FORENKLET UNDERTAK

Comments

Transcription

FORENKLET UNDERTAK
MONTERINGSRÅD
FORENKLET UNDERTAK
• VENTI-TAK
• VENTI-TAK PLUSS
• FOXX PLUS
• VITAXX PLUS
• HALOTEX RS10
OKTOBER 2014
TAK
Kombinert undertak og vindsperre monteres slik at
undertaket både danner et lufttett og vanntett sjikt.
Bør ikke brukes på spesielt utsatte steder der man
erfaringsmessig vet at snøinndrev ofte pakkes inn under
opplektede taktekninger.
Taktekningen skal legges så raskt som mulig etter at
undertaket er montert, slik at det ikke står fritt eksponert over
lengre tid. Varmeisolasjon, dampsperre og himling skal ikke
monteres før taktekningen er lagt, og det er kontrollert at
undertaket er tilfredsstillende montert. Uansett anbefales det
å alltid montere sløyfebånd for å hindre vanninntregning
via sløyfespiker.
Kombinert undertak og vindsperre skal ikke brukes ved
takfall mindre enn 15°.
For at krympingen i trematerialene ikke skal svekke
klemmingen av omleggene i duken for mye skal fuktinnholdet
i taksperrene være under 20 vekt - % når undertaket
monteres.
Fig. 1. Prinsippskisse for bruk av diffusjonsåpent undertak.
Sløyfer og lufting. Taktekningen skal luftes mellom
tekningen og undertaket. For tak med maks lengde
ca. 7 m fra takfot til møne skal det brukes følgende
minimumstykkelser på sløyfene:
Takfall < 34° - 36 mm
Takfall 34-39° - 30 mm
Takfall ≥ 40° - 23 mm
For større tak bør avstanden mellom undertak og lekter økes,
kfr. Byggdetaljer 525.102. Det skal ikke brukes sløyfer med
større tykkelse enn 36 mm. For tak med lengder over ca. 7
m fra raft til møne anbefales totalhøyde for sløyfe og lekte ≥
100 mm. Sløyfene må ikke være for stive og skal derfor ha
maksimum tykkelse 36 mm og maksimum bredde 48 mm.
Sløyfene skal festes med skruer i avstand c/c 300 mm.
Det anbefales bruk av skruer med glatt stamme på den delen
som går igjennom sløyfen. For takfall større enn 18° kan det
alternativt brukes min. 3,1 mm varmforsinket firkantspiker,
evt. rillet, med lengde 2,5 x sløyfetykkelsen.
For Pluss-versjonene kappes sløyfene til underkant av
klebeskjøten, ca. 120 mm fra kanten av banen, og monteres
etter hvert som duken blir lagt ut, se også fig. 3.
Overganger, kantavslutninger og gjennomføringer.
Monteres med lufttette overganger til ytterveggenes
vindsperresjikt, og med lufttette omlegg over møne, grater og
kilrenner. I tillegg må overgangene mot takgjennomføringer
(pipe, takvinduer, kanaler etc.) være vann og lufttette.
Fig. 5 - 10 viser eksempler på konstruksjonsdetaljer.
Isolering av eldre tak. Alle Pluss-versjonene (untatt Maxx,
som kun monteres direkte på taksperrene) kan legges
der varmeisolasjonen er plassert helt oppunder gammelt
bordtak. Gammel tekning må fjernes før det monteres nytt
diffusjonsåpent undertak og ny opplektet tekning.
Utlegging av Venti-Tak (bredde 1,35 m). Ved utlegging av
Nortett Venti-Tak parallelt med taksperrene skal duken legges
kontinuerlig fra møne til takfot uten tverrskjøter. Sideveis skal
Nortett Venti-Tak skjøtes over taksperrene med omlegg som
klemmes kontinuerlig av sløyfer.
Fig.2 viser montering av Nortett Venti-Tak parallelt med sperrene.
Venti-Tak (bredde 1,35 m) legges parallelt med takfallet fra takfot
til møne uten tverrskjøter. De langsgående skjøtene skal ha omlegg
som klemmes kontinuerlig mot sperrene som vist på figur 4 (se også
avsnittet ”sløyfer og lufting” over).
Utlegging av Pluss-versjonene (bredde 1,5 m). Ved
utlegging av Pluss-variantene på tvers av taksperrene legges
duken kontinuerlig fra gavl til gavl, og utleggingen skal alltid
starte ved takfoten. Klebekanten må klebe kontinuerlig til
duken under. Eventuelle lengdeskjøter skal ha limt og klemt
omlegg over taksperrene.
Fig. 3 viser montering av kombinert undertak og vindsperre på tvers av
sperrene. Undertaket rulles ut langsetter takfoten, strammes godt og
festes fortløpende til sperrene med pappstift. Ved legging på bordtak
skal tverrskjøter limes med Delta Than og klemmes med sløyfe.
Omleggsskjøtene må klemmes godt med sløyfene for å
få tette skjøter. Store fuktbevegelser i trematerialene vil
redusere klemvirkningen over tid, og klemming av sløyfene
med skruer gir derfor den sikreste løsningen.
Fig. 5. Løsning med utstikkende sperrer, og med undertak som
dreneres bak forkantbordet. Her er man avhengig av at
undertaket og vindsperren klemmes godt mot en kubbing mellom
