f1 light sikkerhetsdatablad

Transcription

f1 light sikkerhetsdatablad
F1 LIGHT
F1 LIGHT
by Flisekompaniet
datablad
NOR FARE
SWE FARA
DNK FARE
ISL HÆTTA
FIN VAARA
POL NIEBEZPIECZEŃSTWO
ENG DANGER
Flisekompaniet AS.
Østensjøveien 9
NO-0661 Oslo. Norge. www.flisekompaniet.no
NOR - 30-60% Hvit Sement
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Ikke innånd støv. Benytt
vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Ved kontakt med øyne: Skyll forsiktig med vann i
flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser
dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen. Søk legehjelp. Ved hudkontakt: Vask
med mye såpe og vann. Produktet er klassifisert
som farlig avfall, men herder etter tilsetting av vann
etter få timer og klassifiseres da som ikke farlig
byggavfall. Innhold/emballasje leveres til godkjent
avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter.
OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.
400mm
460mm
by Flisekompaniet
SWE - 30-60% Vit Cement
Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan
orsaka irritation i luftvägarna. Inandas inte damm.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/
ansiktsskydd. Vid kontakt med ögonen: Skölj
försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt
att skölja. Sök läkarhjälp. Vid hudkontakt: Tvätta
med mycket tvål och vatten. Produktet klassas som
farligt avfall, men hårdnar vid tillsats av vatten
efter få timmar och kan därefter tas hand om som
ofarligt byggavfall. Innehållet/behållaren lämnas
till ett godkänt avfallsdeponeringsställe, enligt
lokala avfallsföreskrifter.
FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.
ISL - 30-60% H
VVeldur húðert
Getur valdið er
að ykkur ryki. N
hlífðarfatnað/a
augu: Skolið va
Fjarlægið snert
áfram. Leitið læ
mikilli sápu og
hættulegur úrg
klukkustundum
flokkað sem hæ
Innihaldi/umbú
sorpmóttöku í
sveitarfélags.
DNK - 30-60% Hvid Cement
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig
øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene.
Indånd ikke pulver. Bær beskyttelseshandsker/
beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i
flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg
lægehjælp. Vask med rigeligt sæbe og vand.
Produktet er klassificeret som farligt affald, men
hærder efter tilsætning af vand efter et par timer
og klassificeret som ikke farligt byggeaffald.
Indhold / emballage bortskaffes via en godkendt
affaldsordning i overensstemmelse med lokale
myndigheders eventuelle krav.
OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.
FIN - 30-60%
Ärsyttää ihoa. V
aiheuttaa heng
pölyä. Käytä su
silmiensuojaint
joutuu silmiin:
minuutin ajan.
helposti. Jatka
Pese runsaalla v
vaarallisiin jätte
muutamassa tu
eikä sitä enää t
rakennusjättee
vaarallisen jätte
alueellisia ja ke
noudattaen.
SÄILYTÄ LASTE
datablad
NOR - F1 LIGHT
Beskrivelse
F1 Light er et sementbasert, hvitt
og fleksibelt universallim med lette
fyllstoffer. F1 Light er frostsikkert
og egner seg på alle stabile
underlag og til alle typer fliser.
F1 Light er armert med mikrofiber
som sammen med fyllstoffene gir
et meget lettbearbeidelig lim med
god sigemotstand og høy vedheft.
F1 LIGHT
BRUKSVEILEDNING
Bruksområder
puss bør primes med F1 Primer i
forholdet 1 del F1 Primer til 3 deler
vann. Flislimet kan påføres når
primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr. Forbruk
F1 Primer: 1 kilo dekker ca. 8-12m ².
Preparation - Surface
The surface must be free of loose
particles, dust, grease etc. Laitance
on the surface of concrete must be
removed mechanically. Absorbent
surfaces, such as concrete and
plaster, should be primed with F1
Primer, mixed 1 part F1 Primer to 3
parts water. The adhesive can be
applied when the primer has sunk in
and the surface is dry. F1 Primer
coverage: 1 litre covers approxima
tely 8-12m ².
F1 Light er et sementbasert, hvitt og fleksibelt universallim med lette
fyllstoffer. F1 Light er frostsikkert og egner seg på alle stabile
underlag og til alle typer fliser. F1 Light er armertForarbeid
med- Underlag
mikrofiber som
Flaten må være fri for løse
sammen med fyllstoffene gir et meget lettbearbeidelig
med
god
partikler, støv, lim
fett m.m.
Sementhud
på overflaten må fjernes mekanisk.
Mixing
sigemotstand og høy vedheft.
Sugende underlag som betong og
First pour plain water into the
mixing vessel, approximately 1,3 1,4 litres of water to 3 kilos of F1
Light. Mix using a drill with a mixing
paddle. Mix for 2 minutes, until a
paste without lumps is achieved.
Let the mixture stand for 3-5
minutes. The mixture can now be
adjusted with a little extra water to
the desired consistency. The mixed
compound can be worked for 1-2
hours. Do not add more water when
the mixture starts to become stiff.
In winter, the sacks should be
brought close to room temperature
before use.
F1 Light brukes til montering av alle typer fliser, både ute og inne,
på underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser
og alle andre stabile
Utblanding
Hell først rent
vann iog
blandekaret,
underlag. Anvendelsestemperaturen bør ligge mellom
+10
+20 ºC.
ca. 1,3 - 1,4 liter vann til 3 kilo F1
Utblanding foretas med drill
Laveste temperatur er +6ºC som også gjelder forLight.
underlaget.
med blandevisp. Blandingstid ca. 2
F1 LIGHT
F1 LIGHT
by Flisekompaniet
Beskrivelse
Bruksområder
F1 Light brukes til montering av
alle typer fliser, både ute og inne,
på underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser og alle andre
stabile underlag. Anvendelsestem peraturen bør ligge mellom +10 og
+20 ºC. Laveste temperatur er +6
ºC som også gjelder for underlaget.
