3-årsplan Papaya Kanvas-barnehage 2013-2016

Transcription

3-årsplan Papaya Kanvas-barnehage 2013-2016
Oversikt over innhold i
Årsplan
2013 - 2016
Papaya Kanvas-barnehage
Små barn – store muligheter
www.kanvas.no
Litt om oss:
Papaya Kanvas-barnehage ligger i de nye Grønlandskvartalene i Bydel Gamle Oslo. Dørene åpnet
høsten 2007. Barnehagen har friske farger, er et moderne og funksjonelt bygg, med et uterom som
innbyr til allsidig lek og aktivitet.
Barnehagen har 35 barn fra 0-6 år. Vi er en engasjert, kompetent og mangfoldig personalgruppe.
Den er bestående av både førskolelærere og assistenter, kvinner og menn samt mennesker med
ulik bakgrunn og kompetanser.
Hos oss skal det være et godt sted å være, og et godt sted å lære!
Barnehagen har et pedagogisk grunnsyn som vektlegger en anerkjennende relasjon mellom barn og
voksne basert på likeverd. Barnet skal bli sett og hørt for den det er og få møte veiledende og aktive
voksne. Vi ser på barnet som en selvstendig person som har sin egen identitet, sine egne følelser
og sine egne oppfatninger av verden omkring seg. Derfor har vi fokus på å støtte og fremme
enkeltbarns og barnegruppen sosiale ferdigheter kontinuerlig. Vi ønsker å være gode rollemodeller
for barna, være engasjerte voksne som bidrar til en inkluderende og god læringsarena i
barnehagen.
Papaya Kanvas-barnehage er en 5 om dagen barnehage, og vi er opptatte av å gi barna gode
matvaner gjennom et sunt og variert kosthold. Vi serverer næringsrik og variert mat med frukt eller
grønt til alle måltider. På bursdagsfeiringer er barnet i fokus. Kaken er erstattet med smoothies og
frukt som bursdagsbarnet er med og tilbereder sammen med sine venner. Vi er ute hver dag hele
året, og har en fast turdag i uka.
En engasjert hverdag!
Små barn – store muligheter
www.kanvas.no
Barnehagens årsplan skal være et arbeidsdokument for de ansatte og skal bidra til å styre og
evaluere det som foregår i barnehagen.
Planen skal vise hvordan barnehagen på en systematisk måte over tid (ca 3 år), jobber med
krav stilt i Rammeplanen og Kanvas’ vedtatte strategi og overordnede mål.
Foreldrene skal ha reell innflytelse på innholdet. Årsplanen skal fastsettes av barnehagens
SU.
Årsplanen skal bl.a. inneholde:
- hvordan barnehagen arbeider med områder i Rammeplanen,
- plan for overgang barnehage – skole,
- hvordan barnehagen arbeider med mangfold og likestilling ift ansatte og barn,
- hvordan barnehagen arbeider med pedagogisk dokumentasjon,
- hvordan barnehagen arbeider med kompetanseutvikling for å nå sine mål,
- hvordan barnehagen arbeider med friskhetsnærvær,
- hvordan barnehagen følger opp Kanvas’ kvalitetssystem.
Årsplanen skal også inneholde:
- måloppnåelse fra forrige år,
- mål for barns læring i barnehagen hvert år og hvordan målene skal nås (tiltak/metode),
- hvordan arbeidet skal følges opp og vurderes (ansvar/tidsfrist),
- plan for medvirkning foreldre/barn,
- gjennomløpende innhold som hverdagslivets organisering, samspill og omsorg, daglige
aktiviteter, normer osv.,
- tidsavgrenset innhold som temaarbeid, høytider og festdager.
Papaya Kanvas-barnehage
Små barn – store muligheter
www.kanvas.no
Kanvas’ pedagogiske plattform
Vår pedagogiske plattform, sammen med Lov om barnehager og Rammeplanen, danner grunnlaget
for alt pedagogisk arbeid i Kanvas. Vår pedagogiske plattform er utarbeidet av ansatte i Kanvas og
viser hva vi legger vekt på i det pedagogiske arbeidet, og hvorfor og hvordan vi gjør det. Vår
pedagogiske plattform skal bidra til at Kanvas er en ideell, kompetent og nyskapende virksomhet.
