Samtykke til drift av Varg

Transcription

Samtykke til drift av Varg
PL 338
Søknad om tillatelse til utslipp i
forbindelse med ferdigstilling og
utprøving av Edvard Grieginstallasjonen
January 2015 | Document number: 23380E-LUNAS-000-S-TA-00010
Søknad om tillatelse til utslipp i forbindelse med
ferdigstilling og utprøving av Edvard Grieg-installasjonen
Date:
12.01.2015
Document no.:
23380E-LUNAS-000-S-TA-000010
Revision:
01
Innholdsfortegnelse
1
2
Sammendrag ........................................................................... 1
Innledning .............................................................................. 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Rammer for aktiviteten ...........................................................................2
Lisensforhold og beliggenhet ..................................................................2
Utbyggingsløsning og produksjonsperiode ..............................................3
Reservoar................................................................................................4
Prosessanlegget ......................................................................................4
3
Ferdigstilling og utprøving av installasjonen .......................... 4
4
Utslipp til sjø ........................................................................... 5
4.1 Drenasjevann ..........................................................................................5
4.2 Sjøvann ...................................................................................................5
4.3 Sanitæravløpsvann..................................................................................6
4.4 Forbruk av kjemikalier ............................................................................6
4.4.1 Produksjonskjemikalier og støttekjemikalier ............................................ 6
4.4.2 Kjemikalier i lukkede systemer .............................................................. 7
5
Utslipp til luft .......................................................................... 8
5.1
5.2
5.3
Dieselmotorer .........................................................................................8
Hovedgenerator ......................................................................................8
Planlagte utslipp til luft fra forbrenning ..................................................9
6
Avfall .................................................................................... 10
7
Beredskap mot akutt forurensning........................................ 10
8
Måling og rapportering ......................................................... 10
9
Referanser ............................................................................ 11
10 Vedlegg ................................................................................. 12
Side iii
Søknad om tillatelse til utslipp i forbindelse med
ferdigstilling og utprøving av Edvard Grieg-installasjonen
Date:
12.01.2015
1
Document no.:
23380E-LUNAS-000-S-TA-000010
Revision:
01
Sammendrag
Lundin Norway AS søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, kapittel 3 § 11, for
ferdigstilling og utprøving av utstyr og systemer på Edvard Grieg-plattformen før produksjonsstart.
Søknaden beskriver aktiviteten som vil forekomme og sammenstiller de kjemikaliene som vil kunne
bli benyttet til utprøving, samt utslipp til sjø og til luft fra kraftgenerering. Planlagt aktivitet omfatter
ikke utslipp av kjemikalier til sjø. Det søkes om tillatelse til forbruk av inntil 4,3 tonn kjemikalier.
Omsøkte mengder kjemikalier fordelt på bruksområde og kjemikaliekategori framgår av tabell 1.1.
Tabell 1.1 Omsøkte mengder kjemikalier (kg) fordelt på bruksområde og kjemikaliekategori
Bruksområde
Grønn
Produksjonskjemikalier
Gassbehandlingskjemikalier
Hjelpekjemikalier
Kjemikalier i eksportstrøm
Totalt
Forbruk av kjemikalier (kg)
Gul / Gul Y1
Gul Y2
2799
41
315
66
3221
446
80
317
16
859
216
0
2
0
218
Rød
6
0
1
0
7
Det søkes om bruk av kjemikalier i lukkede systemer som vist i kapittel 4.4.1.
Videre søkes det om tillatelse til utslipp til luft ved dieseldrift av midlertidig installerte motorer,
essentiell-, nød- og brannvannsgeneratorer og hovedgeneratorer for kraftproduksjon. Omsøkt utslipp
til luft er vist i tabell 1.2.
Tabell 1.2 Utslipp til luft fra kraftgenerering, tonn
Utslippskilde
CO2
Hovedgenerator
23103
Temporær dieselmotor
590
Totalt
23693
NOx
182
13
195
CH4
0
0
0
nmVOC
0,2
0,9
1,1
SOx
20,4
0,5
20,9
Beredskap mot akutt forurensning i ferdigstilling- og utprøvingsfasen er ivaretatt av allerede godkjent
beredskapsplan for feltet knyttet til boring. All beredskap vil bli håndtert av plattformens
beredskapsorganisasjon som ledes av plattformsjefen (OIM).
Side 1
Søknad om tillatelse til utslipp i forbindelse med
ferdigstilling og utprøving av Edvard Grieg-installasjonen
Date:
12.01.2015
2
Document no.:
23380E-LUNAS-000-S-TA-000010
Revision:
01
Innledning
Denne søknaden omfatter planlagt kjemikalieforbruk og forventede utslipp til luft og sjø knyttet til
ferdigstilling og offshore utprøving av Edvard Grieg-plattformen før oppstart av produksjon.
Søknaden omfatter all aktivitet i utprøvingsfasen, som er planlagt gjennomført i perioden 1.mai til
31.oktober 2015. Det er vurdert at alle planlagte utslipp ikke medfører miljøkonsekvenser av
betydning.
Søknaden dekker ikke produksjonsboring eller installering av plattformunderstellet. Disse
aktivitetene er blitt omsøkt tidligere. En søknad om tillatelse til drift av Edvard Grieg-feltet vil sendes
inn i løpet av Q1 2015.
Det er søkt om kvotepliktige utslipp av klimagasser i ferdigstillings- og utprøvingsfasen for Edvard
Grieg.
2.1 Rammer for aktiviteten
Utbyggingen av Edvard Grieg-feltet i produksjonslisens PL338 er planlagt med en bunnfast plattform
for prosessering av olje og gass. Produksjonsinnretningen består av prosesseringsutstyr,
hjelpesystemer og boligkvarter. Eksport av olje er planlagt i nytt grenrør (EGOP) tilkoblet Grane
oljerørledning (GOP) for ilandføring på Stureterminalen. Gasseksport vil skje i en ny
gasseksportrørledning knyttet opp mot gassrørledningssystemet SAGE i britisk sektor. Begge disse
eksportsystemene er felles for Edvard Grieg- og Ivar Aasen-feltene.
2.2 Lisensforhold og beliggenhet
Edvard Grieg-feltet er lokalisert i blokk 16/1 i utvinningstillatelse PL 338 i midtre del av Nordsjøen.
Avstanden til land er ca. 160 km. Vanndypet på plattformlokasjonen er 109 m MSL±1 m. Kart med
oversikt over feltet er vist i Figur 2-1.
Det fremgår ingen restriksjoner til aktiviteten i lisensbrev eller i myndighetenes behandling av Plan
for utbygging og drift (PUD), som ble fremmet i statsråd 13.04.2012 og godkjent i Stortinget
11.06.2012.
