SIKKERHETSDATABLAD MAX 111 Tixoclean

Transcription

SIKKERHETSDATABLAD MAX 111 Tixoclean
MAX 111 Tixoclean
Side 1 av 4
SIKKERHETSDATABLAD
MAX 111 Tixoclean
1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket
Utgitt dato
Revisjonsdato
Kjemikaliets navn
Artikkelnr.
Funksjon
Produktgruppe
Kjemikaliets bruksområde
25.05.2011
06.02.2012
MAX 111 Tixoclean
111
Bilvask, motorvask, gulvvask
Microemulsjon
Rengjøringsmiddel
Importør
Firmanavn
Postadresse
Postnr.
Poststed
Land
Telefon
E-post
Hjemmeside
Org. nr.
Utarbeidet av
Nødtelefon
Maxxol Norge AS
Smiløkka 6
N-3108
VEAR
Norge
46970818
[email protected]
http://www.maxxol.no
99604490394
Kjærsti Ilebrekke
22 59 13 00 (døgnåpen):Giftinformasjonen
2. Fareidentifikasjon
3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer
Komponentnavn
Fettalkoholetoksylater
Alkylglucosid
Destillater (petroleum),
hydrogenbehandlede lette
2-(2Butoksyetoksy)etanol
Kolonneforklaring
FH/FB/FM
Identifikasjon
Klassifisering
Innhold
CAS-nr.: 34398-01-1
R22, R41
10 - 30 %
EC-nr.: 500-084-3
Xn
CAS-nr.: 161074-93-7
Xi; R41
1-5%
EC-nr.: 500-529-1
CAS-nr.: 64742-478
Xn; R65,R66
5 - 10 %
EC-nr.: 265-1498
CAS-nr.: 112-345
Xi; R36
1-5%
EC-nr.: 203-9616
CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) =
European inventory of Existing Commercial Chemical Substances;
Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må
oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol,
mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol%
T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi =
Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F =
Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig.
4. Førstehjelpstiltak
Generelt
Innånding
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.
Frisk luft og hvile.
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)
Revisjonsdato 06.02.2012
MAX 111 Tixoclean
Hudkontakt
Øyekontakt
Svelging
Informasjon til helsepersonell
Side 2 av 4
Ta av gjennomfuktede klær. Vask huden nøye med såpe og vann i flere
minutter. Skaff legehjelp hvis irritasjon vedvarer etter vask.
Fjern eventuelle kontaktlinser og skyll med vann i minst 15 minutter (hold
øyelokkene atskilt). Kontakt lege.
Drikk et par glass vann eller melk. FREMKALL IKKE BREKNING!Kontakt lege
umiddelbart.
Fare for aspirasjon med kjemisk lungebetennelse.
5. Tiltak ved brannslukking
Passende brannslukningsmidler
Uegnet brannslukningsmidler
Brann- og eksplosjonsfarer
Annen informasjon
Slokningsmiddel: karbondioksid, pulver, skum eller sand.
Ikke bruk vann i samlet stråle.
Produktet er ikke brannfarlig.
Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller kjøles med vann.
6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø
Metoder for opprydding og
rengjøring
Bruk egnede beskyttelseshansker, vernebriller og verneklær ved fare for
direktekontakt eller spill.
Unngå utslipp i avløp, vassdrag og innsjøer.
Samle opp med absorberende ikke-brennbart materiale i passende
beholdere.Unngå utslipp i avløp, vassdrag og innsjøer. Husk sklifaren. Ved
forurensing av sjø, vann eller avløp skal myndighetene informeres i henhold
til norsk lovgivning.
7. Håndtering og lagring
Håndtering
Oppbevaring
Unngå kontakt med huden og øynene. Åpne og håndtere beholderen forsiktig.
Unngå dannelse av aerosol/tåke. Unngå
røyking, bruk av åpen ild, sveising o.l.
Lagres frostfritt. Må kun oppbevares i den
originale emballasjen på et kjølig, godt ventilert sted.
8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
Administrative normer
Komponentnavn
Destillater (petroleum),
hydrogenbehandlede lette
2-(2Butoksyetoksy)etanol
Identifikasjon
CAS-nr.: 64742-478
EC-nr.: 265-1498
CAS-nr.: 112-345
EC-nr.: 203-9616
Verdi
8 t.: 275 mg/m3
Norm år
2003
8 t.: 68 mg/m3
2007
Eksponeringskontroll
Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen
Åndedrettsvern
Håndvern
Øyevern
Annet hudvern enn håndvern
Etabler stasjon for øyeskylling og nøddusj nær arbeidsstedet. Må bare
anvendes på godt ventilerte steder.
