SDS-Produs-Vannbasert

Transcription

SDS-Produs-Vannbasert
Produs Vannbasert Avfetting
Side 1 av 4
SIKKERHETSDATABLAD
Produs Vannbasert Avfetting
1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket
Utgitt dato
Kjemikaliets navn
Produktgruppe
Kjemikaliets bruksområde
10.11.2011
Produs Vannbasert Avfetting
Alkalisk vannbasert rengjøringsmiddel
Universal Avfetting og rengjøringsmiddel
Produsent
Firmanavn
Besøksadresse
Postadresse
Postnr.
Poststed
Land
Telefon
Telefaks
E-post
Hjemmeside
Org. nr.
Kontaktperson
Utarbeidet av
Nødtelefon
Produs A/S
Hornnes
Postb. 220
6802
FØRDE
NORGE
57827100
57827101
[email protected]
http://www.produs.as
984 244 754
Christian Ravnøy
KP
Giftinformasjonssentralen:22 59 13 00
2. Fareidentifikasjon
Farebeskrivelse
Andre farer
Irriterer øynene, luftveiene og huden. Kan gi allergi ved hudkontakt.
Se seksjon 11 for helsefarer.
Se seksjon 12 for miljøopplysninger.
3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer
Komponentnavn
Alkoholetoksilat C9-11
Kvartert Kokosalkylaminetoksilat
d-limonen
Etylendiamintetraacetat (EDTA-Na4)
Kolonneforklaring
FH/FB/FM
Komponentkommentarer
Identifikasjon
Klassifisering
Innhold
CAS-nr.: 68439-46-3
Xi; R38, R41
5 - 15 %
CAS-nr.: 61791-10-4
Xi; R - 41
1-5%
CAS-nr.: 5989-27-5
Xi,N; R-10-38-43-50/53
1-5
CAS-nr.: 64-02-8
Xi; R36/38
5 - 15 %
EC-nr.: 200-573-9
CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) =
European inventory of Existing Commercial Chemical Substances;
Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må
oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol,
mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol%
T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi =
Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F =
Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig.
UTEN FOSFAT.
R-setningenes fullstendige ordlyd finnes i pkt 16
4. Førstehjelpstiltak
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)
Produs Vannbasert Avfetting
Generelt
Innånding
Hudkontakt
Øyekontakt
Svelging
Særskilt førstehjelpsutstyr
Informasjon til helsepersonell
Side 2 av 4
Få vedkommende bort fra eksponeringskilden.
Sørg for frisk luft. Gi kunstig åndedrett om nødvendig.
Skyll bort med mye vann, smør huden med hudkrem.
Skyll med store mengder vann i min. 15 min. Kontakt lege.
Fremkall ikke brekninger. Drikk vann eller melk for utspeding av væskevolum i
magen. Kontakt lege.
Øyenskylleflaske eller mulighet for øyeskylling.
Symtomatisk behandling.
5. Tiltak ved brannslukking
Passende brannslukningsmidler
Brann- og eksplosjonsfarer
Personlig verneutstyr
Kraftig vanndusj eller pulver.
Produktet er ikke brennbart men noen ingredienser kan underholde en brann.
Vanlig verneutstyr.
6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø
Metoder for opprydding og
rengjøring
Andre anvisninger
Unngå utslipp til vann og kloakknett. Dem opp og sug opp med egnet utstyr,
skyll deretter godt med vann.
Dem opp med sand e.l. og sug opp med eget utstyr.
Mindre mengder spyles bort med mye vann.
I sikkerhetsdatablad:
Punkt 8 for verneutstyr.
Punkt 12 for miljøopplysninger.
Punkt 13 for behandling av avfall.
7. Håndtering og lagring
Håndtering
Oppbevaring
Spesielle egenskaper og farer
Ta beskyttelse mot sprut Sørg for tilstrekkelig med ventilasjon. Unngå søl,
Unngå kontakt med hud og øyne.
Oppbevares temperert, ellers ingen spesielle lagringsforskrifter.
Unngå utslip til avløp.
8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
Eksponeringskontroll
Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen
Åndedrettsvern
Håndvern
Muligheter for øyespyling bør finnes på arbeidsplassen. Produktet bør blandes
i kaldt vann, da dette gir mindre avdampning. Ta beskyttelse mot sprut.
Sørg for tilstrekkelig med utlufting under arbeidet. Bruk egnet åndedrettsvern
ved sprøyting i trange rom.
Bruk vernehansker av motstandsdyktig materiale; f.eks. PVC, Nitril eller
Neopren. Bruk håndkrem for å forhindre uttørking av hendene.
