PRODUKTKATALOG

Transcription

PRODUKTKATALOG
PRODUKTKATALOG
Fra skog til bygg
BJØRNSTAD BRUK
Dette hefte beskriver den høvellast
som produseres ved Stangeskovenes
høvlerier i Tistedal. Her finnes bilder
og oversikt over de ulike dimensjoner som kan tilbys. Som kunde får
du nyttige tips om montering og
overflatebehandling av trelast. Flere
av våre høvlede produkter kan vi
tilby ferdig grunnet i den farge man
møtte ønske.
Vi ønsker deg velkommen til en
hyggelig handel under mottoet:
På Bjørnstad Bruk, som ligger ved Femsjøen i Tistedal i
Halden kommune, har det vært drevet trelastproduksjon helt
siden 1800-tallet.
«VÅR FAGKUNNSKAP –
DIN GARANTI»
i Halden siden 1899!
Innhold
Forord
.................................................................
Forord
.............................. 22
Litt
historikk
......................................................
Litt historikk
.......................... 33
Utvendig
kledning
4-9
Innvendig panel...........................................
Diamantkledning.............................................
10 - 11
- tips for montering av innvendig panel . . 4
Overflatebehandlet kledning .......................
12
Gulvbord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Dekningsmål kledning .................................
13
Profiloversikt - innvendig panel . . . . . . . . . . 10
Innvendig panel...............................................
14 - 18
Listverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1912
Behandlet innvendig panel..........................
Tipsloversikt
på montering
av panel
listverk
. . . . . . . . 20
. . .- .2116
Profi
- innvendig
..................
Dekningsmål innvendig panel med underligger
22
2
Gulvbord
.....................................................................
23
Utvendig
kledning
Listverk
........................................................................
24
26
- tips for montering av utvendig kledning 18
Vi lagerfører- pynteklosser
.............................
Profiloverikt
utvendig kledning
. . . . . . . . . 2227
Taklist ..................................................................
- 31
Grunnet kledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2824
Karmlist ..............................................................
32 - 35
Dekningsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Fotlist ..................................................................
36 - 38
Bjelkelagstabeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Øvrig ..................................................................
39 - 40
Dekningsmål
Profilkart ...........................................................
41 - 45
- innvendig .....................................................
panel med underligger . . . . . 2746
Bjelkelagstabeller
Litt historikk
Historien om Stangeskovene starter langs elva Tista i Haldenvassdraget.
Historien starter allerede på 1600-tallet – eller kanskje enda litt før. I
århundrer har familien Stang vært knyttet til skogbruk og trelasthandel
i Haldenvassdraget. Det var først i 1899 at Stangfamiliens virksomhet
ble samlet i et selskap.
Da grosserer N. A. Stang overdro sine eiendommer til A.S.
Stangeskovene, var disse på ialt ca. 175.000 daa (mål). I dag utgjør
Stangeskovenes eiendommer ca. 230.000 daa, som fordeler seg i
fylkene Østfold, Akershus og Hedmark.
Vår skogforvaltning baseres på fremtidsrettet produksjon av kvalitetstømmer, som foredles til paneler og listverk av alle slag.
I dag
Grosserer N. A. Stang.
Stangeskovene
i 2012,
skogeiendommene
og BjørnStangeskovene AS eier
består
i dag foruten
(2003) foruten
skogeiendommene
og
stad
BruksBruks
høvleri
og byggevareutsalg
i Tistedal,
også
Bjørnstad
høvleri
og byggevareutsalg
i Tistedal,
ogsåbyggevareutav byggevasalgene
Stangeskovene
Årnes,
Fetsund
og Stangereutsalgene
Stangeskovene
ÅrnesStangeskovene
og Stangeskovene
Fetsund.
I tillegg
skovene
Kværner
på
Kløfta.
I
tillegg
har
Stangeskovene
eiereies en halvpart av sagbruk- og høvleribedriftenstørre
Eidsskog
poster
i sagbruk- og
Eidskog Stangeskovene
AS og i
Stangeskovene
AS,høvleribedriften
samt en halvpart
av byggevareutsalget
byggevareutsalgene
Stangeskovene
Volden
AS
på
Stangeskovene Volden AS.
Tobøl
i Eidskog og Stangeskovene
AS i
Ved Stangeskovene
Kværner AS er Bjerke
det også
Nannestad.
Ved
Stangeskovene
Kværner
AS
er
egen listverksproduksjon.”
det også egen listverksproduksjon.
Selskapets virksomhet består i dag av skogseiendommer i Østfold, Akershus og Hedmark. Stangeskovene er
blant landets største private skogeiere.
– Vi ønsker velkommen
til en gjennomgang av
våre produkter.
3
Utvendig KLEDNING
Kledningens funksjon
Justert kledning (56)
Kledningens primæroppgave er å beskytte isolasjonslaget mot regn og mekaniske skader. Fra gammelt av var kledningen også den viktigste vindsperren i trehus, men den oppgaven er det ulike
plate- eller papptyper som har i dag.
Prinsippet med adskilt vind- og regnsperre kalles for to-trinns-tetting, og krever et luftlag mellom lagene, noe som
skapes med utlekting av kledningen.
Kledningen har også en viktig estetisk
16 x 73 – 148
19 x 73 – 173
22 x 73 – 198
223
29 x 98 – 198
Tømmermannskledning
Lektekledning
Dobbelfals (57)
Dobbelfals
(57)
"Gammel
19
x 145 type" 280 skrå
19 x 148
170
19 xHar
173 endepløying
NB!
56
57
Dobbelfals m/perle (58) Dobbelfals m/perle (58)
"Gammel type" 280 skrå
19 x 145
19 xx 148
19
170
19 xHar
173 endepløying
NB!
58
Omvendt
lektekledning
Åpen falset
kledning
Låvekledning
Ukantet
kledning
4
Vestlandskledning (59)
19 x 120
19 x 145
19 x 170
59
oppgave, og er den bygningdetaljen som
påvirker husets utseende i størst grad. I
årenes løp forandres motene, og de fleste stilartene har hatt sine egne kledningstyper som i moderne arkitektur ofte
blir etterlignet.
Råtefare
For at tre skal råtne sier en tommelfingerregel at trefuktigheten må ligge over 30%
en stund for å få angrep. En trefuktighet
på over 20% etterpå vil være nok til at
råten utvikler seg. All kledning skal leveres
med en trefuktighet under 22 %, med en
middel-fuktighet på høyst 17 %. Hadde
ikke tre tatt opp fuktighet, ville det derfor
Weatherboard (60)
Weatherboard
(60)
16 x 123
123
19 x 148
19 x 98
19 x 138
19 x 148
19 x 167
60
Kråkerøypanel (61)
Kråkerøykledning (61) 16 x 120
16 xx 123
19
145
19 x 123
19 x 148
61
Utvendig rustikk
m/hulkil (62)
19 x 120
62
Horisontalkledning
m/stor staff (63)
22 x 120
22 x 145
Riktig spikring av stående kledning.
63
5
Utvendig KLEDNING
Utvendig KLEDNING
Sveitserkledning
ikke ha vært noen råtefare. Tre er imidlerSveitserkledning
m/ enkel staff (64)
ha vært
noen
Tre er imidlerSveitserkledning
tid et hygroskopisk materiale,ikkeog
vil ta
tilråtefare.m/enkel
staff
19 og
x vil
95ta-til120
- 145 (64)
tid et hygroskopisk materiale,
m/enkel staff (64)
seg fuktighet fra luft og fra regnvann
som
22
x
120
19
x
95
–
120
seg fuktighet fra luft og fra regnvann som
19 x–95145
– 120 – 145
legger seg direkte på overflaten.
22 x–95145
– 120 – 145
legger seg direkte på overflaten.
22 x 95 – 120
Sveitserkledning
For å unngå råte i trekledning
må en
For å unngå råte i trekledning
måsørge
enfor at kledningen
derfor enten
ikke staff (65)
m/ dobbel
har mulighet ikke
til å ta opp fuktighet
ved å- 145
19 x 120
derfor enten sørge for at kledningen
Sveitserkledning
dekke kledningen med en beskyttende
m/dobbel staff (65)
har mulighet til å ta opp fuktighet
ved å ellerUtvendig
overflatebehandling,
sørge
for
at
faspanel
Sveitserkledning
19 x 120 (66)
har mulighet til å tørke fort
19 høvlet
x 145
dekke kledningen med en kledningen
beskyttende
18 x 120 Glatt
staff overside
(65)
opp etter oppfukting. m/dobbel
Konstruksjons19
x
120
Ru
overside
overflatebehandling, eller sørge
at vannfeller er også et
detaljer forfor
å unngå
19
x
120
tiltak mot råteangrep. Endeveden
kledningen har mulighet til viktig
å tørke
fort
Utvendig
faspanel(66)
Profilert
overligger
(67)
19
x og
145
bør alltid behandles ekstra
godt,
kled22 30
x 45
- 70 18 x 120
opp etter oppfukting. Konstruksjonsningen bør avsluttes minst
cm fra
19 x 120
29 xer70
marknivå. På steder der massen
løs og
detaljer for å unngå vannfeller
er også et
det er stor sjanse for at massen sprutes
viktig tiltak mot råteangrep.opp
Endeveden
på veggen, bør det legges
stein, grus
Profilert
overligger (68)
Profilert
overligger (67)
faspanel(66)
eller lignende, slik at Utvendig
dette
29 x unngås.
70
bør alltid behandles ekstra godt,
og
kled22 x 70
Lange takutstikk vil skåne veggen i stor
18 x 120
29 x 70
ningen bør avsluttes minstgrad.
30 cm fra
Profilert
19
x 120 overligger/empire (69)
22 x 45 - 70
marknivå. På steder der massen er løs og
29 x 70
Profilert overligger (68)
det er stor sjanse for at massen sprutes
29 x 70
opp på veggen, bør det legges stein, grus
Dobbelfals "Ny type" 600 skrå (70)
Profilert
overligger
(67)
19 x 123 - 148
- 173
eller lignende, slik at dette unngås.
