SIKKERHETSDATABLAD GRAS DESINFEKSJONS

Transcription

SIKKERHETSDATABLAD GRAS DESINFEKSJONS
GRAS DESINFEKSJONS-SPRAY
Side 1 av 5
SIKKERHETSDATABLAD
GRAS DESINFEKSJONSSPRAY
1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket
Utgitt dato
Revisjon
Kjemikaliets navn
Artikkelnr.
EAN-nr.
Produktgruppe
Kjemikaliets bruksområde
29.08.2007
02.08.2010
GRAS DESINFEKSJONS-SPRAY
132
7040421320113
Desinfeksjonsmidler
Desinfeksjon av verneutstyr
Firmanavn
Besøksadresse
Postadresse
Postnr.
Poststed
Land
Telefon
Telefaks
E-post
Hjemmeside
Org. nr.
GRAS PRODUKTER AS
Tuenveien 80
P.b. 224
2001
Lillestrøm
Norge
63 88 72 00
63 88 72 01
[email protected]
http://www.gras.no
935 466 628
2. Fareidentifikasjon
Farebeskrivelse
Helse: Vurdert ikke merkepliktig.
Sikkerhet. Meget brannfarlig.
Miljø: Ingen økotoksiske data tilgjengelig.
3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer
Komponentnavn
Etanol
CO2
Kolonneforklaring
FH/FB/FM
Komponentkommentarer
Identifikasjon
Klassifisering
Innhold
CAS-nr.: 64-17-5
F; R11
60 - 100
EC-nr.: 200-578-6
Indeksnr.: 603-002-00-5
CAS-nr.: 124-38-9
10 - 30 %
EC-nr.: 204-696-9
CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) =
European inventory of Existing Commercial Chemical Substances;
Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må
oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol,
mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol%
T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi =
Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F =
Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig.
Produktet inneholder ingen øvrige komponenter som er merkepliktige i henhold
til gjeldende EU-forskrifter.
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)
Revisjon 02.08.2010
GRAS DESINFEKSJONS-SPRAY
Side 2 av 5
4. Førstehjelpstiltak
Generelt
Innånding
Hudkontakt
Øyekontakt
Svelging
Informasjon til helsepersonell
Flytt den skadede straks fra eksponeringskilden. Frie luftveier sikres ved å
bøye hodet bakover, munnen renses og evt. løse tenner fjernes. Ved
bevisstløshet løses tettsittende klær, plasser i stabilt sideleie.
Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett. Sørg for ro, varme og frisk luft.
Skaff øyeblikkelig legehjelp.
Vask straks med såpe og vann. Fjern tilsølt tøy. Tilsølt/ forurenset tøy vaskes
før fornyet bruk.
Skyll øyet straks med mye vann. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt
lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Sprayboks. Ikke relevant. Hvis svelget, må ikke brekninger fremkalles grunnet
fare for aspirasjon til lungene. Drikk straks et par glass vann eller melk/fløte.
Symptomatisk behandling.
5. Tiltak ved brannslukning
Passende brannslukningsmiddel
Uegnet brannslukningsmiddel
Brann- og eksplosjonsfarer
Personlig verneutstyr
Annen informasjon
Vanndusj/tåke/dis, alkoholresistent skum, pulver, karbondioksid (CO2), tørt
materiale som sand, dolomitt e. l.
Vannstråle.
Meget brannfarlig. Dampene er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken
til tennkilder. Damper kan gi eksplosiv blanding med luft allerede langt under
romtemperatur. Aerosolbokser kan eksplodere i tilfelle brann. Aerosolbokser
bør fjernes evt. nedkjøles med vann.
Brannslukkere må benytte røykdykkerutstyr.
Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Flammeutsatte
beholdere kjøles med vann inntil brannen er slukket. . Avsteng risikoområdet
og nekt uvedkommende adgang.
6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell
Metoder til opprydding og rengjøring
Andre anvisninger
Røyking forbudt. Fjern tennkilder og unngå statisk elektrisitet. Sørg for god
ventilasjon. Unngå innånding av gasser/damper. Bruk personlig verneutstyr, se
kap. 8.
Tørkes opp med inaktivt absorbsjonsmateriale f. eks. Vermikulit. Oppsamles.
Gjør rent med vann. Oppsamles i tette beholdere. Stoffet er spesialavfall.
Innleveres til godkjent mottakssted/ firma. Se kap. 13
Slukk alle tennkilder. Unngå gnister, flammer, røyking og varme. Ventiler
godt.
7. Håndtering og lagring
Håndtering
Oppbevaring
Spesielle egenskaper og farer
Unngå innånding av gass/ damp. Unngå hudkontakt. Unngå øyekontakt.
Røyking forbudt. Brukes under gode ventilasjonstekniske tiltak. Holdes vekk fra
tennkilder, Bruk personlig verneutstyr, se kap. 8.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares på godt ventilert sted. Unngå
statisk elektrisitet. Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler.
Meget brannfarlig. Trykkbeholdere må ikke punkteres, selv ikke når de er
tomme. Unngå sollys og temperaturer over 50°C.