Nåværende rettighetshavere er Lundin Norway AS (operatør) med en eierandel på 50 %, OMV Norge
AS (20 %), Statoil Petroleum AS (15 %) og Wintershall Norge AS (15 %).
Side 2
Søknad om tillatelse til utslipp i forbindelse med
ferdigstilling og utprøving av Edvard Grieg-installasjonen
Date:
12.01.2015
Document no.:
23380E-LUNAS-000-S-TA-000010
Revision:
01
Figur 2-1. Oversikt over Edvard Grieg-feltet i PL338.
2.3 Utbyggingsløsning og produksjonsperiode
Edvard Grieg-feltet vil bli bygget ut med en bunnfast plattform med prosessanlegg og boligkvarter.
Stabilisert olje vil bli eksportert til Sture via Grane oljerør. Rikgass vil bli eksport i rørledning til
SAGE rørledningssystem på britisk sektor. Oppstart av produksjon er planlagt fra 1.oktober 2015
med en forventet produksjonsperiode på ca. 20 år.
Side 3
Søknad om tillatelse til utslipp i forbindelse med
ferdigstilling og utprøving av Edvard Grieg-installasjonen
Date:
12.01.2015
Document no.:
23380E-LUNAS-000-S-TA-000010
Revision:
01
Edvard Grieg-feltet skal bygges ut med 15 brønner og består av 11 produksjonsbrønner og fire
injeksjonsbrønner. Brønnene skal bores med den oppjekkbare boreriggen Rowan Viking.
2.4 Reservoar
Edvard Grieg-feltet ble påvist med letebrønn 16/1-8 i oktober 2007. Reservoaret består av sandstein
og konglomerat av Trias/Jura alder med en olje-vann kontakt på 1339 meter TVD MSL. Det er flere
funn i lisensen som er aktuelle kandidater for framtidig tilknytting til Edvard Grieg-installasjonen.
2.5 Prosessanlegget
Prosessanlegget er designet med 2 parallelle innløpsseparatorer og en testseparator med felles
nedstrøms prosesslinje for stabilisering av olje og behandling av gass. Separasjonssystemet består av
en 3-trinns separasjonsprosess med en elektrostatisk vannutskiller. Vann fra separasjonsprosessen
behandles i en to-trinns renseprosess for å sikre lavt oljeinnhold i vannet. Produsert vann vil normalt
bli reinjisert i reservoaret etter behandling.
3 Ferdigstilling og utprøving av installasjonen
Uttesting av utstyr og systemer på Edvard Grieg-plattformen er planlagt gjennomført etter mekanisk
ferdigstilling av installasjonen. Målet med utprøvingen er en velordnet overføring til operatøren med
garanti om en driftsklar installasjon med hensyn til ytelse, funksjonsstabilitet, sikkerhet og
dokumentasjon.
Utprøvingsfasen onshore startet mai 2014 og vil pågå fram til plattformmodulene skipes ut fra
Kværner Stord og Aker Egersund verft i april 2015. Det er et mål om å prøve ut mest mulig utstyr på
land. Utprøving av totale systemer og eventuelt gjenstående arbeider vil skje offshore etter at
modulene er satt sammen.
Utprøvingsfasen offshore er planlagt fra 1.mai 2015 med varighet fram til oppstart av produksjon i
Q4. Aktivitetene omfatter avsluttende kontroller, inspeksjoner og tester av alle utstyrskomponenter
og systemer for å verifisere at installasjonen er klar for å settes i drift.
Utprøvingen består typisk av:
 Funksjonstesting av komponenter
 Belastningstester og ytelseskontroll av alle utstyr- og prosessystemer, spesielt der dette går på
tvers av modulene plattformen er bygget opp av
 Testing av nødavstenging- (ESD), prosessavstenging- (PSD), brann- og
gassystemer.
Aktivitetene vil medføre bruk av kjemikalier, utslipp til sjø og til luft.
Side 4
Søknad om tillatelse til utslipp i forbindelse med
ferdigstilling og utprøving av Edvard Grieg-installasjonen
Date:
12.01.2015
4
Document no.:
23380E-LUNAS-000-S-TA-000010
Revision:
01
Utslipp til sjø
4.1 Drenasjevann
Systemet for åpent avløp er designet for å samle forurenset regnvann, brannvann, vaskevann, spill av
væsker fra dekksområder samt fra dryppskåler under utstyr. Det er etablert dedikerte
oppsamlingstanker for avløpsvann fra henholdsvis eksplosjons- og ikke-eksplosjonsfarlige områder,
samt barrierer mellom de ulike områdene. Systemet er designet for å hindre spredning av brennbare
væsker, utslipp av ubehandlet vann til sjø og for å ivareta maksimale laster for regnvann, brannvann
eller vaskevann. Vann fra overrislingsanlegg rutes direkte til sjø enten via overløpsrør fra
drensbokser eller væskelåser i dekket. Oppsamlet væske pumpes videre til vannbehandlingspakken
for åpent avløp. Systemet sikrer gjenvinning av hydrokarbonspill slik at kun behandlet vann ledes til
sjø. Avløp fra ikke-forurensede områder ledes direkte til sjø.
I utprøvingsfasen består drenasjevann av oppsamlet regnvann og eventuelt spylevann. Avløpsvannet
vil ikke inneholde hydrokarboner fra reservoaret. Under produksjon behandles avløpsvann i kompakt
flotasjonsenhet med etterfølgende absorbsjonsfilter, slik at innholdet av olje i vann ikke overstiger 30
ppm. Flotasjonsenheten er imidlertid ikke tilgjengelig for vannbehandling før etter at uttestingen er
gjennomført.
Drenasjevann som ikke er forurenset vil gå som utslipp til sjø i utprøvingsfasen. Eventuelt spill av
kjemikalier som går i lukket avløp vil bli samlet i tank for håndtering etter gjeldende retningslinjer.
Merk at plattformen i uttestingsfasen ansees som "kald" uten tilstedeværelse av hydrokarboner frem
til planlagt oppkobling av gasseksportrørledning i september 2015. Alle brønner vil være plugget og
ingen aktiviteter er planlagt i reservoaret.
4.2 Sjøvann
Sjøvannsystemet er designet for levering av sjøvann til prosesskjøling, vanninjeksjon, HVAC, og
ferskvanngenerering. Systemet har 2 x 100 % løftepumper og 1 x 100 % essensiell løftepumpe.
Sjøvann hentes på 42 meters dyp for å begrense biologisk begroing og for å sikre inntak av vann med
lav temperatur. En delstrøm av sjøvannet ledes til elektroklorineringspakken som genererer natrium
hypokloritt og hydrogen ved elektrolyse av sjøvann. Hypokloritt tilsettes kontinuerlig til kjølevannet
for å hindre begroing. Konsentrasjonen av hypokloritt vil typisk være mellom 0,5 – 2 ppm.