Kanvas’ formål
•
Kanvas skal på ideelt grunnlag etablere og drive barnehager i Norge, samt være en pådriver
for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldrenes hverdag.
•
Gjennom intern og ekstern kompetanseutvikling skal Kanvas bidra til å øke kvaliteten og
statusen i barnehagesektoren.
•
På bakgrunn av vår samlede kompetanse skal Kanvas opptre som rådgivende instans for
foreldre, kommuner, bedrifter og private barnehager.
•
Kanvas skal bidra til nytenking og utvikling når det gjelder etablering og drift av barnehager.
Små barn – store muligheter!
Vi lærer fra vi er født - og vi lærer mest de første seks årene av livet. Det gjør barnehagen
til samfunnets viktigste sosialiseringsarena. Denne erkjennelsen legger listen for Kanvas’
ambisjoner. Skal barnehagen fungere som en meningsfull arena der barn skal utvikle
ferdigheter, kunnskap og holdninger som er nødvendige for livslang læring, må det
pedagogiske arbeidet holde høy kvalitet.
Små barn – store muligheter
www.kanvas.no
Kanvas’ pedagogiske plattform forts.
Kanvas’ pedagogiske grunnsyn
Menneskesyn
•
Barn og voksne er likeverdige.
•
Mennesket har iboende muligheter til å utvikle seg selv i samspill med omgivelsene.
Læringssyn
•
Kanvas’ læringssyn er et sosiokulturelt læringssyn som bygger på at læring skjer gjennom
bruk av språk og deltakelse i sosial praksis. Voksne kan ikke overføre sin kunnskap direkte til
barn, barn må selv bygge opp sin forståelse ved å være medvirkende og deltagende i egen
læringsprosess. I Kanvas skal vi tilby barn inntrykk, opplevelser og begreper som støtter
læringsprosessen. Mål for arbeidet i barnehagen rettes mot prosesser som fremmer barns
læring.
•
Lek er barns viktigste aktivitet. Lekende læring er grunnlag for utforskning og bearbeidelse av
inntrykk.
•
Lek og vennskap er grunnlag for barns utvikling av sosial kompetanse og et godt utviklet
språk.
•
Barns nysgjerrighet, interesser og spørsmål danner grunnlag for læringsprosesser og
aktiviteter.
•
Omsorg handler om relasjoner mellom voksne og barn, og barn seg imellom.
•
Danning kjennetegnes ved en pedagogisk praksis og en pedagogisk forståelse som utvikles
gjennom handling, opplevelse, observasjon og refleksjon.
•
Barnehagen som læringsarena kjennetegnes ved lyttende, omsorgsfulle og selvreflekterende
voksne, og ved et fysisk miljø som fremmer utvikling.
Små barn – store muligheter
www.kanvas.no
Kanvas’ pedagogiske plattform forts.
Kanvas’ kvalitetsnormer
Hva vi gjør
I Kanvas kommuniserer vi åpent, konstruktivt og effektivt
•
Vi tar alle henvendelser på alvor og gir raske tilbakemeldinger.
•
Vi har informasjonsrutiner som er hensiktsmessige.
I Kanvas får barna mulighet til fordypning og konsentrasjon
•
Vi tilrettelegger for barns rett til å medvirke og gi uttrykk for sitt syn på det som
skjer i barnehagen.
•
Vi tilrettelegger for at barn får tid og rom til å fullføre den aktiviteten de deltar
i.
I Kanvas får barna være med å dokumentere egen læring
•
Vi stimulerer barn til å reflektere over egen læring - hva er det jeg kan og
hvordan har jeg lært det?
•
Vi bruker pedagogisk dokumentasjon for å synliggjøre barns læringsprosesser og
utvikling.
I Kanvas vurderes arbeidet systematisk
•
Vi har kvalitetssystem for vurdering av driften, organisatorisk og pedagogisk.
