SIKKERHETSDATABLAD Antibac hånddesinfeksjon forbruker

Comments

Transcription

SIKKERHETSDATABLAD Antibac hånddesinfeksjon forbruker
Antibac hånddesinfeksjon forbruker
Side 1 av 8
SIKKERHETSDATABLAD
Antibac hånddesinfeksjon
forbruker
Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket
Utgitt dato
Revisjonsdato
30.09.2009
04.07.2013
1.1. Produktidentifikasjon
Kjemikaliets navn
Artikkelnr.
Antibac hånddesinfeksjon forbruker
600910, 601803
1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det
frarådes mot
Kjemikaliets bruksområde
Hånddesinfeksjon 75%
1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Distributør
Firmanavn
Besøksadresse
Postadresse
Postnr.
Poststed
Land
Telefon
Telefaks
E-post
Hjemmeside
Antibac AS
Hagaløkkveien 13, 1383 Asker
Postboks 103
1371
Asker
Norge
+47 66 77 11 70
+47 66 77 11 71
[email protected]
http://www.antibac.no
1.4. Nødtelefon
Nødtelefon
Giftinformasjonssentralen:22 13 59 00
Seksjon 2: Fareidentifikasjon
2.1. Klassifisering av stoff eller blanding
Klassifisering i henhold til
67/548/EEC eller 1999/45/EC
Stoffets/blandingens farlige
egenskaper
F; R11
Produktet er meget brannfarlig.
2.2. Etikettinformasjon
Faresymbol
R-setninger
S-setninger
R11 Meget brannfarlig.
S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.
S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.
S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)
Revisjonsdato 04.07.2013
Antibac hånddesinfeksjon forbruker
Ytterligere informasjon
Side 2 av 8
etiketten.
PT1. Biocidprodukter til hygiene for mennesker
Type preparat: Væske
Inneholder: 587 g/kg etanol og 87 g/kg propan-2-ol
2.3 Andre farer
PBT / vPvB
Blandingen oppfyller ikke gjeldende kriterier for PBT (Persistente,
Bioakkumulerbare og Toksiske) eller vPvB (veldig Persistent og veldig
Bioakkumulerende).
Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer
3.2. Blandinger
Komponentnavn
Etanol
Propan-2-ol
Identifikasjon
CAS-nr.: 64-17-5
EC-nr.: 200-578-6
Indeksnr.: 603-002-00-5
Synonymer: Etanol
CAS-nr.: 67-63-0
EC-nr.: 200-661-7
Indeksnr.: 603-117-00-0
Synonymer: 2-Propanol
Klassifisering
F; R11
Flam. Liq. 2; H225
Innhold
50 - 80 %
F; R11
Xi; R36
R67
Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336
F; R11
Xi; R41
R67
Flam. Liq. 2; H225
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H336
5 - 10 %
Propan-1-ol
CAS-nr.: 71-23-8
EC-nr.: 200-746-9
Indeksnr.: 603-003-00-0
Synonymer: 1-Propanol
Glyserin
CAS-nr.: 56-81-5
1-5%
EC-nr.: 200-289-5
CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) =
European inventory of Existing Commercial Chemical Substances;
Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må
oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol,
mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol%
T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi =
Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F =
Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig.
Se seksjon 16 for forklaring av R- og H-setninger.
Kolonneforklaring
FH/FB/FM
Komponentkommentarer
1-5%
Seksjon 4: Førstehjelpstiltak
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelt
Innånding
Hudkontakt
Øyekontakt
Svelging
Nødtelefon: se seksjon 1.4.
Frisk luft og hvile. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Produktet er beregnet på hudkontakt.
Skyll straks øyet med vann. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra
øyet før skylling. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer.
Skyll straks munnen og drikk rikelige mengder vann (200-300 ml). Fremkall
ikke brekning. Kontakt lege hvis større mengder er svelget.
4.2. Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket
Akutte symptomer og virkninger
Innånding: kan forårsake hodepine, svimmelhet, tretthet og kvalme.
Hudkontakt: ingen spesifikke skadevirkninger og/eller symptomer er ikke kjent.
Øyekontakt: forbigående irritasjon i øynene.
