periodeplan for soria moria høsten

Transcription

periodeplan for soria moria høsten
PERIODEPLAN FOR
SORIA MORIA
HØSTEN
Innhold
1.0
Barna
2.0
Ansatte
3.0
Dagsrytme
4.0
Måltider
5.0
Bleieskift og toalettbesøk
6.0
På- og avkledning
7.0
Ordensbarn og «innskriving»
8.0
Samlingsstund og fellessamling
9.0
Turdager
10.0 Aldersgrupper
11.0 Byttegrupper
12.0 FNs barnekonvensjon
13.0 Tema på Soria Moria 2013/2014
14.0 Generell info
1.0 Barna
Født 2008
Født 2009
Født 2009
Født 2010
Lisa
Birk
Ida
Sebastian
Lea
Brage L.
Karoline
Lucas
Oliver
Eline
Oskar
Brage S.
Mia
Noah
Christian
Linea
Casper
Leith
Aurora
Jens Herman
2.0 Ansatte
Aud Krogvold
100 % assistent
Elin Borgaard
100 % barnepleier
Lene K. Tveitan
100 % pedagogisk leder
Fra slutten av september 2013 vil Aud bli borte i noen måneder pga. en
hofteoperasjon. Morten Borgaard vil da vikariere for henne til hun er tilbake. Morten
er 20 år, og har tidligere jobbet i Bekkeberget barnehage både i kortere og lengre
perioder. Både voksne og barn gleder seg til Morten begynner på Soria Moria.
3.0 Dagsrytme
7.00:
Barnehagen åpner
7.00-8.30:
Frokost, matpakke
8.30-9.30:
Fri lek/aktivitet på avdelingen
9.30-10.30:
Planlagte aktiviteter
10.30-11.00:
Ryddetid og samling
11.00-12.00:
Lunsj og påkledning
12.00-14.00:
Utetid
14.00-14.30:
Fruktmåltid
14.30-17.00:
Fri lek og ulike aktiviteter ute/inne.
17.00:
Barnehagen stenger!
Dagsrytmen er et utgangspunkt, og en ramme, for hvordan dagen vår ser ut. Vi er
fleksible, og det skal være rom for at noen aktiviteter og leker tar lenger tid enn
planlagt.
4.0 Måltider
Vi ønsker at måltidene skal være en god arena for samtale, både for barna imellom
og mellom barn og voksne. Barna skal få et positivt forhold til mat, få gode
spisevaner og øve seg på god bordskikk. Barna får også mulighet til medvirkning ved
at de får velge hva de skal ha på maten sin under smøremåltidene. Vi har fokus på å
sitte stille ved bordet, hjelpe andre ved å sende brød, pålegg og melk og vente på
hverandre når måltidet nærmer seg slutten. Vi øver også på å be om å få tilsendt
ulike ting under måltidet og takke for maten.
Forventninger til foreldre:


Frokosten avsluttes halv ni, pga. møter og ulike aktiviteter. Det er viktig at de
barna som skal spise frokost kommer i god tid, så de rekker å spise ferdig til
halv ni. Har ikke barna spist frokost halv ni, kan barna sitte og spise sammen
med foreldre på Trollstua.
Informere om allergi, religion o.l. som angår måltidet til barnet i barnehagen.
5.0 Bleieskift og toalettbesøk
Bleieskift skjer fast etter lunsj og ved fruktmåltidet, ellers ved behov. Barna som går
på do blir med jevne mellomrom oppmuntret til å gå på do, spesielt før/etter
måltidene. Vi har forståelse for at noen barn i perioder og av ulike grunner trenger
tettere oppfølging med dobesøk. Si ifra om dette ved levering, så følger vi ekstra opp.
Ved bleieavvenning er det viktig at dette er startet på hjemme og at barnet er klar for
å slutte med bleie. Det er i disse tilfellene også ekstra viktig med nok skiftetøy i
kurven på badet.
Forventninger til foreldre:


Nok bleier i skiftekurven til de barna som bruker bleier.
Ved bleie slutt: Nok skiftetøy i kurven.
6.0 På- og avkleding
I garderobesituasjonen får barna den hjelpen det trenger, men er også nødt til å
gjøre en innsats selv. Det er en fin arena for samtaler, barna får gode
mestringsopplevelser, og kan hjelpe andre barn når de har mulighet til dette. Barna
legger klærne på hylla si selv når de kler av seg, og dermed øver på å holde orden i
sine egne ting. Vi er avhengig av at barnas klær er merket med navn for at klærne til
barna havner i rett hylle. Det er vanskelig å vite hvem den grå ullbuksa eller olabuksa
er sin når den er uten navn.
Kurven på badet er til for å ha skiftetøy i. Ettersom det til tider kommer rikelig med
nedbør, blir barna våte deretter. Derfor er det viktig med mye skiftetøy, og at denne
kurven blir sjekket med jevne mellomrom. Det må også være klær som passer til
været som er den konkrete dagen i barnehagen. Barnehagen har ikke klær til utlån,
verken ute- eller innetøy.
Forventninger til foreldre:






