f1 primer hms - Flisekompaniet

Comments

Transcription

f1 primer hms - Flisekompaniet
F1 Primer
Side 1 av 8
SIKKERHETSDATABLAD
F1 Primer
Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket
Utgitt dato
Revisjonsdato
08.03.2007
27.05.2014
1.1. Produktidentifikasjon
Kjemikaliets navn
Artikkelnr.
GTIN-nr.
F1 Primer
995, 996
7054159909953, 7054159909960
1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det
frarådes mot
Funksjon
Kjemikaliets bruksområde
Flytende latex- tilsetning for mur, puss og spesialmørtler.
Mørteltilsetning Primer - Grunning.
1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Produsent
Firmanavn
Postadresse
Postnr.
Poststed
Land
Telefon
Telefaks
E-post
Kontaktperson
Flisekompaniet AS
Østensjøveien 9
0661
Oslo
NORGE
22 88 47 10
22 88 47 25
[email protected]
Tommy Fagerhøi
1.4. Nødtelefon
Nødtelefon
Giftinformasjonen:22 59 13 00
Seksjon 2: Fareidentifikasjon
2.1. Klassifisering av stoff eller blanding
Stoffets/blandingens farlige
egenskaper
Ikke ansett som helsefarlig iht. gjeldende regelverk. For ytterligere informasjon,
se punkt 11.
2.2. Etikettinformasjon
S-setninger
VOC
S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Underkategori av produkter: Heftgrunning
Maksimalt innhold av flyktige organiske løsemidler: <30 mg/l 0 mgl
2.3 Andre farer
PBT / vPvB
Farebeskrivelse
Helseeffekt
Miljøeffekt
Andre farer
Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.
Produktet er ikke klassifisert i henhold til gjeldende lovgivning.
Se punkt 11 for ytteligere informasjon om helsefare.
Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Søl og forurensning bør
unngås.
Dersom produktet kleber seg til huden, kan irritasjon forekomme når det
tørker.
Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)
Revisjonsdato 27.05.2014
F1 Primer
Side 2 av 8
3.2. Blandinger
Beskrivelse av blandingen
Komponentkommentarer
Vannbasert dispersjon av Butadienstyren kopolymer.
Se rubrikk 16 for komplette R- og H-setninger
Seksjon 4: Førstehjelpstiltak
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelt
Innånding
Hudkontakt
Øyekontakt
Svelging
Under normale omstendigheter oppstår det ikke risiko eller helseproblemer ved
bruk av produktet.
Frisk luft og hvile.
Langvarig kontakt kan forårsake irritasjon. Ta av tilsølte klær og skyll huden
grundig med vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer etter vask.
Viktig! Skyll straks med vann i minst 15 min. Påse at eventuelle kontaktlinser
er fjernet fra øyet før skylling. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.
Brekninger må ikke fremkalles. Gi mye vann for å fortynne stoffet. om mulig
også aktivt kull(kullsuspensjon). Skaff øyeblikkelig legehjelp eller transporter til
sykehus.
4.2. Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket
Informasjon til helsepersonell
Behandle symptomatisk. Generell helsekontroll.
4.3. Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er
nødvendig
Annen informasjon
Normal bruk av produktet medfører ingen helsefare. Største faren er
produktets klebeevne.
Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning
5.1. Brannslukningsmidler
Passende brannslukningsmidler
Uegnete brannslukningsmidler
CO2, Skum, Pulver og vanntåke. Sand, jord o.l. kan også benyttes.
Vannstråle
5.2. Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre
Brann- og eksplosjonsfarer
Farlige forbrenningsprodukter
Produktet er vannbasert og regnes ikke som brannfarlig. Inntørket produkt er
brennbart. Spaltningsprodukter kan være giftig.
Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2).
5.3. Anvisninger for brannmannskaper
Personlig verneutstyr
Annen informasjon
Bruk friskluftsmaske når produktet er involvert i brann.
Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller avkjøles med vann. Hold spill
borte fra kloakk og vannkilder. Brannrester og forurenset slukningsvann
destrueres i overensstemmelse med lokale forskrifter.
Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp
6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer
Generelle tiltak
Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell
Unngå kontakt med hud og øyne. Hold dyr unna det forurensede område.
Bruk beskrevet verneutstyr. Se rubrikk 8.
6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø
Samle opp søl/spill i sand, jord eller annet egnet absorberende materiale. Må
ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.
6.3. Metoder for opprydding og rengjøring
Metoder for opprydding og
rengjøring
Opprydding
Annen informasjon
Ved store mengder: Pumpes i beholdere. Små utslipp må absorberes med
sand eller annet inert absorberende materiale.
Produktrester leveres mottakstasjon for destruering.
Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av denne emballasjen.
