøskjær fra 3,67 meter og opp til 9,8
løsninger for håndtering av steinblokker. Vi leverer blokkskuffer, blokkløft,
meters bredde.
brytepigg, renskerake og utskyver i tillegg til Gjerstad kile HK.
ra n ge a rm
t
teks
S id e 39 > u t styr t i l h j u llaste r
utstyr t il ve ih øve l
F r o ntbl a d f o r V eih øve l
Gjerstad har utviklet og produserer i dag den mest
«originale» løsningen for veihøvelskjær. Gjerstad
frontbladet leveres med mange forskjellige
tilleggsløsninger i følgende størrelser:
+ 10 fot
+ 12 fot
+ 14 fot
?
o
nf
i
isk
kn
e
t
S i d e 4 0 > u t sty r t il veih øve l
And re pr od ukter
Gjerstad JetWash Express
det med ca 2.400 liter vann i minuttet.
Optimal rengjøring sikres med over
•Effektiv rengjøring med ca 2400l
vann i minuttet
JetWash Express Supermobil
100 dyser som vasker både hjulene
•Enkel rigging på anleggsplassen
er en meget effektiv hjul og
og understellet på kjøretøyet. Vannet
•Automatisk drift og minimalt vedlikehold
understellsvasker for rengjøring av
resirkuleres til et avsetningskar på ca
•Avsetningskar på ca 15m3 med
kjøretøy på anleggsplassen. Anlegget
15m3 som er utstyrt med skrapebånd
slamfjerning rett i container
er enkelt å frakte, lett å sette opp og
for fjerning av bunnslam.
•Kan leveres flere varianter med hensyn
til størrelse og kapasitet
tilnærmet vedlikeholdsfritt i drift.
Vannmengden i karet etterfylles
Vaskeprosessen settes i gang
automatisk ved behov. Alle
automatisk ved hjelp av lysbro ved
forbindelser er utstyrt med
innkjøring. Mens kjøretøyet beveger
hurtigkoblinger for enkel montering
seg sakte gjennom anlegget spyles
og demontering av anlegget.
•Vi kan også levere stasjonære anlegg
Leveres i størrelsene:
Bredde
Volum
Pumper/dyser
Daglig kapasitet
4m
2500 l/min
1 / 104
100-150 biler
4m
5000 l/min
2 / 104
250-350 biler
6m
5000 l/m
2 / 184
300 + biler
S id e 43 > an d re p r od u k t e r
SERV I CE
(1) Sylindre og stang- og pakkboks.
Gjerstad har gjennom sin
Vi tilbyr deler til alle
Gjerstad påtar seg
lange erfaring innenfor
typer graveskuffer,
også servicearbeid
anleggsbransjen bygget
hjullasterskuffer, gafler
ute på anleggene. Med
(2) Alle typer sliteribber, rette og valset.
seg opp solid kunnskap
og tannsystem; vi
våre servicebiler er vi
(3) Fronter komplett med tannsystem og LP eller half
om vedlikehold og
tilbyr også kledning til
godt forberedt på dine
arrow. Påboltet eller påsveist leveres i 450 brinell.
reparasjoner, og hvilken
dumperkasser, i deler
utfordringer.
Spør oss også om sidevanger eller andre deler.
viktig betydning godt
eller ferdig montert.
vedlikehold har for økt
Vårt plateverksted
Ta kontakt med oss for
levetid. Vi ønsker å bidra
tilbyr førsteklasses
et tilbud på deler til
Pakningssett og Gelenklager.
(4) Alle Typer Tannsystem
(5) Grinder S40, S50, S60, S70, S80 og G90. For graveskuffer eller rette grinder. Forbedret og kraftig design.
til at ditt Gjerstad-
bearbeiding ved hjelp
ditt utstyr, og vi skal
(6) Fronter i alle størrelser. Ingen er for store!
utstyr skal gi deg den
av våre gass- og
sørge for den effektive
(7) Gafler i alle dimensjoner
beste totaløkonomien.
plasmaskjæremaskiner,
og gode service som du
(8) Bunner til grave- og lasteskuffer til alle fabrikat.
valser, knekker og
fortjener!
(9) Alle typer fronter forsenket for bolton, leveres med
alle typer tannsystem og bolton.
sakser.
Leveres i 450 og 500 brinell.
(8)
(5)
(3)
(9)
(6)
(7)
(2)
(4)
(1)
S i d e 4 4 > se rvice
LEIEPRODUKSJON
REPARASJON OG SLITEDELER
Knekking
-Bredde 4,5m
-Kapasitet 400t
Maskinering
-Kiheung RT1000. X-Y-Z:
3000mm-2000mm1500mm. Roterende
bord. Indekserbart
hode
-Lagun. X-Y-Z: 4000mm1500mm-1200mm.
Brennebord Plasma
Brennebord Gass
-Messer/Kjellberg
-3,0 x 12m
Hifocus 440i
Indekserbart hode
-Doosan HM630. X-Y-Z:
-Kapasitet 150mm
1000mm-800mm-
-2stk 3,0 x 8,,0m bord
Valsing
850mm. Horisontalt
-Kapasitet 50mm
-Bredde 4,1m
maskineringssenter
hullslåing, skjæring
-Åpning 160mm
75mm
-Kapasitet 450 tonn
X-Y-Z: 1500mm-
-Øvre vals Ø525mm
750mm-700mm.
•Reparasjon av skuffer og redskaper for anleggsindustrien
-Minste valsediameter
Vertikalt
•Salg av tenner og slitedeler til skuffer
maskineringssenter.
•Produksjon av slitedeler i Hardox® og HiTuf®
-Roterende hode for
fasing (360 grader)
-Skjærer K-Fuge i en
600mm
-Doosan Mynx750.
operasjon
Saks
-Bredde 4,0m
-Kapasitet 400 tonn
-Klipper inntil 20mm
S355
S id e 45 > u t styr t i l h j u llaste r
k on takt o ss
Navn:
Tittel:
Mobil:
E-post:
Tor Kjetilson Moe
Daglig leder/Salg
+47 40 40 05 55
[email protected]
Gunvor Vika
Salg Norge
+47 40 40 05 53
[email protected]
Kai Hauge
Salg Eksport
+47 40 40 05 51
[email protected]
Erik Abrahamsen
Salg Eksport
+47 40 40 79 21
[email protected]
Svein Valle
Salg Ettermarked
+47 98 25 96 36
[email protected]
Svein Flåta
Salg Ettermarked
+47 98 25 96 35
[email protected]
Olav Østerholt
Salg Ettermarked
+47 40 40 05 52
[email protected]
Hans Ivar Morka
Salg Ettermarked
+47 98 25 96 39
[email protected]
Anita Valle
Markeds- og logistikksekretær
+47 91 64 30 49
[email protected]
S i d e 4 6 > konta kt oss
Gjerstad Products AS / Brokelandsheia, 4993 Sundebru / tlf: +47 37 11 91 00 / e-post: [email protected] / gjerstad.com