22
x
70
Lange takutstikk vil skåne veggen i stor
Buerkledning (stående) (71)
29
x 70
19 x 148
grad.
20
Dobbelfals med 3" spor (72)
19 x 148
64
64
71
65
72
65
66
75
66
67
76
68
78
67
Profilert overligger (68)
Hattepanel (75)
29
x 70
19 x 135
69
Rektangulær kledning m/ staff (76)
"pyntekledning"
22 x 98 - 123 - 148
Rustikk skrå (78)
19 x 120 - 145
20
6
Rustikk rund (79)
19 x 120
70
68
79
Montering
av kledning
Utlekting
Poenget med å montere kledningen på
lekter er at det vil bli et luftlag mellom
regn- (kledningen) og vindsperre (papp
eller plater). Dette luftlaget gjør det
mulig for baksiden av kledningen og
selve innerveggen å tørke opp etter oppfukting. Vannet kan også renne av på
innsiden av kledningen. Kledninger som
ligger helt inntil veggen, som dobbeltfalset- og weatherbordkledning, er viktigst
å lekte ut.
Enkel liggende kledning
Enkeltfalset kledning
Weatherboards
Dobbeltfalset kledning
Monteringsdetaljer
All kledning bør monteres med hodespikre, der hodet på spikrene skal flukte
med overflaten av kledningsbordet.
Settes de for dypt, vil det samle seg vann
og skitt i forsenkningene, med misfarging og eventuelle råteangrep som resultat. Benyttes spikerpistol, er det vanskelig å klare dette, da motstanden i bordene er forskjellige. Det anbefales derfor
å slå inn spikrene med hammer.
Spikrene bør ha en lengde som gjør at
de går 35-50 mm inn i underlaget. Det
bør brukes varmgalvanisert spiker, da
andre typer kan gi misfarging.
Ukantet kledning
21
7
KLEDNINGTYPE
KLEDNINGTYPE
KLEDNINGTYPE
KLEDNINGTYPE
KLEDNINGTYPE
KLEDNINGTYPE
KLEDNINGTYPE
KLEDNINGTYPE
KLEDNINGTYPE
KLEDNINGTYPE
KLEDNINGTYPE
Utvendig
kledning
Kledningstype
Utvendig
kledning
A = Lagervarer til enhver tid.
B = Produseres ved behov.
(kort leveringstid)
C = Produseres på ordre.
Omstillingstillegg
må påregnes.
JUSTERT
KLEDNING
JUSTERT
JUSTERT KLEDNING
KLEDNING
JUSTERT
KLEDNING
JUSTERT
KLEDNING
JUSTERT
KLEDNING
JUSTERT
JUSTERT
KLEDNING
JUSTERTKLEDNING
KLEDNING
JUSTERT
KLEDNING
DOBBELFALS
DOBBELFALS
DOBBELFALS
DOBBELFALS
DOBBELFALS
DOBBELFALS
DOBBELFALS "GAMMEL TYPE" 280 SKRÅ
DOBBELFALS
DOBBELFALS
DOBBELFALS
DOBBELFALS M/PERLE
M/PERLE
DOBBELFALS
DOBBELFALSM/PERLE
M/PERLE
DOBBELFALS
M/PERLE
DOBBELFALS
DOBBELFALS M/PERLE
M/PERLE
DOBBELFALS
M/PERLE
DOBBELFALS
M/PERLE
DOBBELFALS
M/PERLE
"GAMMEL TYPE"
280 SKRÅ
VESTLANDSKLEDNING
VESTLANDSKLEDNING
VESTLANDSKLEDNING
VESTLANDSKLEDNING
VESTLANDSKLEDNING
VESTLANDSKLEDNING
VESTLANDSKLEDNING
VESTLANDSKLEDNING
VESTLANDSKLEDNING
VESTLANDSKLEDNING
WEATHERBOARD
WEATHERBOARD
WEATHERBOARD
WEATHERBOARD
WEATHERBOARD
WEATHERBOARD
WEATHERBOARD
WEATHERBOARD
WEATHERBOARD
WEATHERBOARD
KRÅKERØYPANEL
KRÅKERØYPANEL
KRÅKERØYPANEL
KRÅKERØYPANEL
KRÅKERØYPANEL
KRÅKERØYPANEL
KRÅKERØYPANEL
KRÅKERØYPANEL
KRÅKERØYPANEL
UTVENDIG RUSTIKK
RUSTIKK M/HULKIL
M/HULKIL
UTVENDIG
UTVENDIG RUSTIKK
M/HULKIL
UTVENDIG
M/HULKIL
UTVENDIGRUSTIKK
RUSTIKK M/HULKIL
UTVENDIG
RUSTIKK
M/HULKIL
UTVENDIG
RUSTIKK
M/HULKIL
UTVENDIG
RUSTIKK
UTVENDIG
M/HULKIL
UTVENDIG RUSTIKK
RUSTIKK M/HULKIL
M/HULKIL
HORISONTALKLEDNING
M/STOR
STAFF
HORISONTALKLEDNING
M/STOR
STAFF
HORISONTALKLEDNING
M/STORSTAFF
STAFF
HORISONTALKLEDNING
M/STOR
STAFF
HORISONTALKLEDNING M/STOR
HORISONTALKLEDNING
M/STOR
STAFF
HORISONTALKLEDNING M/STOR
M/STOR STAFF
STAFF
HORISONTALKLEDNING
M/STOR
HORISONTALKLEDNING
HORISONTALKLEDNING M/STOR STAFF
STAFF
SVEITSERKLEDNING
M/ENKEL
STAFF
SVEITSERKLEDNING
M/ENKEL
STAFF
SVEITSERKLEDNING
M/ENKEL
STAFF
SVEITSERKLEDNING M/ENKEL
M/ENKEL STAFF
STAFF
SVEITSERKLEDNING
SVEITSERKLEDNING
M/ENKEL
STAFF
SVEITSERKLEDNING
M/ENKEL
STAFF
SVEITSERKLEDNING
SVEITSERKLEDNING M/ENKEL
M/ENKEL STAFF
STAFF
SVEITSERKLEDNING M/DOBBEL
M/DOBBEL STAFF
STAFF
SVEITSERKLEDNING
SVEITSERKLEDNING M/DOBBEL
SVEITSERKLEDNING
M/DOBBELSTAFF
STAFF
SVEITSERKLEDNING
M/DOBBEL
STAFF
SVEITSERKLEDNING
M/DOBBEL
STAFF
SVEITSERKLEDNING
M/DOBBEL
STAFF
SVEITSERKLEDNING
M/DOBBEL
SVEITSERKLEDNING
STAFF
SVEITSERKLEDNING M/DOBBEL
M/DOBBEL STAFF
STAFF
UTVENDIG
FASPANEL
UTVENDIG
FASPANEL
UTVENDING
FASPANEL
UTVENDIG FASPANEL
FASPANEL
UTVENDIG
UTVENDIG
FASPANEL
UTVENDIG
FASPANEL
UTVENDIG
UTVENDIG
FASPANEL
UTVENDIG FASPANEL
FASPANEL
PROFILERT
OVERLIGGER
PROFILERT
OVERLIGGER
PROFILERT
PROFILERT OVERLIGGER
OVERLIGGER
PROFILERT
OVERLIGGER
PROFILERT
OVERLIGGER
PROFILERT
OVERLIGGER
PROFILERT
PROFILERT OVERLIGGER
OVERLIGGER
PROFILERT
OVERLIGGER
PROFILERTOVERLIGGER
OVERLIGGER
PROFILERT
PROFILERT OVERLIGGER
OVERLIGGER
PROFILERT
PROFILERT
OVERLIGGER
PROFILERT
OVERLIGGER
PROFILERT
OVERLIGGER
PROFILERT
PROFILERT OVERLIGGER
OVERLIGGER
PROFILERT OVERLIGGER/EMPIRE
PROFIL
PROFIL
PROFIL
PROFIL
PROFIL
PROFIL
PROFIL
PROFIL
PROFIL
PROFIL
PROFIL
Profil
LØPEMETER M
M22
LØPEMETER
LØPEMETER
LØPEMETER M
M22
LØPEMETER
M22
DIMENSJON
LØPEMETER
M
DIMENSJON
LØPEMETER
M2
DIMENSJON
LØPEMETER
M
DIMENSJON
DIMENSJON
Løpemeter
m2
DIMENSJON
DIMENSJON
Profilnr.
DIMENSJON
Profilnr.
Profilnr.
DIMENSJON
DIMENSJON
Profilnr.
Profilnr.
DIMENSJON
Dimensjon
Profilnr.
56
Profilnr.
56
56
Profilnr.
56
Profilnr.
56
Profilnr.
Profilnr.
56
56
56
56
56
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
56
Profilnr.
