OPPDRAGSBEKREFTELSE FOR ARBEIDSLEIE

Transcription

OPPDRAGSBEKREFTELSE FOR ARBEIDSLEIE
Sted
dato
OPPDRAGSBEKREFTELSE FOR ARBEIDSLEIE
Referanse:
Navn på kontaktperson hos
utleier:
Navn på utleid medarbeider:
Navn på den utleides
kontaktperson/overordnede på
arbeidsstedet:
Stilling/arbeidsbeskrivelse:
Arbeidssted:
Avtalt arbeidstid – lengde og
plassering
Avtalt oppdrags/forlengelsesperiode
Fra:
Til:
Lønn medarbeider:
Kr.
Pr. time
Kr.
Pr. time
Kundens regler for overtid:
Kundens regler om andre
tillegg:
Kundens regler om varighet og
plassering av pauser og
hvileperioder:
Kundens regler for eventuelt
nattarbeid:
Kundens regler for feriefritid og
feriepenger:
Kundens regler for
utgiftsdekning:
Pris til kunde:
Andre spesielle forhold:
Kunden skal for egen regning gi medarbeideren samme tilgang til evt. kantine, fellesrom og andre
mulige felles goder og tjenester som kundens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner
tilsier noe annet iht. arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-12a (2).
Kunden skal snarest mulig kontrollere opplysningene og straks gi utleier beskjed om mulige feil,
mangler og ufullstendige opplysninger i oppdragsbekreftelsens innhold og endringer i egne lønnsog arbeidsvilkår av betydning for oppdraget iht innleierens ansvar etter aml. § 14-12b (1).
Både ved inngåelse av oppdragsavtalen og under oppdragets fulle varighet må innleier holde utleier
løpende informert om forventede og relevante mulige endringer i egne lønns- og arbeidsvilkår
tidligst mulig og i alle tilfeller før endringen iverksettes for innleiers egne ansatte når dette er mulig.
For øvrig vises til vilkårene i generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft.
Med vennlig hilsen