•
Pedagogisk dokumentasjon skal synliggjøre pedagogisk praksis, få fram ulike
oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende væremåte hos ansatte.
Små barn – store muligheter
www.kanvas.no
Kanvas’ pedagogiske plattform forts.
Hva vi er
I Kanvas er vi engasjerte
•
Vi setter barn og foreldre i fokus.
•
Vi tar ansvar og gjør hverandre gode gjennom samhandling og tilbakemeldinger.
I Kanvas er vi kompetente
•
Systematisk veiledning og refleksjon gjør Kanvas til en lærende organisasjon.
•
I Kanvas ivaretar vi kontinuerlig kompetanseutvikling for alle ansatte i henhold til
vår strategi og er en intern arena for utveksling av kunnskap og kultur.
I Kanvas er vi endringsvillige
•
Ny kunnskap er en forutsetning for videreutvikling.
•
Vi er nytenkende og lærer av andre i forhold til pedagogikk, driftsform og
arkitektur.
I Kanvas er vi mangfoldige
•
Vi har en pedagogisk praksis som er likestilt og likeverdig, og som inkluderer
kulturers tradisjoner og verdier.
•
Vi har personalgrupper med begge kjønn, ulike profesjoner, ulik alder, ulikt
funksjonsnivå og ulik kulturell bakgrunn.
I Kanvas er vi tolerante
•
Vi har respekt for menneskeverdet og retten til å være forskjellig.
•
Vi respekterer de individuelle ståsteder hos barn og voksne.
Kanvas’ visjon ”en engasjert hverdag”
Små barn – store muligheter
www.kanvas.no
Kanvas’ pedagogisk plattform –
slik gjør vi det i vår barnehage:
•
Barnehagen skal være en trygg og god læringsarena for hvert enkelt barn. Det er
viktig at alle barn får omsorg, blir sett og hørt - vi skal ta barna på alvor. Vi skal
omgås hverandre på en god og positiv måte. Alle i barnehagen er like mye verd og
alle har en like viktig plass, både barn og voksne. Det er viktig for oss med et
inkluderende fellesskap i barnehagen. Samtidig har hvert enkelt barn sine behov vi
skal ta hensyn til og følge opp. Vi skal gi hvert barn mulighet til lek og læring,
medvirkning og utvikling etter alder, interesse, forutsetninger og behov. Personalet
skal være gode rollemodeller, være veiledere og støttespillere. Vi jobber for
forutsigbarhet og struktur, samtidig som det er viktig å ta barna på alvor og gi dem
rett til å medvirke i hverdagen. Barnehagen skal være innbydende og oversiktlig
hvor en kan se hva rommene innbyr til, både inne og ute. Dette er med på å gi en
god ramme for barnas hverdag i barnehagen, deres lek og læring.
•
Foreldre skal oppleve at barnehagen er et trygt sted for deres barn, og de skal
oppleve høy grad av tilfredshet gjennom innsyn i barnets hverdag.
Den daglige dialogen er viktig, samt innsyn gjennom planer, evalueringer og
pedagogisk dokumentasjon. Vi arbeider for å gi gode tilbakemeldinger og
synliggjøre livet i barnehagen. Foreldres spørsmål, innspill, ros og ris skal vi ta på
alvor og følge opp.
Små barn – store muligheter
www.kanvas.no
Omsorg og lek, læring og danning
Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme
læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (Bhg- lovens § 1).
I vår barnehage betyr dette at vi i hverdagslivets organisering:
• Lar barna i Papaya medvirke i sin hverdag .
Medvirkende barn er en av grunnsteinene i vår pedagogiske praksis. Medvirkende
barn i Papaya blir bevisst sin egen læring, og de får mulighet til å erfare demokrati i
praksis. Barna får medvirke gjennom gode relasjoner med hverandre og voksne. I
vår barnehage får også barna medvirke gjennom barnesamtaler/barnemøter og
kontaktgrupper.
• Vi er opptatt av å kommunisere på en måte som skaper positive relasjoner i lek og
annet samvær.
