SIKKERHETSDATABLAD MARINE CLEANER

Transcription

SIKKERHETSDATABLAD MARINE CLEANER
MARINE CLEANER
Side 1 av 5
SIKKERHETSDATABLAD
MARINE CLEANER
Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket
Utgitt dato
30.06.2012
1.1. Produktidentifikasjon
Kjemikaliets navn
MARINE CLEANER
1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det
frarådes mot
Produktgruppe
Kjemikaliets bruksområde
Lett alkalisk vannbasert avfetting
Avfetting og rengjøringsmiddel
1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Produsent
Firmanavn
Besøksadresse
Postadresse
Postnr.
Poststed
Land
Telefon
Telefaks
E-post
Hjemmeside
Org. nr.
Kontaktperson
Produs A/S
Hornnes
Postb. 220
6802
FØRDE
NORGE
57827100
57827101
[email protected]
http://www.produs.as
984 244 754
Christian Ravnøy
1.4. Nødtelefon
Nødtelefon
Giftinformasjonssentralen:22 59 13 00
Seksjon 2: Fareidentifikasjon
2.1. Klassifisering av stoff eller blanding
Klassifisering i henhold til
67/548/EEC eller 1999/45/EC
Klassifisering i henhold til CLP (EC)
No 1272/2008 [CLP/GHS]
Xi; R36/38
H319
H315
Eye Irrit. 2
Skin Irrit. 2
2.2. Etikettinformasjon
Farepiktogrammer (CLP)
Sammensetning på merkeetiketten
Signalord
Faresetninger
Ka.hydroksid:1 - 5 %, Alkoholetoksilat C9-11:5 - 10 %, Na. metasilikat:1 - 5
%, Tetrakaliumpyrofosfat:1 - 5 %
Advarsel
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H315 Irriterer huden.
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)
MARINE CLEANER
Sikkerhetssetninger
Side 2 av 5
P305 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll straks grundig med store mengder
vann og kontakt lege. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P262 Må ikke
komme i kontakt med huden.
2.3 Andre farer
Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer
3.2. Blandinger
Komponentnavn
Ka.hydroksid
Alkoholetoksilat C9-11
Na. metasilikat
Tetrakaliumpyrofosfat
Kolonneforklaring
FH/FB/FM
Bemerkning, komponent
Identifikasjon
Klassifisering
Innhold
CAS-nr.: 1310-58-3
C; R35
1-5%
CAS-nr.: 68439-46-3
Xi; R38, R41
5 - 10 %
CAS-nr.: 10213-79-3
C; R34, R37
1-5%
CAS-nr.: 7320-34-5
1-5%
EC-nr.: 230-785-7
CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) =
European inventory of Existing Commercial Chemical Substances;
Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må
oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol,
mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol%
T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi =
Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F =
Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig.
INNEHOLDER FOSFAT, som tilsvarer 1,1% fosfor. Største tillatte fosfor
innhold for dette produkt er 2,5%.
Seksjon 4: Førstehjelpstiltak
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelt
Innånding
Hudkontakt
Øyekontakt
Svelging
Ingen spesielle farer forbundet ved bruk av produktet.
Ikke relevant.
Vask bort med mye vann.
Skyll godt med mye vann, hvis ubehag fortsetter kontakt lege.
Drikk vann eller melk for utspeding.
4.2. Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket
Informasjon til helsepersonell
Symtomatisk behandling.
4.3. Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er
nødvendig
Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning
5.1. Brannslukningsmidler
Passende brannslukningsmidler
Uegnete brannslukningsmidler
Ikke brennbar
Ingen
5.2. Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre
Brann- og eksplosjonsfarer
Ingen
5.3. Anvisninger for brannmannskaper
Personlig verneutstyr
Ved fare for spill bør man bruke verneutstyr som egner.
Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp
6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer
Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell
Ingen spesielle.
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)
MARINE CLEANER
Side 3 av 5
6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø
Unngå store utslipp til miljøet.
6.3. Metoder for opprydding og rengjøring
Metoder for opprydding og
rengjøring
Oppsamling i sand eller lignende.
6.4. Referanse til andre seksjoner
Seksjon 7: Håndtering og lagring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Håndtering
Håndteres som middel sterkt alkalisk vaskemiddel.
7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter
Oppbevaring
Spesielle egenskaper og farer
Unngå lagring sammen med sterke syrer.
Ingen spesielle farer.
