2013 06 GBD Frampå strategidokument.pdf

Transcription

2013 06 GBD Frampå strategidokument.pdf
2013-2016
FRAMPÅ
Grenland Barnehagedrift er frampå for barnas rettigheter, fordi barna er det viktigste vi
har. Barna er bærere av morgendagens samfunn og må ha kunnskap til å møte og mestre
fremtidens utfordringer.
Fra vår base i Skien kommune i Telemark, ser vi viktigheten av et kvalitativt godt
barnehagetilbud. Innholdet i barnehagen er viktig for barna her og nå, og for fremtiden.
Vi har i dag over 700 barn i våre barnehager. Dette antallet øker i årene fremover. Barnehagene
har gjennom sitt samfunnsmandat fått ansvar for i samarbeid med hjemmet og «ivareta
barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig
utvikling». Som barnehageeier har vi derfor et spesielt ansvar for at barn i våre barnehager
får oppfylt sine rettigheter. «Frampå 2013-2016» er vårt styringsverktøy i dette arbeidet
og er førende for driften av våre barnehager de neste tre årene.
«Frampå 2013-2016» er et overordnet strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter
som Barnehageloven med forskrifter, Stortingsmeldinger, offentlige utredninger og relevant
litteratur og forskning. «Frampå 2013-2016» er det virkemiddelet eiere og ansatte trenger
for å kvalitetssikre barnehagetilbudet til alle barn i GBD-barnehagene.
Gjennom aktiv bruk av «Frampå 2013-2016», pedagogisk ledelse, fagplaner, årsplaner,
kurs- og kompetanseprogram og gode rapporteringsverktøy utvikler vi oss som lærende
organisasjon. Vår målsetting er å utnytte kompetansen i hele organisasjonen, skape
samarbeid og fellesskap, og gi rom for kreativitet og mangfold.
Vi gleder oss til spennende, kreative og utviklende år for barn og ansatte.
Knut Bråthen
Daglig leder
Grenland Barnehagedrift
2
Frampå 2013-2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pedagogisk innhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Frampå for barns medvirkning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Frampå for helse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Frampå for et inkluderende fellesskap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Frampå for en digital hverdag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Frampå for de yngste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Frampå for skolestarterne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Frampå for foreldresamarbeid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Frampå for planlegging, dokumentasjon og vurdering. . . . . 17
Frampå for kompetanseutvikling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Frampå organisering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Innhold
Litteraturliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3
Frampå 2013-2016
Vårt formål er å være en barnehageeier som i samarbeid med barna, barnas hjem og
våre ansatte drifter og utvikler pedagogiske virksomheter til beste for enkeltbarnet
og samfunnet.
Høsten 2011 startet vi prosjektet «Veien til den beste barnehagen». Prosjektet hadde som målsetting å
bidra til utformingen av en overordnet kvalitetsstrategi for hele vår pedagogiske virksomhet. Barn, foreldre
og ansatte har vært involvert og resultatet er blitt «Frampå 2013-2016» - et dokument som er førende for
vår virksomhet de neste tre årene.
Samfunnet har gitt oss både faglige og økonomiske rammer å drive barnehager innenfor. De økonomiske
rammene varierer fra kommune til kommune. Vi vil fortsette kampen for likeverdige og tilstrekkelige
økonomiske rammer for alle barnehager. Et kvalitativt godt barnehagetilbud er avhengig av at barnehagene
er veldrevet både faglig og økonomisk.
Grenland Barnehagedrift er på alle nivå i organisasjonen preget av en profesjonell og åpen holdning til våre
omgivelser. Våre barnehager er møteplasser i det offentlige rom og er preget av demokratiske og etiske
verdier i møte med barn, foresatte, ansatte og andre samarbeidspartnere.
I vår organisasjon tar grunnlaget for kvalitet utgangspunkt i kvalitetskriteriene gitt i barnehagens
samfunnsmandat i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver(Rammeplan). Her står det at barnehagen
skal ha de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap
og innsikt om barndom og barns behov. Disse kvalitetskriteriene samsvarer også med barnehagelærernes
formelle utdanning.
Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISOs definisjon av
kvalitet i barnehagen tolkes slik i NOU 2012: 1: Kvalitet er helheten
av egenskaper en barnehage har, som vedrører barnehagens
evne til å tilfredsstille barnas, foreldres og samfunnets
uttalte og underforståtte behov. Denne definisjonen
av kvalitet synliggjør barnehagens samfunnsansvar,
noe vi ønsker å bidra til.
Etikk
Lærerprofesjonens etiske plattform er et grunnlag
for å videreutvikle lærerprofesjonens etiske
bevissthet. Vår organisasjon støtter den etiske
plattformen og bidrar til at den er godt kjent i
organisasjonen.
Etisk refleksjon skal ligge til
grunn for faglige og administrative
beslutninger.
Lærerprofesjonens etiske
plattform er utarbeidet av
Utdanningsforbundet.
4
Pedagogisk ledelse
• Barnehagens verdigrunnlag
• Barnas rettigheter
• Faglig fokus
Vårt syn er at tydelig ledelse i barnehagen
vektlegger det faglige perspektivet, og har
fokus på å skape gode læringssituasjoner,
relasjoner og aktiviteter på en slik måte at
barns rettigheter ivaretas.
Daglige ledere og pedagogiske ledere kurses i
pedagogisk ledelse. Oppstart september 2013.
Gjennom utøvelse av
pedagogisk ledelse er det
daglig leder som sammen
med de pedagogiske lederne,
utformer, leder og har ansvar
for det faglige innholdet i
barnehagene våre.
Det er et felles ansvar for de daglige
lederne og de pedagogiske lederne
at barnehagens mål og rammer er
klarlagt for øvrige ansatte og barnas
foresatte.
Vi legger vekt på at det pedagogiske innholdet oppfyller formålsparagrafen i Barne­
hageloven og slik sikrer barnas rettigheter.
I våre barnehager opplever barna omsorg, lek og læring i trygge omgivelser. Vi anerkjenner barndommens
egenverdi hvor trivsel, glede, humor og vennskap står sentralt. Gjennom høy kvalitet på det faglige innholdet
tar vi et aktivt samfunnsansvar og ruster barna for forventninger de møter når barnehagetiden er over.
Barnehagen er en viktig
kunnskapsarena og vi har derfor
satt oss som mål at minst 50 %
av de ansatte skal være utdannet
barnehagelærere , eller tilsvarende.
Pedagogtetthet
I dag er ca. 45 % av våre ansatte i barnehagene
utdannet barnehagelærer eller har annen
pedagogisk utdanning. Innen 2016 er dette økt
til 50 %.
5
Ansatte
Medarbeiderundersøkelser gjennomføres hver høst.
Alle ansatte skal ha minimum en
medarbeidersamtale hvert år.
Ledergruppen har i felleskap og i samarbeid med
tillitsvalgte, ansatte og andre samarbeidspartnere
et kontinuerlig fokus på økt nærvær. Det utarbeides
en tiltaksplan for dette. Målet er at alle våre
barnehager skal ligge under landsgjennomsnittet for
barnehager som i 2012 var på 8,95 % for legemeldt
fravær.
Vi fortsetter å rekruttere menn til våre barnehager.
I dag er 11 % av våre ansatte menn, vårt mål er å nå
15 % innen 2016.
Hovedkontoret utfører
tjenester innenfor bl. a.
følgende områder:
• Ledelse
• Faglig utvikling og støtte
• Økonomi
• Eiendom
• IT
• Organisasjonsutvikling
• Markedsføring
• Kommunikasjon
• Utvikling nye barnehager
• HMS
• Personal
• Rekruttering
• Overordnet samarbeid med
eksterne samarbeidspartnere
• Kurs og kompetanse
Vår viktigste kvalitetsfaktor er
våre ansatte. Vi ivaretar våre
ansatte gjennom å oppfylle våre
forpliktelser som arbeidsgiver,
verdsette kompetanse
og utvikle kompetanse.
Gjennom medlemskap i PBL-A
sikrer vi gode lønns- og
arbeidsbetingelser. Et godt
arbeidsmiljø er en styrke
som alle i organisasjonen
vår bidrar til. Vi arbeider
aktivt med helse, miljø og
sikkerhet, og som IA-bedrift
samarbeider vi med ansatte og
bedriftshelsetjenesten for økt
nærvær på arbeidsplassen.