Forventet rate for sjøvannspumpene ved normal drift er 2300 m3/time, hvorav ca. 800 m3/time
injiseres i reservoaret for trykkstøtte. I utprøvingsfasen vil alt behandlet vann gå i retur til sjø.
Vanntemperaturen ved utløpet på 16 meters dyp vil være opp til 33 °C i normal drift. Under uttesting
vil det være lav last på kjølesystemene og således minimal oppvarming av kjølevann.
Basert på en antatt test- og bruksperiode for sjøvannsystemet på fire måneder og en konsentrasjon av
hypokloritt på 0,5 ppm, samt en tetthet på 1,11 g/cm3, vil generert hypokloritt i kjølevann være i
størrelsesorden 3700 kg.
Side 5
Søknad om tillatelse til utslipp i forbindelse med
ferdigstilling og utprøving av Edvard Grieg-installasjonen
Date:
12.01.2015
Document no.:
23380E-LUNAS-000-S-TA-000010
Revision:
01
4.3 Sanitæravløpsvann
Sanitæravløpsvann vil ledes som utslipp til sjø. Bemanningen i ferdigstillings- og utprøvingsfasen er
ca. 100 personer/døgn med et antatt vannforbruk på 200 liter/person/døgn.
4.4 Forbruk av kjemikalier
4.4.1 Produksjonskjemikalier og støttekjemikalier
Ved uttesting av kjemikaliesystemene på installasjonen planlegges det ikke for utslipp til sjø. I
utgangspunktet vil forbruket av kjemikalier være minimalt og alle kjemikaliene som brukes er
planlagt ledet tilbake til lagertank eller bli samlet opp og transportert til land for behandling. Siden
prosess- og vanninjeksjonsanlegget ikke er satt i drift, vil spyling av rørsystemene etter drenering
kunne føre til ubetydelige utslipp av kjemikalier til sjø. Disse utslippene er ikke kvantifiserbare og
vurderes som marginale.
Som risikoreduserende tiltak ved uttesting av kjemikaliesystemene vil man i hovedsak benytte vann
som testmedium i isteden for de aktuelle kjemikaliene og således begrense forbruket av kjemikalier.
Egnethet for bruk av vann, som erstatning for enkeltkjemikalier, vil baseres på sammenlikning av
fysikalske egenskaper som viskositet og tetthet.
Testingen omfatter alle kjemikalie- og tilhørende målesystemer. En oversikt over kjemikaliene som
vil benyttes i uttestingen er vist i Vedlegg I. Kjemikaliene er vurdert i henhold til aktivitetsforskriften
§ 63. Omsøkt forbruk av kjemikalier ved uttesting av kjemikaliesystemene er vist i tabell 4.1.
Planlagt forbruk av kjemikaliene er estimert på grunnlag av en antatt maksimal testvarighet på 24
timer utover de testene som vil bli utført med vann. Om systemene er levert i henhold til forventet
tilstand vil man kunne oppnå en kortere testperiode, hvilket vil kunne bidra ytterligere til å
minimalisere kjemikalieforbruket.
Merk at etter uttesting er hovedregelen å fylle tilførselslinjene fra tank fram til injeksjonspunktene
med kjemikalieproduktet. Mengden vil registreres som forbruk og er inkludert i tallene i tabell 4.1.
Miljøvurdering av kjemikaliene er vist i Vedlegg II.
Tabell 4.1
Omsøkte mengder kjemikalier (kg) fordelt på bruksområde og kjemikaliekategori
Bruksområde
Produksjonskjemikalier
Gassbehandlingskjemikalier
Hjelpekjemikalier
Kjemikalier i eksportstrøm
Totalt
Grønn
Forbruk
2799
41
315
66
3221
Utslipp
0
0
0
0
0
Gul/Gul Y1
Forbruk
446
80
317
16
859
Side 6
Utslipp
0
0
0
0
0
Gul Y2
Forbruk
216
0
2
0
218
Utslipp
0
0
0
0
0
Rød
Forbruk
6
0
1
0
7
Utslipp
0
0
0
0
0
Søknad om tillatelse til utslipp i forbindelse med
ferdigstilling og utprøving av Edvard Grieg-installasjonen
Date:
12.01.2015
Document no.:
23380E-LUNAS-000-S-TA-000010
Revision:
01
Verifisering av målesystemene for kjemikalier er en del av uttestingsprogrammet. All måling av
kjemikalieforbruk i denne fasen vil derfor bli rapportert på grunnlag av dokumentasjon for påfylling
av lagertanker.
4.4.2 Kjemikalier i lukkede systemer
Kjemikalier i lukkede systemer vil ikke gå som utslipp til sjø. På Edvard Grieg omfatter dette
hydraulikkoljer, korrosjonshemmer til varmemediet og biocid til diesel. Oversikt over kjemikalier i
lukkede systemer er vist i Tabell 4.2.
I alt tre ulike hydraulikkoljer vil bli benyttet på plattformen.
 Shell Tellus S2 V 15 er valgt for styring av topside ventilkontrollsystem og
nedihullssikkerhetsventiler og har et lagertankvolum på ca. 7 m3. Shell Tellus S2 V 15 er
klassifisert som sort.
 Castrol Brayco Micronic SV/3 er valgt for styring av annulus innstrømningskontrollventiler og
har et tankvolum på 0,2 m3. Hydraulikkvæsken er klassifisert som et gult produkt.
 HydraWay HVXA 46 HP vil bli benyttet på pedestalkrana og har et tankvolum på ca. 1,7 m3.
Denne hydraulikkoljen er klassifisert som et sort produkt.
Det er utarbeidet HOCNF for alle de valgte hydraulikkvæskene.
Korrosjonshemmeren KI-302C planlegges som tilsetning til varmemediet. Forbruket av KI-302C i
utprøvingsfasen er stipulert til 30 kg. Korrosjonshemmeren er klassifisert som et gult produkt.
Biocidet MB-5318 planlegges tilsatt diesel for å hindre begroing i lagertankene. Forbruket av MB5318 i utprøvingsfasen er stipulert til 320 kg. Biocidet er klassifisert som et gult produkt.
Tabell 4.2. Oversikt over kjemikalier i lukket system
Handelsnavn
Shell Tellus S2 V 15
Castrol Brayco Micronic SV/3
HydraWay HVXA 46 HP
KI-302C
MB-5318
Funksjon
Miljøklassifisering
Utslipp til
sjø
HOCNF
Hydraulikkolje
Hydraulikkvæske
Hydraulikkolje
Korrosjonshemmer for
varmemedium
Dieselbiocid
Svart
Gul/Y1
Svart
Gul
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Gul/Y1
Nei
Ja
Kjemikalier i brannvannsystemer er å regne for beredskapskjemikalier og vil ikke bli omsøkt med
hensyn til forbruk og utslipp. Krav til HOCNF er implementert som kriterium for valg av
brannvannskjemikalier.