I Papaya Kanvas-barnehage betyr det at vi setter fokus på hvordan vi snakker
sammen og oppfører oss ovenfor hverandre, anerkjennende kommunikasjon .
Små barn – store muligheter
www.kanvas.no
Omsorg
Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har en
yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen.
Omsorgsforpliktelsen stiller krav til personalet om oppmerksomhet og åpenhet
overfor det unike hos hvert enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppen (RP,
s. 29).
I vår barnehage betyr dette at vi i hverdagslivets organisering:
• Tar barna på alvor gjennom gode relasjoner.
• Lar barn uttrykke sine behov og blir sett og hørt av voksne.
• Fokus på godt foreldersamarbeid gjennom daglig dialog og foreldersamtaler.
• Vi har gode rutiner for tilvenning av nye familier som begynner hos oss.
• Vi tar individuelle hensyn i forhold til hvert enkelt barn i vår pedagogisk praksis.
Små barn – store muligheter
www.kanvas.no
Lek
Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte
opplevelser og aktiviteter (Bhg-lovens § 2).
I vår barnehage betyr dette at vi i hverdagslivets organisering:
• Vi tar barns lek på alvor! Leken skal være fremtredende i barnehagen og er et
viktig grunnlag for læring.
• Vi gir tid til lek og mulighet for å fullføre lek.
• Det skal være tydelig for barna hva rom og områder innbyr til, dette skaper
forutsigbarhet.
• Leker og materialer skal ha sin faste plass, dette skaper oversikt for barna.
• Alle barn skal ha tilgang til hele barnehagen.
• De voksne skal sammen med barna gjøre barnehagens rom kjente, tydelige og
trygge.
• Vi arbeider på gulvet i barnas høyde, og de voksne er støttende i barnas lek ved å
oppmuntre til nysgjerrighet og utforsking.
• De voksne er gode rollemodeller for barna!
Små barn – store muligheter
www.kanvas.no
Læring
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi
utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter (Bhglovens § 2).
I vår barnehage betyr dette at vi i hverdagslivets organisering:
• Tar barna på alvor. Barns interesser er et viktig utgangspunkt for barns læring.
• Lar barn medvirke i egen læringsprosess, ved at voksne er aktive og lydhøre
ovenfor deres interesser og behov.
• Barnehagen skal være en tydelig læringsarena.
• Hverdagen skal inneholde både formelle (planlagte) og uformelle (her og nå)
læringssituasjoner.
• Personalet skal dele av sin kunnskap, utvise engasjement og oppfinnsomhet for å
vekke barnas interesse. En engasjert hverdag!
• De syv fagområdene i Rammeplan for barnehager skal knyttes til både formelle og
uformelle læringssituasjoner
• Vi tar oss tid til undring og refleksjon sammen med barna.
• Personalet er bevisst sine holdninger og handlinger i møte med barnas
læringserfaringer, dette er viktig for barnas selvoppfatning.
Små barn – store muligheter
www.kanvas.no
Danning
I danning inngår oppdragelse som en prosess der voksne både leder og veileder
neste generasjon (RP, s. 31).
I vår barnehage betyr dette at vi i hverdagslivets organisering:
• Lar barna lære å forstå konsekvenser av sine handlinger.
• Lar barna få mulighet til å forstå omgivelsene rundt seg og hverandre.
• Hjelper barna å sette grenser for seg selv og andre.
• Hjelper barna til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap.
Vi ser på danning som et ledd av sosial kompetanse, og har fokus på å omgå andre
mennesker på en positiv måte.
Danning er en livslang prosses som blant annet handler om å utvikle evne til å
reflektere over egne handlinger og væremåter.
Små barn – store muligheter
www.kanvas.no
Sosial kompetanse
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og
bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap
(Bhg-lovens § 2).
I vår barnehage betyr dette at vi i hverdagslivets organisering:
• Tar barna på alvor.