Vårt hovedkontor leverer nødvendige tjenester
av god kvalitet til våre barnehager. Dette gjør
barnehagene bedre rustet til å møte sine forpliktelser
som pedagogiske virksomheter. Hovedkontoret
sikrer en god kunnskapsutveksling mellom eiere og
barnehagene, samt at virksomheten oppfyller sine
forpliktelser overfor offentlige myndigheter.
Vår virksomhet skal drives miljøvennlig og bærekraftig.
Vi vektlegger miljø og etikk i møte med våre
leverandører. Vi utarbeider en miljøplan for hele
virksomheten.
Miljø
Det utarbeides en
miljøplan for hele
virksomheten. Planen
ferdigstilles høsten 2014.
Team Miljø ledes av Elin
Bråthen, GBD
Hovedkontoret utvikler
hensiktsmessige rapport­erings­
verktøy for rapport­ering mellom
barnehage og hovedkontor.
Rapport­eringsverktøyene er
ferdige våren 2013.
6
Pedagogisk innhold
Barnehagelovens § 1 Formål, er barnehagens verdigrunnlag og samfunnsmandat. Dette innebærer
at det pedagogiske innholdet i den enkelte barnehage må være i tråd med formålsparagrafen.
Rammeplanen inneholder syv fagområder som alle er utledet fra formålsparagrafen og som er
styrende for alt arbeid i barnehagen.
Barnehageloven § 1 Formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv
og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet,
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i
ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare
på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og
ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende
og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og
likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
Vårt syn på barn er basert på en anerkjennelse
av barn som aktører i sitt eget liv, i aktiv
vekselvirkning med omgivelsene. Barns identitet
skapes i samhandling med omgivelsene og i våre
barnehager vektlegger vi barns rett og mulighet
til å oppdage, bidra til og videreutvikle kulturen de
er en del av. Vårt utgangspunkt er barns undring,
kreativitet og skaperglede. Våre ansatte møter
det enkelte barn som et individuelt og
fullverdig menneske. Vi benytter vår faglige
kompetanse og vårt etiske ansvar til å skape de beste
forutsetningene for barna i barnehagen.
7
Barnesyn
Hele vår organisasjon har
sammenfallende barnesyn.
Dette er grunnleggende i
alt vårt arbeid. Barnesynet
drøftes og innarbeides i hver
barnehage.
Voksenrollen
- Dei vaksne si rolle er å lage gode
rammer, for å hjelpe barna til eit godt
kvardagsliv i barnehagen, til å finne ut
kven dei er og kva dei ønskjer å kunne.
Dei vaksne skal vere gode og engasjerte
rekvisitørar, ut ifrå kva barna held på
med.
Jan Kampmann, forsker og psykolog
(Roskilde Universitet)
Barnas lek har gode vekstvilkår i våre
barnehager. Våre ansatte bidrar til å
iverksette, verne og videreutvikle
leken. Aktive voksne med kunnskap om
barns utvikling bidrar til å styrke barns
sosiale kompetanse ved å legge til rette
for vennskap og lek.
Barns språkutvikling er grunnleggende
for barns læring og utvikling. Et godt
språkmiljø i barnehagen gir barnas egen
språkutvikling de beste forutsetninger. En
positiv språkutvikling er en støtte i leken, i
utvikling av sosial kompetanse og vennskap.
Våre ansatte har ansvar for å skape et
inspirerende språkmiljø i barnehagen.
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (Barnehagelovens § 1 Formål). Gjennom et
helhetlig læringssyn legger vi vekt på å se lek, læring, omsorg og danning i sammenheng. Våre barnehager er
pedagogiske virksomheter som integrerer ulike arbeidsmetoder for å sikre barnas rettigheter slik de er nedfelt
i Barnehageloven.
Våre barnehager har ulike fokusområder. Dette innebærer at barnehagen har et ståsted som det pedagogiske
arbeidet ofte tar utgangpunkt i. Våre barnehager har blant annet natur- og friluftsliv, kunst og kultur, språk,
Reggio Emilia, musikk og drama og fra jord til bord som fokusområder. I tillegg har barnehagene ofte et årstema
for barnehageåret, inspirert av et fagområde i Rammeplanen.
