Østfold Historielag styre og komiteer Fellesmøte i Gamlebyen 17/4

Transcription

Østfold Historielag styre og komiteer Fellesmøte i Gamlebyen 17/4
1
Østfold Historielag styre og komiteer
Fellesmøte i Gamlebyen 17/4-12 kl. 19:45
Tilstede: 24 styremedlemmer, varamedlemmer og komitemedlemmer.
Saksliste:
1. Felles samling med velkomstord av nyvalgt leder
2. Kort orientering om hver komite fra komiteens leder
3. Kommentarer, spørsmål og svar
4. Komite-samtaler
1.
Østfold Historielags nyvalgte leder Thorbjørn Kock åpnet møtet og ønsket alle velkommen til dette
første fellesmøte etter årsmøtet i Onsøy. Han refererte sakslisten som var satt opp og som ingen
hadde innvending mot.
2.
Han ga så ordet til nyvalgt Kilderegistreringskomiteleder Anne Marie Sandhaug som også er nyvalgt
vararepresentant i Østfold Historielags styre. Hun er også DIS-Østfolds leder.
Anne Marie Sandhaug fortalte at etter valgresultat var hun i tillegg til Arne Kristian Aarum, Østfold
Historielags nye kasserer, Lisbeth Buskoven og nyvalgt medlem Bjørn Enger.
Hun minte om at etter hun ble med hadde sluttført svenskeinnvandringen som hun via DIS- Østfold
var blitt lagt ut på digitalarkivet i sin tid. Matrikkelen 1723 med 24 sogn som nå har blitt transkribert
fra gotisk skrift til norsk registrert på regneark sluttført og overlevert på CD til ny leder på årsmøtet
nå som ny offentlig som søkbar kilde. DIS-kirkebokregistrering er i gang om det nå er inne i en liten
periode med mindre aktivitet. Viktigheten ved transkribering fra gotisk skrift til norsk er viktig i
arbeidet for tilrettelegging for alle grupper innen slektsforskningen og at kirkebøkene blir søkbare på
digitalarkivets nye søkesystem. Referenten minner her om Østfold Historielags årsberetning 2011 fra
Kilderegistreringskomiteen side 5 hvor ikke mindre enn 10 kirkeboklister ble lagt ut på digitalarkivet.
Aktivitet i Kilderegistreringskomiteen som forslag på nytt prosjekt fra nytt medlem er drøftet, men
ennå i en tidlig planleggingsfase. Mer informasjon vil komme noe senere fra en entusiastisk nyvalgt
Kilderegistreringskomiteleder.
Neste komiteleder som fikk ordet var Ættehistoriekomiteleder, Lillian Therese Dybedahl , som hadde
med komitemedlemmene Randi Kristin Krogh, og Bjørg Sukken Hansson. Jan Moen hadde gyldig
forfall. På arbeidsplan for 2012 står det oppført 2 arrangement for 2012. Første arrangement med
slektsgransking på militære kilder i samarbeid med lokallag i Halden som forsøkt i fjor i forbindelse
med 350- års jubile på Fredriksten festning. Ættehistoriekomiteens forsøk å beramme et møte medio
august i fjor strandet. Med støtte økonomisk på kr. 10.000,- vil vi ha en mulighet å lykkes i år. Ellers
følger vi opp og stiller på slektsforskerdagen til DIS-Østfold med stand. Ættehistoriekomitelederen
minner om at i henhold til gjeldende retningslinjer for komiteen skal det drives kursvirksomhet og
anmoder her studieveileder om å inkludere komiteen i kurs i slektsforskning. Se på hvor tidligere kurs
er holdt og om mulig legge kurs til andre områder i fylket.
Neste orientering kommer fra Kulturminnekomiteens kulturminneregistreringsprosjektleder Roy
Heyerdahl. Etter en kort oppsummering viser til viktigheten av at kartløsningene funksjon for fylkets
og kommunenes tekniske etater som et krav til kulturminneregistreringen han nå er prosjektleder
for. Kulturminneregistreringer som skal registreres har økt fra 5.600 automatiske fredede
kulturminner i prosjektets levetid til nå er økt med hele 1.000. Dette vil han og komiteen arbeide for