sperrene, foruten at veggens vindsperre må klemmes mot sidene av
hver enkelt taksperre.
Firkantspiker bør ha lengde ca. 3 x sløyfetykkelsen, og rillet
spiker eller skruer bør være ca. 2-2,5 x sløyfetykkelsen.
Sløyfene må ikke være for stive og skal derfor ha maksimum
tykkelse 36 mm og maksimum bredde 48 mm.
Ved klemming av skjøter i undertak/vindsperre der
takstørrelsen krever høyere luftespalte enn det 36 mm
sløyfer gir, påfores sløyfene til ønsket høyde.
Fig. 4. Skjøting av Venti-Tak parallelt med sperrene.
Avslutninger. Undertaket/vindsperren må ha en lufttett
overgang til ytterveggens vindsperre. Samtidig må
undertaket avsluttes slik at det blir åpning for luftingen
under taktekningen og drenasje av vann som trenger inn på
undertaket.
De nye energikravene krever mindre luftlekkasjer enn
tidligere. En løsning med utstikkende sperrer er derfor ikke
å anbefale, pga. vanskelighetene med å få tett rundt alle
sperrene.
Fig. 6. Prinsipp for utførelse av overgang tak/yttervegg der taksperrene
er kuttet ved veggen, såkalt løst takutstikk. En tett overgang til yttervegg
er lettest å få til dersom taksperrene er kuttet ved yttervegg , og hvor
understøttelse for takutstikket festes separat på utsiden av veggens
vindsperre. Da får man et kontinuerlig klemt omlegg mellom tak og
vegg.
Rundt åpningen i takflaten må det først legges spikerslag,
kubbing og ev. bygningsplater som anlegg for tettedetaljene.
Fugene mellom takkonstruksjonen og gjennomføringen (pipe,
takvindu o.l.) må være lufttette, noe som enklest kan gjøres
med fugeskum eller spesielle tettebånd som kleber.
Undertaket/ vindsperren bør ikke skjøtes ved
gjennomføringer, men først legges kontinuerlig over åpningen
og så renskjæres langs åpningens kanter.
Fig. 7. Løsning ved overgang tak / vegg ved bygging av uluftet kaldt
loft. Denne løsningen gir redusert fare for brannspredning via loftet,
samt god beskyttelse mot innblåsing av snø og kaldluftsinntrenging i
isolasjonen.
Kilrenner. Det er i praksis vanskelig å få til effektiv lufting ved
vinkelrenner (kilrenner), og man må basere utførelsen på at
det i perioder kan oppstå noe isdannelse og vanntrykk i slike
renner. Disse må tettes med en solid vanntrykksmembran
eller -beslag i bunnen, supplert med et beskyttende beslag
øverst.
Samtidig må det være en lufttett forbindelse mellom
undertak/vindsperre i de to takflatene. Membranen kan
f.eks. være en kraftig asfalt takmembran eller takfolie som
legges kontinuerlig fra raft til møne, eller et metallbeslag hvor
eventuelle skjøter må være tette ved vanntrykk.
Fig. 8. En vanntett membran legges først i rennen, uten skjøter fra
takfot til møne. Nortett Venti-Tak limes med Delta Than og klemmes
kontinuerlig med klemlekter mot en stiv plate eller spikerslag for å få
lufttette omlegg.
Åpninger i takflaten. Rundt gjennomføringer for pipe,
ventilasjonskanaler o.l., og rundt takvinduer, må fugene
være tette både mot vann- og luftlekkasjer. Prefabrikkerte
gjennomføringsmansjetter gjør det lettere å få til gode
løsninger.
Fig. 9. Ved pipegjennomføringer anbefales brukt prefabrikkerte
mansjetter, eller man kan lage mansjetter av Nortett Venti-Tak. Delta
Than brukes til tetting mellom mansjett og pipe, og mellom mansjett
og undertak. Det skal ikke brukes lim/ fugemasse som ikke er kjemisk
kompatibelt med Venti-Tak.
I mønet må forbindelsen mellom undertak/vindsperre i de
to takflatene være lufttette, og forbindelsen klemmes med
langsgående lekter. Samtidig bør det være åpning under
mønebordet slik at taket får gjennomgående lufting i mønet
og derved mer effektiv lufting av takflatene, se fig. 10.
Samme prinsipp brukes også over grater i valmtak.
Fig. 10. Undertaket skjøtes med omlegg som klemmes kontinuerlig
mellom lekter/klemlister. Mønebordet bør festes på klosser for å sikre
gjennomgående lufting.
Etterkontroll. Ved ferdig montert undertak, kontroller at alle
omleggsskjøter og gjennomføringer er tette. Rifter, skader
og utette gjennomføringer i duken, tettes og repareres med
Delta Multi Band, Delta Than og Delta Flexx-Band.
Monter sløyfebånd under sløyfene for å sikre mot
vanninntregning i perioden frem til taktekking er lagt.
VEGG
GRUNN
10.2014 - LEONBERG.NO
TAK
NORTETT® – komplette løsninger
for tettesjikt til tak, vegg og grunn.
www.nortett.no
Tel: 69 83 34 40 • [email protected]