8
9
FRAMPÅ for barns medvirkning
I barnehagen tar barn det første steg på veien til innflytelse og praktisering av deltagelse i et
demokratisk samfunn. De erfarer deltagelse i et inkluderende fellesskap, påvirker og får innflytelse
på innholdet i barnehagen. Barn har rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Dette er
en rettighet som er nedfelt både i Barnehageloven og i FNs barnekonvensjon. I vår organisasjon
ser vi barns medvirkning i sammenheng med Rammeplanens føringer for det faglige innholdet i
barnehagen. Våre barnehager tilrettelegger for barns medvirkning gjennom at barna deltar i og
har innflytelse på fellesskapet. For å gjennomføre dette på en kvalitativ god måte utarbeider vi en
overordnet fagplan for barns medvirkning.
Fagplan - Medvirkning
Det utarbeides en felles overordnet fagplan for barns
medvirkning. Fagplanen ferdigstilles i april 2014.
Team Medvirkning ledes av Anne Kristin Andresen,
Klyveskogen barnehage.
10
FRAMPÅ for helse
Barnehagen har en helsefremmende og forebyggende funksjon, og er en viktig arena for pedagogisk
folkehelsearbeid.. Den bidrar til å utjevne sosiale forskjeller og har en samfunnsoppgave i tidlig
forebygging av diskriminering og mobbing. De ansatte i våre barnehager er bevisst på dette og
legger til rette for at alle barna får positive erfaringer med lek og vennskap. Det er med på å gi et
godt grunnlag for utvikling av sosial kompetanse og god psykisk helse.
Vi vet at barns fysiske aktivitetsvaner legger grunnlaget for slike vaner senere i livet. Barn tilbringer
mye tid i barnehagen og de ansatte i barnehagen kan ha stor påvirkning på barns holdning til fysiske
aktiviteter. Våre ansatte legger til rette for at barna får muligheter for daglig fysisk
aktivitet i barnehagen.
Våre barnehager er utformet og tilrettelagt for lek, læring og fysisk utfoldelse både ute og inne. Vi
oppfyller kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
I våre barnehager serveres det to varme måltider i uken, de andre måltidene består av smøremat
og frukt. Vi følger Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen og bidrar til å
legge grunnlaget for et variert kosthold for barna. Måltidene er en viktig sosial arena og foregår i en
pedagogisk ramme. Barna opplever måltidene som roligere avbrekk i barnehagedagen. De ansatte
presenterer maten på en innbydende måte som vekker interesse hos barna, og legger
til rette for at barna deltar i praktiske gjøremål gjennom hele måltidet.
Helse
Det lages en ressursbank på våre intranettsider med helserelaterte emner.
Ressursbanken opprettes av hovedkontoret våren 2013.
I tillegg utarbeider hovedkontoret veiledere i løpet av høsten 2013
for ansatte og foreldre på følgende temaer:
• Kosthold og ernæring • Påkledning • Hygiene og smittevern
Hovedkontoret arrangerer Grenlandslekene to ganger i året.
11
FRAMPÅ for et inkluderende fellesskap
I våre barnehager er det rom for alle barn uavhengig av familiebakgrunn, kjønn, religion, etnisitet,
eller funksjonsnivå. Vi jobber for at alle barn skal delta aktivt i et inkluderende fellesskap. Det er
barnehagens oppgave å formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar.
Barnehagen representerer et miljø med respekt for menneskeverd og rett til å være forskjellig slik
det vises til i Rammeplanen. Det er alle ansattes ansvar å møte barn med verdighet.
Alle barnehager skal bygge på prinsippet om likestilling mellom kjønn og har et bevisst forhold til
likestilling i sin daglige omsorg for barna. Dette er nedfelt i Likestillingsloven, Barnehageloven og
i Rammeplanen. Våre ansatte har holdninger og kompetanse i samsvar med likestillingsprinsippet.
Likestilling og likeverd ligger til grunn for all læring og pedagogisk virksomhet i
barnehagen.
For å oppnå intensjonen om et inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn, uavhengig
av individuelle forutsetninger, må våre barnehager samarbeide med andre instanser, både på
systemnivå og i forhold til enkeltbarn. I våre barnehager har vi et aktivt samarbeid med eksterne
instanser både rundt barn med nedsatt funksjonsevne og organiseringen av andre sider ved vår
virksomhet. Vi tar et aktivt ansvar for å ha et godt samarbeid med kommunene vi driver
barnehager i.