å kartlegge og registrere. Oppfølgingen av kulturminnene av denne art krever kontinuerlig oppfølging
i registreringsprosjektet. Skoleprosjektet utarbeidet av Arild Austad utprøves som et pilotprosjekt i
2
en skole og evalueres. Registrering av kulturminner i Råde med finansiering til programvare og
vedlikeholdskostnader er under vurdering for mulige løsninger. Her er det kommet ønske fra Moss
som ønsker å bistå Råde med registreringene. Halden kommune kan om mulig betale for
vedlikeholdskostnader ut april. Mulig lokallagene i Halden på nytt må bidra økonomisk eller er det
andre muligheter. Mulighet for å kunne søke fylket om videre økonomisk støtte til
kulturminneregistreringen som et kontinuerlig prosjekt.
Så er turen inne for Kulturminnekomiteleder Marit Egeberg Krog som i dag tok orienteringen for
Runar-komiteen som dens redaktør. Hun påpekte at hun har med Torill Lund Karlsvik fra tidligere og
Lars Egeberg. På årsmøtet ble det bestemt at Ættehistoriekomiteen og Kilderegistreringskomiteen
skulle velge ett av sine medlemmer til Runar-komiteen 2012. Hun har mottatt mange artikler fra
Marius Hellerud som vil fylle et dobbeltnummer i juni som hun har drøftet med leder Thorbjørn Kock.
Artikler til Runar 2/2012 er og klart. Videre innsamling av artikler vil gjelde 2013. Hun ser klart at
Runar-utgivelser for inneværende år er klare.
Siste komiteleder i ilden er Wiwar-redaktør Berit Hogseth. Hun legger opp til 2 nummer som vanlig i
A5 og 48 sider. Første nummer i juni er i rute med full kontroll. De hadde redaksjonsmøte straks før
dette fellesmøtet. Tilstede var komitemedlemmene, Anne Haakaas, Lars Egeberg og nyvalgte
medlem Torbjørn Svandahl. Jens Bakke var ikke til stede siden han som Idd og Enningdalen
Historielags leder måtte prioritere sitt eget lokallags møte. Hun og Marit Egeberg Krog er med i en
kvinnegruppe for 2013 på frivillig basis. De jobber for 100-års jubileum for kvinnelig stemmerett,
samt for alle over 25-år. I denne forbindelse vil Wiwar-komiteen utgi et temanummer i 2013 om
stemmerettsjubileet. Det er planlagt en vandreutstilling i denne forbindelsen som starter allerede 8.
mars 2013 og Wiwars-jubileumsnummer vil selges i denne forbindelsen og følge vandreutstillingen.
3.
Tillitsmannsmøte skal holdes.
Spørsmål fra Marit Egeberg Krog om kontaktperson i styret for lokallagene. Det skal styret se på ved
neste møte. Lillian Therese Dybedahl spurte om det søkes støtte til kurs som skal avholdes i år.
Støtte skal søkes fra Foreningen for kultur og tradisjon som vi i Østfold Historielag er medlem av
gjennom Landslaget for Lokalhistorie (LLH). Det vil gis støtte på pr. deltager på kursene.
Det kom tanker fra Berit Hogseth om å kunne øke salg av abonnementer ved å legge inn i Wiwar
mulig slipp med GAVEABONNEMENT – uten å skade bladet. Roy Heyerdahl mente at nytt
styremedlem Reni Braarud, om hun ikke var til stede i dag, kunne ha ideer innen bibliotektjenesten i
fylket for øking av abonnementene. Lillian Therese Dybedahl minnet om kommisjonssalg som ikke slo
an. Eksempel Gleng bokkafe og Fredrikstad Museum. Derimot var Kjell Karlsen som kontakt på Løten
og innlevering av bøker, Runar og Wiwar som løssalg kom overføring av salg til Østfold Historielags
konto.
4.
Alle frammøtte hadde forsynt seg med Wienerbrød og drikke fra pausen mellom møtene og under
møtet. Nå annonserte Thorbjørn Kock at siste punkt komite-samtaler. Komiteene forflyttet seg til
ulike rom. Møtet oppløstes etter som komiteene anså seg ferdige.
Referent: Lillian Therese Dybedahl

Similar documents