Gjennombruddstiden er ikke kjent.
De angitte hanskematerialene er foreslått etter en gjennomgang av
enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider, samt informasjon fra våre
leverandører.
Øyevern
Begrensning av miljøeksponering
Etter bruk, vask og tørk alltid hendene.
Hvis det er fare for sprut ta beskyttelse son f.eks. briller eller ansiksskjerm.
Behandles i samsvar med god yrkesmessig hygiene og sikkerhetsmessig
praksis.
9. Fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform
Lukt
Flytende.
sitrus
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)
Produs Vannbasert Avfetting
Farge
Løselighet i vann
Relativ tetthet
pH (handelsvare)
pH (bruksløsning)
Flammepunkt
Flammepunkt
Side 3 av 4
klar
Ubegrenset.
1,050
Verdi: 11,4
ca 10,0
>100
Verdi: °C
10. Stabilitet og reaktivitet
Forhold som skal unngås
Materialer som skal unngås
Farlige spaltningsprodukter
Stabilitet
Annen informasjon
Må ikke tørke inn på blanke flater. Kan forårsake skjolder.
Unngå blandinger med sterke syrer.
Ingen kjente.
Produktet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelser.
Stoffet må ikke blandes med andre såper eller kjemikalier.
11. Toksikologisk informasjon
Øvrige helsefareopplysninger
Generelt
Innånding
Hudkontakt
Øyekontakt
Svelging
Kroniske effekter
Allergi
Reproduksjonsskader
Arvestoffskader
Ingen fare ved normalt bruk.
Innånding av tåkespray vil irritere slimhinner.
Direkte hudkontakt over tid vil irritere huden.
Sprut i øyet vil gi svie.
Svelging vil gi kvalme og diarè. Produktet vil virke som avføringsmiddel.
Ingen kroniske effekter er påvist.
Kan forårsake allergi på huden.
Er ikke kjent for å redusere fruktbarhet eller gi skader på foster.
Vil ikke skade arvestoff.
12. Miljøopplysninger
Toksikologisk informasjon
Akvatisk kommentarer
Informasjon om enkeltkomponenter:
EDTA:
Ifølge "European Risk Assessment on EDTA", juni 02 anses EDTA å utgjøre
liten risiko for miljøet. Den har lav giftighet for vannlevende
organismer, er ikke persistent, bioakkumuleres ikke og dermed kreves ingen
miljøklasifisering. Produktet er ansett ikke biologisk lett nedbrytbart.
d-Limonene:
Meget giftig for vannlevende organismer. Miljøfarlig: Kan forårsake uønskede
langtidsvirkninger i vannmiljøet. Oppløses ikke i vann. Stoffet er ikke lett
nedbrytbart.
Øvrige miljøopplysninger
Økotoksisitet
Mobilitet
Persistens og nedbrytbarhet
Bioakkumulasjonspotensial
Miljøopplysninger, konklusjon
Små mengder vil ikke forgifte levende vannorganismer.
Blandbar med vann.
Inngående tensider/ emugatorer oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i
EU regulativ nr. 648/2004 om Vaske- og rengjøringsmidler.
Bioakkumuleres ikke i vannmiljøet.
Produktet brytes ned i naturen.
13. Fjerning av kjemikalieavfall
Avfallskode EAL
Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet
Alkalisk vannløsning
Mindre mengder spyles bort med mye vann, større mengder skal samles opp
og leveres deponi.
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)
Produs Vannbasert Avfetting
Annen informasjon
Side 4 av 4
Avfallskoden vil forandres alt etter som hva som blir vasket bort.
14.Transportinformasjon
Varenavn (nasjonalt)
Ikke farlig gods.
15. Opplysninger om lover og forskrifter
Faresymbol
Sammensetning på merkeetiketten
R-setninger
S-setninger
Andre anmerkninger
Alkoholetoksilat C9-11: 5 - 15 %, d-limonen: 1 - 5 %,
Etylendiamintetraacetat (EDTA-Na4): 5 - 15 %
R-36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden.
R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt.
S-23 Unngå innånding av sprøytetåke. S-38 Ved utilstrekkelig ventilasjon, må
det benyttes egnet ånddrettsvern.
S-26 Får man stoffet i øynene ; skyll straks grundig med store mengder
vann og kontakt lege.
Tilfredstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av
oljeholdig avløpsvann og om bruk av vaske
og avfettingsmidler.
16. Andre opplysninger
Liste over relevante R-setninger (i
seksjon 2 og 3).
Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad
R38 Irriterer huden
R41 Fare for alvorlig øyeskade.
Produs A/S
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)