Sjekke skiftekurven med jevne mellomrom, så barna alltid har tørt tøy ved
behov.
Merke klær, og andre ting barnet har med til barnehagen, med navn.
Når klær henger i hvite poser, er dette fordi det trenger og vaskes eller
tørkes. Våte klær tørker dårlig i barnehagen.
Sørge for at barna har klær tilpasset årstida.
Sørge for at utetøy er tilstrekkelig rengjort.
Hjelper til med å holde orden på barnas plasser i garderoben, og setter sko
og støvler på hylla eller støvelstativet.
7.0 Ordensbarn og «innskriving»
Barna er ordensbarn en dag av gangen, og vi har to ordensbarn hver dag. Oversikt
over hvem som er ordensbarn henger på veggen i garderoben. Ordensbarnas
oppgaver er å være med å hente tralla før lunsj, hjelpe til å dekke på bordet og velge
matsang.
Inne på avdelingen vil det etter hvert ligge en protokoll hvor vi oppfordrer barna til å
skrive seg inn når de kommer på morgenen. Her kan de krysse seg inn, tegne en
liten tegning, eller skrive navnet sitt slik de skriver det. Vi ser på dette som en god
mulighet til mestringsopplevelser da barna klarer å gjenkjenne, og etter hvert skrive,
sitt eget navn.
8.0 Samlingsstund og fellessamling
De dagene aktivitetene avsluttes til ca. 10.30, har vi samlingsstund på avdelingen. Vi
bruker samlingsstundene til sang- og bevegelsesleker, spilling av instrumenter,
fortelle historier o.l. Barna er, i disse samlingsstundene, med på å bestemme både
sanger og leker vi skal bruke.
Annenhver fredag har vi fellessamling på Trollstua. Det går på rundgang hvilken
avdeling som har ansvaret for samlingen, og vi ønsker i år at barna får mulighet til å
være mer delaktige i gjennomføringen enn tidligere.
9.0 Turdager
Annenhver torsdag og fredag har vi turdag. Disse dagene vil vi hovedsakelig bruke
ute i skogen, men også til tema vi skal ha; «Bygda vår». Mat har vi med oss fra
barnehagen (varmmat), barna tar med en liten sekk med drikke i selv. Vi er tilbake i
barnehagen mellom kl. ett og to. Det er viktig å ha med nok klær, så barna holder
varmen, på turdagene.
Forventninger til foreldre:

Sørge for at barnet har med en liten sekk med drikke på drikkeflaske eller
termos.
10.0 Aldersgrupper
Hver tirsdag er det aldersgrupper. Hensikten er å gi barna et mer alderstilpasset
opplegg. Egen periodeplan for hva som skal skje disse dagene vil komme. Vi har i år
gitt alle gruppene nye navn, da de siste åra har vært veldig fokus på at det for
eksempel ikke er morsomt å gå på 3-årsgruppa når man har fylt 4 år.
Gruppene og de voksne som skal ha gruppene er:





Alvegruppa(1-2 år): Anne Grete, Ana Maria og Therese
Bjørnegruppa(2-3 år): Unn Kristin, Hrønn og Anna
Tussegruppa(3-4 år):Trine og Aud/Morten
Trollgruppa(4-5 år): Elin, Elise/Heidi og Lene
5-5-klubben(5-6 år): Anne og Rønnaug
11.0 Byttegrupper
Annenhver mandag har vi byttegrupper med halve gruppa til Huldra. Vi deler gruppa i
tre, og barna er innom alle tre gruppene i løpet av formiddagen. Hver gruppe varer
ca. 20 min. Gruppene vil variere, det vil være forming, dans, musikk,
konstruksjonslek, språkgruppe o.l.
12.0 FNs barnekonvensjon
I år skal vi ha fokus på FNs barnekonvensjon, og i første omgang vil vi har fokus på
barns medvirkning.
Vi har på Soria Moria satt ned noen punkter som vi ønsker at i større grad skal få
medvirke i.
Disse er:





Velge tema eller aktivitet til turene. Dette kan være å ta med materiell ut i
skogen, eller et mål om å samle eller lete etter noe på turen. Velge fra liste,
eller om barna kommer på noe selv.
Innimellom bestemme sted vi skal gå til på turdagen.
Velge ulike uteaktiviteter i barnehagen fra liste. Vi har mange ting vi kan ta
med ut i barnehagen, som de voksne må være med på. Fra en liste kan barna
velge seg en aktivitet, når det er vær til det og nok voksne ute.
Barna få komme med forslag til pålegg og varmretter, som de kunne ønske
seg i barnehagen.
Det ene bordet på avdelingen kan velge å spise et annet sted i barnehagen
eller ute (når det er vær til det). Man kan f.eks. dra på piknik i garderoben,
spise på Trollstua, eller i grillhytta ute. Det rulleres på hvem som sitter ved
dette bordet. Dette gjør at det blir stillere på avdelingen, og det skapes en
spenning rundt å sitte ved dette bordet. De voksne har siste ordet når det
gjelder sted å spise.
13.0 Tema på Soria Moria 2013/2014
Tema for hele året: «Bygda vår – Gjerdrum.»
Mål: Barna skal få opplevelser om, og erfaringer i, sin hjembygd, både ved å bli
bedre kjent med seg selv, andre barn og steder i nærmiljøet.
«Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og
nysgjerrighet.»
Rammeplanen s.41
Vi ønsker med dette temaet at barna skal bli bedre kjent med sitt nærmiljø, både
steder og seg selv og andre personer. I barnegruppen på Soria Moria har vi barn
med foreldre som er fra både andre landsdeler og andre land. Vi ønsker å sette fokus
på hvor barn og voksne er fra, og hva som er vanlig i de ulike kulturene i forhold til
bl.a. mat og tradisjoner.
Rammeplanen legger vekt på at barna:







«Utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett.»
«Blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn.»
«Blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i
nærmiljøet.»
«Utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres
bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet.»
«Får kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er
representert i barnegruppen.»
«Opplever naturen…»
«Opplever glede ved å ferdes i naturen…»
Rammeplanen s.39 og 41
Høsten 2013 vil vi har fokus på:

«Meg selv»
o Kroppen  Kroppsdeler, bevegelse og koordinasjon, klipp/lim fra blader
o Sansene  Smake, lytte, føle, se/ikke se, lukte
o Familien Ulike familiesammensetninger, bosted, «rommet mitt»,
«kommer fra»

Mattradisjoner
o Mat fra ulike land, landsdeler og kulturer.

Skogen
o Skogen til ulike årstider.
o Blomster, trær, sopp, bær og ulike ting vi finner i skogen.
o Dyr og dyrespor
14.0 Generell info
Dokumentasjon
”Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som
barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen”
(Rammeplanen s. 49).
Dokumentasjon brukes som et middel for å få frem ulike oppfatninger og åpne for en
kritisk og reflekterende praksis. Vi benytter ulike former for dokumentasjon. Å skrive
ned og ta bilder av hendelser kan danne et grunnlag for å dokumentere barnehagens
innhold. Barnehagen benytter i tillegg kartleggingsskjemaer på språkutvikling
(TRAS), matematikk (MIO) og sosial kompetanse/lek/trivsel/sansing og motorikk
(ALLE MED) for å kunne dokumentere barns utvikling. Ved å arbeide systematisk
med dokumentasjon vil vi kunne synliggjøre den kulturen som eksisterer i
barnehagen.
Månedsbrev
Ved hver månedsavslutning sender vi ut en oppsummering/evaluering av foregående
måned. Her vil det være en del bilder, og informasjon om hva som har skjedd i
måneden som gikk.
Bilderamme
Innimellom setter vi minnebrikka til kameraet inn i bilderamma i garderoben. Ta dere
gjerne tid til å titte litt på bildene som vises.
Bilde-cd
En cd med bilder fra hele året vil hver juni gis ut til alle barna på avdelingen.
Hente og bringe
Hver dag begynner aktiviteter, turer og grupper 9.30. Vi ser at barn som kommer før
dette tidspunktet lettere kommer inn i lek med resten av gruppa og har lettere for å
være med på den aktuelle aktiviteten, enn barn som kommer kl. 9.30 eller seinere.
På bakgrunn av dette, og for lettest mulig få gjennomført de ulike aktivitetene, ønsker
vi at alle barn er i barnehagen til kl. 9.30.
Ved levering i barnehagen ønsker vi å få informasjon om hendelser som kan ha
innvirkning på barnets barnehagedag, og om noen andre enn vanlig skal hente
barnet.
Ved henting tilstreber vi å fortelle noe om hva hvert enkelt barn har gjort den aktuelle
dagen. Det kan være alt fra hva det har spist til hvem barnet har lekt med.
Husk å gi beskjed til en voksen på avdelingen til barnet når det blir hentet for
dagen.
Mail
Vi har som mål å sjekke mailen til Soria Moria daglig. Er det likevel noe som haster å
informere eller spørre om, ring på avdelingstelefonen eller til styrer.
Informasjon, planer o.l. vil også bli sendt ut på mail, og etter hvert legges ut på vår
hjemmeside, www.bekkeberget.no.
Mailadresse Soria Moria: [email protected]
Mailadresse styrer (Bodil Aglen): [email protected]
Tlf. Soria Moria: 976 23 768
Tlf. Barnehagen: 63991977
Ser fram til et godt samarbeid i det kommende året!
Hilsen fra Elin, Aud, Morten og Lene.