7.3 Spesifikk bruk
Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
8.1. Kontrollparametere
8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen
Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen
Ta beskyttelse mot sprut.
Varselsskilt
Åndedrettsvern
Åndedrettsvern
Ikke nødvendig.
Håndvern
Håndvern
Bruk vernehansker av nitril eller butylgummi
Øye- / ansiktsvern
Øyevern
Ved fare for sprut, bruk ansiktsmaske eller lignende.
Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform
Farge
Lukt
pH (handelsvare)
pH (bruksløsning)
Flammepunkt
Flammepunkt
Relativ tetthet
Løselighet i vann
Flytende
Gyllenbrun
Fruktig
Verdi: ~ 11,2
10,5 i 1 % løsn
>100
Verdi: °C
1,05
fullstendig
9.2 Annen informasjon
Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)
MARINE CLEANER
Side 4 av 5
10.2. Kjemisk stabilitet
10.3. Risiko for farlige reaksjoner
10.4. Forhold som skal unngås
Forhold som skal unngås
Ingen spesielle..
10.5. Materialer som skal unngås
Materialer som skal unngås
Ingen spesielle
10.6 Farlige spaltningsprodukter
Farlige spaltningsprodukter
Ingen
Seksjon 11: Toksikologisk informasjon
11.1 Informasjon om toksikologiske effekter
Toksikologiske data fra komponenter
Øvrige helsefareopplysninger
Generelt
Ingen farer ved normal bruk av produktet.
Potensielle akutte effekter
Innånding
Hudkontakt
Øyekontakt
Svelging
Gir ingen ubehag.
Irriterer ved hudkontakt.
Vil irritere øynene ved kontakt.
Kan gi ubehag kvalme og diarè.
Forsinket / Repeterende
Allergi
Kroniske effekter
Er ikke allergisk.
Ingen kroniske effekter.
Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske
Kreft
Arvestoffskader
Reproduksjonsskader
Ikke på kreftlista.
Vil ikke skade arveanleggene.
Er ikke kjent for å redusere fruktbarhet eller gi skade på foster.
Seksjon 12: Miljøopplysninger
12.1. Toksisitet
Økotoksisitet
Akvatisk, kommentarer
Produktet er ikke skadelig for miljøet.
Bioakkumulerer ikke i vannmiljø.
Toksikologiske data fra komponenter
Komponent
Akutt akvatisk, fisk
Tetrakaliumpyrofosfat
Verdi: 790 mg/l
Testmetode: LC 0
Varighet: < 6 timer
12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Persistens og nedbrytbarhet
Produktet er lett nedbrytbart i naturen.
12.3. Bioakkumulasjonspotensial
Bioakkumulasjonspotensial
Bioakkumulerer ikke i vannmiljø.
12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet
Lav giftighet for levende vannorganismer. lett løslig i vann.
12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering
12.6. Andre skadevirkninger
Seksjon 13: Fjerning av avfall
13.1. Metoder for avfallsbehandling
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)
MARINE CLEANER
Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet
Avfallskode EAL
Side 5 av 5
Skylles bort med mye vann.
Alkalisk vaskemiddel
Seksjon 14: Transportinformasjon
14.1. UN-nummer
14.2. UN varenavn
14.3. Transport fareklasse
14.4. Emballasjegruppe
14.5. Miljøfarer
14.6. Spesielle forholdsregler for bruker
14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden
Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter
15.1. Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og
miljø
Deklarasjonsnr.
PRN 053359
15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Seksjon 16: Andre opplysninger
Faresymbol
R-setninger
S-setninger
Leverandørens anmerkninger
Klassifisering i henhold til CLP (EC)
No 1272/2008 [CLP/GHS]
Liste over relevante R-setninger (i
seksjon 2 og 3).
Liste over relevante H-setninger (i
seksjon 2 og 3).
Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad
Utarbeidet av
R 37/38 Irriterer øynene og huden.
S 26 Får man stoffet i øynene; skyll straks med store mengder vann og
kontakt lege. S 2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S24 Unngå hudkontakt.
Inneholder fosfat som tilsvarer 1,1 % fosfor. Største tillatte fosforinnhold for
dette produkt er 2,5 %.
; H315;
; H319;
R34 Etsende.
R35 Sterkt etsende.
R36/38 Irriterer øynene og huden.
R37 Irriterer luftveiene
R38 Irriterer huden
R41 Fare for alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Produs A/S
KVO
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)