Inkluderende felleskap
Det lages en ressursbank på våre intranettsider med ulike
emner som omtaler temaet inkluderende felleskap.
Ressursbanken opprettes av hovedkontoret våren 2013.
12
FRAMPÅ for en digital hverdag
Å beherske digitale verktøy er en grunnleggende ferdighet i et moderne kunnskapssamfunn, og
knyttes slik til Barnehagelovens formålsparagraf. I barnehagesammenheng betyr digital kompetanse
å bruke IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) på en lekende, motiverende, reflektert og
sikker måte i arbeidsområdene gitt i Rammeplanen. Vi er en aktiv bruker av digital teknologi og
digitale verktøy i det pedagogiske og administrative arbeidet. Vi har fokus på personvern, data- og
dokumentsikkerhet. Det er utformet en IKT-trapp for våre barnehager som viser en progresjon i
forhold til barn og digitale verktøy. Vi utarbeider en overordnet IKT-plan for hele virksomheten.
Fagplan - Digital hverdag
Vi utarbeider en felles overordnet IKT-plan for hele
virksomheten. Fagplanen ferdigstilles i november
2013. Team Digital ledes av Nicolas Sjøgren, Maurtua
barnehage.
13
FRAMPÅ for de yngste
De yngste barna i barnehagen kommuniserer mye gjennom kroppen sin. De har behov for voksne
rundt seg som tolker og setter ord på handlinger. Dette hjelper barna i å skape mening og orden
i sine omgivelser. I våre barnehager opplever de yngste barna et pedagogisk tilbud tilpasset sine
forutsetninger og behov. De yngste er blitt flere og krever spesiell kompetanse. Dette må det
hensyntas ved sammensetningen av personalgruppa som arbeider med de yngste barna.
De yngste
Vi legger særlig vekt på at ansatte som arbeider
med de yngste har kompetanse og erfaring med
småbarnspedagogikk
14
FRAMPÅ for skolestartere
Rammeplanen vektlegger at barnehagen, i samarbeid med skolen, legger til rette for at overgangen
fra barnehage til grunnskole er godt forberedt for barna. Dette foregår i nært samarbeid med barnas
hjem. En god overgang fra barnehage til skole kan innvirke på barnets selvbilde og videre skolegang.
Vi kvalitetssikrer dette arbeidet med en felles overordnet fagplan for det pedagogiske innholdet for
skolestarterne og overgangen fra barnehage til skole.
Fagplan - Skolestartere
Det utarbeides en felles overordnet fagplan for det
pedagogiske tilbudet til de eldste barna. Fagplanen
inkluderer overgangen fra barnehage til skole.
Fagplanen ferdigstilles i april 2014. Team Overgang
ledes av Edle L. Iversen, Gustavas Hage.
15
FRAMPÅ for foreldresamarbeid
Vi vurderer samarbeidet med barnas hjem som grunnleggende for alt arbeid i
barnehagene våre. Det er den daglige kontakten som er viktigst. Foresattes kunnskap
om eget barn, deres engasjement og støtte bidrar til at barnehagen får det beste utgangspunkt for
sitt arbeid med barna. Positive og deltagende foresatte gjør barna trygge i møte med barnehagen
og er en stor ressurs for de ansatte. Vi legger til rette for foresattes rett til medvirkning.
Foreldresamarbeid
Hovedkontoret utarbeider en veileder om foreldresamarbeid i
løpet av høsten 2013.
Vi har ordinær brukerundersøkelse hver vår, i tillegg til
brukerundersøkelse for nye foreldre hver høst.
Det er etablert et Brukerråd bestående av
foreldrerepresentantene i SU og ledergruppen. Brukerrådet
møtes minst to ganger pr. år.
16
FRAMPÅ for planlegging,
dokumentasjon og vurdering
Våre barnehager er pedagogiske virksomheter som planlegger, dokumenterer og evaluerer det faglige
innholdet.. Årsplanen kan sees som den enkelte barnehages lokale tilpassing av Rammeplanen, og er
slik et resultat av personalets konkretisering av sentrale retningslinjer. Vi utarbeider en overordnet
fagplan for planlegging, dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet i våre barnehager.
