DNV standard for sertifisering av Rekrutteringspersonell (pdf)

Transcription

DNV standard for sertifisering av Rekrutteringspersonell (pdf)
STANDARD FOR REKRUTTERINGSPERSONELL
- KOMPETANSE
DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION AS
BUSINESS ASSURANCE
Reviewed by:
Hilde Karine Johnsen
Approved by:
Victoria Ward
Valid for:
ZNONO415
Author:
Siv Inderdal Eklo
Revision:
1
Date:
2013-07-03
No.:
ONO-2-5-Rekrutt-i1
Page:
1 of 4
Contents
1
2
3
4
5
6
1
Bakgrunn for standardisering av rekrutteringskompetanse ............................................... 2
Hensikten med sertifiseringsordningen ............................................................................. 2
Generelt ............................................................................................................................. 3
Sertifiseringsprosess ....................................................................................................... 3
Normative dokumenter ...................................................................................................... 3
Kompetansekrav ................................................................................................................ 4
6.1
Kost- /nytteanalyse av rekruttering............................................................................ 4
6.2
Jobbanalyse................................................................................................................ 4
6.3
Etiske prinsipper og retningslinjer............................................................................. 4
6.4
Arbeidsrett/jus ........................................................................................................... 4
6.5
Søknadshåndtering .................................................................................................... 4
6.6
Seleksjon og metoder ................................................................................................ 4
6.7
Rollen som rekrutterer ............................................................................................... 5
Bakgrunn for standardisering av rekrutteringskompetanse
Rekruttering som fag utøves ulikt avhenging av person, miljø og organisasjon. Bakgrunn for
standardisering av rekrutteringskompetanse er blant annet for å sikre;
homogen og tilstrekkelig kompetanse innen fagområdet, herunder metode, verktøy
og seleksjon
vedlikehold og/eller utvikling av kompetanse innen fagområdet
bruk av kvalitetssikrede metoder
at faget utøves basert på ekspertise og gode rutiner innen fagområdet
at rekruttering blir utført av personer med kompetansen til å sikre ansettelse av rett
kandidat
forutsigbarhet for kandidatene ved lik praksis av faget
gode rekrutteringsprosesser som bidrar til positiv omtale av bedriften og bygger opp
under varemerket
2
Hensikten med sertifiseringsordningen
Standarden har til hensikt å fungere som en målestokk for minimumskompetanse innen
rekruttering som kvalifikasjoner kan sammenliknes med og måles opp mot. Blant annet vil
standardiseringen bidra til;
kompetanseheving og profesjonalisering av personer som arbeider med rekruttering
samt i rekrutteringsbransjen
en etisk og profesjonell behandling av intervjuobjektet
kvalitetssikring av kompetanse ved ansettelse og utvikling av rekrutteringspersonell
forenkling ved valg av ekstern rekrutteringsleverandør
objektiv dokumentasjon av kompetanse for personer som arbeider med rekruttering
økt treffsikkerhet og økonomisk gevinst for rekrutterende virksomhet
redusert sannsynlighet for diskriminering
Merknad: Intensjonen med standardiseringen er å sikre et minimumsnivå for utøvelsen av
rekrutteringsfaget. Hensikten er derimot ikke å uniformere selve rekrutteringsleveransen.
Reviewed by:
Hilde Karine Johnsen
Approved by:
Victoria Ward
Valid for:
ZNONO415
Author:
Siv Inderdal Eklo
Revision:
1
Date:
2013-07-03
No.:
ONO-2-5-Rekrutt-i1
Page:
2 of 4
3
Generelt
DNV sertifiserer rekrutteringspersonell i henhold til denne standarden og tilhørende
tjenestebeskrivelse (ONO-2-5-Rekrutt-i1). Disse to styrende dokumenter danner grunnlaget
for sertifiseringsordningen for rekrutteringspersonell. Sertifiseringsordningen etterstreber å
tilfredsstille formelle krav iht. NS-EN ISO/IEC 17024 Samsvarsvurdering - Generelle krav til
organer for sertifisering av personerl. Standarden eies og forvaltes av DNV Business
Assurance og er utarbeidet i samarbeid mellom DNV-personsertifisering og sentrale aktører
innen rekruttering og bemanning. Utformingen av denne endelige standarden er blant annet
basert på innspill og kommentarer fra høringsgruppen, bestående av mer enn 30 ulike
organisasjoner i det norske markedet.
Sertifiseringsprosess
5
Normative dokumenter
Søker/kandidat
DNV
4
Arbeidsmiljøloven
Likestillingsloven
Diskrimineringsloven
Tjenestebeskrivelse for rekrutteringspersonell (ONO-2-5-Rekrutt-i1)
NS-EN ISO/IEC 17024 Samsvarsvurdering - Generelle krav til organer for
sertifisering av personer
Reviewed by:
Hilde Karine Johnsen
Approved by:
Victoria Ward
Valid for:
ZNONO415
Author:
Siv Inderdal Eklo
Revision:
1
Date:
2013-07-03
No.:
ONO-2-5-Rekrutt-i1
Page:
3 of 4
6
Kompetansekrav
Kompetanseområdene i denne standarden beskriver et minimums kompetansenivå. Hvert
kompetansekrav tar for seg summen av kunnskap og ferdigheter som målgruppen skal
mestre.