56
16x73
16x73
16x73
16x73
16x73
16x73
16x73
16x73
16x73
16x73
16x73
16x73
16x98
16x98
16x98
16x98
16x98
16x98
16x98
16x98
16x98
16x98
16x98
16x98
C A
9,71
9,71
9,71
9,71
9,71
16x120
16x120
9,71
16x120
9,71
9,71
16x120
16x120
9,71
16x120
16x120
16x120
16x120
16x120
16x120
16x120
943
943
943
943
943
16x123
16x123
943
16x123
943
943
16x123
16x123
9,43
943
16x123
16x123
16x123
16x123
16x123
16x123
16x123
16x148
16x148
16x148
16x148
16x148
16x148
16x148
16x148
16x148
16x148
16x148
16x148
19x73
19x73
19x73
19x73
19x73
19x73
19x73
19x73
19x73
19x73
19x73
19x73
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
19x95
19x95
11,8
19x95
11,8
11,8
19x95
19x95
11,8
19x95
19x95
19x95
19x95
19x95
19x95
19x95
B C B
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
B
B
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
69
DOBBELFALS "NY" TYPE 600 SKRÅ
70
BUERKLEDNING (STÅENDE)
71
DOBBELFALS MED 3" SPOR
72
HATTEPANEL
75
REKTANGULÆR KLEDNING M/STAFF
"pyntekledning"
76
RUSTIKK (SKRÅ)
78
RUSTIKK (RUND)
79
8
C
16,67
9,1
9,09
7,7
7,5
6,5
6,3
9,1
7,4
19x98 19x120 19x123 19x135 19x138 19x145 19x148 19x167 19x170 19x173 22x45 22x70 22x73 22x98 22x120 22x123 22x145 22x148 22x173 22x198 22x223 29x70 29x98 29x148 29x198
A
A
A
B
A
A
A
A
B
C
C
B A
A A A A
A
B B B
C
A B
B
B
C
A
C
A
C
C
B
C
C
A
C A
B
B
A C
A
C
C
C
B
B
B
C
B
B
C
C
C
9
Diamantkledning
- lengre levetid!
Dryppekant
Hva er Diamantkledning ?
• Nyutviklet kledning fra Stangeskovene
med lengre levetid.
• Svært stor holdbarhet både mot råte
og malingsslitasje.
Krav til montering
• På samme måte som vanlig
kledning.
• Alltid god utlekting.
• Anbefaler håndspikring.
Hva kjennetegner Diamantkledning ?
• Overflaten er høvlet med riller for å være
ru nok til å absorbere maling.
• Overflaten er samtidig tilstrekkelig glatt til å
redusere risikoen for vanninntregning.
• Høvlet med dryppekant for å hindre
råteskade.
• Høvlet av spesialsortert grantømmer.
• Kledningsbord med høy andel stående og
tette årringer.
• Kledningsbord er hovedsakelig høvlet med
margsiden ut.
Overflatebehandling
Du mottar produktet
overflatebehandlet i tre strøk:
• Ett strøk råtebeskyttelse
• Ett strøk grunning
• Ett strøk toppbehandling
Hva er fordelene med Diamantkledning ?
• Mer holdbar mot råte og malingsslitasje enn
standard kledning.
• Ferdig overflatebehandlet etter kundens
fargeønske.
• Rimeligere og tidsbesparende.
Du slipper å beise den like ofte
som vanlig kledning.
• Lettere å vaske huset.
• Tette stående årringer gir
bedre holdbarhet.
10
Høvlet
overflate
Stående og
tette årringer
Fargen på behandlingen avgjøres av kunden.
Vi anbefaler at du påfører et siste strøk selv
etter montering. Endeveden på bord som blir
kappet under montering bør behandles av
snekker.
Krav til
montering
- Alltid god utlekting
- Bør håndspikre
Ved hjelp av en unik
produksjonsmetode er
diamantkledningen sikret
en riktig kuving.
Produktspesifikasjon
Kjerneved
Bordene blir
håndplukket
ut fra kjernen i
treet, der treet
inneholder
minst fuktighet.
Treslag: Gran
Profil: Liggende dobbel fals, diamant
Dimensjon: 19 x 148 mm
Behandling: Ett strøk råtebeskyttelse
Ett strøk grunning
Ett strøk toppbehandling
Trefuktighet: 17 % ved høvling
11
Overflatebehandlet
Overflatebehandlet
kledning
kledning
Grunnet
Grunnetkledning
kledning
Overflatebehandlet
kledning
vårtvårt
beiseanlegg
i Tistedal
i Tistedal
grunner
grunner
Vi Ved
sørger
Vi Ved
sørger
forbeiseanlegg
for
optimal
optimal
beskyttelse
beskyttelse
vi alle
vi alle
typer
typer
utvendig
utvendig
kledning.
kledning.
av din
utvendige
kledning.
av din
nyenye
utvendige
kledning.
Kledningen
Kledningen
blir grunnet
blir grunnet
på trepåsider
tre sider
og vi og
legger
på på
Kledningen
Kledningen
blir
behandlet
blir
behandlet
på tre
påsider
tre sider
ogvivilegger
og
vi
så mange
så mange
strøk strøk
som ønskelig.
som ønskelig.
anbefaler
anbefaler
minimum
minimum
to strøk
to strøk
fabrikkbehandlet.
fabrikkbehandlet.
Du velger
Du velger
selv selv
fargen.
fargen.
Standardfargene
Standardfargene
er vist
er vist
Fordelene
Fordelene
er: er:
i fargekartet.
i fargekartet.
• Bedre
• Bedre
stabiliet
stabiliet
• Ingen
• Ingen
krympestriper
krympestriper
Fordelene
Fordelene
er: er:
• Jevnere
• Jevnere
påføring
påføring
• Bedre
• Bedre
stabilitet
stabilitet
• Lengre
• Lengre
holdbarhet
holdbarhet
• Ingen
• Ingen
krympestriper
krympestriper
• Ensartet
• Ensartet
nedbryting
nedbryting
• Jevnere
• Jevnere
påføring
påføring
• Ingen
• Ingen
omleggsråte
omleggsråte
• Lengre
• Lengre
holdbarhet
holdbarhet
• Uavhengig
• Uavhengig
av vær
avog
vær
årstid
og årstid
• Ingen
• Ingen
problemer
problemer
med
med
omleggsråte
omleggsråte
• Rasjonelt
• Rasjonelt
og kostnadseffektivt
og kostnadseffektivt
• Kan
• Kan
monteres
monteres
uavhengig
uavhengig
av vær
av vær
og årstid
og årstid
• Rasjonelt
• Rasjonelt
og kostnadseffektivt
og kostnadseffektivt
Vi•sørger
Vi sørger
for optimal
for
optimal
beskyttelse
beskyttelse
av dinav
nye
din
nyesolstråler
• Behandlingen
Behandlingen
hindrer
hindrer
nedbryting
nedbryting
fra
solstråler
fra
kledning.
kledning.
• Penger
• Penger
spartspart
for deg
for deg
somsom
kunde
kunde
grunner
Vi
grunner
med
de
fleste
de
fleste
farger.
farger.
Ny Vi
kledning
Ny
kledning
skal med
skal
minimum
minimum
behandles
behandles
medmed
tre tre
De
vanligste
vanligste
er vister
i vist
fargekartet.
i fargekartet.
strøk.
strøk.
ViDeanbefaler
Vi anbefaler
ett
strøk
ett
strøk
grunning
grunning
og ett
og ett
mellomstrøk
mellomstrøk
fra fabrikk.
fra fabrikk.
Deretter
Deretter
tar huseier
tar huseier
selv selv
på fargevalg?
på når
fargevalg?
Et tips:
Et Velg
tips: hvitt
Velg
og
hvitt
og se
detUsikker
siste
detUsikker
siste
strøket
strøket
kledningen
når
kledningen
er montert.
erse
montert.
det
tar
det
seg
tarut
seg
først!
ut først!
Hvitt
Hvitt
kankuttflater.
males
kan males
eller eller
Da hvordan
dekkes
Da hvordan
dekkes
også
også
spikerhull
spikerhull
og
kuttflater.
og
beises
beises
over
med
over
med
alleåfarger
alle
farger
senere.
senere.
Kostnaden
Kostnaden
ved
å
ved
kjøpe
kjøpe
malerutstyr
malerutstyr
og maling
og maling
blir blir
Vi har
Viogså
har
også
komplett
komplett
utvalg
avå oljedekkbeis
av
oljedekkbeis
og og
omtrent
omtrent
det
samme
det
samme
som
som
å utvalg
kjøpe
kjøpe
fabrikkfabrikkmaling
maling
forkledning.
etterbehandling
forkledning.
etterbehandling
av kledningen.
avarbeidet
kledningen.
behandlet
behandlet
LeggLegg
så
tilså
til arbeidet
manman
selv selv
må gjøre
må gjøre
–da –da
burde
burde
valget
valget
værevære
enkelt!
enkelt!
Sivgrønn Sivgrønn
StrandgråStrandgrå
NCS 1502-G
NCS 5010-G90Y
NCS 5010-G90Y 703 NCS703
1502-G
226
226
Høstgul Høstgul
Lofotblå Lofotblå
NCS 3252-Y26R
NCS 3252-Y26R 403 NCS403
5010-B10G
NCS 5010-B10G 803
803
Fjordgrå Fjordgrå
Tjærebrun
Tjærebrun
gg
gg
Brun
Brun
4502-B
NCS 4502-B
NCS7417-Y27R
8103-Y88R
NCS7417-Y27R
8103-Y88R602 NCS602
NCS
NCS
260
260
Fjellgrå Fjellgrå
Torggul Torggul
3005NCS
G80Y
3005- G80Y224
NCS 1020-Y30R
NCS 1020-Y30R 401 NCS401
224
Gråhvit Gråhvit
Gul
Gul
1005-G80Y
NCS 1005-G80Y 103
NCS 2040-Y20R
NCS 2040-Y20R 402 NCS402
103
Gammelrød
Gammelrød
RørosrødRørosrød
6040-Y80R
NCS 6040-Y80R 504
NCS 4060-Y80R
NCS 4060-Y80R 506 NCS506
504
EggehvitHvit
Eggehvit
Hvit
ParkgrønnParkgrønn
0502-Y
NCS 0502-Y
NCS 7709-G57Y 730 NCS730
NCS 7709-G57Y
109
109
Kontakt
Kontakt
oss for
ossgode
for gode
råd! råd!
Vi kan
Vi kan
ogsåogså
tilby:tilby:
24 • 24
Visirbehandlet
• Visirbehandlet
kledning
kledning
• Tre-trinns
• Tre-trinns
behandling
behandling
der råte,
der råte,
grunngrunnog og
mellomstrøk
mellomstrøk
inngår.
inngår.
Kontakt
Kontakt
oss for
ossgode
for gode
råd! råd!
