Monteringsanvisning Smartpanel Tiles

Transcription

Monteringsanvisning Smartpanel Tiles
G ar a n t i
/
r tp
rranty
a n e l Til
Wa
e
s-
-
15
år - Sm
a
Monteringsanvisning baderomspanel
Før montering
Viktig! Det er meget viktig at hele monteringsanvisningen blir lest FØR monteringen starter. Er du usikker på enkelte av
punktene i monteringsanvisningen ta
kontakt med din forhandler. Feilmontering er ikke reklamasjonsberettiget.
Smartpanel Tiles er spesielt utviklet for bruk
i våtrom. Smartpanel Tiles er godkjent av
Norges byggforsk­ningsinstitutt for bruk i
våtrom uten bruk av membran - også i de
våte sonene.
NB! Smartpanel Tiles er kun godkjent
med bruk av Smartpanel Tiles Fugemasse
og tilbehøret som følger systemet.
Kontroller alltid produktet før installasjon.
Installasjon av paneler med overflatefeil,
eller andre åpenbare feil, begrenser erstatningsrammen til panelenes verdi.
Det er viktig å akklimatisere Smartpanel
Tiles i romtemperatur i uåpnet forpakning i minimum 48 timer før installasjon.
Luftfuktigheten skal være mellom 30-60
% ved montering. Kontroller at underlaget er egnet for installasjon av Smartpanel
Tiles.
Smartpanel Tiles må beskyttes mot fuktighet og snø under transport og lagring.
Smartpanel Tiles må lagres horisontalt, tørt
og på et plant underlag.
Ved håndtering av Smartpanel Tiles skal
panelene løftes en og en, dette for å bevare
overflate finishen og hindre at overflatefilmen skades. Overflaten til Smartpanel Tiles
er nærmest vedlikeholdsfri.
Rengjøring foregår med rent vann eller ut-
blandet syntetisk rengjøringsmiddel. For
mer informasjon, se FDV dokumentasjon.
Baderomspanelen kan monteres direkte
på eksisterende vegg eller stenderverk i dimensjon minimum 36 x 48 mm (for DK 48 x
73 mm) med senteravstand 600 x 800 mm.
Smartpanel profillister/hjørnelister for bad
er tilbehør som er tilpasset Smartpanel Tiles.
NB! Ved montering av Smartpanel
Tiles skal underlaget minst tilfredsstille
kravene til retnings- og overflateavvik
for toleranseklasse PB som angitt i NS
3420-1.
Smartpanel Tiles erstatter ikke dampsperre på yttervegg.
Dette trenger du til monteringen:
Smartpanel Tiles baderomspanel, Smartpanel bade­romsprofiler, Smart­­panel plastskrape, skruer, Smartpanel Tiles Fugemasse,
Smartpanel Tiles Rensespray, Smartpanel
Slagkloss, vater og sag.
Smartpanel Tiles kan monteres på
følgende veggkonstruksjoner:
Innvendig kledning (luftet), gipsplate
(vindsperre), bindingsverk inkludert 150
mm mineralullisolasjon og dampsperre.
PE-folien skal plasseres foran bindingsverk, direkte bak baderomsplaten. Utvendig kledning (luftet), gipsplate (vindsperre
sløyfes hvis det er skallmur utvendig), 150
mm mineralullisolasjon og 200 mm betong/murvegg.
Betong/murvegg:
150 mm mineralullisolasjon og dampsperre. PE-folien skal plasseres direkte bak
baderomsplaten.
Se også Smartpanel Tiles monteringsfilm på smartpanel.no
smar tpanel.no
Ved montering på betong/murvegg må
stenderne legges med bredsiden mot
veggen. Stendere monteres i samme senteravstand som angitt foran for bindingsverk. Mellom bindingsverket og betong/
murvegg må det legges en strimmel av
takbelegg eller liknende som kapillærbrytende sjikt.
Ved installasjon mot yttervegg og rom som
ikke er oppvarmet må godkjent dampsperre benyttes foran bindingsverk, direkte
bak baderomsplaten.
NB! Ved montering av Smartpanel Tiles
skal underlaget minst tilfredsstille kravene
til retnings- og overflateavvik for toleranseklasse PB som angitt i NS 3420-1.
Mer informasjon om godkjent fugemasse
for Smartpanel Tiles, samt definisjon av
våtsone, finner du på vår hjemmeside
smartpanel.no
Viktig! Ved montering av tunge gjenstander på Smartpanel Tiles, slik som baderomsmøbler ol., må det være ekstra skruefeste
bak platen.
Kapping av Tiles
Det er viktig at panelet kappes slik at overflatefilmen ikke skades.
• Håndsag: Panelen kappes med forsiden opp. La sagen jobbe på vei ned
i plata.
• Stikksag: Panelen kappes med baksiden
opp. Bruk stødig underlag ved saging.
• Gjæringssag: Panelen kappes med forsiden opp.
Utskjæringer i panelet bør forbores med
størst mulig bor, før man sager ut den biten
man ønsker å fjerne.
Bilde 1
Sokkellist
1) Sokkellist er ikke påkrevet i
tørre soner, men vi anbefaler
bruk av sokkellist i hele rommet.
Listen monteres tilpasset oppkanten på gulvet 60-80 mm.
Det må smøres membran 25
mm høyere enn selve oppkanten. Bak oppkant må det være
tilstrekkelig skruefeste til listen.
Monteringen må alltid starte i
et hjørne.
2) Bak flissokkel/oppkant må
det være tilstrekkelig skruefeste
til sokkellisten.