6.1
6.1.1
Kost- /nytteanalyse av rekruttering
kunne redegjøre for gjennomføring av kost-/nytteanalyse for rekruttering ved bruk av
ulik metodikk
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
Jobbanalyse
kunne redegjøre for nødvendigheten av jobbanalyse
kunne gi eksempler på gode metoder for innhenting av informasjon til jobbanalyse
kunne redegjøre for og utføre en kompetansebasert og funksjonsanalytisk tilnærming
til jobbanalyse
kunne redegjøre for og praktisk gjennomføre jobbanalyse
kunne omsette resultatene av en jobbanalyse til en stillingsbeskrivelse
kjenne til eventuelle myndighets- og eller bransjekrav for stillingen det rekrutteres til
kunne utarbeide et grunnlag for innholdet i en stillingsannonse basert på en
stillingsbeskrivelse
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.5
6.5.1
6.6
6.6.1
6.6.1.1
6.6.1.2
6.6.1.3
6.6.1.4
Etiske prinsipper og retningslinjer
kunne redegjøre for forhold knyttet til etikk, habilitet og integritet i
rekrutteringsprosessen
overfor kandidaten kunne redegjøre for hvordan resultatene av vurderingene kommer
til å bli brukt, hvem som kommer til å få tilgang til, samt hvordan og hvor lenge
informasjonen lagres
kunne bruke metodikk som er relevant for den aktuelle rekrutteringsprosessen
kjenne til hvilken informasjon man må ha kandidatens samtykke for å innhente
kunne gjennomføre rekrutteringsprosessen med relevant kunnskap, metoder og
verktøy
kunnskap om hvordan en på rettferdig vis kan vurdere kandidater, uavhengig av
kultur, bakgrunn, etnisk opprinnelse, språk, funksjonshemninger etc.
Arbeidsrett/jus
kjenne til at det foreligger juridiske hensyn for rekruttering for ulike sektorer (jamfør
privat eller offentlig virksomhet)
kjenne til hvilke type opplysninger det ikke er lov å innhente og/eller vektlegge i en
rekrutteringsprosess
kjenne til relevante lover og forskrifter for innhenting og behandling av
personopplysninger for søkere/kandidater (for eksempel innhenting, tilgang, lagring
og bruk av personlig informasjon iht. gjeldende lover og forskrifter)
kjenne til og kunne ta hensyn til hvordan usaklig forskjellsbehandling (diskriminering)
unngås i forbindelse med utlysning, rekruttering og seleksjon (relevante områder i
Arbeidsmiljøloven, Likestillingsloven, Diskrimineringsloven)
Søknadshåndtering
kunne etablere og følge rutiner for administrasjon og behandling av søknader
Seleksjon og metoder
Generelt
kunne redegjøre for de ulike metoders konsistens og stabilitet (reliabilitet)
kunne redegjøre for de ulike metoders egnethet (validitet)
kunne skille mellom personlighet, evner og ferdigheter
kunne utarbeide en relevant kombinasjon av utvalgsmetoder tilpasset stillingens
kravspesifikasjon og sammenstille resultater fra disse i en integrert analyse
Reviewed by:
Hilde Karine Johnsen
Approved by:
Victoria Ward
Valid for:
ZNONO415
Author:
Siv Inderdal Eklo
Revision:
1
Date:
2013-07-03
No.:
ONO-2-5-Rekrutt-i1
Page:
4 of 4
6.6.2
6.6.2.1
6.6.2.2
6.6.2.3
Biodata
kjenne til begrepet biodata og kunne redegjøre for hvilken verdi biodata har i
rekrutteringsprosessen
kunne vurdere en søknad og CVs relevans opp mot en spesifikk kravspesifikasjon
kjenne til ulike metoder for å fremskaffe og kontrollere Biodata (eksempelvis CV,
referanser, vitnemål, attester, kredittsjekk, vandelsattest, integritetssjekk, søk i åpne
databaser.)
6.6.3
6.6.3.1
6.6.3.2
Intervju
kunne utarbeide, planlegge og gjennomføre et strukturert intervju
kunne beskrive intervjuet som metode, inkludert ulike intervjuformer (strukturerte,
delvis strukturerte og ustrukturerte intervjuer), og tilhørende underpunkter (eks.
kompetansebasert eller funksjonsbasert intervju), samt fordeler og begrensninger
ved metodene
6.6.4
6.6.4.1
Arbeidspsykologisk testing
kunne redegjøre for hensikt og eventuell nytte ved bruk av testverktøy i en
rekrutteringsprosess
kunne beskrive grunnleggende krav som bør stilles til arbeidspsykologiske
testverktøy (f.eks. personlighetstest, evnetest, ferdighetstest) og bruken av disse
kunne redegjøre for fordeler og begrensninger ved måling av henholdsvis
personlighet, ferdigheter og evner
6.6.4.2
6.6.4.3
6.6.5
6.6.5.1
6.6.5.2
Arbeidsprøver (relevante praktiske oppgaver)
kunne forklare formål og bruksområde for arbeidsprøver
kunne forklare fordeler og begrensninger ved bruk av arbeidsprøver
6.6.6
6.6.6.1
6.6.6.2
6.6.6.3
Referanseintervju
kunne utarbeide, planlegge og gjennomføre et strukturert referanseintervju
kunne redegjøre for formålet ved referanseintervjuet
kunne redegjøre for fordeler og begrensninger ved referanseintervju som metode
6.7
6.7.1
6.7.2
6.7.3
Rollen som rekrutterer
kunne redegjøre for hvordan man praktisk gjennomfører evaluering av
rekrutteringsprosessen
demonstrere forståelse for utøvelse av egen rolle som rekrutterer og hvordan en selv
kan være en feilkilde i rekrutteringsprosessen
kunne gi relevante råd til kandidat og oppdragsgiver om forhold det er viktig å ta
hensyn til i perioden som nyansatt
Reviewed by:
Hilde Karine Johnsen
Approved by:
Victoria Ward
Valid for:
ZNONO415
Author:
Siv Inderdal Eklo
Revision:
1
Date:
2013-07-03
No.:
ONO-2-5-Rekrutt-i1
Page:
5 of 4