Bjørnstad
Bjørnstad
BrukBruk
Iddeveien
Iddeveien
58 58
17 91 12
12
DEKNINGSMÅL
Dekningsmål for trelast
DEKNINGSMÅL
Dekningsmål for trelast
Antall løpemeter pr. m2
SKURLAST
JUSTERT SKURLAST/UTVENDIG KLEDNING
HØVELLAST
Falset
Dobbel fals
18 mm pløyn. 15 mm pløyn.
JUSTERT SKURLAST/UTVENDIG KLEDNING
HØVELLAST
Bredde
m
m
m fals
Bredde
Falset
Dobbel
2
2
2
i mm
pr. m
i mm
18 pr.
mmmpløyn. 15 pr.
mmmpløyn.
Antall løpemeter pr. m2
SKURLAST
Bredde
i mm
m
pr. m2
50
Bredde
i 63
mm
75
50
100
63
115
75
125
100
140
115
150
125
165
140
175
150
200
165
225
175
20,0
m
pr.
m2
15,9
13,3
20,0
10,0
15,9
8,7
13,3
8,0
10,0
7,2
8,7
6,7
8,0
6,1
7,2
5,7
6,7
5,0
6,1
4,5
5,7
48
Bredde
i 61
mm
73
48
98
61
113
73
123
98
138
113
148
123
163
138
173
148
198
163
223
173
20,8
m
pr.
m2
16,4
13,7
20,8
10,2
16,4
8,9
13,7
8,1
10,2
7,3
8,9
6,8
8,1
6,1
7,3
5,8
6,8
5,1
6,1
4,5
5,8
m
pr. m2
m
pr. m2
9,5
8,3
7,7
9,5
6,9
8,3
6,5
7,7
5,6
6,9
4,9
6,5
9,3
8,1
7,5
9,3
6,8
8,1
6,3
7,5
5,5
6,8
4,8
6,3
45
Bredde
i 58
mm
70
45
95
58
110
70
120
95
135
110
145
120
160
135
170
145
195
160
220
170
200
225
5,0
4,5
198
223
5,1
4,5
5,6
4,9
5,5
4,8
195
220
Glatt
kant
Normal
pløyn.
Dyp
pløyn.
m
Glatt
pr.kant
m2
m
Normal
pr.
m2
pløyn.
m
Dyp
pr.
m2
pløyn.
22,2
m
2
pr.
17,3m
14,9
22,2
10,5
17,3
9,1
14,9
8,3
10,5
7,4
9,1
6,9
8,3
6,3
7,4
5,9
6,9
5,1
6,3
4,6
5,9
26,3
m
pr.
m2
19,6
15,9
26,3
11,4
19,6
9,7
15,9
8,9
11,4
7,8
9,7
7,3
8,9
6,5
7,8
6,1
7,3
5,3
6,5
4,7
6,1
29,0
m
pr.
m2
21,1
16,8
29,0
11,8
21,1
10,1
16,8
9,1
11,8
8,0
10,1
7,4
9,1
6,7
8,0
6,3
7,4
5,4
6,7
4,8
6,3
5,1
4,6
5,3
4,7
5,4
4,8
Dekningsmål – Tømmermannskledning
Dekningsmål – Tømmermannskledning
Beregning av antall løpemeter av hver dimensjon pr. m2
LIK OVER- OG UNDERLIGGER
Beregning
av antall
dimensjon
pr. m2
Bord bredde
i mm løpemeter av hver
Omlegg
25 mm
LIK OVER- OG UNDERLIGGER
98 i mm
Bord bredde
123
148
98
173
123
198
148
223
173
198
223
lm pr. m2
ULIK OVER- OG UNDERLIGGER
Sum bredde av over- og
Omlegg 25 mm
underligger i mm
lm pr. m2
ULIK OVER- OG UNDERLIGGER
13,70
Omlegg
25 mm
lm
pr. m2
10,20
196 (8’’)
Sum bredde
av over- og
underligger
221 (9’’)i mm
6,8525 mm
Omlegg
lm5,85
pr. m2
8,13
13,70
6,76
10,20
5,78
8,13
5,05
6,76
246
196(10’’)
(8’’)
271
221(11’’)
(9’’)
296
246 (12’’)
(10’’)
321
271 (13’’)
(11’’)
346
296 (14’’)
(12’’)
5,10
6,85
4,52
5,85
4,07
5,10
3,69
4,52
3,38
4,07
321 (13’’)
346 (14’’)
3,69
3,38
5,78
5,05
13
Innvendig PANELER
Trepaneler er vanligvis høvlede bord med
not og fjør. Trepaneler brukes som innvendig kledning på vegger, i himlinger,
som brystningspaneler m.m.
Trefuktighet/tørking
Trevirke er et levende materiale som vil
innstille seg på et fuktighetsinnhold gitt
av tilstanden til luften omkring. Relativ
fuktighet varierer gjennom året. I tiden
med lav relativ luftfktighet vil trevirket
avgi fuktighet til omgivelsene og krympe.
Paneler tørkes ned til 16-18% fuktinnhold. Etter en fyringssesong i et bolighus,
vil fuktinnholdet være redusert til 7-13%.
Uttørringen medfører en breddekrym-
Pernille (1)
1
Tidløs klassiker med 20 mm
lysåpning, som også
betegnes Rustikk skrå. Brukes
til tak og vegger i små og
store rom.
Skygge (2)
Slageren fra 1980tallet. Like anvendelig
til tak som vegg.
2
Skygge m/skrå kant (3)
All-round panel med 10 mm
lysåpning. Godt alternativ til
Pernille eller skyggepanel.
Fas (4)
Gammel profil, mye
brukt frem til 1940.
Er igjen blitt populær,
gjerne malt. Godt egnet i
små rom.
– Vi har et stort utvalg av paneler
så langt øye kan se.
På de neste sidene har vi en beskrivelse
av alle de paneler vi kan tilby.
14
3
4
ping på ca. 0,25% pr. prosentsats med
redusert fuktinnhold i panelen. Dette vil
si at hvis fuktinnholdet blir redusert med
10 prosentenheter, resulterer dette i en
breddekrymping på 2,5%.
Panel bør ikke være særlig tørrere enn
11-12% ved oppsettingen, ellers vil den
utvide seg så mye om høsten at den kan
fjør, evt. bule ut på vegskades i not og gjør,
gen. Vi kan vanligvis ikke – som ved
golvbord …
- kompensere for dette ved å
ha klaring mot veggene, da panel normalt monteres «tett» i hjørnene.
Husk å være forsiktig med for kraftig
oppvarming i huset etter at panelen er
montert. Resultatet kan bli til dels kraftig
kuving hvis denne prosessen skjer for
raskt. Ved eventuell forhåndstørking er
det viktig at bordene legges under press,
og med stikk mellom hver flo. Dette for å
redusere kuving og sikre luftgjennomstrømning som vil gi jevnest mulig uttørring.
Rustikk m/rund kant (5)
Montering
Perlestaff (8)
skjer fortrinnsvis uten ytterligere tørking, og
bordene skal stiftes med 2 stk. 20 x 50 mm
elektrolytisk forsinket stift (20x40 mm),
eller tilsvarende maskinstift pr. bord pr.
Mye brukt, og selges
stadig mer. Blir ofte
malt både i tak og på vegg.
Ofte brukt til brystning.
Bildet viser 14 mm tykkelse.
Enkel profil med 20 mm
lysåpning, med samme
bruksområde som andre
skyggepaneler.
5
Glattpanel (6)
Enkel panel uten profil som
etter en tid vil krympe med
en lysåpning på 2-4 mm
mellom borda.
6
Perlestaff (7)
Mye brukt, og selges stadig
mer. Blir ofte malt både i tak
og på vegg. Ofte brukt til
brystning. Bildet viser
12 mm tykkelse.
7
8
5
15
Innvendig PANELER
c/c 60 cm spikerslag. Dette er meget viktig for å oppnå best mulig resultat uten
sjenerende kuving.
Slå bordene tett sammen med en profilert slagkloss, slik at not og fjør ikke skades. De spikres fast til hver understøttelse. Bord som er bredere enn ca. 100
mm bør festes med to spikre i bredden.
Mål opp og beregn, slik at du unngår
at den profilerte delen av bordene, eller
underliggeren i vekselpanel, kommer inn
mot et hjørne. Ikke trekk bordene fra
hverandre for å fylle veggbredden! De vil
da kunne gå helt fra hverandre når de
tørker.
Krokskog (9)
Veggpanel som passer
i nye og gamle boliger.
Kan monteres både
stående og liggende.
Populær som
brystning.
Møllerstue (10)
Veggpanel fra 1960årene. Har en særpreget profil som skaper
lun og god atmosfære.
9
10
Prestegård (11)
Vekselpanel festes vanligvis med en spiker i
underliggeren og to spiker i overliggeren.
I faspanel plasseres spikrene som regel
gjennom fjæren slik at de blir delvis skjult i
fugen.
6
16
Mye lik Møllerstuepanel, men har ingen
lysåpning. Gjerne brukt
på hytter.
11
Herregård (12)
Panelen har samme
profil som Møllerstue,
men leveres med løs
underligger. Gjerne
brukt i større rom.
12
Vedrørende bruk
av
endepløydbruk
panel
Vedrørende
Endepløyd
(E/P)
panel egner seg best for
av endepløyd panel
glattpanel,
og pernillepanel.
Endepløyd skygge(E/P) panel
egner seg best for
Fordelen
med
E/P
panel er raskere
glattpanel, skygge- og pernillepanel.
montering
mindre
Fordelenogmed
E/Pkapp,
panelsom
er tilsvarer
raskere
ca.
