Tyveri og innbrudd

Transcription

Tyveri og innbrudd
Din båt – vår felles interesse
Tyveri og innbrudd
Tyverier og innbrudd
Tyveri og innbrudd øker dessvverre.
Flere og flere får det vanskelig med
å holde fingrene av fatet, og skade­
kostnadene skyter i været. Du som
forsikringstaker må være med og
dele på kostnadene gjennom økte
forsikringspremier. Mange ganger er
det tilfellet som gjør tyven. Med vanlig
sunn fornuft i kombinasjon med nor­
mal aktsomhet kan du unngå mange
besøk. La ikke dine verdisaker være
synlige og se til at båten, motoren og
øvrig tyveriutsatt tilbehør er godt låst
fast eller innelåst.
Våre krav
Godkjent låseutstyr
Ved disse tilfellene kreves låseutstyr
godkjent av Forsikringsselskapenes
godkjennelsenevnd godkjent (FGgodkjent):
• Motorlås på alle utenbordsmotorer,
unntak for utenbordsmotorer under
10 hk på seilbåt som må låses til
båten med godkjent kjetting og hen­
gelås av klasse 2.
• Når båten står på båthenger skal
båthenger være låst med godkjent
båthengerlås eller klasse 3 låse­
utstyr.
• Låsekravet gjelder også når båt­
henger er festet til bilen. Når båt­
henger er festet til bilen og du forla­
ter bilen, skal båthenger være låst.
• “LåstBåtForsikring”; båten skal
være fastlåst med godkjent klasse
3-utstyr (kjetting, hengelås og lås­
bøyle) vedtil hjemmebryggen, alter­
nativt til låst båthenger.
• Om tilleggsforsikring for båthenger
er tegnet, skal båthenger alltid være
låst med godkjent båthengerlås
eller klasse 3-låsutstyr.
Godkjente lås og tyveridekning
Det er nesten umulig for oss å ha en
oppdatert Sikkerhetsguide som viser
hvilke låstyper som er godkjente. Vi
ber deg gå inn på www.atlantica.no
om sikkerhet og tyveribeskyttelse for
å se hvilke låser som er godkjente av
Forsikringsselskapenes godkjen­
nelse­nevnd.
De har godkjennelse for følgende
typer av lås:
• motorlås
• båthengerlås
• hengelås (klasse 3 kreves av oss)
• kjetting (klasse 3 kreves av oss)
• låsebøyle (klasse 3 kreves av oss)
Låseutstyr for “LåstBåtForsikring”
består av låsebøyle, hengelås/Daric
Båtlås og kjetting av herdet eller rust­
fritt stål, klasse 3.
I bryggen låser du med klasse 3-god­
kjent bryggelås, utligger, rundt stokk
eller i annen fast gjenstand . Enkel
galvanisert fortøyningsring duger
ikke.
Elektronisk startsperre
For motorbåter med innen- eller uten­
bordsmotor er dette et krav for visse
spesialforsikringer. Se vår hjemme­
side www.atlantica.no for godkjente
startsperrer.
Aktive søkesystem
Det finnes aktive søkesystem til å
montere inne i båten eller motoren.
De gjør det mulig å søke riktig etter
stjålet båt eller motor.
Det finnes ulike søk- og oppring­
ningsmetoder, det vanligste er VHFbåndet, GPS og GSM eller en kombi­
nasjon.
Utviklingen går fort på dette området,
og dette gjør at vi ber deg kontrollere
hvilke Forsikringsselskapenes god­
kjennelsenevnd godkjenner samt hvil­
ken funksjon som passer deg best.
Personlig løsøre
Personlig løsøre må oppbevares
innelåst når du ikke er ombord.
Eksempel på personlig løsøre er
mobiltelefon, fiskeredskap, verketøy
og klær.
Elektronikk i bøyle
Ekkolodd, VHF-radio eller annen
utstyr som er montert i bøyle eller
kassett anses ikke som fast montert
og må låses inn eller tas med hjem
når du forlater båten.