Fagplan - Planlegging,
dokumentasjon og vurdering
Det utarbeides en overordnet fagplan for planlegging,
dokumentasjon og vurdering i våre barnehager. Fagplanen
ferdigstilles i september 2013. Team Planlegging ledes av
Johnny Tiochta, Limi barnehage.
17
FRAMPÅ for kompetanseutvikling
Våre barnehager er lærende organisasjoner og er rustet til å møte nye krav og utfordringer.
Barnehagene har de fysiske, sosiale og kulturelle kvalitetene som til enhver tid er i samsvar med
eksisterende kunnskap og innsikt i barndom, barns behov og interesser. Vi anerkjenner at de ansattes
kompetanse er avgjørende for å kunne gi et barnehagetilbud av høy kvalitet. Alle våre barnehager
kartlegger sitt behov for kompetanseheving. Dette danner grunnlag for et felles kurs- og
kompetanseprogram for våre barnehager. Dette bidrar til å dekke de ansattes behov for faglig
oppdatering og er et verktøy for implementering av strategidokumentet i alle ledd i organisasjonen.
Kompetanseutvikling
I forkant av hvert barnehageår utarbeider
hovedkontoret et kurs- og kompetanseprogram for
barnehagene. Programmet bidrar til gjennomføringen
av Frampå 2013-2016.
18
FRAMPÅ organisering
For å sikre en god implementering og gjennomføring av strategiene i «Frampå 2013-2016» blir
arbeidet organisert på følgende måte:
Styringsgruppa
Knut Bråthen
Eirik S. Østerlid
Mona Rye-Kittelsen
Vigil Auensen
Elin Bråthen
Frampå 2013-2016
Prosjektleder
Mona Rye-Kittelsen
Veiledere og
nettressurser
Mona Rye-Kittelsen
Team Miljø
Teamleder: Elin Bråthen
Ferdig høsten 2014
Team Digital
Teamleder: Nicolas Sjøgren
Team Planlegging
Teamleder: Johnny Tiochta
Team Overgang
Teamleder: Edle L. Iversen
Ferdig i april 2014
Ferdig i november 2013
Ferdig september 2013
Team Medvirkning
Teamleder: Anne Kristin
Andresen
Ferdig i april 2014
19
www.barnehagemagasinet.no
Litteraturliste
Barnehagens grunnsteiner – formålet med
barnehagen, Glaser V., Moen Hoås K., Mørreaunet S.,
Søbstad F. (red.), Universitetsforlaget 2011
Barnehageloven
Glede og humor i barnehagen, Søbstad F., Cappelen
Akademisk Forlag 2012
St.meld. nr. 18 (2010-2011) Læring og felleskap
Inprovisasjonsblikk i barnehagen – støtte til lekende
samspill, Melaas T., Kommuneforlaget 2012
NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst
Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen – barne­hagen
som arena for folkehelsearbeid, Wilhelmsen B. U.,
Holthe A. (red.), Universitetsforlaget 2010
Teamledelse i barnehagen, Aasen W., Fagbokforlaget
2012
Utdanning nr. 7 2013, reportasje av Ingebjørg Jensen,
- Fri leik inn, skjemaveldet ut
Yrkesetikk for førskolelærere, Tholin Rydjord K.,
Fagbokforlaget 2012
Årsplanarbeid i barnehagen, Alvestad M.,
Universitetsforlaget 2004
St.meld. nr. 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen
St.meld. nr. 16 (2006-2007) …og ingen sto igjen
NOU 2012:1 Til barnas beste
Utdanningsdirektoratet, Språk i barnehagen 2013
Utdanningsdirektoratet, Barns trivsel – voksnes ansvar
Likestillingssenteret, Dronning Mauds Minne, Kanvas –
Veileder for likestilt pedagogisk praksis.
Utdanningsforbundet, Lærerprofesjonens etiske
plattform
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler m.v.
Helsedirektoratet, Retningslinjer for mat og måltider i
barnehagen
Miljømerket trykksak 241 711, Wera AS.
Ledelse som reflektert aktivitet og handling i lys
av barnehagen som lærende organisasjon, Bøe M.
(2011) Kap 5 i Otterstad AM og Rhedding-Jones J:
Barnehagepedagiske diskurser, Universitetsforlaget.
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Similar documents