7%
ved
full
benyttelse
av
endepløyingmontering og mindre kapp, som tilsvarer
en.
ca. 7% ved full benyttelse av endepløyingen.Det negative ved bruk av E/P panel kan
være
som
i hovedsak
oppstår
Detendesprekk
negative ved
bruk
av E/P panel
kan
ved
uttørring
under
en
lagringsperiode.
være endesprekk som i hovedsak oppstår
Årsaken
er at tørkeprosessen
skjer raskere
ved uttørring
under en lagringsperiode.
mot
enden
enn
i
bordet
for
øvrig.raskere
I den
Årsaken er at tørkeprosessen skjer
grad
endesprekk
vil øvrig.
problemet
mot enden
enn i oppstår,
bordet for
I den
føles
større
ved
E/P
panel
enn
ved
panel
grad endesprekk oppstår, vil problemet
som
harved
E/P,E/P
som
i gjennomsnitt
blir
føles ikke
større
panel
enn ved panel
kappet
30
cm
ved
tilpassing
på
spikersom ikke har E/P, som i gjennomsnitt blir
slagene.
kappet 30 cm ved tilpassing på spikerEndefreserverktøyet som arbeider på
slagene.
tvers
av fiberretningen, som
kan også
i noen
Endefreserverktøyet
arbeider
på
grad
lage
små
fliser
i
enden,
noe
som
spetvers av fiberretningen, kan også i noen
sielt
granbord.
grad kan
lagegjelde
små fliser
i enden, noe som spesielt kan gjelde granbord.
Esben (13)
Tegnet
Stangeskovene på
Esbenfor(13)
13
13
1950-tallet.
Meget fin
Tegnet for Stangeskovene
på
som
tak.
Stilfull
panel
1950-tallet. Meget
fin
med
underligger
som
som tak.
Stilfull panel
kommer
best
fram
i større
med underligger som
rom.
Gjerne
kommer
bestmalt.
fram i større
rom. Gjerne malt.
Veksel (14)
Enkel
panel
med løs
Veksel
(14)
14
14
underligger.
Allsidig
Enkel panel med
løs
bruksområde.
Leveres
underligger. Allsidig
med
skarp ellerLeveres
rund
bruksområde.
kant.
med skarp eller rund
kant.
Underligger (15)
Leveres
i 9 x 70,(15)
9 x 95 og
Underligger
9Leveres
x 120, ialt
ønske
9 xetter
70, 9
x 95 og
utfra
romstørrelse.
9 x 120, alt etter ønske
15
15
utfra romstørrelse.
Tømmerpanel (16)
Panel
mye brukt i hytter,
Tømmerpanel
(16)
kjellerstuer
og peisrom.
Panel mye brukt
i hytter,
kjellerstuer og peisrom.
Bjørnstadpanel (17)
Kraftig
panel, også kalt
Bjørnstadpanel
(17)
Østerdalspanel.
Kraftig panel, også kalt
Østerdalspanel.
16
16
17
17
Randsfjordpanel (77)
En mektig panel med
inspirasjon fra
Randsfjorden.
Både til vegg og tak.
17
77
Innvendig PANELER
Lakk eller
eller maling:
maling:
Lakk
bør først
først skje
skjenår
nårfuktinnholdet
fuktinnholdeterernede
nede
Bør
på
%. For
på ca
ca.10
10%.
Fortidlig
tidligbehandling
behandlingkan
kangigi
sprekk
sprekk og/eller
og/eller striper
striper grunnet
grunnet krymping.
krymping.
Den
beste
tiden å male/lakkere
på, vi til
Ved
behandling
av panelen står
er
i
slutten
av
fyringssesongen.
tjeneste med råd å vink. Her er mange
alternativ.
Ved behandling av panelen står
vi til tjeneste med råd å vink. Her er
mange alternativ.
Vi nevner her noen alternativ:
Beis, lut, kalk og såpe, oljer/
Vi nevner her noen alternativ:
oljebeiser,
lakk
og lasering.
Beis,
lut, kalk
ogmaling
såpe, oljer/
oljebeiser, lakk maling og lasering.
Egen malingsavdeling
Egen malingsavdeling
I våre nye butikklokaler i Tistedal har vi
I våre nye butikklokaler i Tistedal har
også en komplett malingsavdeling. Vi gir
vi også en komplett malingsavdeling.
gjerne
råd råd
om om
overflatebehandling
av
Vi
gir gjerne
overflatebehandling
paneler,
gulvbord,
listverk
og
kledning.
av paneler, gulvbord, listverk og kledning.
– Våre produkter er av høy kvalitet!
8
18
Behandlet innvendig panel
Bring naturen inn!
De naturlige materialene er tilbake. Med panel fra Stangeskovene behandlet hos
Sofienlund Tre får du treverkets urgamle mønstre mot moderne malte flater.
La kombinasjonene skape naturens helhet!
Bruk mulighetene til å finne din egen kombinasjon!
Du velger selv type panelprofil og fargevalg.
Spør etter vår panelbrosjyre eller se vår hjemmeside www.stangeskovene.no
Malt innvendig panel:
• Vi grunner og tar mellomstrøket
• Du maler siste strøk selv
• Farge etter ditt ønske
• Ingen krympestriper
• Jevnere påføring
• Rasjonelt og kostnadseffektivt
Beiset innvendig panel:
• Fremhever trestrukturen
• Ingen sparkling eller etterbehandling
• Spennende fargemuligheter
• Ingen krympestriper
• Jevnere påføring
• Rasjonelt og kostnadseffektivt
9048 Mokka
9041 Drivved
9044 Kullsort
9043 Sjøsand
9036 Hvitkalket
9097 Shabby
9098 Værbitt Tre
9099 Patinagrå
9042 Fjære
9049 Valnøtt
Fargene kan avike noe mot endelig resultat.
Kontakt oss for gode råd!
19
PANELTYPE
PERNILLE
PROFIL
LØPEMETER/M2
Profil DIMENSJON
nr.
TRESLAG
1
SKYGGE
2
SKYGGE M/SKRÅ KANT
3
FAS
4
RUSTIKK M/RUND KANT
5
GLATTPANEL
6
PERLESTAFF – 12 mm
7
PERLESTAFF – 14 mm
8
KROKSKOG
9
MØLLERSTUE
10
PRESTEGÅRD
11
HERREGÅRD
12
ESBEN
13
VEKSEL
UNDERLIGGER
TØMMERPANEL
14
15
16
BJØRNSTADPANEL
17
RANDSFJORDPANEL
77
11,76
16,67
9x70
9x95
9x120
12
x 95
12x95
12x70
9,09
12x120
C
C
C
C
C
B
A
B
B
A
B
B
B
B
B
B
Gran
Furu
Gran
Furu
Gran
Furu
Gran
Furu
Gran
—–
Furu
Gran
Furu
Gran
Furu
Gran
Furu
Gran
Furu
Gran
Furu
–
C
Furu
Gran
Furu
Gran
Furu
Gran
Furu
Gran
Furu
Gran
Furu
Gran
Furu
—
Furu
B
B
B
B
B
B
11,76
16,67
14x70
14x95
11,76
9,09
14x95
14x120
9,09
7,41
14x120
14x145
6,25
7,41
14x145
14x170
B
A
B
B
A
A
A
A
B
A
A
C
B
C
A
B
B
B
A
B
A
B
A
A
A
C
B
C
C
C
B
B
B
B
B
C
A
A
5,41
6,25
14x170
14x195
1415x120
x 195
14x195
5,41
C
C
15x120
18x170
7,41
18x170
21x145
6,25
7,41
21x145
21x170
5,41
6,25
6,25
6,25
21X195
21x170
28x170
28x170
28X170
Innvendig
panel
C
B
A = Lagervarer til enhver tid.
B = Produseres ved behov.
(kort leveringstid)
B
A
C
A
A
A
C = Produseres på ordre.
Omstillingstillegg
må påregnes.
C
B
B
B
B
B
A
A
B
A
C
21
B
DEKNINGSMÅL
INNVENDIGPANEL
PANEL MED
MED UNDERLIGGER
DEKNINGSMÅL
INNVENDIG
UNDERLIGGER
Vekselpanel g 14
x 120 g 14 x 120
lm pr.
av hver
Vekselpanel
4,6 lm av4,6hver
m2 pr. m²
Underligger g Underligger
9 x 120 g 9 x 120
Vekselpanel g 14
x 120 g 14 x 120
lm pr.
av hver
Vekselpanel
5,2 lm av5,2hver
m2 pr. m²
Underligger g Underligger
9 x 95 g 9 x 95
Vekselpanel g 14 x 120
5,9 lm av hver pr. m²
Vekselpanel g 14 x 120
5,9 lm av hver pr. m2
Underligger g 9 x 70
Underligger g 9 x 70
Herregårdspanel g/f 14 x 170 3,7 lm av hver pr. m2
Herregård / Randsfjord
/ Esbenpanel
3,7 lm av hver pr. m²
Underligger
g/f 9 x 120f 14 x 170 Underligger f 9Herregårdspanel
x 120
g/f 14 x 170 4,1 lm av hver pr. m2
Herregård / Randsfjord
/ Esbenpanel
4,1 lm av hver pr. m²
Underligger
g/f 9 x 95 f 14 x 170
Underligger f 9 x 95
Herregårdspanel g/f 14 x 170 4,6 lm av hver pr. m2
Herregård / Randsfjord / Esbenpanel f 14 x 170
4,6 lm av hver pr. m²
Underligger g/f 9 x 70
Underligger f 9 x 70
Esbenpanel g/f 18 x 170
Underligger g/f 9 x 120
Esbenpanel g/f 18 x 170
Underligger g/f 9 x 95
Esbenpanel g/f 18 x 170
Underligger g/f 9 x 70
3,7 lm av hver pr. m2
4,1 lm av hver pr. m2
4,6 lm av hver pr. m2
d
Ran
el
pan
rd
sfjo
nneell
nnppaa
e
p
b
Es
Her
nel
spa
rd
regå
el
lpan
se
Vek
22
ger
rlig
e
Und
Gulvbord
Tregulv blir stadig mer populært som gulvmateriale.