Hovedtransformatoren, som er koplet til plattformens høyspenningsbryteranlegg for distribusjon av
kraft, er fylt med transformatorolje (dielektriske væske) med handelsnavnet Midel 7131. Volumet av
transformatoroljen utgjør ca. 26 m3. Baseoljen er lett biologisk nedbrytbart i henhold til OECD 301F.
Det er ikke krav til HOCNF for transformatoroljen.
Side 7
Søknad om tillatelse til utslipp i forbindelse med
ferdigstilling og utprøving av Edvard Grieg-installasjonen
Date:
12.01.2015
5
Document no.:
23380E-LUNAS-000-S-TA-000010
Revision:
01
Utslipp til luft
I utprøvingsfasen vil kraftgenerering medføre utslipp til luft.
Utslippskildene omfatter:
 Midlertidig installerte dieselmotorer
 Dieseldrevne nød-, essensiell- og brannvannsgeneratorer
 Hovedgeneratorer for kontinuerlig kraftproduksjon
Estimater for utslipp til luft fra kraftgenerering i utprøvingsfasen er vist i Tabell 5.1. Utslippene er
beregnet ved hjelp av utslippsfaktorene anbefalt av Norsk olje og gass, ref.:/1/.
Det er søkt om kvotepliktige utslipp av klimagasser i ferdigstillings- og utprøvingsfasen for Edvard
Grieg.
5.1 Dieselmotorer
I utprøvingsfasen baseres energiproduksjonen på drift av to (2 x 100 %) midlertidig installerte
dieseldrevne generator, hver med en effekt på 1 MW. Disse vil bli fjernet etter at plattformen er
selvforsynt med kraft fra hovedgeneratorene.
Planlagte utslipp til luft fra nød-, essensiell- og brannvannsgeneratorer, som hver har en effekt på noe
over 2 MW, er knyttet til testing med kort varighet for å dokumentere at utstyret fungerer
tilfredsstillende. Alle de permanente dieselmotorene oppfyller Tier II-krav til NOx-utslipp.
For estimering av utslipp er det lagt til grunn dieselforbruk tilsvarende konstant kjøring av en
temporær dieselmotor i 6 uker. Dieselforbruket ved konstant maksimal last er 216 liter/ time. Det er
antatt at totalt dieselforbruk på 186,2 tonn (216 liter/ time i 6 uker) dekker utslipp for all bruk av
dieselmotorer i hele utprøvingsfasen, inkludert uttesting av nød-, essensiell- og
brannvannsgeneratorene.
5.2 Hovedgenerator
Kraft- og varmeproduksjon er basert på to gassturbiner med betegnelsen GE LM2500+G4 DLE DF
for drift på både diesel og gass. Tilgjengelig generatoreffekt er ca. 30 MW med en elektrisk
virkningsgrad på opp til 40 %. Gassturbinene er utstyrt for gjenvinning av spillvarme i eksosgassen.
Den totale virkningsgraden er opp til 60 % avhengig av relativ last for kraft og varme.
I utprøvingsfasen vil diesel benyttes som drivstoff for hovedgeneratorene. Dette på grunn av at gass
ikke er tilgjengelig før etter produksjonsstart. Utslipp til luft er estimert på basis av kjøring av en
hovedgenerator på en last tilsvarende 4 MW i 15 uker. Antatt dieselforbruk ved denne lasten er ca.
3000 kg diesel/time.
Side 8
Søknad om tillatelse til utslipp i forbindelse med
ferdigstilling og utprøving av Edvard Grieg-installasjonen
Date:
12.01.2015
Document no.:
23380E-LUNAS-000-S-TA-000010
Revision:
01
5.3 Planlagte utslipp til luft fra forbrenning
Planlagte utslipp til luft fra kraftgenerering i utprøvingsfasen er vist i Tabell 5.1. Utslippene er
beregnet ved hjelp av utslippsfaktorene anbefalt av Norsk olje og gass, ref.:/1/.
Tabell 5.1 Utslipp til luft fra kraftgenerering, tonn
Utslippskilde
Hovedgenerator
Temporær dieselmotor
Totalt
CO2
23103
590
23693
NOx
182
13,0
195
Side 9
CH4
0
0
0
nmVOC
0,2
0,9
1,1
SOx
20,4
0,5
20,9
Søknad om tillatelse til utslipp i forbindelse med
ferdigstilling og utprøving av Edvard Grieg-installasjonen
Date:
12.01.2015
6
Document no.:
23380E-LUNAS-000-S-TA-000010
Revision:
01
Avfall
Avfallshåndtering vil bli utført i henhold til Norsk olje og gass retningslinjer for avfallsstyring i
offshorevirksomheten, ref.:/2/. Det vil bli utarbeidet en lokal plan for avfallsstyring på Edvard Grieg
plattformen i overensstemmelse med gjeldende regler fastsatt i forurensningsloven, herunder
avfallsforskriften, samt betingelser i tillatelse til virksomhet.
Avfallskontraktøren for Edvard Grieg er SAR-Gruppen lokalisert på ASCO-basen i Tananger.
Dokumentasjon på håndtering av avfallsfraksjoner og mengder vil bli utført av Lundin drift i henhold
til prosedyrer for driftsfasen.
7
Beredskap mot akutt forurensning
Lundin Norway AS krav til oljevernberedskap er nedfelt i selskapets styrende dokumentasjon og har
som mål å hindre negativ påvirkning/innvirkning på mennesker, miljø og økonomi som følge av
oljeutslipp.
Det er utarbeidet en beredskapsanalyse for utprøvingsfasen. Dimensjonerende hendelser for akutte
utslipp omfatter lekkasje på lagertanker for kjemikalier og diesel. Produksjonsboring vil pågå
samtidig med utprøvingsfasen og det er utarbeidet en egen oljevernplan, som omfatter
utblåsningsscenarier som dimensjonerende hendelser. Dimensjoneringen av beredskapen følger
anbefalte retningslinjer, ref./3/.
Det vil bli utarbeidet en beredskapsplan for utprøvingsfasen. Denne beredskapsplanen samordnes
med øvrige beredskapsplaner inkludert oljevernplanen for produksjonsboring. Dette vil bli utført før
oppstart av ferdigstilling- og utprøvingsfasen for Edvard Grieg-installasjonen.
Beredskap mot akutt forurensning i ferdigstilling- og utprøvingsfasen er ivaretatt av allerede godkjent
beredskapsplan for feltet knyttet til boring. All beredskap vil bli håndtert av plattformens
beredskapsorganisasjon som ledes av plattformsjefen (OIM).