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)
Revisjonsdato 04.07.2013
Antibac hånddesinfeksjon forbruker
Side 3 av 8
Svelging: kan forårsake ubehag ved svelging. Svelging kan gi samme
symptomer som ved innånding av damper.
4.3. Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er
nødvendig
Annen informasjon
Symptomatisk behandling.
Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning
5.1. Brannslukningsmidler
Passende brannslukningsmidler
Uegnete brannslukningsmidler
Vannspray, -tåke eller -dis. Alkoholresistent skum. Karbondioksid eller pulver.
Bruk ikke samlet vannstråle.
5.2. Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre
Brann- og eksplosjonsfarer
Farlige forbrenningsprodukter
Meget brannfarlig. Løsningsmiddeldamper kan danne eksplosive blandinger
med luft. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken til
antennelseskilder.
Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO).
5.3. Anvisninger for brannmannskaper
Personlig verneutstyr
Annen informasjon
Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes
godkjent rømningsmaske.
Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.
Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp
6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer
Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell
Fjern alle tennkilder og sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av damper
og aerosoler. Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette
sikkerhetsdatabladet.
6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø
Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. Ved større utslipp til
avløp/vannmiljø informeres lokale myndigheter.
6.3. Metoder for opprydding og rengjøring
Metoder for opprydding og
rengjøring
Søl suges opp med ikke-brennbart absorberende materiale. Samles opp i
egnede beholdere og leveres som farlig avfall i henhold til seksjon 13.
6.4. Referanse til andre seksjoner
Andre anvisninger
Se også seksjon 8 og 13.
Seksjon 7: Håndtering og lagring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Håndtering
Biocider skal brukes med forsiktighet. Les etikett og bruksanvisning før
produktet tas i bruk.
Sørg for god ventilasjon. Unngå kontakt med øynene. Unngå innånding av
damper.
Beskyttende tiltak
Tiltak for å hindre brann
Råd om generell yrkeshygiene
Røyking og bruk av åpen ild og andre tennkilder forbudt. Ta forholdsregler
mot utladning av statisk elektrisitet.
Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet.
7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter
Oppbevaring
Spesielle egenskaper og farer
Lagres som brannfarlig væske. Oppbevares i originalemballasjen. Lagres i tett
lukket beholder på et godt ventilert sted, beskyttet mot varmekilder.
Dampene er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvet. Dampene kan
danne eksplosive blandinger med luft.
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)
Revisjonsdato 04.07.2013
Antibac hånddesinfeksjon forbruker
Side 4 av 8
Betingelser for sikker oppbevaring
Råd angående samlagring
Lagres adskilt fra: Oksidasjonsmidler. Næringsmidler og dyrefôr.
7.3 Spesifikk bruk
Spesielle bruksområder
Se seksjon 1.2.
Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
8.1. Kontrollparametere
Administrative normer
Komponentnavn
Etanol
Propan-2-ol
Propan-1-ol
Annen informasjon om grenseverdier
Identifikasjon
CAS-nr.: 64-17-5
EC-nr.: 200-578-6
Indeksnr.: 603-002-00-5
Synonymer: Etanol
CAS-nr.: 67-63-0
EC-nr.: 200-661-7
Indeksnr.: 603-117-00-0
Synonymer: 2-Propanol
CAS-nr.: 71-23-8
EC-nr.: 200-746-9
Indeksnr.: 603-003-00-0
Synonymer: 1-Propanol
Forklaring av anmerkningene:
H = Hudopptak
Verdi
8 t.: 500 ppm
8 t.: 950 mg/m3
Norm år
2011
8 t.: 100 ppm
8 t.: 245 mg/m3
2011
8 t.: 100 ppm
8 t.: 245 mg/m3
H
2011
8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen
Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr skal være CE-merket og
bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte
verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være
av nyeste versjon.
Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan
medføre andre vernetiltak.
Åndedrettsvern
Åndedrettsvern
Normalt ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon brukes maske med filter
A mot løsemiddeldamper.
Håndvern
Håndvern
Ikke relevant. Produktet er beregnet for hudkontakt.
Øye- / ansiktsvern
Øyevern
Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller.
Hudvern
Annet hudvern enn håndvern
Normale arbeidsklær.
Passende miljømessig eksponeringskontroll
Begrensing av miljøeksponering
Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.
Annen informasjon
Annen informasjon
Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.
Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform
Farge
Lukt
Kommentarer, Luktgrense
Væske.
Fargeløs.
Karakteristisk.
Ikke bestemt.
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)
Revisjonsdato 04.07.2013
Antibac hånddesinfeksjon forbruker
Kommentarer, pH (handelsvare)
Smeltepunkt/smeltepunktintervall
Kokepunkt / kokepunktintervall
Flammepunkt
Kommentarer,
Fordampningshastighet
Eksplosjonsgrense
Kommentarer, Damptrykk
Damptetthet
Relativ tetthet
Løselighetsbeskrivelse
Kommentarer, Fordelingskoeffisient:
n-oktanol / vann
Kommentarer, Selvantennelighet
Kommentarer, Viskositet
Eksplosive egenskaper
Oksiderende egenskaper
Side 5 av 8
Data mangler.
Verdi: < -20 °C
Verdi: ~ 78 °C
Verdi: ~ 20 °C
Testmetode: PMcc
Data mangler.
Verdi: ~ 2,5-19 %
Data mangler.
Verdi: > 1
Referansegass: luft = 1
Verdi: 0,858 kg/dm³
Oppløselig i vann. Oppløselig i: Organiske løsningsmidler
Data mangler.
Data mangler.
Data mangler.
Ingen eksplosive egenskaper, men dampene kan danne eksplosive blandinger
med luft.
Ikke oksiderende.
9.2 Annen informasjon
Andre fysiske og kjemiske egenskaper
Kommentarer
Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig.
Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Reaktivitet
Ingen testresultater tilgjengelig. Dampene kan danne eksplosive blandinger
med luft.
10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet
Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.
10.3. Risiko for farlige reaksjoner
Risiko for farlige reaksjoner
Kan oppstå ved kontakt med materialer som skal unngås (seksjon 10.5) og
ved ulempelige forhold (seksjon 10.4).
10.4. Forhold som skal unngås
Forhold som skal unngås
Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder.
10.5. Materialer som skal unngås
Materialer som skal unngås
Sterke oksiderende stoffer. Aluminium.
10.6 Farlige spaltningsprodukter
Farlige spaltningsprodukter
Ingen under normale forhold. Se også seksjon 5.2.
Seksjon 11: Toksikologisk informasjon
11.1 Informasjon om toxiologiske effekter
Øvrige helsefareopplysninger
Generelt
Kjemikaliet oppfyller ikke kriteriene for å bli klassifisert som helseskadelig eller
irriterende.
Potensielle akutte effekter
Innånding
Hudkontakt
I høye konsentrasjoner virker damper sløvende og kan forårsake hodepine,
tretthet, svimmelhet og kvalme.
Produktet er beregnet til hudkontakt. Ingen spesifikke skadevirkninger og/eller
symptomer er ikke kjent.
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)
Revisjonsdato 04.07.2013
Antibac hånddesinfeksjon forbruker
Øyekontakt
Svelging
Irritasjon
Side 6 av 8
Sprut kan medføre forbigående øyeirritasjon.
Kan forårsake ubehag ved svelging.
Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt.
Forsinket / Repeterende
Allergi
Gjentatte toksisitet doser
Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke
anses for å være oppfylt.
Kriterierne for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke
anses å være oppfylt.
Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske
Kreft
Arvestoffskader
Reproduksjonsskader
Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke
anses for å være oppfylt.
Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke
anses for å være oppfylt.
Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de tilgjengelige data ikke
ansett å være oppfylt.
Symptomer på eksponering
Symptomer på overeksponering
I tilfelle av svelging: Etanol absorberes lett fra mage-tarmkanalen og kan føre
til forgiftning og i alvorlige tilfeller tap av bevissthet og død.
Seksjon 12: Miljøopplysninger
12.1. Toksisitet
Økotoksisitet
Etanol (litteraturverdier):
Fisk LC50 (96 timer): 13500 mg/l [Pimephales promelas]
Alger IC50 (72 timer): > 10,9 mg/l [Skeletonema costatum]
Daphnia EC50 (48 timer): 5400 mg/l [Daphnia magna]
Produktets komponenter er ikke klassifisert som miljøskadelige. Dette utelukker
imidlertid ikke muligheten for at store eller hyppige utslipp kan være
miljøskadelige.