Sikkerhetsguide – Tyveri og innbrudd
Din båt – vår felles interesse
Tyveri og innbrudd, sjekkliste
Tøm båten før du tar den opp!
Når du sjøsetter din båt eller tar den
opp på land, er det en ypperlig anled­
ning for tyven.
Utstyrer du båten med viderekoblet
og aktivert alarm, trekkes ingen egen­
andel ved innbrudd i båten.
• Ta av eventuell utenbordsmotor
samme dag som båten tas opp på
land.
Utstyrer du båten med noe eller noen
av følgende tyverihindringer reduse­
res egenandelen med 1 000 kroner
ved tyveri eller tyveriforsøk av hele
båten:
• Godkjent tyverialarm (reduksjon
selv ved innbrudd).
• Montér av drevet eller utstyr det
med kodede låsmuttere.
• Løstagbart ratt (snap off).
• Hydraulstyreslås.
• Ta hjem tyveriutsatt elektronikk og
utstyr samt løse drivstofftanker.
• Award elektronisk merking.
Her gir vi deg en del råd og tips som
gjør det vanskeligere og minimalise­
rer antall skader:
Vinteropplag av båt og utstyr
Når båten er i vinteropplag eller står
på land i mer enn 14 dager, er det en
del utstyr som ikke må oppbevares
ombord med mindre båten oppbe­
vares innelåst. Dette gjelder fremfor
alt utenbordsmotor under 50 hk,
radio­apparater, løs elektronikk, liv­
flåte m.m.
For utenbordsmotor fra 50 hk og opp­
over gjelder en ekstra egenandel på
5000 kronor ved et eventuelt tyveri.
Se selv våre vilkår, side 13.
Lavere egenandel
Ved oppfylte låsevilkår for LåstBåt­
Forsikring reduseres egenandelen
med 2 000 kronor ved tyveri eller
tyveriforsøk av hele båten. Hvis aktivt
søkesystem godkjent av Atlantica er
montert og aktivert, trekkes ingen
egenandel ved slik skade.
• Kodede låsmuttere for drevet (gjel­
der ved tyveri av drevet under vin­
teropplag på land).’
Dersom du blir utsatt for tyveri
Anmeld tyveriet til politiet og Atlantica
omgående. Med skademeldingen til
Atlantica skal du legge ved kvitterin­
ger og garantibevis for det stjålne.
Det er derfor viktig at du å sparer på
anskaffelsesdokumentene. Disse
dokumenterer eierforholdet og gjør
skadebehandlingen enklere.
Ved alle innkjøp skal du kontrollere at
opplysningene på kvitteringen stem­
mer overens med varens tilvirknings­
nummer. Dette gjelder spesielt skrogog motornummer.
OBS! Oppbevar ikke anskaffelsesdokumenter ombord!
Sjekkliste tyveri
og innbrudd
Kontrollér at:
„ „ Utenbordsmotor er låst med
godkjent motorlås Alt løst
utstyr er innelåst, også ekko­
lodd og radio montert i bøyle/
kassett
„ „ “LåstBåtForsikret” båt er fast­
låst til hjemmebryggen med
godkjent utstyr = klasse 3
„ „ Tilhengeren er låst med god­
kjent lås, dersom båten står
på den eller dersom tilhenge­
ren er tilleggsforsikret.
Tilhenger der hjulene er fjer­
net, anses som låst.
Før opplag/vinteropplag
montér av/ta hjem:
„ „ Utenbordsmotor mindre en 50
hk (for motorer 50 hk og oppo­
ver; se tekst ved siden av om
ekstra egenandel)
„ „ Radioapparater
„ „ Løstagbar elektronikk
„ „ Livbåt
„ „ Personlig løsøre
Kan du huke av sjekklisten,
oppfyller du våre
aktsomhetskrav ifølge
forsikringsvilkårene.
Sikkerhetsguide – Tyveri og innbrudd