8
Måling og rapportering
Måling av kvotepliktige utslipp er redegjort i kvotesøknaden for Edvard Grieg. Alt forbruk av
kjemikalier og eventuelle akutte utslipp vil bli rapportert av feltets driftsorganisasjon. Årlig
rapportering vil skje i henhold til gjeldende retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet
til havs, ref.:/5/.
Side 10
Søknad om tillatelse til utslipp i forbindelse med
ferdigstilling og utprøving av Edvard Grieg-installasjonen
Date:
12.01.2015
9
/1/
/2/
/3/
/4/
/5/
Document no.:
23380E-LUNAS-000-S-TA-000010
Revision:
01
Referanser
044 - Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering, Norsk olje og gass, 2014.
093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten, Norsk olje og gass,
2014.
Veiledning for miljørettede beredskapsanalyser, Norsk olje og gass/NOFO, 2007
Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring og komplettering av
produksjonsbrønner i PL 338 på Edvard Grieg-feltet, Lundin Norway AS, doc.no.: 23380ELUNAS-000-S-TA-00005, 30.01.14.
Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs, Miljødirektoratet, M1072014
Side 11
Søknad om tillatelse til utslipp i forbindelse med
ferdigstilling og utprøving av Edvard Grieg-installasjonen
Date:
12.01.2015
10
Document no.:
23380E-LUNAS-000-S-TA-000010
Vedlegg
Side 12
Revision:
01
Søknad om tillatelse til utslipp i forbindelse med
ferdigstilling og utprøving av Edvard Grieg-installasjonen
Date:
Document no.:
23380E-LUNAS-000-S-TA-000010
12.01.2015
Revision:
01
VEDLEGG I - Planlagt forbruk av kjemikalier
Tabell I-I. Planlagt forbruk av produksjonskjemikalier ved uttesting av kjemikaliesystemene
Handelsnavn
Funksjon
FargeForbruk Utslipp
% andel stoff i kategori
Grønn
Gul/Y1
Y2
Rød
kategori
(kg)
(kg)
EB-8535
DF-510
SI-4259
SI-4137
MEG
OR-13
SD-4098
SI-4130
Scaletreat 852N W
Scavtreat 1215
Emulsjonsbryter
Skumdemper
Avleiringshemmer –
prosess
Avleiringshemmer –
nedihulls
Hydrathemmer
Oksygenfjerner
Avleiringsløser
Avleiringshemmer –
skvisbehandling
SRU:
Avleiringshemmer
SRU:
Oksygenfjerner
Totalt
Forbruk av stoff i kategori (kg)
Gul/Y1
Y2
Rød
Gul/Y2
Rød
Gul/Y1
360
65
270
0
0
0
6
0
83
63
91
17
31
0
0
0
9
0
21,6
0
224,1
226,8
59,2
45,9
111,6
0
0
0
5,8
0
Gul/Y1
421
0
76
24
0
0
320
101
0
0
Grønn
Grønn
Gul/Y1
Gul/Y2
1548
269
171
244
0
0
0
0
100
97
99
80
0
3
1
0
0
0
0
20
0
0
0
0
1548
260,9
169,3
195,2
0
8,1
1,7
0
0
0
0
48,8
0
0
0
0
Gul/Y2
115
0
48,4
3,2
48,4
0
55,7
3,6
55,7
0
Grønn
4
0
100
0
0
0
4
0
0
0
3467
0
2799
446
216
6
Side 1
Grønn
Søknad om tillatelse til utslipp i forbindelse med
ferdigstilling og utprøving av Edvard Grieg-installasjonen
Date:
Document no.:
23380E-LUNAS-000-S-TA-000010
12.01.2015
Revision:
01
Tabell I-II. Planlagt forbruk av gassbehandlingskjemikalier ved uttesting av kjemikaliesystemene
Handelsnavn
Funksjon
FargeForbruk Utslipp
% andel stoff i kategori
Grønn
Gul/Y1
Y2
Rød
kategori
(kg)
(kg)
TEG
HR-2709
KI-3791
Gasstørking
H2S fjerner
pH-buffer
Gul/Y1
Gul/Y1
Gul/Y1
Totalt
38,5
82
0,3
0
0
0
121
0
0
50
67
100
50
33
0
0
0
0
0
0
Tabell I-III. Planlagt forbruk av hjelpekjemikalier ved uttesting av kjemikaliesystemene
Handelsnavn
Funksjon
FargeForbruk Utslipp
% andel stoff i kategori
Grønn
Gul/Y1
Y2
Rød
kategori
(kg)
(kg)
MB-544C
CC Turboclean
MB-549
Zok 27
SI-4470
Troskil 92C
Scalesolv 8562
Tros Fex
MB-549
Propylenglykol
Biocid
Vaskemiddel
Drikkevannsbiocid
Turbinvaskemiddel
Avleiringshemmer drikkevann
SRU: Biocid
SRU: Alkalisk
rengjøringsmiddel
SRU: Surt
rengøringsmiddel
SRU: Natrium
hypokloritt
SRU: Preservering
Forbruk av stoff i kategori (kg)
Grønn
Gul/Y1
Y2
Rød
0
41
0,2
38,5
41
0,1
0
0
0
0
0
0
41
80
0
0
Forbruk av stoff i kategori (kg)
Gul/Y1
Y2
Rød
588
13,8
6,7
2,9
4,3
0
0
0
0
0
50
0
80
88
78
50
100
20
12
3
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
294
0
5,4
2,6
3,4
294
13,8
1,3
0,3
0,1
0
0
0
0
0,8
0
0
0
0
0
Rød
Gul/Y1
5,4
4,0
0
0
26
49
53
22
0
29
21
0
1,4
2
2,9
0,9
0
1,1
1,1
0
Grønn
3,5
0
100
0
0
0
3,5
0
0
0
Gul/Y1
3,5
0
80
20
0
0
2,8
0,7
0
0
Gul/Y1
3,0
0
0
100
0
0
0
3
0
0
635
0
315
317
2
1
Gul/Y1
Gul/Y1
Gul/Y1
Gul/Y1
Gul/Y1
Totalt
Side 2
Grønn
Søknad om tillatelse til utslipp i forbindelse med
ferdigstilling og utprøving av Edvard Grieg-installasjonen
Date:
Document no.:
23380E-LUNAS-000-S-TA-000010
12.01.2015
Tabell I-IV. Planlagt forbruk av eksportstrømkjemikalier
Handelsnavn
Funksjon
FargeForbruk
kategori
(kg)
KI-3127
Korrosjonshemmer
Gul/Y1
Totalt
Side 3
Revision:
01
Utslipp
(kg)
Grønn
% andel stoff i kategori
Gul/Y1
Y2
Rød
Forbruk av stoff i kategori (kg)
Grønn
Gul/Y1
Y2
Rød
82
0
81
19
0
0
66,4
15,6
0
0
82
0
66
16
0
0
Søknad om tillatelse til utslipp i forbindelse med
ferdigstilling og utprøving av Edvard Grieg-installasjonen
Date:
Document no.:
23380E-LUNAS-000-S-TA-000010
12.01.2015
Revision:
01
VEDLEGG II - Miljøvurdering av kjemikalier
Dette vedlegget omhandler miljøvurdering av produksjons-, gassbehandlings- og hjelpekjemikalier og
skal behandles konfidensielt.