Gran og furu er de mest brukte treslagene til heltre
gulv i Norge.
Legging og overflatebehandling
Leveres i gran Leveres
og furu. i gran
21
x 70 – 120
21x70
28
x 70
28x70
Ved legging av gulvbord er det to vanlige måter å
feste dem på. Den ene, og mest vanlige, er å spikre
eller skru hvert enkelt bord til bjelkene eller undergulvet. Spikrene eller skruene festes i fjærenes øvre
vinkel og i 45° inn mot gulvbordet. Spiker må dores
ned for ikke å skape problemer for noten til neste
bord. Denne måten gir sprekker mellom hvert bord
ved krymping og svelling av gulvbordene.
Den andre måten å feste gulvbord på er å lime
bordene til hverandre i not og fjær. Golvet blir da
såkalt «flytende» uten noen festeanordning til
underlaget. Denne måten å feste golvbordene på
betyr at ved krymping og svelling vil man ikke få
noen sprekker mellom golvbordene. Flytende golv
må få bevege seg fritt, og ikke «låses» av tunge
gjenstander eller utspring som hindrer bevegelse.
For brede golv anbefales derfor spikring.
Våre grangulv produseres ved en trefuktighet
på 15 % +/- 2 %. Bordene vil derfor krympe
og svelle i takt med endringene i luftfuktigheten.
Overflatebehandling av slikt gulv bør derfor skje
etter fyringssesongen, og ikke på sensommeren
da luftfuktigheten normalt er som høyest.
– Følg med videre. På de neste
sidene skal vi vise dere mer
detaljert våre produkter.
23
9
Listverk
Transport og lagring
Det er viktig å være påpasselig ved transport og lagring av
listverk før montering. Sørg for at listverket er pakket inn
ved transport for å unngå tilsmussing og mekaniske skader.
For å unngå krymping og oppsprekking etter montering,
bør listverket tørke i bygget i tørt klima, minst to uker før det
blir kappet og montert.
Spikerplassering
Montering
Vanlig håndverktøy som kreves for montering
av listverk er:
• lett hammer
• dor
• metermål og vinkel
• gjæringssag og evt.
gjæringskasse
Vi skal nå vise noen eksempler
på hvordan listverk kan
monteres.
Avslutning mot mur eller åpning.
Vi står til tjeneste!
– Våre fagfolk står gjerne til tjeneste
med råd og veiledning.
24
Vanlige feil
• Likegyldighet
og slurv ved
frakt og lagring
av listverk.
• Listene tørkes
for lite før
montering.
• Spikring for
nær enden.
• Overflatebehandling
som maling og
lakking etter
montering. Det
kan være lurt å
overflatebehandle både
veggen og
listene før
montering av
listene.
Gulvlist avsluttet mot dørlist
For å unngå synlig endeved kan listen avsluttes
ved at kilen limes fast.
Listene i hjørnene kan
enten skjæres sammen i
45° (gjæring) eller kuttes
over og settes inntil hverandre.
Hjørner utføres ved at
listene kappes i 45° vinkel (gjæring), eller at
den ene lista tilpasses
profilen til den andre
(koping).
Det kan være lurt å benytte spikerpistol ved festing av lister,
da unngår en hammermerker.
25
Listverk
Transport
og lagring
Firkant (18)
12 x 12
Det er viktig å være påpasselig
15ved
x 15transport og lagring av
Furu Bunnstokk
CuSørg
impfor(45)
48x123
listverk
før montering.
at
listverket
er pakket inn
18 x 18
ved transport for å unngå tilsmussing
21 x 21 og mekaniske skader.
For
å
unngå
krymping
og
oppsprekking
S. t. Fotlist (46)
x 70 montering,
34 x 34 16etter
bør listverket tørke i bygget i tørt
45 klima,
x 45 minst to uker før det
blir
kappet
og
montert.
Profilert vannbrett (52)
41 x 61
Feielist (19)
9 x 21 – 28
Profilert vannbrett (53)
40 x 70
Rundstokk (20)
9 – 12 – 15 – 21
Montering
28 – 34 – 45
Vanlig
håndverktøy
som kreves
Profilert
vannbrett
(54) for montering
58 x 83
av listverk er:
Glattkant (21)
5 x 21 – 45
• lett hammer
10 x 15 – 70
Vannbrett (55)
45 x 70
• dor
12 x 21 – 120
• metermål og vinkel
15 x 21 – 145
• gjæringssag og evt.
21 x 34 – 195
gjæringskasse
28 x 34 – 145
Vi
skal nå (22)
vise noen eksempler
Taklist
21 x 34 – 45
på
hvordan
listverk
kan
Alt. m/skygge
monteres.
Trappelist (23)
26
46
19
18
Spikerplassering
52
53
21
20
54
55
Avslutning mot mur eller åpning.
22
23
21 x 34 – 45
Alt. m/skygge
Vi står til tjeneste!
Utforing (24)
21 x 34 – 195
Gerikt (25)
12 x 58 – 70
Rund kant
45
– Våre fagfolk står gjerne til tjeneste
med råd og veiledning.
24
25
Vi lagerfører pynteklosser til
innvendig og utvendig bruk
27
Taklist
Listverk
TAKLISTER FURU
Firkant (18)
12 x 12
15 xFA15
02
18
15 xx 18
34 mm
21 x 21
34 x 34
45 x 45
FA 04
21 x 34 mm
Feielist (19)
9 x 21 – 28
Rundstokk (20)
9 – 12 – 15 – 21
28 – 34 – 45
Glattkant (21)
5 x 21 – 45
10 x 15 – 70
FA 11
12x x4521
15
mm– 120
15 x 21 – 145
21 x 34 – 195
28 x 34 – 145
Taklist (22)
FA 06
FA 10
21 x 45 mm
15 x 45 mm
21
20
FA 12
21 x 45 mm
FA 20
21 x 34 – 45
Alt. m/skygge
Trappelist (23)
19
18
21 x 34 mm
FA 16
21 x 34 mm
22
23
21 x 34 – 45
Alt. m/skygge
Utforing (24)
21 x 34 – 195
Gerikt (25)
12 x 58 – 70
Rund kant
FA 24
21 x 45 mm
24
28
Finnes kun som hvitmalt
Finnes også i hvitmalt
FK 01
25
15 x 34 mm
Taklist
Fotlist (26)
12 x 45 – 70
PROFILERTE TAKLISTER FURU
Rund kant
Brannmurlist (27)
Alt. profilert
15 x 21 mm
9 x 21 – 45
FK 03
10 x 34 15 x 45 mm
Paulsonlist (28)
25 x 70
FK 02
FK 06
21 x 34 mm
26
27
Utvendig hjørnelist (29) 21 x 21
28 x 28
34 x 34
45 x 45
FK 08
21 x 45 mm
Innvendig hjørne
hulkil (30)
21 x 21
Kvartstaff (31)
FK 09
21 x 58 mm
28
29
12 x 12
15 x 15
FK
2114
x 21
28 x 58 mm
Profilert taklist (32)
21 x 45
Brystningslist (33)
21 x 45
28 x 45
FK 16
34 x 58 mm
30
31
FK 17
34 x 70 mm
FK 91
32x 45 mm
21
33
29
Taklist
Listverk
TAKLISTER FURU - HULKIL
Firkant (18)
12 x 12
15 x 15
FK 37
18 x 18
21 x 21 mm
21 x 21
34 x 34
45 x 45
Feielist (19)
9 x 21 – 28
Rundstokk (20)
35
921–xFA12
– 15 – 21
58 mm
28 – 34 – 45
18
FA 34
21 x 45 mm
19
FA 36
21 x 70 mm
Glattkant (21)
5 x 21 – 45
10 x 15 – 70
12 x 21 – 120
15 x 21 – 145
21 x 34 – 195
FK 04
28 x 34 –15145
x 58 mm
Taklist (22)
21 x 34 – 45
20
21
22
23
24
25
Alt. m/skygge
Trappelist (23)
FK 10
21 x 34 – 45
Alt. m/skygge
Utforing (24)
21 x 34 – 195
Gerikt (25)
12 x 58 – 70
Rund kant
30
Finnes også i hvitmalt
FK 12
21 x 95 mm
21 x 70 mm
Taklist
Fotlist (26)
TAKLISTER FURU - HULKIL
12 x 45 – 70
Rund kant
Brannmurlist (27)
Alt. profilert
9 x 21 – 45
10 x 34
Paulsonlist (28)
25
FKx1370
26
27
21 x 120 mm
Utvendig hjørnelist (29) 21 x 21
28 x 28
34 x 34
45 x 45
Innvendig hjørne
hulkil (30)
FT 41
21 x 21
Kvartstaff (31)
12 x 12
15 x 15
21 x 21
Profilert taklist (32)
21 x 45
Brystningslist (33)
21 x 45
28 x 45
21 x 120 mm
28
30
29
31
FT 38
21 x 95 mm
FT 37
21 x 70 mm
32
33
31
Karmlist
Listverk