• Lar barn få gode samspillerfaringer og et grunnlag for å omgås hverandre på en god måte
• Vil vi skape et miljø preget av vennskap og sosial trygghet
• Barna skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ
• Barna skal utvikle empati, og ha forståelse for andres situasjon
• Vi skal bidra til at barna utvikler stolthet over egen tilhørighet og hjelpe de til å utvikle positiv selvfølelse
• Vi tar i bruk ulike pedagogiske hjelpemiddel i vårt arbeid med sosial kompetanse, som for eksempel
Snakkepakken, Steg for Steg , lesing , sang og musikk.
• De voksne har fokus på positive tilbakemeldinger og fremhever fellesskapet i barnehagen, der vi oppfordrer
barna til å ta kontakt med hverandre
• De voksne møter barna på deres nivå og setter seg inn i deres situasjon.
• De voksne viser interesse for det barna formidler og er opptatt av.
• Vi vil bruke rutinesituasjoner som en læringsarena der vi veileder barna og motiverer de til å bli selvhjulpne.
• De voksne setter ord på følelser sammen med barna og viser gjennom holdning og handling at vi viser
omsorg for hverandre.
• De voksne skal støtte barna til å forstå språket og til å bruke det som redskap i kommunikasjon med andre
(både kroppsspråk og verbal språk ).
• De voksne i barnehagen er rollemodeller for barna. Vi jobber bevisst med vår praksis og våre holdninger og
verdier i møte med barna, foreldre og hverandre gjennom en åpen dialog.
Små barn – store muligheter
www.kanvas.no
Rammeplanens syv fagområder
•
Rammeplan for barnehagen deler arbeidet inn i syv fagområder.
Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt, og de vil sjelden opptre
isolert. Målene i rammeplanen er formulert som prosessmål og
retter seg mot barnas opplevelser og læring. Det er opplevelsen,
læringsområdet og prosessen som er viktig. På de kommende
sidene presenteres noen av aktivitetene og tiltakene vi har for å nå
rammeplanens mål innenfor de enkelte fagområdene.
•
Fagområdene er:
Kommunikasjon, språk og tekst
Kropp, bevegelse og helse
Kunst, kultur og kreativitet
Natur, miljø og teknikk
Etikk, religion og filosofi
Nærmiljø og samfunn
Antall, rom og form
Små barn – store muligheter
www.kanvas.no
Kommunikasjon, språk og tekst
Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til
at barna:
•Lytter, observerer og gir respons i samhandling
med barn og voksne.
•Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker
et variert ordforråd.
•Bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker
og erfaringer, til å løse konflikter og å skape
positive relasjoner i lek og annet samvær.
•Får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde
til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler,
og som inspirasjon til fabulering og nyskaping.
•Lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige
med symboler som bokstaver og tallsiffer.
•Blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.
Små barn – store muligheter
Læringsmål:
• Barna skal lære å kommunisere på en måte
som skaper positive relasjoner i lek og annen
samvær.
• Barna skal få et positivt forhold til tekst og bilde
• Barna skal utvikle begrepsforståelse og lære å
uttrykke sine følelser, ønsker og erfaringer på en
god måte.
Tiltak:
•Lage lesekrok sammen med barna, lesegrupper
•Ha alfabetet synlig i bhg (bokstaven min).
•Besøke Deicmanske Bibliotek
•Musikklek, rim og regler
•Jobbe med ”steg for steg”
•Bruke konkreter (Snakkepakken).
www.kanvas.no
Kropp, bevegelse og helse
Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til
at barna:
•Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig
mestring.
•Skaffer seg gode erfaringer med varierte og
allsidige bevegelser og utfordringer.
•Videreutvikler sin kroppsbeherskelse,
grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motorisk
følsomhet.
•Får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til
ulike årstider.
•Utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning
og kroppslige utfordringer og får en forståelse av
hvordan en bruker og samtidig tar vare på
miljøet og naturen.
•Får kunnskap om menneskekroppen og
forståelse for betydningen av gode vaner og sunt
kosthold.
•Utvikler forståelse for egen og andres kropp og
for at alle er forskjellige.
Små barn – store muligheter
Læringsmål:
• Bruke naturen og nærmiljøet hele året,
samt bruke uteområdet hver dag.
•Barna skal utvikle forståelse og respekt
for egen og andres kropp, og for at alle er
forskjellige.