Produksjonskjemikalier
Handelsnavn
EB-8535
(Gul Y2)
DF-510
(Rød)
Funksjon
Emulsjonsbryter
Skumdemper
SI-4259
(Gul/Y1)
Avleiringshemmer topside
SI-4137
(Gul/Y1)
Avleiringshemmer nedihulls
Miljøvurdering
Emulsjonsbryter brukes for å sikre en raskere separasjon av olje
og produsertvann, slik at eksportolje og produsertvann når sine
respektive spesifikasjoner. Emulsjonsbryter vil bli tilsatt
oppstrøms for å oppnå økt separasjon av olje og vann.
Emulsjonsbryter er lite vannløselig og vil i hovedsak følge
oljestrømmen.
Emulsjonsbryteren EB-8535 er i miljøfareklasse Gul Y2 grunnet
moderat nedbrytbarhet i sjø. Produktet kan være skadelig for
vannlevende organismer, og kan forårsake uønskede
langtidsvirkninger i vannmiljøet. Produktet har ikke potensiale for
bioakkumulering.
Skumdemper tilsettes for å forhindre skumdannelse i separatorer,
og forhindrer medrivning av olje i gassfase. Skumdemper vil bli
tilsatt oppstrøms innløpsseparatorer ved behov, eller eventuelt
oppstrøms 2. trinn separator. En liten del av produktet vil gå med
produsertvann.
Skumdemperen DF-510 er i miljøfareklasse Rød. Produktets
komponenter er ikke klassifisert som miljøskadelige, men det
utelukkes ikke at store eller hyppige utslipp kan være
miljøskadelige. Produktet er moderat bionedbrytbart, og
inneholder potensielt bioakkumulerbare stoffer. Produktet er
uløselig i vann og spres på vannoverflaten.
Avleiringshemmer topside brukes for å forhindre dannelse av
avleiringer (CaCO3 og BaSO4) i produsertvannsystemet.
Kjemikaliet tilsettes oppstrøms inlet separatorer og vil følge
produsertvannet til reinjeksjon.
Avleiringshemmeren SI-4259 er i miljøfareklasse Gul Y1 grunnet
rask nedbrytbarhet i sjø. Produktet har ikke potensiale for
bioakkumulering og forventes ikke å medføre risiko for
skadevirkninger i miljøet.
Avleiringshemmer nedihulls brukes for å forhindre dannelse av
avleiringer (CaCO3 og BaSO4) i flowline. Kjemikaliet tilsettes
nedihulls og vil følge produsertvannsfasen topside og videre til
reinjeksjon.
Avleiringshemmeren SI-4137 er i miljøfareklasse Gul Y1 grunnet
rask nedbrytbarhet i sjø. Produktets komponenter er ikke
klassifisert som miljøskadelige, men det utelukkes ikke at store
eller hyppige utslipp kan være miljøskadelige. Produktet har ikke
Side 1
Søknad om tillatelse til utslipp i forbindelse med
ferdigstilling og utprøving av Edvard Grieg-installasjonen
Date:
Document no.:
23380E-LUNAS-000-S-TA-000010
12.01.2015
Handelsnavn
Funksjon
MEG
(Grønn)
Monoetylenglykol,
hydrathemmer
OR-13
(Grønn)
SD-4098
(Gul/Y1)
SI-4130
(Gul/Y1)
Scaletreat
852NW
(Gul Y2)
Oksygenfjerner
Avleiringsløser
Avleiringshemmer skvisbehandling
SRU:
Avleiringshemmer
Revision:
01
Miljøvurdering
potensiale for bioakkumulering.
MEG er etylenglykol som er listet på Plonor og regnes som
harmløst mot det akvatiske miljøet. Dersom kjemikaliet slippes ut
i det marine miljø, vil det fortynnes i vannmassene og hurtig
brytes ned av mikroorganismer. MEG regnes ikke som giftig for
hverken marine mikroorganismer eller høyerestående hvirveldyr.
I det åpne marine miljø vil stoffet fortynnes lett i vannsøylen og i
en resipient med såpass stor kapasitet at bionedbrytbarheten vil gå
hurtig. Dersom større mengder MEG slippes ut til mindre
resipienter med lav vannutskifting, kan mikrobiell nedbrytning
medføre oksygenutarming og H2S-utvikling.
Oksygenfjerner tilsettes for å redusere oksygen i sjøvann, for å
unngå at sjøvannet blir korrosivt. Produktet tilsettes via recycle
linje inn i avluftningstårnet. Oksygenfjerneren reagerer med
oksygen i sjøvann med sulfat ioner som reaksjonsprodukt.
Oksygenfjerner OR-13 er i miljøfareklasse grønn. Produktet er
ikke ansett som miljøfarlig, og består utelukkende av uorganiske
forbindelser som ikke er bionedbrytbare.
Bruk av avleiringsløser vil bli vurdert ved oppbygging av
avleiringer i brønn eller prosessanlegg. Avleiringsløser vil etter
behov tilsettes batchvis og da nedihulls produksjonsbrønner eller i
prosessanlegget. Kjemikaliet er vannløselig og følger produsert
vann til injeksjon og eventuelt til sjø.
Avleiringsløseren SD-4098 er i miljøfareklasse Gul Y1 grunnet
rask nedbrytbarhet i sjø. Produktet har ikke potensiale for
bioakkumulering. Produktet er ikke ansett som miljøfarlig, men
kan påvirke pH i vannmiljøet med risiko for skadevirkninger for
vannorganismer.
Scale Squeeze inhibitor brukes for å forhindre dannelse av scale i
brønn og flowline. Kjemikaliet tilsettes som en batch behandling,
der produktet skvises inn i nærbrønnsområdet. Kjemikaliet fester
seg til formasjonen og ved tilbakeproduksjon avgis det litt og litt
kjemikalie som følger produsertvannsfasen.