GERIKTER/KARMLISTER FURU
Firkant (18)
12 x 12
15 x 15
18 x 18
21 x 21
34 x 34
45 x 45
FC 02
10 x 58 mm
19
18
FC 04
12 x 45 mm
Feielist (19)
9 x 21 – 28
Rundstokk (20)
9 – 12 – 15 – 21
FC 06
28 – 34 – 4512 x 58 mm
Glattkant (21)
5 x 21 – 45
10 x 15 – 70
12 x 21 – 120
15 x 21 – 145
21 x 34 – 195
28 x 34 – 145
20
FC 07
21
24 x 58 mm
FC 08
12 x 70 mm
Taklist (22)
21 x 34 – 45
Alt. m/skygge
Trappelist (23)
22
23
21 x 34 – 45
Alt. m/skygge
FC 10
15 x 70 mm
Utforing (24)
21 x 34 – 195
Gerikt (25)
12 x 58 – 70
Rund kant
FC
2412
15 x 95 mm
32
Finnes kun som hvitmalt
Finnes også i hvitmalt
25
Karmlist
Fotlist (26)
12 x 45 – 70
Rund kant
Brannmurlist (27)
Alt. profilert
9 x 21 – 45
10 x 34
Paulsonlist (28)
FT 50
25 x 70
26
27
21 x 120 mm
Utvendig hjørnelist (29) 21 x 21
28 x 28
34 x 34
45 x 45
Innvendig hjørne
FT 51
hulkil (30)
21 x 120 mm
Kvartstaff (31)
21 x 21
29
FT 47
16 x 70 mm
21 x 45
Brystningslist (33)
21 x 45
28 x 45
FK 19
28
12 x 12
15 x 15
21 x 21
Profilert taklist (32)
15 x 58 mm
FT 70
25 x 70 mm
30
31
FK 82K
15 x 58 mm
FK 44
3220
FK
21 x120 mm
15 x 70 mm
33
33
Karmlist
Listverk
Profilerte Gerikter / Karmlister Furu
Firkant (18)
12 x 12
15 x 15
18 x 18
21 x 21
FK 22 kombilist
15 x 7034
mmx 34
45 x 45
Feielist (19)
Rundstokk (20)
Glattkant (21)
Taklist (22)
18
FK 40 kombilist
19
15 x 70 mm
9 x 21 – 28
9 – 12 – 15 – 21
15 x 70 mm
28 – 34 – 45
FK 24 stilgerikt
FK 25
15 x 70 mm
5 x 21 – 45
10 x 15 – 70
12 x 21 – 120
15 x 21 – 145
FK 27 hoppski
21 x 34 – 195
15 x 95 mm
28 x 34 – 145
21
20
FK 26 barokk
15 x 70 mm
21 x 34 – 45
Alt. m/skygge
Trappelist (23)
Alt. m/skygge
22
23
21 x 34 – 45
FK 28
FK 30
15 x 95 mm
Utforing (24)
21 x 34 – 195
Gerikt (25)
12 x 58 – 70
21 x 70 mm
Rund kant
24
FK 32 antikk
21 x 95 mm
34
Finnes kun som hvitmalt
Finnes også i hvitmalt
25
Karmlist
Fotlist (26)
Profilerte Gerikter / Karmlister
12 x 45 – 70
Rund kant
Brannmurlist (27)
Alt. profilert
FK 49
Paulsonlist
21 x(28)
95 mm
9 x 21 – 45
10 x 34
25 x 70
FK
2634
21 x 95 mm
27
Utvendig hjørnelist (29) 21 x 21
28 x 28
34 x 34
45 x 45
FK 39
FK 36 kombilist
Innvendig
hulkil (30)
21 x 120 mm
hjørne
27 x 70 mm
21 x 21
Kvartstaff (31)
29
12 x 12
15 x 15
21 x 21
FK 38
21 x 120 mm
28
FK 79 hoppski
Profilert taklist (32)
21 x 45
Brystningslist (33)
21 x 45
28 x 45
15 x 70 mm
30
31
FK 93
15 x 95 mm
FK 45 kombilist
21 x 95 mm
32
FK 94
15 x 70 mm
FK 92
21 x 95 mm
33
35
Fotlist
Listverk
FOTLISTER FURU
Firkant (18)
Feielist (19)
12 x 12
15 x 15
18 x 18
21 x 21
34 x 34
45 x 45
18
FE 04
FE 05
45 mm
9 x 2112– x28
15 x 45 mm
FE 06
FE 02
10 x(20)
58 mm
Rundstokk
9 – 12 – 15 – 21
28 – 34 – 45
Glattkant (21)
5 x 21 – 45
10 x 15 – 70
12 x 21 – 120
15 x 21 – 145
21 x 34 – 195
28 x 34 – 145
Taklist (22)
21 x 34 – 45
Alt. m/skygge
Alt. m/skygge
12 x 58 mm
FE 12
Trappelist (23)
15 x 45 mm
20
21
22
23
21 x 34 – 45
FE 08
12 x 70 mm
19
FE 14
Utforing (24)
21 x 34 – 195
Gerikt (25)
12 x 58 – 70
15 x 70 mm
Rund kant
24
25
FE 16
36
15 x 95 mm
Finnes kun som hvitmalt
Finnes også i hvitmalt
Fotlist
Fotlist (26)
PROFILERTE FOTLISTER FURU
12 x 45 – 70
Rund kant
Brannmurlist (27)
Alt. profilert
9 x 21 – 45
10 x 34
Paulsonlist (28)
25 x 70
26
27
Utvendig hjørnelist (29) 21 x 21
FK 41
15 x 58 mm
28 x 28
34 x 34
45 x 45
FK 42
FK 18
15 x 70 mm
15 x 70 mm
Innvendig hjørne
hulkil (30)
21 x 21
28
29
FK 46
Kvartstaff (31)
12 x 12
15 x 15
21 x 21
Profilert taklist (32)
21 x 45
Brystningslist (33)
21 x 45
28 x 45
15 x 95 mm
31
30
FK 47
21 x 58 mm
FK 48 antikk
21 x 95 mm
FK 50
33
32
21 x 95 mm
FK 51 antikk
21 x 120 mm
37
Fotlist
Listverk
PROFILERTE FOTLISTER FURU
Firkant (18)
12 x 12
15 x 15
18 x 18
21 x 21
34 x 34
45 x 45
Feielist (19)
9 x 21 – 28
Rundstokk (20)
9 – 12 – 15 – 21
28 – 34 – 45
Glattkant (21)
5 x 21 – 45
53
10 x 15 – 70 21 FK
x 95 mm
12 x 21 – 120
15 x 21 – 145
21 x 34 – 195
28 x 34 – 145
FK 52
21 x 120 mm
Taklist (22)
18
19
20
21
FK 54
21 x 120 mm
21 x 34 – 45
Alt. m/skygge
Trappelist (23)
22
23
24
25
21 x 34 – 45
Alt. m/skygge
Utforing (24)
21 x 34 – 195
Gerikt (25)
12 x 58 – 70
Rund kant
FK 55
FK 88
21 x 145 mm
15 x 95 mm
38
Finnes kun som hvitmalt
Finnes også i hvitmalt
Øvrig
Fotlist (26)
BRYSTNINGSLISTER FURU
12 x 45 – 70
Rund kant
Brannmurlist (27)
Alt. profilert
9 x 21 – 45
10 x 34
12 mm
Paulsonlist (28)
25 x 70
Utvendig hjørnelist (29) 21 x 21
26
27
FK 65
FK 66
FK 68
21 x 45 mm
21 x 45 mm
21 x 45 mm
28 x 28
34 x 34
45 x 45
Innvendig hjørne
hulkil (30)
Kvartstaff (31)
FK 69
21 x 21
28
12 x 12
15 x 15
21 x 21
FK 70
28 x 45 mm
Profilert
taklist (32)
28 x 45 mm
21 x 45
Brystningslist (33)
21 x 45
28 x 45
BRANNMURLISTER FURU
29
31
30
FB 02
FB 04
FB 06
9 x 21 mm
9 x 28 mm
9 x 34 mm
32
FB 08
9 x 45 mm
33
39
Øvrig
Listverk
PYNTELISTER FURU
Firkant (18)
FK 56
9 x 21 mm
Feielist (19)
12 x 12
15 x 15
18 x 18
21 x 21
34 x 34
45 x 45
FK 58
9 x 21 mm
FK 60
FK 61
9 x 34 mm
9 – 12 – 15 – 21
28 – 34 – 45
Glattkant (21)
5 x 21 – 45
10 x 15 – 70
12 x 21 – 120
15 x 21 – 145
21 x 34 – 195
28 x 34 – 145
RAMMELIST FURU
FK 80
21 x 34 mm
Alt. m/skygge
FK 59
12 x 45 mm
19
9 x 21 – 28
x 28 mm
Rundstokk 9(20)
Taklist (22)
18
Trappelist HÅNDLØPER
(23)
FK 62
15 x 45 mm
20
21
22
23
24
25
21 x 34 – 45
21 x 34 – 45
Alt. m/skygge
Utforing (24)
21 x 34 – 195
Gerikt (25)
12 x 58 – 70
Rund kant
FK 86
40
46 x 68 mm
Profilkart listverk
Fotlist
12 x 45som
– 70
Listverk
fra (26)
K. Kværner er et interiørprodukt
skal bidra til å understreke
ogRund
fremheve
kant bomiljøet. Listverket skal fremheve rommets karakter. I dette
profilkartet får du en oversikt over utvalget av fot-, karm- og taklister. Når det
gjelder kvaliteter og avviksnormer, forholder K.Kværner sine leveranser seg
til norsk standard 3187 (NS-3187). Der annet ikke er spesifisert gjelder også
Brannmurlist
(27)i NS 3180. 9 x 21 – 45
generelle
krav til høvellast
Alt. profilert
10 x 34
Hvitmalt listverk
Malingskode NCS S 0502Y.
Paulsonlist (28)
Lagerføres i 4450 mm lengder.
25 x 70
26
27
28
29
Utvendig
hjørnelist (29) 21 x 21
DØRSETT / KARMLISTSETT
28 x 28
34 x 34
45HVITMALT
x 45
2 stk lengder á 2,2 meter og 1 stk lengde á 1,13 m pr sett/pk.
Dekker 1 stk side pr dør.
TYPE
Karmlist
MÅL
12 x 58
Karmlist
12 x 70
Profilert karmlist hjørne
15 x 58
Innvendig
Profilert karmlist
15 x 70
hulkil (30)
VINDUSSETT
Kvartstaff
(31)
FC06MD
UBEH. FURU
FC06UD
FC08MD
FK19MD
FK20MD
FC08UD
FK19UD
FK20UD
21 x 21
12 x 12
x 15
21 LENGDE
x 21
Hvert sett inneholder 2 like lengder hvitmalt furu.