•Tilby et godt og variert kosthold, og lære
og forstå hvorfor det er viktig .
Tiltak:
•Månedlig fellesdans
•Dra på ulike turer hele året.
•Er ute hver dag!
•Fokus på godt kosthold i bhg og snakke
om det (barnas møte).
•Frukt og grønt til alle måltider
•Tema kroppen for skolebarna.
• Regelleker.
www.kanvas.no
Kunst, kultur og kreativitet
Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til
at barna:
•Utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og
uttrykke seg gjennom allsidig møter med
refleksjon over kultur, kunst og estetikk.
•Styrker sin kulturelle identitet og sine personlige
uttrykk.
•Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og
skaperglede.
•Utvikler sin evne til å bearbeide og
kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk
gjennom skapende virksomhet.
•Utvikler elementær kunnskap om virkemidler og
form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt
språk, musikk, sang, dans og drama.
•Opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til
nærhet og forståelse.
Små barn – store muligheter
Læringsmål:
• Barna skal få ulike kulturelle opplever.
• Gi barna mulighet til å få kjennskap til ulike
kunstformer.
Tiltak:
• Tilgang på ulike skapende materiell
• Formings – og dramaprosjekter.
• Oppleve forskjellige musikksjangere.
• Besøke teater og museum
• Formidle eventyr fra ulike kulturer.
www.kanvas.no
Natur, miljø og teknikk
Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til
at barna:
Læringsmål:
•Opplever naturen og undring over naturens
mangfoldighet.
•Opplever glede ved å ferdes i naturen og får
grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og
samspillet i naturen.
•Får erfaringer med og kunnskaper om dyr og
vekster og deres gjensidige avhengighet og
betydning for matproduksjon.
•Lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere,
systematisere, beskrive og samtale om
fenomener i den fysiske verden.
•Erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og
hverdagslivet.
• Bruke naturmateriale til skapende
virksomhet og oppleve skapende glede.
Små barn – store muligheter
• Bli miljøfyrtårn
Tiltak:
• Lære å kildesortere.
• Fysikk og ekperimenter
• Tur til teknisk museum
• Tur til bondegård og Reptilparken.
• Bruke konkreter –
Skogsdyr/bondegårdsdyr
www.kanvas.no
Etikk, religion og filosofi
Rammeplanen sier at barnehagen skal
bidra til at barna:
•Erfarer at grunnleggende spørsmål er
vesentlige, ved at det gis anledning og ro
til undring og tenkning, samtaler og
fortellinger.
•Tilegner seg samfunnets grunnleggende
normer og verdier.
•Utvikler toleranse og interesse for
hverandre og respekt for hverandres
bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller
livssynsmessig tilhørighet.
Se også Kanvas’ strategi: Likestilling & Mangfold
Små barn – store muligheter
Læringsmål:
• Bli kjent med de nasjonalitetene som er
representert i barnehagen.
• Skape gode holdninger hvor både barn
og voksne aksepterer og viser interesse
for hverandre.
Tiltak:
• Markere religiøse høytider som er
representert i barnehagen.
• Ta oss tid til å filosofere sammen med
barna.
• Kanvas sitt verdispill for barn.
www.kanvas.no
Nærmiljø og samfunn
Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til
at barna:
• Utvikler tillit til egen deltagelse i og påvirkning
av fellesskapet.
• Erfarer at alle mennesker, uansett alder og
forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens
fellesskap.
• Blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom
opplevelser og erfaringer i nærmiljøet.
•Opplever at det tas like mye hensyn til gutter og
jenter.
• Blir kjent med noen historiske endringer i
lokalmiljø og samfunn.
• Utvikler forståelse for ulike tradisjoner og
levesett.
• Blir kjent med at samene er Norges
urbefolkning og får kjennskap til samiske
fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur
og hverdagsliv.
Små barn – store muligheter
Læringsmål:
• Bli kjent med nærmiljøet og dens historie.
• Barna skal oppleve at de er ett individ i et
større fellesskapet.
Tiltak:
•Bli kjent med nærmiljøet gjennom turer.