Avleiringshemmeren SI-4130 er i miljøfareklasse Gul Y1 grunnet
rask nedbrytbarhet i sjø. Produktets komponenter er ikke
klassifisert som miljøskadelige, men det utelukkes ikke at store
eller hyppige utslipp kan være miljøskadelige. Produktet har ikke
potensiale for bioakkumulering. Produktet kan påvirke pH i
vannmiljøet med risiko for skadevirkninger for vannorganismer.
Avleiringshemmeren vil injiseres til sjøvannet i SRU-pakken for å
unngå utfelling av kalsiumkabonat og bariumsulfat. Kjemikaliet
vil følge konsentratet til sjø.
Side 2
Søknad om tillatelse til utslipp i forbindelse med
ferdigstilling og utprøving av Edvard Grieg-installasjonen
Date:
Document no.:
23380E-LUNAS-000-S-TA-000010
12.01.2015
Handelsnavn
Funksjon
Scavtreat 1215
(Plonor)
SRU: Oksygenfjerner
(Natriumbisulfitt,
preservering sommer)
Revision:
01
Miljøvurdering
Avleiringshemmeren Scaletreat 852NW er i miljøfareklasse Gul
Y2 grunnet moderat nedbrytbarhet i sjø. Produktet er ikke ansett
som miljøfarlig, og inneholder ikke stoffer med potensiale for
bioakkumulering.
Oksygenfjerner tilsettes sjøvann i SRU-enheten for å redusere
vannets oksygeninnhold før injeksjon i reservoaret.
Oksygenfjerner Scavtreat 1215 er listet på Plonor og regnes som
harmløst mot det akvatiske miljøet. Produktet består utelukkende
av uorganiske forbindelser. Produktet har ikke potensiale for
bioakkumulering.
Gassbehandlingskjemikalier
Handelsnavn
TEG
(Trietylenglykol)
(Gul/Y1)
HR-2709
(Gul/Y1)
KI-3791
(Gul/Y1)
Funksjon
Medium for
gasstørking
H2S fjerner
pH buffer i TEGsystemet
Miljøvurdering
TEG benyttes i ekstraksjonstårn for fjerning av vann i våt gass slik at
eksportspesifikasjonen blir oppnådd. Kjemikaliet følger gassfasen og
vil ikke gå som utslipp til sjø.
Trietylenglykol er i miljøfareklasse Gul Y1 grunnet rask nedbrytbarhet
i sjø. Produktet har ikke potensiale for bioakkumulering. TEG er ikke
akutt toksisk for marine organismer.
H2S-fjerner vil bli benyttet dersom det skulle oppstå fare for forsuring
av reservoaret over tid. Det er tilrettelagt for injeksjon av H2S-fjerner
oppstrøms separatorene, før vanninjeksjon og gasseksport.
Kjemikaliet er vannløselig og følger produsert vann til injeksjon og
eventuelt til sjø.
H2S fjerneren HR-2709 er i miljøfareklasse Gul Y1 grunnet rask
nedbrytbarhet i sjø. Produktets komponenter er ikke klassifisert som
miljøskadelige, men det utelukkes ikke at store eller hyppige utslipp
kan være miljøskadelige. Produktet har ikke potensiale for
bioakkumulering. Produktet kan påvirke pH i vannmiljøet med risiko
for skadevirkninger for vannorganismer.
For å unngå korrosjon i TEG kontaktor pga CO2 i gassfasen, tilsettes
en pH buffer. KI-3791 tilsettes til TEG slik at alkaliniteten holdes
rundt 10mM. KI-3791 vil normalt ikke kunne gå i produsertvann.
KI-3791 er i miljøfareklasse Gul Y1 grunnet rask nedbrytbarhet i sjø.
Produktets komponenter er ikke klassifisert som miljøskadelige, men
det utelukkes ikke at store eller hyppige utslipp kan være
miljøskadelige. Produktet har ikke potensiale for bioakkumulering.
Side 3
Søknad om tillatelse til utslipp i forbindelse med
ferdigstilling og utprøving av Edvard Grieg-installasjonen
Date:
Document no.:
23380E-LUNAS-000-S-TA-000010
12.01.2015
Revision:
01
Hjelpekjemikalier
Handelsnavn
MB-544C
(Gul/Y1)
CC Turboclean
(Gul/Y1)
MB- 549 (15 %
hypokloritt)
(Gul/Y1)
Zok 27
(Gul/Y1)
SI-4470
(Gul/Y1)
Troskil 92C
(Rød)
Funksjon
Biocid til prosess (og
tilsetning til diesel)
Vaskemiddel prosess
Drikkevannsbiocid,
System 53 - Ferskvann
Turbinvaskemiddel
Avleiringshemmer 4,
System 53 - Ferskvann
SRU: Biocid
Miljøvurdering
Biocid tilsettes produsertvann/sjøvann til reinjeksjonssystemet for
å forhindre bakterievekst med påfølgende begroing. Begroing kan
føre til redusert injektivitet. Biocid tilsettes til produsertvannet,
men endelig injeksjonspunkt er ikke bestemt da det er flere
muligheter. Alt biocid vil følge produsert vann.
Biocidet MB-544C er i miljøfareklasse Gul Y1 grunnet rask
nedbrytbarhet i sjø. Meget giftig for vannlevende organismer.
Produktet inneholder ikke stoffer med potensiale for
bioakkumulering.
CC Turboclean er et vaskemiddel til bruk i prosessområdene.
Vaskemiddelet vil gå til open drain, og videre til sjø.
Vaskemiddelet CC-Turboclean er i miljøfareklasse Gul Y1
grunnet rask nedbrytbarhet i sjø. Produktet er ikke klassifisert som
miljøskadelige, men det utelukkes ikke at store eller hyppige
utslipp kan være miljøskadelige. Produktet inneholder potensielt
bioakkumulerbare stoffer.
Det er hypokloritt injisering på resirkuleringslinjen til ferskvannet
for å opprettholde klorinnholdet (0,1 mg/l) i ferskvannet.
Ferskvann vil gå via avløpssystemer til sjø.
Drikkevannsbiocidet MB-549 (15 % hypokloritt) er i
miljøfareklasse Gul Y1 grunnet rask nedbrytbarhet i sjø.
Produktet kan påvirke pH i vannmiljøet med risiko for
skadevirkninger for vannorganismer. Produktet består
utelukkende av uorganiske forbindelser som ikke er
bionedbrytbare.
Zok 27 benyttes til rengjøring av turbiner, og vil gå som utslipp til
sjø.
Turibinvaskemiddelet Zok 27 er i miljøfareklasse Gul Y1 grunnet
rask nedbrytbarhet i sjø. Produktet har ikke potensiale for
bioakkumulering.
Avleiringshemmer blir injisert i ferskvannsgeneratoren for å
unngå avleiring på grunn av høy sjøvannstemperatur eller trykk.