Applications
F1 Light is used for fixing all kinds
of tiles both indoors and outdoors
on concrete, plaster, plasterboard,
old tiles and any other stable
surface. Application temperature
should be between +10 and +20 ºC.
The lowest temperature is +6 ºC,
which also applies to the surface
the tiles are being fixed to.
minutter til klumpfri masse. La
massen stå i 3-5 minutter. Massen
kan nå justeres med litt ekstra vann
til ønsket konsistens. Brukstid
utblandet masse er 1-2 timer.
Ikke tilsett mer vann når massen
har begynt å stivne. I den kalde
årstid bør sekkene ha tilnærmet
romtemperatur før bruk.
Forarbeid - Underlag
Application
Flaten må være fri for løsepartikler, støv, fett m.m. Sementhud
F1 Light is applied with a toothed
på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og spreader. Tiles must normally be
hung within about 20 minutes.
puss bør primes med F1 Primer i forholdet 1 del F1 Primer til 3 deler However, strong sunshine, wind,
high temperatures, an absorbent
vann. Flislimet kan påføres når primeren har trukket
Påføringned i underlaget surface etc. could reduce this time
F1 Light påføres med tannsparkel.
by several minutes. Care must
og er overflatetørr. Forbruk F1 Primer: 1 kilo dekker
8-12m².
Normaltca.
må flisene
være montert
therefore constantly be taken to
Utblanding
innen ca. 20 minutter. Sterk sol,
vind, høy temperatur, sug i
underlaget, osv. kan imidlertid
redusere åpentiden med flere
minutter. Det må derfor hele tiden
kontrolleres at limet ikke har
skinnherdet når flis legges. Påfør
ikke limet på for store områder om
gangen. Redskap rengjøres med
vann.
ensure that the adhesive has not
formed a skin when tiles are
applied. Do not apply adhesive to
too large an area at a time. Tools
may be cleaned with water.
10 m ² med 8 mm tannsparkel.
within 1 year of production date.
Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegen skaper innen 1 år fra produksjons sdato
.
ENG - F1 LIGHT
Description
F1 Light is a cement-based, white
and flexible universal tile adhesive
with light fillers. F1 Light is
frostproof and suitable for all
stable surfaces and all types of
tiles. F1 Light is reinforced with
micro-fibre which, together with
the fillers, gives a very easily
worked adhesive with good
resistance to creeping and good
adhesion.
POL - F1 LIGHT
Opis
Hell først rent vann i blandekaret, ca. 1,3 - 1,4 liter vann til 3 kilo F1
time (at +20 °C)
Light. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid ca. 2Drying
Tiles fixed with F1 Light can
be grouted the day after
minutter til klumpfri masse. La massen stå i 3-5 minutter. Massen normally
hanging.
kan nå justeres med litt ekstra vann til ønsket konsistens.
Brukstid
Tørketid (ved +20 °C)
Coverage
Fliser når
lagt med
F1 Light kan
15 kg F1 Light covers approx utblandet masse er 1-2 timer. Ikke tilsett mer vann
massen
normalt fuges dagen etter
imately 10 m {∂ with an 8 mm
montering.
oothed spreader.
har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene
ha tilnærmet
Forbruk
Storage
romtemperatur før bruk.
15 kg F1 Light rekker til ca.
Store in a dry place. Best used
Påføring
F1 Light påføres med tannsparkel. Normalt må flisene være montert F1 Light to cementowy elastyczny
biały klej uniwersalny z lekkimi
innen ca. 20 minutter. Sterk sol, vind, høy temperatur, sug i underlaget,wypełniaczami.
osv. F1 Light jest
mrozoodporny i nadaje si ę
kan
do wszystkich stabilnych podło ży
wszystkich rodzajów płytek. F1
imidlertid redusere åpentiden med flere minutter. Det må derfor hele Light
tiden
jest wzmocniony
mikrowłóknem, które razem
kontrolleres at limet ikke har skinnherdet når flis legges. Påfør ikke limet
på powoduje, że klej
z wypełniaczami
jest bardzo łatwy w obróbce, ma
for store områder om gangen. Redskap rengjøres med vann.
obniżony spływ i wysok ą
Tørketid (ved +20 °C)
5
10
mm
Fliser lagt med F1 Light kan normalt fuges dagen etter montering.
Zakres zastosowania
F1 Light u żywany jest do monta żu
wszystkich rodzajów płytek, na
zewnątrz i wewn ątrz, na podło żach
10
mm
Forbruk
przyczepno ść.
15 kg F1 Light rekker til ca. 10 m² med 8 mm tannsparkel.
10 mm Überdruck
30-60% Hvit Sement
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Ikke innånd støv. Benytt
vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Ved kontakt med øyne: Skyll forsiktig med vann i
flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser
dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen. Søk legehjelp.
Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann.
Produktet er klassifisert som farlig avfall, men herder
etter tilsetting av vann etter få timer og klassifiseres da
150mm
som ikke farlig byggavfall. Innhold/emballasje leveres til
godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter.
480mm
Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonssdato.
Mitte Rückseite:75mm
80mm
145mm
OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.
5 mm Überdruck
JULI 2014