• Tilrettelegge for barns medvirkning.
• Tilstedeværende voksne som er gode
veiledere for barna.
www.kanvas.no
Antall, rom og form
Rammeplanen sier at barnehagen skal
bidra til at barna:
Læringsmål:
•Opplever glede over å utforske og leke
med tall og former.
•Tilegner seg gode og anvendbare
matematiske begreper.
•Erfarer, utforsker og leker med form og
mønstre.
•Erfarer ulike typer størrelser, former og
mål gjennom å sortere og sammenligne.
•Erfarer plassering og orientering, og på
den måten utvikler sine evner til
lokalisering.
Tiltak:
Små barn – store muligheter
• Gjennom lek og hverdagsaktiviteter skal barna
få erfaring med mattematiske begreper.
• Ansvarsgrupper
• Temasamlinger - Bruke samling til å skape
nysgjerrighet og bevisstgjøring rundt
matematiske begreper
• Legge til for konstruksjonslek.
• Bruke matematiske begreper i hverdagsrutiner.
www.kanvas.no
Pedagogisk dokumentasjon
– en måte å være på.
•
Pedagogisk dokumentasjon handler om å synliggjøre barnehagens
praksis – hva barna sier, gjør og tenker og hva du som voksen sier, gjør
og tenker sammen med barna. Den voksnes ansvar ligger i å la seg
inspirere av barnas nysgjerrighet og deres spørsmål – gi barna
medvirkning på egen utvikling og læring. Pedagogisk dokumentasjon skal
være et refleksjonsverktøy for barn og voksne.
Små barn – store muligheter
www.kanvas.no
Plan for overgang barnehage - skole
Delmål:
•Barnehagen skal, i samarbeid
med skolen, legge til rette for
barns overgang fra barnehage til
første klasse og eventuelt
skolefritidsordning.
•Tilretteleggingen skal skje i nært
samarbeid med barnets hjem;
foreldrene skal samtykke i all
informasjon som gis til skolen om
sitt barn.
•Samarbeidet skal fokusere på
hva barn kan og mestrer.
Små barn – store muligheter
• Vi skal bidra til en best mulig
overgang til skole for hvert enkelt
barn.
• Fokus på samhandling i gruppe, lek
med tall og bokstaver.
.
Tiltak 2013-2016:
• Vi samarbeider med de gjeldende
skoler.
• Dialog med foreldrene.
• Førskolegruppe
• Øve på turtaking og ta i mot
beskjeder og selvstendighetstrening
www.kanvas.no
Foreldresamarbeid
•Barnehagen skal gi barn under
opplæringspliktig alder gode utviklings- og
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og
samarbeid med barnas hjem.
•Barnehagen skal bistå hjemmene i deres
omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på
den måten skape et godt grunnlag for
barnas utvikling, livslange læring og aktive
deltagelse i et demokratisk samfunn.
•For å sikre samarbeidet med barnas
hjem, og foreldrenes medvirkning på
barnehagens samlede virksomhet, skal
hver barnehage ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg.
•I Kanvas tilbys foreldre minimum 2
foreldresamtaler pr. år.
Små barn – store muligheter
Hvilke arenaer har foreldre til å
påvirke og medvirke i Papaya
Kanvas-barnehage:
• Su.
• Foreldresamtaler.
•Foredremøter/råd.
• Brukerundersøkelse.
• Daglig dialog.
Tiltak 2013-2016:
• Jevnlig SU-møter.
• Dialog med SU om hvordan
foreldermøtene skal brukes.