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)
Revisjonsdato 27.05.2014
F1 Primer
Side 3 av 8
6.4. Referanse til andre seksjoner
Andre anvisninger
Se rubrikk 1 for nødkontaktsinformasjon.
Se rubrikk 8 for opplysninger om egnet personlig utstyr.
Se rubrikk 13 for opplysninger om avfallshåndtering.
Seksjon 7: Håndtering og lagring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Håndtering
Følg god kjemikaliehygiene. Bruk egnet verneutstyr som beskrevet i rubrikk 8
ved håndtering av åpnet emballasje. Sørg for ventilasjon når arbeidet pågår.
Beskyttende tiltak
Tiltak for å hindre brann
Tiltak for å beskytte miljøet
Råd om generell yrkeshygiene
Produktet er ikke brennbart.
Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.
Det skal være lett tilgang til vann og muligheter for øyeskylling. Det må ikke
spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres. God
personlig hygiene er nødvendig. Vask hender og tilsølte områder før
arbeidsplassen forlates.
7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter
Oppbevaring
Spesielle egenskaper og farer
Forhold som skal unngås
Beskytt mot frost og direkte sollys. Bør oppbevares i tett tillukket
originalemballasje. Emballasje som har vært åpnet, lukkes etter bruk og bør
brukes opp så raskt som mulig.
Ved normal bruk er ikke spesielle forholdsregler nødvendig.
Produktet må ikke utsettes for frost. Unngå lagring i direkte sollys. Må ikke
oppbevares nær varmekilder eller utsettes for høye temperaturer. Oppbevares
adskilt fra syrer. Ikke bruk beholdere eller røropplegg laget av aluminium,
kobber eller deres legeringer.
Betingelser for sikker oppbevaring
Egnet emballasje
Krav til lagerrom og beholdere
Lagringstemperatur
Kommentar, Lagringstemperatur
Lagringsstabilitet
Bør oppbevares i tett tillukket originalemballasje. Oppbevares i plast eller
stålemballasje.
Uegnede beholdere: vanlige metaller (jern, aluminium, kobber).
Verdi: +5-+35 °C
Lagres frostfritt. Unngå direkte sollys
Ikke oppbevar produktet lenger enn 1 år uten å konsultere leverandøren.
7.3 Spesifikk bruk
Spesielle bruksområder
Mørteltilsetning
Primer - Grunning.
Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
8.1. Kontrollparametere
8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen
Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen
Ingen eksponeringsgrense angitt for ingrediensen(e). Vanlige forholdsregler for
omgang med kjemikalier. Vask hendene før pauser og etter arbeidsslutt. Bruk
vernebriller og hansker ved fare for sprut. Unngå direkte hudkontakt. Mulighet
for øyespyling skal finnes på arbeidsplassen.
Varselsskilt
Forholdsregler for å hindre eksponering
Instruksjon om tiltak for å hindre
eksponering
Normale forsiktighetsregler ved håndtering av kjemikalier skal følges.
Mulighet for øyespyling bør finnes på arbeidsplassen.
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)
Revisjonsdato 27.05.2014
F1 Primer
Side 4 av 8
Åndedrettsvern
Åndedrettsvern
Referanser til relevante standarder
Under normale bruksforhold er åndedrettsbeskyttelse ikke nødvendig.
EN 143
Håndvern
Håndvern
Egnede hansker
Referanser til relevante standarder
Gjennomtrengningstid
Ugjennomtrengelige hansker anbefales.
Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.
EN 374
Gjennomtrengelighet tid for de nevnte hanskemateriale er som regel > 480
min.
Øye- / ansiktsvern
Øyevern
Referanser til relevante standarder
Ved fare for sprut bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.
EN 166
Hudvern
Annet hudvern enn håndvern
Referanser til relevante standarder
Hudbeskyttelse, kommentar
Ved risiko for direkte kontakt eller sprut bør verneklær brukes.
EN 369
Tilsølt vernetøy skal vaskes før det brukes igjen.
Hygiene / Miljø
Spesifikke hygienetiltak
Ingen spesielle hygienetiltak er angitt, men det anbefales alltid å sørge for
god personlig hygiene, spesielt ved arbeid med kjemikalier.
Passende miljømessig eksponeringskontroll
Begrensning av miljøeksponering
Produktet må ikke slippes direkte ut i avløp eller vassdrag.
Eksponeringskontroll
Tiltak ved privat bruk av kjemikalier
Eksponeringskontroll, kommentarer
Følg etikettens bruksanvisning.
Ikke spis, drikk eller røyk ved håndtering av produktet.
Annen informasjon
Annen informasjon
Ta av tilsølte klær og vask huden grundig med såpe og vann når arbeidet er
ferdig.
Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform
Farge
Lukt
Kommentarer, Luktgrense
pH (handelsvare)
Kommentarer, Smeltepunkt /
smeltepunktsintervall
Kommentarer, Kokepunkt /
kokepunktintervall
Kommentarer, Flammepunkt
Kommentarer,
Fordampningshastighet
Antennelighet (fast stoff, gass)
Kommentarer, Eksplosjonsgrense
Kommentarer, Damptrykk
Kommentarer, Damptetthet
Relativ tetthet
Løselighetsbeskrivelse
Løselighet i vann
Løselighet i fett
Løslighet i organisk løsemiddel
Væske
Hvit
Karakteristisk
Ikke kjent.
Verdi: 8,5-9,5
Ikke relevant.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Verdi: ~ 1020 kg/m³
Ikke kjent.
Blandbar.
Ikke kjent.
Navn: Ikke kjent
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)
Revisjonsdato 27.05.2014
F1 Primer
Kommentarer, Fordelingskoeffisient:
n-oktanol / vann
Kommentarer, Selvantennelighet
Kommentarer,
Dekomponeringstemperatur
Viskositet
Eksplosive egenskaper
Oksiderende egenskaper
Side 5 av 8
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Verdi: < 300 mPas
Testmetode: Brookfield RV 1/10 v/20 °C
Ikke kjent
Ikke kjent.
9.2 Annen informasjon
Fysikalske farer
Blandbarhet
Kommentarer, Ledningsevne
Gassgruppe
Kommentarer, Løsemiddelinnhold
Vannreaktivitet
Luftreaktivitet
Kommentarer, Gjennomtrengningstall
Kommentarer, Flytepunkt
Kommentarer, Partikkelstørrelse
Kommentarer, Kritisk trykk
Metningskonsentrasjon
Luktgrense
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Reaktivitet
Data ikke registrert.
10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet
Produktet er stabilt under anbefalte lagringsforhold - se avsnitt 7 Bakteriell
nedbrytning kan oppstå hvis produktet skal oppbevares en uvanlig lang
periode eller er lagret under uegnede forhold.
10.3. Risiko for farlige reaksjoner
Risiko for farlige reaksjoner
Ikke kjent.
10.4. Forhold som skal unngås
Forhold som skal unngås
Ingen farlige reaksjoner ved forskriftsmessig oppbevaring og håndtering.
10.5. Materialer som skal unngås
Materialer som skal unngås
Unngå sterke syrer og materialer som reagerer med vann.
10.6 Farlige spaltningsprodukter
Farlige spaltningsprodukter
Ved brann dannes giftige gasser (CO, CO2). Ingen farlige spaltningsprodukter
når håndteres og lagres riktig.
Seksjon 11: Toksikologisk informasjon
11.1 Informasjon om toksikologiske effekter
Toksikologisk informasjon
Andre toksikologiske data
Lav toksisitet er indikert av tilgjengelig data.
Akutt toksisitet estimatet for blanding
Distribusjon
Metabolisme
Toksikokinetik
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Potensielle akutte effekter
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)
Revisjonsdato 27.05.2014
F1 Primer
Innånding
Hudkontakt
Øyekontakt
Svelging
Aspirasjonsfare
Side 6 av 8
Søk frisk luft.
Ikke klassifisert som farlig i henhold til EU-direktiver. Langvarig og hyppig
kontakt kan forårsake rødhet og irritasjon.
Direkte kontakt kan medføre irritasjon.
Ved mindre inntak er det umulig å påvise noen bestemt skadevirkning. Inntak
av større mengder kan medføre irritasjon av svelg og spiserør.
Ikke kjent.
Forsinket / Repeterende
Allergi
Kroniske effekter
Spesifikke målorgantoksisitet enkelt eksponering
Spesifikke målorgantoksisitet gjentatt eksponering
Ikke grunnlag for klassifisering som allergifremkallende.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske
Kreft
Arvestoffskader
Fosterskadelige egenskaper
Reproduksjonsskader
Sammenligning CMR kategorier
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Symptomer på eksponering
Symptomer på overeksponering
Kommentarer
Ikke kjent.
Langsiktig erfaring med denne type produkter indikerer ingen fare for helsen
når de er riktig håndtert i henhold til industrielle forhold.
Seksjon 12: Miljøopplysninger
12.1. Toksisitet
12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Persistens og nedbrytbarhet
DOC eliminasjon etter 2 dager (OECD302B): 98%.
Produktet kan være praktisk talt eliminert fra vann ved abiotiske prosesser,
f.eks adsorpsjon på aktivert slam.
12.3. Bioakkumulasjonspotensial
Bioakkumulasjonspotensial
Bioakkumulerer ikke.