8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
Administrative normer
Komponentnavn
Etanol
Identifikasjon
CAS-nr.: 64-17-5
EC-nr.: 200-578-6
Indeksnr.: 603-002-00-5
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)
Verdi
8 t.: 950,0 mg/m³
8 t.: 500 ppm
Norm år
2008
Revisjon 02.08.2010
GRAS DESINFEKSJONS-SPRAY
Side 3 av 5
CO2
CAS-nr.: 124-38-9
EC-nr.: 204-696-9
8 t.: 5000 ppm
8 t.: 9000 mg/m3
2010
Eksponeringskontroll
Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen
Åndedrettsvern
Håndvern
Øyevern
Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. Unngå søl, hud- og øyekontakt. Sørg
for god ventilasjon. Les og følg produsentens anvisninger. Ta straks av alle
klær som er blitt våte eller tilsølt. Håndkrem/fuktighetskrem bør benyttes for å
erstatte utvasket hudfett. Mulighet for øyeskylling skal finnes på
arbeidsplassen. Røyking forbudt. Emballasjen skal holdes godt lukket.
Ved sprøyting av produktet må det benyttes åndedrettsvern med støvfilter (P2) og gassfilter (A-brunt).
Bruk trykklufttilført åndedrettsvern i trange rom.
Bruk vernehansker av nitril eller neoprene. Hanskene skal være CE merket
klasse 6 med gjennombruddstid > 8 timer.
Ved fare for sprut bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.
9. Fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform
Lukt
Farge
Relativ tetthet
Kokepunkt/ kokepunktintervall
Kokepunkt/ kokepunktintervall
Flammepunkt
Damptetthet
Aerosol
Alkohol
Klar
Verdi: = 0,789 (20°C)
78 (760 mmHg)
Verdi: °C
Verdi: < 12 °C
Testmetode: (CC)
>1 (l=1)
10. Stabilitet og reaktivitet
Forhold som skal unngås
Materialer som skal unngås
Farlige spaltningsprodukter
Unngå oppvarming, gnister, flammer, røyking og temperaturer over 50 °C.
Aerosolbokser på ikke punkteres, selv når de er tomme.
Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler.
Ved brann/sterk oppvarming dannes giftige gasser/damper/røyk,
karbonmonoksid (CO).
11. Toksikologisk informasjon
Toksikologisk informasjon
Oral toksisitet
Akutt dermal toksisitet
Innåndingstoksisitet
Ikke kjent
Ikke kjent
Ikke kjent
Toksikologiske data fra komponenter
Øvrige helsefareopplysninger
Innånding
Hudkontakt
Øyekontakt
Svelging
Kroniske effekter
Langvarig/gjentatt innånding kan gi hodepine, kvalme, skader på det sentrale
nervesystemet (CNS).
Langvarig/gjentatt kontakt avfetter/tørker ut huden. Eksem.
Kan gi irritasjon ved øyekontakt.
Aerosolboks. Lite relevant.
Langvarig, ofte og gjentatt innånding av løsemiddeldamper kan gi varige
løsemiddelskader på sentralnervesystemet og indre organer som lever og
nyrer.
12. Miljøopplysninger
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)
Revisjon 02.08.2010
GRAS DESINFEKSJONS-SPRAY
Side 4 av 5
Øvrige miljøopplysninger
Økotoksisitet
Andre skadevirkninger / annen
informasjon
Ingen økotoksiske data tilgjengelig.
Drivmiddelet inneholder ikke klorinert fluorkarbon (KFK). CO2 drevet sprayboks
13. Fjerning av kjemikalieavfall
Avfallskode EAL
NORSAS
Produktet er klassifisert som farlig
avfall
Emballasjen er klassifisert som farlig
avfall
Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet
200113
7055
Ja
Ja
Aerosolboksene må behandles som spesialavfall, også når de er tomme.
Aerosolboksene må ikke punkteres selv når de er tomme. Innleveres til
godkjent mottakssted / firma.
14.Transportinformasjon
Varenavn (nasjonalt)
Farlig gods ADR
Farlig gods RID
Farlig gods IMDG
Farlig gods ICAO/IATA
Andre relevante opplysninger
AEROSOL.
Status: Ja
UN-nr.: 1950
Klasse: 2
UN-nr.: 1950
Status: Ja
UN-nr.: 1950
Klasse: 2
Status: Ja
UN-nr.: 1950
Klasse: 2
LQ2.
15. Opplysninger om lover og forskrifter
Faresymbol
Sammensetning på merkeetiketten
R-setninger
S-setninger
Andre anmerkninger
Referanser (Lover/Forskrifter)
Deklarasjonsnr.
Etanol: 60 - 100 %, CO2: 10 - 30 %
R 11 Meget Brannfarlig
S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.
S2 OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.
Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer
over 50 °C.
Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom.
Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale.
Norsk stoffliste 2007 (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet
for brann- og eksplosjonsvern). Administrative normer for forurensning i
arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best.nr. 361). ADR, RID, IMDG, IATA.
Micromedex Tomes CPS System.
018063
16. Andre opplysninger
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)
Revisjon 02.08.2010
GRAS DESINFEKSJONS-SPRAY
Liste over relevante R-setninger (i
seksjon 2 og 3).
Viktigste kilder ved utarbeidelsen av
Sikkerhetsdatabladet (ikke norske)
Opplysninger som er nye, slettet
eller revidert
Brukerens anmerkninger
Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad
Side 5 av 5
R11 Meget brannfarlig.
HMS-databladet er revidert i henhold til gjeldende regelverk.
Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 er juridisk ansvarlig for databladets
innhold
Generell gjennomgang av databladet Pkt 8
Til desinfeksjon av verneutstyr
GRAS PRODUKTER AS
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)
Revisjon 02.08.2010