• Tilbud om foreldresamtaler
• Årlige brukerundersøkelser
www.kanvas.no
Barnehagens tradisjoner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Felles fredag
Lekegrupper
Høstfest
FN-dagen
Lystenning sammen med foreldre
Adventsamlinger
Nissefest
Lucia sammen med foreldre
Karneval
Påskefrokost sammen med foreldre
Overnattingstur for skolebarna
Ruskenaksjon
Lille-17. mai sammen med foreldre
Kanvasfestival
Sommerfest sammen med foreldre
Små barn – store muligheter
www.kanvas.no
Kanvas’ 3-årsplan 2013 - 2015
Mål:
•96,5 % nærvær
•Minst 50 % førskolelærere innen 2014
•30 % menn
•Voice indeks > 775
•Måltall fra ny brukerundersøkelse
•0 % mobbing og trakassering
•0 % alvorlige HMS-hendelser
•90 % kunnskap og handling til Kanvas'
menneskesyn og læringssyn
•90 % kunnskap og handling til Kanvas'
kvalitetsnormer
•Alle fast ansatte har individuell
utviklingsplan
•Null avvik ved tilsyn
Små barn – store muligheter
Status pr. 01.08.13:
• Vi har 42% førskolelærere, 35% menn, Voice
indeks på 829.
• Vi har 0% mobbing og alvorlige HMShendelser.
Delmål:
• Alle skal oppleve seg ivaretatt og få mulighet til
individuell utvikling.
Tiltak 2013-2016:
• Ha kontinuerlig fokus på HMS for både barn og
voksne.
• Forsette arbeidet med nærvær.
• Rekruttere flere førskolelærere ved naturlig
skifte av stilling.
• Jobbe aktivt videre mot alle mål!
www.kanvas.no
Kompetanseutvikling
•Alle Kanvas-barnehager har en plan
for kompetanseutvikling for
personalet.
•Alle Kanvas-barnehager bruker aktivt
Kanvas-skolen.
•Alle Kanvas-barnehager bidrar til
kompetanseoverføring til andre
Kanvas-barnehager.
•Kanvas verdispill brukes til å utvikle
verdier og holdninger i barnehagen.
•Alle som jobber i Kanvas er stolte av
det de gjør og vet at de trengs på
jobb hver dag.
(se også resultater fra CAF-modellen)
Små barn – store muligheter
Delmål 2013-2016:
• Styrke ansattes kompetanse på
Rammeplanens fagområder, og sikre
deres bevissthet om Kanvas sine
kvalitetsnormer og kultur.
• Heve barnehagens kunnskap innenfor
sosial kompetanse.
Tiltak 2013-2016:
• Kanvas skolen og andre aktuelle kurs.
• Fagtid og assistentmøter.
• Personalmøter.
www.kanvas.no
Kvalitetsutvikling og evaluering
Mål:
•Kanvas kvalitetssystem er innført
i barnehagen.
•CAF-modellen brukes for å
evaluere alle sider ved
barnehagedriften.
Delmål 2013-2016
• Gjennomføre kvalitetsmodellen
• Gjennomføre halvårs – og
helårsvurderinger av barnehagens
pedagogiske praksis med
utgangspunkt i våre planer.
Tiltak 2013-2016:
•Utarbeide strategier etter
gjennomgang av resultat av årlige
bruker – og
medarbeiderundersøkelser.
• Utarbeide handlingsplan etter CAFgjennomføring og andre
kvalitetsvurderinger.
Små barn – store muligheter
www.kanvas.no
Fokusområde 2013 - 2016
Sosial kompetanse er fokusområdet for Papaya denne perioden. For oss
er det viktig å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner.
Dette jobber vi for at barna skal få oppleve og lære av hver eneste dag i
barnehagen.
Barnehageåret 2013-2014:
•
Kommunikasjon er satsningsområdet for 2013–2014. I Papaya Kanvas-
•
barnehage betyr det at vi setter fokus på hvordan vi snakker sammen og oppfører
oss ovenfor hverandre. Barnas medvirkning er sentralt, og vi tenker at læring
foregår i relasjoner mellom mennesker, små og store. Satsningsområdet
kommunikasjon vil gi oss mange muligheter til å få en opplevelse av kreativitet og
glede på et tverrfaglig og bredt plan.
Kommunikasjon er en kilde til estetiske opplevelser, kunnskaper, samtaler og
inspirasjon til fabulering og nyskaping. Vi skal lære å kommunisere på en måte som
skaper positive relasjoner i lek og annet samvær.
Satsningsområde for de øvrige år vil bli satt ut i fra barnegruppens sammensetning og behov.
Små barn – store muligheter
www.kanvas.no