FAKTAARK Barnehager på tur – sikkerhet og hygiene

Transcription

FAKTAARK Barnehager på tur – sikkerhet og hygiene
Miljøenheten
FAKTAARK Barnehager på tur – sikkerhet og hygiene
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. stiller krav i
forhold til miljøfaktorer som kan ha innvirkning på barnas helse. Faktaarket
viser hvilke rutiner som må etableres for å ivareta forskriftens bestemmelser
ved turer i skog og mark, og er ment som et hjelpemiddel for barnehager.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
§14 Sikkerhet og helsemessig
beredskap
Si fra hvor dere går
Virksomheten skal planlegges og drives slik at
skader og ulykker forebygges. Virksomheten
skal ha rutiner og utstyr for håndtering av
ulykkes- og faresituasjoner. Rutinene og
sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle,
herunder barn og elever.
§15 Førstehjelp
Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i
tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende
standard. Utstyret skal være forsvarlig
plassert. Virksomhetens eier skal sørge for at
alle ansatte er kjent med hvor utstyret
oppbevares og hvordan førstehjelp ytes.
Det kan være nyttig å lage
et kart hvor de mest brukte
rasteplassene for barnehagen er avmerket. Faste
rasteplasser bør sjekkes for
mobildekning og stedfestes med GPS slik at
ambulanse/helikopter raskt kan finne fram.
Barna bør utstyres med refleksvester – da blir
de enklere å finne dersom de kommer bort fra
gruppen.
Voksne som ledsager barn på tur
skal ha førstehjelpskompetanse
og kjenne de rutinene som
gjelder for akuttberedskap ved barnehagen.
§17 Smittevern
Rasteplassen
Virksomheten skal planlegges og drives slik at
risikoen for spredning av smittsomme
sykdommer blir så liten som praktisk mulig.
 Ta en kontroll av sikkerheten på lekeområdet (avfall, myrhull, vanndybde i
bekk/vann, skrent, klatretrær og underlag,
tegn til hoggorm, vepsebol,
dyreekskrementer).
 De voksne bør gå opp grensene for lekearealet med barna, og gjøre avtale med
barna om at de skal samles et bestemt
sted, når de voksne gir et avtalt kallesignal.
Hva skal være med i sekken til
de voksne?
 lett tilgjengelig førstehjelpsutstyr
 mobiltelefon med telefonliste over
foreldre/foresatte, akuttnummer og ledelsen
ved skolen
 utstyr for håndvask og toalettbesøk
 i tillegg kan det være lurt å ha med
skiftetøy, vann samt signalfløyte for raskt å
få kontakt med andre voksne i en
krisesituasjon hvor dere er langt fra
hverandre
Barnas sekk bør inneholde:
 mat og drikke
 ekstra skiftetøy og klær etter værforhold
Faktaark nr.: 52
Rasteplass ved vann
 Ved bruk av båt eller kano skal alle bruke
redningsvest, og det skal alltid være en
voksen i båten og en på land.
 De voksne må vurdere hvilke regler
som skal gjelde ut fra barnas alder,
svømmedyktighet, vanndybde etc.
 De voksne skal til enhver tid ha oversikt
over barn som bader eller er ute på vannet.
 Ved opphold ved vann skal det være voksne
med livredderkompetanse til stede.
Sist oppdatert: juni 2015
Side 1 av 2
Vinterstid
 Avklar om isen er sikker. (Sjekk varsom.no
fra NVE, lokalkunnskap eller usikkeris.no).
 Hold god avstand til innløp og utløp av vann.
 Ved skøyting og isfiske skal det hele tiden
være en voksen på land med livredderline.
De voksne på isen skal ha ispigger på
dressen og redningsline.
Det skal alltid være slokkeutstyr
(vann/brannteppe) tilgjengelig ved åpen ild.
Soving i skogen
Barn som sover ute skal ligge godt beskyttet
mot vær og vind, og de voksne skal føre
regelmessig tilsyn. Soveplassen skal være tørr
og beskyttet mot insekter og andre dyr.
Mat på tur
Bleieskift
De vanligste årsakene til matforgiftning er
utilstrekkelig oppvarming, sen nedkjøling,
lagring ved for høy kjøletemperatur og slurv
med renhold.
Skifting av bleie skal skje på engangsunderlag
og liggeunderlag godt beskyttet mot vær og
vind. Bruk hansker, våtservietter og sprit av
hendene etterpå. Dersom utetemperaturen er
for lav må dere gå tilbake til barnehagen og
skifte der.
 Kniver og skjærefjøler for rått kjøtt skal
ikke brukes til oppdeling av andre matvarer
som ikke skal kokes/stekes.
 Håndhygiene er svært viktig, og før
tilberedning av mat ute må dere vaske
hendene godt og/eller bruke
hånddesinfeksjonsmiddel.
 Vask hendene før dere spiser
– bruk våtservietter og tørkepapir.
Gode tips for turmaten
 Del opp ingrediensene
inne på barnehagen og
legg det i egne plastbokser med lokk slik at
dere slipper oppdeling ute.
 Ikke ta med mer enn dere trenger, det er
dårlige oppbevaringsmuligheter for
matrester i skogen.
 Sørg for at barnas matbokser legges på det
best egnede stedet i forhold til
temperaturen på rasteplassen.
 Vinterstid bør barna bruke spisevotter.
Råd om drikkevann
Drikk ikke vann direkte fra naturen
(innsjøer/vann, elver og bekker). Vannet kan
drikkes hvis dere koker det eller desinfiserer
det på annen måte. Se mer informasjon om
drikkevann i naturen på nettsidene til
Mattilsynet.
Bålbrenning
Det er forbud mot opptenning av bål i marka
i perioden 15.04-15.09, såfremt det
ikke er tilrettelagt bålplass og søkt
om tillatelse. En voksen skal alltid
være ved bålet/grillen/kokeapparatet
til det er slokket/avkjølt.
Faktaark nr.: 52 - Barnehager på tur – sikkerhet og hygiene
Utgiver og fagansvar: Trondheim kommune, Miljøenheten
Toalettbesøk i skogen
Oppfordre barna til en tur på toalettet før dere
drar fra barnehagen. På tur med barn bør dere
ha med bærbar latrine/potte med
oppsamlingspose for avføring. Posen knytes
igjen og kastes i avfallsbeholder med tett lokk
(eventuelt tas posen med tilbake til
barnehagens avfallsbeholder). Bruk hansker,
og desinfiser hendene etter at dere har hjulpet
barn ved toalettbesøk.
Gjest i naturen
Husk, dere er gjester i naturen - det skal ikke
vises etterpå at dere har vært der. Da blir det
så mye triveligere for de som kommer etter
dere.
Allemannsretten, friluftsloven og
grunneiers rettigheter
Enhver kan ferdes i skog og utmark til alle
årstider og døgntider. Man skal imidlertid
ferdes hensynsfullt i forhold til dyrelivet og i
forhold til innretninger som grunneier har satt
opp (gjerder etc).
Før det kan settes opp faste innretninger på
rasteplass som gapahuk, bålplass og lignende
må tillatelse innhentes fra grunneier.
Kommunens Miljøenhet oppfordrer
barnehagene til å benytte utfartsområdene,
men ber dere om å variere mellom
rasteplasser slik at slitasjen på de enkelte
områder reduseres.
Mer informasjon og relevante lenker finnes
på nettsiden for dette faktaarket.
Sist oppdatert: juni 2015
Side 2 av 2
Flere faktaark: www.trondheim.kommune.no/faktaark
Tlf: 72542550 E-post: [email protected]
www.trondheim.kommune.no/miljoenheten