Bilde 2
Rørgjennomføring
16) Mål ut og bor hull til
rørgjennomføringen. Hullet må
være 5 mm større selve røret.
  Bilde 16
17) Legg deretter fugemasse
i klikkskjøten i overkant av
fjæren, før platene føres sammen i klikkskjøten. Pass på at
det kommer ut fugemasse i
hele skjøtens lengde.
  Bilde 3
  Bilde 17
3) Legg Smartpanel Tiles Fugemasse mellom membranet og
sokkellist/oppkant før du skrur
fast sokkellisten.
18) I det tilfelle rørgjennomføringen er en veggboks skal
det brukes godkjent mansjett
fra Sanipex og Smartpanel Tiles
Fugemasse.
  Bilde 18
Bilde 3
4) Sørg for at sokkellisten er i
vater før den monteres. Dette
er veldig viktig for å oppnå et
godt resultat.
  Bilde 19
  Bilde 4
5) Skru fast sokkellisten med
skruer som tilhører systemet.
Bruk de ferdig borrede skruehullene. Maks avstand mellom
skruene er 200 mm.
  Bilde 5
  Bilde 20
Utvendig hjørne
20) Pass på at sokkellist blir
montert på godkjent måte.
Se beskrivelsen under innvendig hjørne. Sokkellisten er ikke
gjæret for utvendig hjørne.
Dette må gjøre med en kappog gjæresag.
21) Tilpass platene til det utvendige hjørne. Pass på at du får
fine overganger i flismønsteret.
6) Fug i underkant av sokkellisten. I overgangen mellom sokkellist og oppkant/flissokkel.
  Bilde 6
19) Rørgjennomføring med 10
mm rør borres ut med 5 mm
større åpning rundt selve røret.
Åpningen fuges deretter med
Smartpanel Tiles Fugemasse.
Pass på at gjennomføring blir
tett og at fugemassen ligger i
ytterkant av platen.
  Bilde 21
7) Legg deretter Smartpanel
Fugemasse i det ytterste sporet i
sokkellisten.
  Bilde 22
  Bilde 7
8) Ta mål av platen som skal
monteres i hjørnet. Pass på at
platen må treffe stenderverket på høyre side av hjørnet.
Not og fjær skal skjæres av på
begge sider. Husk at hjørnelister bygger noe ut fra hjørnet.
Bilde 23
  Bilde 8
9) Press hjørnelisten på den ferdig tilpassede platen og plasser
platen i hjørnet. Pass på å bruke
Smartpanel Tiles fugemasse i
sammenføringen mellom list
og plate hvis hjørnet er i en
våtsone.
22) Press deretter den utvendige hjørnelisten på den første
platen som skal monteres. Hvis
det er i en våtsone må det legge
Smartpanel Tiles Fugemasse på
begge sider av listen før den
settes på platen. Viktig at fugemassen kommer ut i hele
skjøtens lengde, mellom list og
plate.
23) Monter deretter platen i
sammen i not og fjær slik at hjørnelisten blir liggende på stenderen i det utvendige hjørne.
Husk fugemasse i plateskjøten
hvis det i våtsone.
24) Skru deretter listen fast med
skruer som følger systemet. Bruk
de ferdig borrede hullene i listen. Maks avstand mellom skruene skal være 200 mm.
  Bilde 24
  Bilde 9
10) Pass på at platen er i lodd
før den skrus fast i toppen og
hjørnelisten.
  Bilde 10
25) Før deretter den andre
platen inn i listen. Pass på at
fugemassen kommer ut i hele
skjøten hvis hjørnet er i våtsone.
  Bilde 25
26) Skru deretter platen fast i
noten med skruer som følger
systemet. Maks avstand mellom
skruene skal være 200 mm. Siste
skrue må være maks 200 mm fra
bunn av platen.
11) Plate to i første hjørne: tilpass
neste plate slik at den treffer
stenderverk til høyre. Vær nøye
med at plater står i lodd før den
monteres. Skru fast i toppen av
platen og i noten. Max avstand
mellom skruene er 200 mm.
  Bilde 26
  Bilde 11
27) Tilpass siste plate over
døren. Pass på at du lager en åpning til å fuge mellom siste og
første plate.
12) Plate tre i første hjørne: før
platen inn i klikkskjøten. Skru
fast i toppen av platen og i
noten. Max avstand mellom
skruene er 200 mm.
  Bilde 5
  Bilde 27
  Bilde 12
13) Hvis du starter i våtsonen
legg Smartpanel Tiles Fugemasse i skjøten. Fugemassen
må legges i overkant av noten
(som vist på bilde).
  Bilde 13
28) Fuge siste plate over dør:
Bruk Smartpanel Tiles Fugemasse til å fuge mellom platene.
Bruk maskeringstape for å få en
fint resultat.
  Bilde 28
Etterfuging av sokkellist
14) Før platen sammen i not og
fjær. Sørg for at at det kommer
ut fugemasse i hele skjøtens
lengde. Fortsett på samme måte
til du kommer til en rørgjennomføring eller et hjørne.
29) Skrap vekk overflødig fugemasse og tørk over med en lofri
klut.
  Bilde 29
  Bilde 14
15) I tørre soner er det ikke
påkrevd med fugemasse i
skjøter og hjørner.
  Bilde 30
  Bilde 15
smar tpanel.no
30) Når rommet er ferdig skal
åpning mellom platen og sokkellisten etterfuges. Plasser maskeringstape 2-3 mm opp på
platen slik av fugemassen ligger
fra sokkellisten til ytterkant av
platen. Sørg også for at det er
tilstrekkelig med fugemasse der
sokkellisten treffer oppkanten
på gulvet.