Ferskvann vil gå via drain-systemer til sjø.
Avleiringshemmeren SI-4470 er i miljøfareklasse Gul Y1 grunnet
rask nedbrytbarhet i sjø. Produktets komponenter er ikke
klassifisert som miljøskadelige, men det utelukkes ikke at store
eller hyppige utslipp kan være miljøskadelige. Produktet har ikke
potensiale for bioakkumulering.
Biocidet Troskil 92 C tilsettes for å hindre bakterievekst med
påfølgende begroing og redusert injektivitet av SRU membraner.
Side 4
Søknad om tillatelse til utslipp i forbindelse med
ferdigstilling og utprøving av Edvard Grieg-installasjonen
Date:
Document no.:
23380E-LUNAS-000-S-TA-000010
12.01.2015
Revision:
01
Handelsnavn
Funksjon
Scalesolv 8562
(Gul/Y1)
SRU: Alkalisk
rengjøringsmiddel
Miljøvurdering
Troskil 92C er i miljøfareklasse rød. Produktet inneholder stoffer
som er giftige for vannorgansimer, og som kan medføre uønskede
langtidseffekter i vannmiljøet. Produktet er lett bionedbrytbart,
men inneholder ikke stoffer med potensiale for bioakkumulering.
Scalesolv 8562 benyttes til rengjøring av SRU-membraner, og vil
gå som utslipp til sjø.
SRU: Acidic
rengjøringsmiddel
Det alkaliske rengjøringsmidellet Scalesolv 8562 er i
miljøfareklasse Gul Y1 grunnet rask nedbrytbarhet i sjø.
Produktet forventes ikke å være giftig for vannorganismer, men
produktet kan påvirke pH i vannmiljøet med risiko for
skadevirkninger for vannorganismer. Produktet har ikke
potensiale for bioakkumulering.
Tros Fex benyttes til rengjøring av SRU-membraner, og vil gå
som utslipp til sjø.
SRU:
Natriumhypokloritt
Rengjøringsmiddelet Tros Fex er listet på Plonor og regnes som
harmløst mot det akvatiske miljøet. Produktet er bionedbrytbart
og inneholder ikke stoffer med potensiale for bioakkumulering.
Biocidet MB-549 tilsettes for å hindre bakterievekst med
påfølgende begroing og redusert injektivitet av SRU membraner.
Tros Fex
(Plonor)
MB-549
(Gul/Y1)
Propylen glycol
(Gul/Y1)
SRU:
Preserveringsvæske
Natriumhypokloritt MB-549 er i miljøfareklasse Gul Y1 grunnet
rask nedbrytbarhet i sjø. Produktet er gifitg med langtidsvirkning
for liv i vann. Produktet består utelukkende av uorganiske
forbindelser som ikke er bionedbrytbare, men kan påvirke pH i
vannmiljøet med risiko for skadevirkninger for vannorganismer.
For beskyttelse av SRU-membranene ved stillstand i kalde
perioder benyttes propylenglykol som preserveringsvæske. Den
anbefalte preserveringsvæsken vil gå som utslipp til sjø.
Preserveringsvæsken Propylen glycol er i miljøfareklasse Gul Y1
grunnet rask nedbrytbarhet i sjø. Produktet forventes ikke å
medføre risiko for skadevirkninger i miljøet, og inneholder ikke
stoffer med potensiale for bioakkumulering.
Kjemikalier til eksportstrøm
KI-3127
(Gul/Y1)
Korrosjonshemmer for
oljeeksportlinje
Korrosjonshemmeren tilsettes for å forhindre korrosjon i
eksportoljerørledningen. Produktet tilsettes oppstrøms
oljeeksportsystem, men etter at alt produsertvann er fjernet, dvs all
korrosjonshemmer vil gå til oljeeksport.
Korrosjonshemmeren KI-3127 er i miljøfareklasse Gul Y1 grunnet
rask nedbrytbarhet i sjø. Produktets komponenter er ikke
klassifisert som miljøskadelige, men det utelukkes ikke at store
eller hyppige utslipp kan være miljøskadelige.
Side 5
Søknad om tillatelse til utslipp i forbindelse med
ferdigstilling og utprøving av Edvard Grieg-installasjonen
Date:
12.01.2015
Document no.:
23380E-LUNAS-000-S-TA-000010
Revision:
01
Hjelpekjemikalier i lukket system
Handelsnavn
Shell Tellus S2
V 15
Castrol Brayco
Micronic SV3
Hydraway
HVXA 46 HP
KI-302C
(Gul)
MB-5318
(Gul/Y1)
Funksjon
Hydraulikkolje
Hydraulikkvæske
Miljøvurdering
Shell Tellus S2 V 15 er valgt for styring av topside
ventilkontrollsystem og nedihullssikkerhetsventiler.
Shell Tellus S2 V 15 består av baseoljer og additiver. Baseoljene er
røde grunnet kombinasjon av lav nedbrytbarhet og høyt
bioakkumuleringspotensiale. Additivene er klassifisert som svarte
siden de ikke har detaljerte miljødata.
Castrol Brayco Micronic SV/3 er valgt for styring av annulus
innstrømningskontrollventiler.
Hydraulikkolje
Castrol Brayco Micronic SV/3 er i miljøfareklasse Gul Y2 grunnet
moderat nedbrytbarhet i sjø.
HydraWay HVXA 46 HP vil bli benyttet på krana.
Korrosjonshemmer
for varmemediet
Hydraway HVXA 46 HP består av baseoljer og additiver.
Baseoljene er dels røde og dels svarte grunnet kombinasjon av lav
nedbrytbarhet og høyt bioakkumuleringspotensiale. Additivene er
svarte siden de ikke har detaljerte miljødata.
Korrosjonshemmeren tilsettes for å forhindre korrosjon i
varmemediet. Varmemediet er et lukket system.
Biocid diesel
Korrosjonshemmeren KI-302C er i miljøfareklasse Gul grunnet rask
nedbrytbarhet i sjø. Produktet består utelukkende av uorganiske
forbindelser. Produktets komponenter er ikke klassifisert som
miljøskadelige, men det utelukkes ikke at store eller hyppige utslipp
kan være miljøskadelige.
Dieselbiocid tilsettes for å forhindre oppvekst av bakterier og sopp i
dieselsystemet. Injeksjonspunktet for dieselbiocid er plassert på
bunkringslinjen, slik at biocidet vil bli tilsatt ved bunkring av diesel
(preventiv behandling).
Biocidet MB-5318 er i miljøfareklasse Gul Y1 grunnet rask
nedbrytbarhet i sjø. Produktet er oppløselig i vann og inneholder et
stoff som er skadelig for vannorganismer. Produktet har ikke
potensiale for bioakkumulering.
Side 6

Similar documents