Årsmøte 27.02.2013

Transcription

Årsmøte 27.02.2013
Årsmøte 27.02.2013 Blåsarane Supporterklubb Saksliste 1. Opning av leiar – godkjenning av innkalling Al årsmøte. 2. 
Val av ordstyrar og skribent. Godkjenning av saksliste. 3. 
Regnskap 2012– økonomisjefen informerer 4. 
Gruppene informerer: – 
– 
– 
– 
5. 
Kiosk Blåsarbua Borteturar Tifo Årets bortetur 2013 6.  Innkomne saker: -­‐  Vedtekter -­‐  Blåsarbussen -­‐ Er det lenger vits å ha den? -­‐  Blåsarhuset/ Afolokale – Korleis skal det brukast? -­‐  Tribunegruppe – Tifogruppa blir utvida. Satsingspunkt? 7. 
Val av styret – valnemnda informerer. Styret sine konkrete roller og oppgåver. 8. 
Eventuelt. Utgifter
Kontingent
Kjøp/sal av supporterutstyr og fanzine
Norsk Supporterallianse (medlemsavgift/seminar/cup)
Gåvemidlar/Grasrotandel
Blåsarbua (husleige, utstyr, diverse)
TIFO (stadioneffektar)
Bortetur (Inntekter, bussleige, sponsing)
Premiering/kondolansar/jubileum
Div. rekvisita/porto/postboks/styremøte
Heimeside
Innsamling ny stadion
Kiosksal
Blåsarbussen
Utstyr (printer/kopimaskin og partytelt)
Blåsarlotteriet
Jubileumskonsert Sjøborg
Blåsarhuset (Gamle klubbhuset)
Blåsarane Trening
Cupfinalebillettar
Busstur CUPFINALE
Gebyr
Renter
Inntekter
0
Resultat 2012
2011
43 400
43 400
29 100
769 551 1 042 845
10 246
8 332
0
17 164
32 930
0
22 072
32 350
30 550
29 250
16 373
0
9 787
0
1 791
0
0
4 457
35 997
67 264
18 288
0
8 896
0
0
0
21 603
26 100
20 594
9 461
3 364
0
102 780
101 000
273 294
1 914
17 164
32 930
10 278
1 300
16 373
9 787
1 791
4 457
31 267
18 288
8 896
0
4 497
11 133
3 364
1 780
39 895
2 312
9 913
34 998
7 870
12 881
549
12 448
1 288
14 264
27 243
20 315
0
21 325
-
22 464
26 900
4 436
182
0
0
645
182
645
281 701
270
422
49 231
2012
2011
Varelager per 31.12
104 698
77 457
Bank og kasse per 31.12
317 856
84 665
31 810
26 954
Innsamlingskonto per 31.12
”Nye” vedtekter: §2 Medlemmer Medlem i Blåsarane kan registrerast som enkeltmedlemmar, samt familiemedlemsskap. BeAngelsen for familiemedlemskap er at samtlige er registrert på same adresse. Medlemskap i Blåsarane er personleg og kan ikkje overdragast Al andre. DeXe innbefaXer også reYgheiter og goder som følger av medlemskapet, herunder medlemsnummer. §3 KonAngent Innbetalt konAngent gjelder eksisterande sesong eller komande sesong. KonAgenten bestemmast av årsmøtet og gjelder for neste år. KonAngenten refunderast ikkje ved utmelding eller eksludering av medlem. §4 Årsmøteinnkalling Årsmøte innkallast av styret seinast 3 veker før årsmøtet gjennom post/e-­‐post. Innkallinga skal innehalde opplysningar om stad, dato, klokkesleX og kvar ein kan sende inn forslag Al saker. Forslag Al årsmøte skal vere sendt Al styre seinast 2 veker før årsmøtet. §5 Regnskap Blåsarane føreheld seg Al regnkapslova, og følger dei krav som gjelder for samanliknbare regnskapsplikAge einheter. §6 Årsmøte Høgaste myndigheit for Blåsarane er årsmøtet, som skal holdast kvart år innan utgangen av februar månad. På årsmøte kan alle som har betalt konAngenten for regnskapsåret møte. Alle medlemmar har ei stemme. Det er ikkje mogleg å stemme med fullmakt. Årsmøte skal behandle: Godkjenning av frammøXe medlemmar Godkjenne innkalling Godkjenne saksliste Velge ordstyrar og skribent for møtet. Behandle styrets beretning for perioda 1/1-­‐ 31/12 Behandle regnskap Behandle budsjeX FastseXe konAnngenten for neste kalenderår Behandle innkomne forslag Vedtektsendringar Velge følgande styre: 5 styremedlemar + 2 varamedlemar. Ein valkomite beståande av 2 medlemar. §10 Svartebørshandel All form for svartebørshandel av billeXar vil medføre utestenging frå Blåsarane med øyeblikkeleg virkning. Definisjon av svartebørshandel er billeXar som blir Albydt vidaresolgt for meir enn pålydande pris. §11 Vedtektsendringar Vedtektsendringar kan berre foretakast på ordinære årsmøter eXer å ha vore oppført på sakslista ved utesending av denne. Vedtektsendringar krever 2/3 fleirtal blant dei frammøXe stemmebereYga medlemmane. §12 Ved oppløysning av Blåsarane skal alle udisponerte midlar Alfalle Blåsarane. Valnemnda siX forslag Al Styre for Blåsarane 2013 Leiar, valt for 2 år på Årsmøtet i 2012: GuXorm NSA Vartdal Kasserar for 2 år: Linn Beate Garnes Styremedlemmar: Nye for 2 år: Katrine Lillebø Aasen, ikkje på val, for 1 år Al Kåre Henning Gardshol for 1 år, opprykk frå vara Vara: Andreas Halle Hans ChrisAan Ødegård Jan Ove Sørensen framhald for 1 år Al Antoni KnoXen for 2 år, med muligheit for opprykk Al styret i 2014. Valnemnd for styre for 2014, medlem nr 1 og 2, Ture Dan Sæter og Kåre Hasund Helsing valnemnda: Ture Dan Sæter og Kåre Hasund