12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet
Kommentar, Vannløselighet
Kommentarer til mobilitet
Produktet er flytende.
Produktet er blandbart med vann og som sådan kan dekke store avstander
hvis det blir sølt i vassdrag. Selv et lite søl vil bleke utseendet av vannet.
Vann til kloakkbehandling som har blitt forurenset med små mengder av
produktet vil ikke påvirke biomassen. Høye konsentrasjoner kan være skadelig
for fisk og mikroorganismer.
12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering
PBT vurderingsresultat
Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.
12.6. Andre skadevirkninger
Miljøopplysninger, konklusjon
Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig, men må ikke tømmes i
kloakk eller annet vannavløp uten forbehandling. Når produktet brukes til de
angitte formål og håndteres ifølge bruksanvisningen, utgjør produktet minimal
risiko for negative miljøbelastninger.
Seksjon 13: Fjerning av avfall
13.1. Metoder for avfallsbehandling
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)
Revisjonsdato 27.05.2014
F1 Primer
Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet
Relevant avfalls regelverk
Produktet er klassifisert som farlig
avfall
Emballasjen er klassifisert som farlig
avfall
Avfallskode EAL
Annen informasjon
Side 7 av 8
Absorberes med egnet materiale eller samles opp og leveres nærmeste
mottaksstasjon for destruering. Se rubrikk 6 for ytterligere opplysninger.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004
nr. 930, med endringer. Veileder (Norsas) om innlevering og deklarering av
farlig avfall (2009).
Nei
Nei
EAL: 150101 emballasje av papir og papp/kartong
EAL: 150102 emballasje av plast
EAL: 080416 annet vandig flytende avfall som inneholder klebemidler eller
tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 15
Produktet bør ikke slippes direkte ut i avløp eller vassdrag uten behandling.
Avløpsvann som inneholder produktet skal behandles i en separasjon og
biologiske renseanlegg.
Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av denne emballasjen.
Seksjon 14: Transportinformasjon
14.1. UN-nummer
Kommentar
Ikke relevant.
14.2. UN varenavn
Kommentar
Ikke relevant.
14.3. Transport fareklasse
Kommentar
Ikke relevant.
14.4. Emballasjegruppe
Kommentar
Ikke relevant.
14.5. Miljøfarer
Kommentar
Ikke relevant. Se rubrikk 12 for mer informasjon.
14.6. Spesielle forholdsregler for bruker
Spesielle forholdsregler
Ikke relevant.
14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden
Andre relevante opplysninger
Andre relevante opplysninger
Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig
gods (IMDG, IATA, ADR/RID).
Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter
15.1. Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og
miljø
Referanser (Lover/Forskrifter)
EUs forordning nr. 1907/2006 (REACH) avdeling IV, art. 31, og vedlegg II.
EUs forordning om klassifisering merking og emballering av stoffer og
stoffblandinger (forkortet CLP) (EC)) nr. 1272/2008
Vedlegg XIV Liste over stoffer som krever autorisasjon. Stoffer som gir stor
grunn til bekymring.
Vedlegg XVII Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av
bestemte farlige stoffer.
Administrative normer, veiledning nr. 361 m/endringer.
Kommisjonsforordning (EU) nr. 413/2010 m/endringer.
ADR/RID 2013 forskrift nr. 384 01. april 2009.
Forskrift 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige
kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften m/endringer).
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)
Revisjonsdato 27.05.2014
F1 Primer
Kommentarer
Ikke deklareringspliktig pga.
Side 8 av 8
REACH informasjon: Alle ingrediensene i dette produktet er allerede registrert,
eller tatt opp av oppstrøms leverandører eller ekskludert fra regulering og /
eller unntatt fra registrering.
Ikke klassifisert som merkepliktig i henhold til EU's direktiver 67/548/EEC
15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Vurdering av kjemikaliesikkerhet er
gjennomført
Nei
Seksjon 16: Andre opplysninger
Leverandørens anmerkninger
URL for bruksanvisning
URL for brosjyre
URL for teknisk informasjon
Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad
Opplysningene i dette databladet er utarbeidet på grunnlag av opplysninger fra
underleverandører og er i henhold til opplysninger i vår besittelse på den sist
angitte dato for revisjon. De opplysninger som er gitt er ment å være
retningsgivende for sikker håndtering, bearbeiding, lagring og transport. Det
forutsettes at produktet benyttes i henhold til beskrivelse på emballasjen eller
annen teknisk beskrivelse utarbeidet av Flisekompaniet AS. Enhver annen bruk
av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser
skjer på brukerens eget ansvar.
http://www.flisekompaniet.no/
http://www.flisekompaniet.no/
http://www.flisekompaniet.no/
Flisekompaniet AS
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)
Revisjonsdato 27.05.2014