Bruk åndedrettsvern ved dannelse av damp/sprøytetåke.
Vernehansker bør anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut.
Tettsittende øyevern eller ansiktsvern ved fare for sprut eller direktekontakt.
Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt.
9. Fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform
Lukt
Farge
Kokepunkt / kokepunktintervall
Klar væske
Mild
Ufarget.
Verdi: ~ 100,00 °C
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)
Revisjonsdato 06.02.2012
MAX 111 Tixoclean
pH (handelsvare)
Side 3 av 4
Verdi: ~ 10,50
10. Stabilitet og reaktivitet
Materialer som skal unngås
Stabilitet
Syrer. Angriper visse metaller.
Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.
11. Toksikologisk informasjon
Øvrige helsefareopplysninger
Generelt
Innånding
Hudkontakt
Øyekontakt
Svelging
Ingen toxikolgiske tester finnes
på dette sammensatte produkt,
bare på de enkelte komponentene.
Kan gi hodepine, svimmelhet, trøtthet og kvalme.
Hudirritasjon
Svie. Fare for alvorlig øyeskade. Sterk svie. Fare for alvorlig øyeskade.
Fortæring kan gi kvalme, brekninger, diaré og pustevansker. Kjemisk
lungebetennelse kan forekomme fra noen timer opp
til et døgn ved svelging av produktet, eller hvis brekninger har kommet ned i
lungene.
12. Miljøopplysninger
Toksikologisk informasjon
Akutt akvatisk, fisk
Verdi: > 10 MG/L
Varighet: 96T
Øvrige miljøopplysninger
Økotoksisitet
Persistens og nedbrytbarhet
Bioakkumulasjonspotensial
Stoffblandingen er ikke
klassifisert skadelig for
vannlevende organismer.
Dette/de tensid(ene) som inngår i denne
blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr.
648/2004 som omhandler vaske og rengjøringsmidler.
Data som underbygger denne påstanden
er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige
for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av
vaske- og rengjøringsmidler.
Forventes ikke å bioakkumulere
13. Fjerning av kjemikalieavfall
Produktet er klassifisert som farlig
avfall
Annen informasjon
Ja
Deponeres eller destrueres i henhold til myndighetenes anbefalinger og
gjeldende lovbestemmelser. Rester av produktet
kan normalt håndteres som vanlig industriavfall
14. Transportinformasjon
Andre relevante opplysninger
Produktet er ikke klassifisert som farlig gods
15. Opplysninger om lover og forskrifter
Faresymbol
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)
Revisjonsdato 06.02.2012
MAX 111 Tixoclean
Sammensetning på merkeetiketten
EC-etikett
R-setninger
S-setninger
Annen merkeinformasjon
EU-direktiv
Referanser (Lover/Forskrifter)
Side 4 av 4
Fettalkoholetoksylater: , Alkylglucosid: , Destillater (petroleum),
hydrogenbehandlede lette: , 2-(2Butoksyetoksy)etanol:
Nei
R41 Fare for alvorlig øyeskade.
R65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging
S23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke.
S25 Unngå kontakt med øynene.
S26 Får man stoffet i øynene skyll straks grundig med store mengder vann
og kontakt lege.
S39 Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.
S62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis
denne etikett eller emballasje
Bare for yrkesmessig bruk.
Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra
yrkesmessige brukere. "
Counsil Directive 67/548/EEC Classification, packing and labelling of
dangerous substances with Anx.1, List of dangerous subst. L 258A, Counsil
Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous
preparations. Regulation 1272/2008/EEC. Classification, labelling and packing
of dangerous substances and preparations
Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for arbeidstilsynet,
Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, Oljedirektoratet). Administrative
normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best. nr.361 - ref
2006/15/EC).
16. Andre opplysninger
Liste over relevante R-setninger (i
seksjon 2 og 3).
Viktigste kilder ved utarbeidelsen av
Sikkerhetsdatabladet (ikke norske)
Kvalitetssikring av informasjonen
Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad
R22 Farlig ved svelging.
R36 Irriterer øynene.
R41 Fare for alvorlig øyeskade.
R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.
R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud
EG 1907/2006 REACH. Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige
kjemikalier, sist endret 1. juli 2005 og 31.oktober 2005. Administrative normer
for forurensning i arbeidsatmosfæren. 2003.(Arbeidstilsynet, best. nr. 361),
med
siste endringer mars 2009. Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-,
miljø
- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier.
Kjærsti Ilebrekke
Maxxol Norge AS
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)
Revisjonsdato 06.02.2012