15
VARE
FC06MV
FC06MV
FC06MV
FK20MV
FK20MV
FK20MV
MÅL
12 x 58
12 x 58
12 x 58
15 x 70
15 x 70
15 x 70
Profilert taklist (32)
Brystningslist (33)
1200 mm
1400 mm
mm
21 1600
x 45
1200 mm
1400 mm
mm
21 1600
x 45
28 x 45
30
32
31
33
41
Profilkart listverk
HOBBYPLATER FURU
MDF UTFORINGER HVITMALT
TYKKELSE
BREDDE
LENGDE
VARETEKST
LENGDE
18
18
200
200
1200 mm
2500 mm
18 x 045 20 mm fjær
18 x 070 20 mm fjær
2440/4200 mm
2440/4200 mm
18
250
1200 mm
18 x 095 30 mm fjær
2440/4200 mm
18
18
250
300
2500 mm
1200 mm
18 x 120 30 mm fjær
18 x 145 30 mm fjær
2440/4200 mm
2440/4200 mm
18
300
2500 mm
18 x 170 30 mm fjær
2440/4200 mm
18
18
400
400
1200 mm
2500 mm
18 x 195 30 mm fjær
18 x 220 30 mm fjær
2440/4200 mm
2440/4200 mm
18
500
1200 mm
18 x 250 30 mm fjær
2440/4200 mm
18
18
500
600
2500 mm
1200 mm
18 x 300 30 mm fjær
2440/4200 mm
18
600
2500 mm
18
18
200
250
2400 mm
2400 mm
18
300
2400 mm
18
400
2400 mm
18
18
500
600
2400 mm
2400 mm
MDF TAKLIST RUND
21 x 034
Brystningslist
4200 mm
MDF FOTLIST
12 x 058
4200 mm
MDF KARMLIST
12 x 058
4200 mm
LIMTREUTFORING FURU
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
150
170
170
170
170
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
300
300
300
300
300
350
400
400
400
400
400
2500 mm
1220 mm
1500 mm
2100 mm
2500 mm
1220 mm
1500 mm
2100 mm
2500 mm
3000 mm
1220 mm
1500 mm
2100 mm
2500 mm
3000 mm
1220 mm
1500 mm
2100 mm
2500 mm
3000 mm
2500 mm
1220 mm
1500 mm
2100 mm
2500 mm
3000 mm
FEILIST FURU
VARE
FD 02
FD 04
FD 06
FD 08
FD 10
42
Finnes også i hvitmalt
Finnes kun som hvitmalt
MÅL
9 x 15 mm
9 x 21 mm
9 x 28 mm
9 x 34 mm
9 x 45 mm
Fotlist
hvitt
- lysets farge
Karmlist
Jotun LADY 1622 Refleksjon
Jotun LADY Supreme
Finish Halvblank
Ferdigmalt gulvlist
Pyntelist
Pute fra LILLE MAISON
Matt mot blank maling kan være den stilfulle kontrasten som gir den ekstra
finishen i hjemmet. Her har vi brukt Jotun LADY Supreme Finish.
43
Profilkart listverk
Listverk
FURU UTFORINGER
DIAMETER
VARE
MÅL
FJÆR
VARE
DIAMETER
FI 02
FI 04
9 mm
12 mm
FG 02
FG 04
21 x 34
21 x 45
10 mm
20 mm
GB 02
GB 04
9 x 15
9 x 20
15 mm
FG 06
21 x 58
20 mm
GB 06
9 x 25
21 mm
28 mm
FG 08
FG 11
21 x 70
21 x 95
25 mm
30 mm
GB 08
GB 10
9 x 30
9 x 40
FG 13
21 x 120
30 mm
GB 12
9 x 50
FG 15
FG 16
21 x 145
21 x 170
30 mm
30 mm
GB 14
19GB 16
9 x 60
9 x 70
FG 18
21 x 195
30 mm
GB 17
9 x 80
GB 18
GB 19
9 x 100
9 x 120
GB 22
11 x 150
Firkant (18)FI 06
12 x 12
15 x 15
FI 12
34 mm 18 x 18
FI 14
42 mm
21 x 21
34 x 34
FURU KVARTSTAFF
45 x 45
FH 02
9 mm
FI 08
FI 10
FH 04
FH 06
Feielist (19)FH 08
Rundstokk HULKIL
(20)
FA 28
FA 32
12 mm
15 mm
9 – 12 – 15 – 21
15 x 15 mm 28 – 34 – 45
21 x 21 mm
5 x 21 – 45
TREKANTLIST GRAN
10 x 15 – 70
GS 04
15 x 15 mm
GS 06
21 x 21 mm 12 x 21 – 120
15 x 21 – 145
BADSTUEBORD
21 x 34 – 195
GRAN GS 02 21 x 58 mm
28 x 34 – 145
OSP GB 96
21 x 65 mm
Taklist (22) MDF FLEKSILISTER
21 x 34 – 45
2400 mm lengde
HVIT
HVIT
CAFFE LATTE
CAFFE LATTE
SKAGEN
Trappelist (23)
Alt. m/skygge
50 mm
70 mm
50 mm
21
70 mm
70 mm
x 34 – 45
BENKEPLATER FURU
Utforing (24)
21 x 34 – 195
TYKKELSE
BREDDE
LENGDE
Gerikt (25)
28
28
18
9 x 21 – 28
21 mm
Glattkant (21)
Alt. m/skygge
EIK FEILIST Fl. lgd./1m
FURU RUNDSTOKK
VARE
600
800
12
x
2500 mm
mm
582000
– 70
FURU UTFORINGER HVITMALT
EIK KVARTSTAFF
VARETEKST
GB 31
9
GB 32
GB 34
12
15
18 x 045 20 mm fjær
18 x 070 30 mm fjær
18 x 095 35 mm fjær
18 x 120 35 mm fjær
18 x 145 35 mm fjær
18 x 170 35 mm fjær
18 x 195 35 mm fjær
18 x 220 35 mm fjær
18 x 250 60 mm fjær
18 x 300 60 mm fjær
18 x 350 60 mm fjær
18 x 400 60 mm fjær
LENGDE
2400/4450 mm
2400/4450 mm
2400/4450 mm
2400/4450 mm
20
2400/4450 mm
2400/4450 mm
2400/4450 mm
2400/4450 mm
2400/4450 mm
2400/4450 mm
2400/4450 mm
2400/4450 mm
MÅL
21 mm
21 mm
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
42 mm
42 mm
9 x 34
EIK KARMLIST
GB 24
9 x 55
EIK FOTLIST
GB 25
GB 26
GB 27
GB 28
GB 29
12 x 50
14 x 45
15 x 57
14 x 45
14 x 45
EIK GLATTKANT
FURU VINKELLIST
VARE
FJ 04
FJ 14
FJ 06
FJ 16
FJ 08
FJ 18
FJ 10
FJ 20
EIK BRANNMURLIST
21GB 50
LENGDE
22 –
2700 mm
–
2700 mm
–
2700 mm
–
2700 mm
GB 60
23GB 61
GB 62
GB 63
GB 64
GB 65
15 x 45
15 x 70
15 x 95
21 x 45
21 x 95
21 x 145
EIK VINKELLIST
GB 28
28 x 28
EIK KOMBILIST
GB 48
Rund kant
24
15 x 68
25ASK FOTLIST
GB 66
14 x 45
BØK FOTLIST
44
GB 67
Finnes også i hvitmalt
Hvitlasert
Eik røkt
14 x 45
Fotlist (26)
FURU GLATTKANT
VARE
RundMÅL
kant
FF 04
FF 06
6 x 21
6 x 28
FF 08
6 x 34
FF 10
FF 12
FF 14
FF 16
FF 18
FF 20
FF 22
FF 24
FF 28
6 x 45
Brannmurlist
(27)
9 x 15
Alt. profilert
9 x 21
grått
- ikke trist
12 x 45 – 70
9 x 21 – 45
10 x 34
9 x 28
9 x 34
Paulsonlist
(28)
9 x 45
25 x 70
26
27
28
29
9 x 58
9 x 70
Utvendig
hjørnelist (29) 21 x 21
12 x 12
FF 30
FF 32
12 x 15
12 x 21
FF 34
12 x 28
FF 36
12 x 34
FF 38
FF 40
FF 42
FF 44
FF 50
FF 52
FF 54
FF 56
FF 58
FF 60
FF 62
FF 65
FF 67
FF 69
FF 72
FF 74
FF 76
FF 78
FF 80
FF 83
FF 85
FF 81
FF 88
FF 90
FF 92
FF 93
FF 94
12 x 45
12 x 58
12 x 70
12 x 95
15 x 15
15 x 21
15 x 28
15 x 34
15 x 45
15 x 58
15 x 70
15 x 95
15 x 120
15 x 145
21 x 21
21 x 34
21 x 45
21 x 58
21 x 70
21 x 95
21 x 120
21 x 145
21 x 170
21 x 195
28 x 28
34 x 34
45 x 45
28 x 28
34 x 34
45 x 45
Jotun LADY 5343 Industriell grå
Innvendig hjørne
hulkil (30)
Kvartstaff (31)
Profilert taklist (32)
12 x 12
15 x 15
21 x 21
21 x 45
Pute fra IKEA
Perlegrå vegg
Ferdigmalt fotlist i grått
*
Brystningslist (33)
* Malt på alle fire sider
21 x 21
*
21 x 45
28 x 45
30
32
31
33
45
BJELKELAGSTABELLER
46
47
Bjørnstad Bruk
•
1792 TISTEDAL
•
Tlf.: 69 19 08 00
•
OK-Trykk. 2013. Tlf.: 69 17 81 50
BJØRNSTAD BRUK
Fax: 69 19 08 19
www.stangeskovene.no
Grafisk design: MacPrint as, Halden. Trykk: Østfold Trykkeri as, Askim