12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Persistens og nedbrytbarhet
Produktet er lett bionedbrytbart.
12.3. Bioakkumulasjonspotensial
Bioakkumulasjonspotensial
Produktet inneholder ikke stoffer som betraktes som bioakkumulerbare.
12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet
Produktet er oppløselig i vann. Produktet inneholder flyktige organiske
forbindelser (VOC) som fordamper lett fra alle overflater.
12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering
PBT vurderingsresultat
vPvB vurderingsresultat
Blandingen oppfyller ikke gjeldende kriterier for PBT (Persistente,
Bioakkumulerbare og Toksiske).
Blandingen oppfyller ikke gjeldende kriterier for vPvB (veldig Persistent og
veldig Bioakkumulerende).
12.6. Andre skadevirkninger
Andre skadevirkninger / annen
informasjon
Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.
Seksjon 13: Fjerning av avfall
13.1. Metoder for avfallsbehandling
Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet
Produktet er klassifisert som farlig
Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for
farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode
hvis bruksområdet avviker.
Ja
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)
Revisjonsdato 04.07.2013
Antibac hånddesinfeksjon forbruker
avfall
Avfallskode EAL
Side 7 av 8
EAL: 07 07 04 andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
Seksjon 14: Transportinformasjon
14.1. UN-nummer
ADR
RID
IMDG
ICAO/IATA
1987
1987
1987
1987
14.2. UN varenavn
ADR
RID
IMDG
ICAO/IATA
ALKOHOLER, N.O.S. (etanol og 2-propanol i løsning)
ALKOHOLER, N.O.S. (etanol og 2-propanol i løsning)
ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol and 2-propanol in solution)
ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol and 2-propanol in solution)
14.3. Transport fareklasse
ADR
Farenr.
RID
IMDG
ICAO/IATA
3
33
3
3
3
14.4. Emballasjegruppe
ADR
RID
IMDG
ICAO/IATA
II
II
II
II
14.5. Miljøfarer
Marin forurensning
Nei
14.6. Spesielle forholdsregler for bruker
IMDG Andre relevante opplysninger
EmS
Fp 20 °C c.c.
F-E, S-D
14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden
Forurensning kategori
Ikke relevant.
Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter
15.1. Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og
miljø
Referanser (Lover/Forskrifter)
FOR 2002-07-16-1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige
kjemikalier med senere endringer.
Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr
1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering,
godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Annex II
Sikkerhetsdatablad.
Fra Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og
stoffblandinger (CLP) av 16.06.2012 med senere endringer.
FOR 2011-12-06 nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.
Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930, fra Miljøverndepartementet.
FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med
senere endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Vurdering av kjemikaliesikkerhet er
Nei
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)
Revisjonsdato 04.07.2013
Antibac hånddesinfeksjon forbruker
Side 8 av 8
gjennomført
Seksjon 16: Andre opplysninger
Leverandørens anmerkninger
Liste over relevante R-setninger (i
seksjon 2 og 3).
Liste over relevante H-setninger (i
seksjon 2 og 3).
Brukte forkortelser og akronymer
Opplysninger som er nye, slettet
eller revidert
Kvalitetssikring av informasjonen
Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad
Utarbeidet av
Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer
produktet.
R11 Meget brannfarlig.
R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet
R41 Fare for alvorlig øyeskade.
R36 Irriterer øynene.
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
EC50: Den effektive konsentrasjonen av et stoff som fører til 50 % av
maksimal respons
IC50: Konsentrasjonen av et stoff som hemmer den biologiske eller
biokjemiske funksjonen hos 50% av polulasjonen.
LC50: Konsentrasjonen av et stoff som dreper 50% av en populasjon på et
gitt tidspunkt
PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig)
vPvB: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende IC50: Konsentrasjonen av
et stoff som hemmer den biologiske eller biokjemiske funksjonen hos 50% av
polulasjonen.
Seksjoner som er endret fra forrige versjon: alle (nytt format)
Dette sikkerhetsdatablad er kvalitetskontrollert av Teknologisk Institutt as, som
er sertifisert iht. ISO 9001:2008.
Antibac AS
Teknologisk Lab AB, Göteborg / Milvi Rohtla
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)
Revisjonsdato 04.07.2013