Nødlys forskrifter Standarder og Normer Standarder og

Transcription

Nødlys forskrifter Standarder og Normer Standarder og
forskrifter
NØDLYS
Standarder
og Normer
Nødlys
forskrifter
Standarder
og Normer
Lyskildesokler
EUROPEAN STANDARD
EN 1838
NORME EUROPÉENNE
Forskrifter nød- og ledesystemer
Prosjektering av nød- og ledesystemer kan ofte
fortone seg som et minefelt med forskjellige
nasjonale og internasjonale forskrifter.
Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg
(FEL)
Denne erstatter tidligere forskrift for elektriske
bygningsinstallasjoner og omfatter i tillegg
bestemmelser om anlegg som generatorer,
nød- og reservekraftforsyninger. Forskriften er i
all vesentlighet normert ved hjelp av NEK 400.
Norm for elektriske lavspenningsanlegg
– installasjoner (NEK 400)
Normen omfatter valg og montasje av elektrisk
utstyr samt verifikasjon, prøving og rapportering av en elektrisk installasjon. I tillegg omfatter den spesielle krav til spesielle installasjoner
og grunnleggende funksjonelle krav til beskyttelse.
CEN/TC 169/WG 3 N 69 E
Descriptors:
ENEnglish
60598�2�22
version
NORME EUROPÉENNE
Lighting applications
EUROPÄISCHE NORM
August 2002 lighting
Emergency
CEN/TC 169/WG 3 N 69 E
ICS
Éclairagisme � Éclairage de secours
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
English version
This draft European
is submitted to CEN members for formal vote.
ENStandard
50172
It has been drawn up by Technical Committee CEN/TC 169.
Lighting applications
If this Emergency
draft becomes a European
Standard, CEN members are bound to comply with
lighting
August
2004Regulations which stipulate the conditions for giving this
the CEN/CENELEC
Internal
European Standard the status of a national standard without any alteration.
Éclairagisme � Éclairage de secours
Angewandte Lichttechnik � Noteleuchtung
This draft European Standard was established by CEN in three official versions
English
versionFrench, German). A version in any other language made by translation under
(English,
the
responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Central
50171
This draft EuropeanEN
Standard
is submitted to CEN members for formal vote.
Secretariat has the same status as the official versions.
It Central
has been drawn
up by Technical
Committee
CEN/TC 169.
power
supply
systems
EUROPÄISCHE NORM
ICS 91.160.00
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Czech Republic,
If this draft becomes a European Standard, CEN members are bound to comply with
MayDenmark,
2001
Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg,
the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this
Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.
Systèmes d’alimentation à source centrale Netherlands, Norway,
ZentralePortugal,
Stromversorgungssysteme
European Standard the status of a national standard without any alteration.
EUROPÄISCHE NORM
This draft
European Standard was established by CEN in three official versions
English
version
(English, French, German). A version in any other language made by translation under
the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Central
Secretariat
has the
same status
as the official
versions.
This European Standard
was approved
by CENELEC
on 2000�08�01.
CENELEC
members are bound to
Central
power
supply
systems
comply with the
CEN/CENELEC
Internal Regulations
which stipulate the conditions for giving this European
CEN
Standard the status of
a national
standard
any alteration.
CEN
members
are without
the national
standards bodies of Austria, Belgium, Czech Republic,
EUROPEAN
COMMITTEE
FOR STANDARDIZATION
Denmark, Finland, France, Germany, Greece,
Iceland, Ireland,
Italy, Luxembourg,
and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on
Systèmes d’alimentationUp�to�date
à sourcelists
centrale
Zentrale
Stromversorgungssysteme
Comité Européen
de Normalisation
Netherlands,
Portugal,
Spain, Sweden, Switzerland
and United
Kingdom.
application to the Central
SecretariatNorway,
or to any CENELEC
member.
Europäisches Komitee für Normung
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other
language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and
Central Secretatiat: rue de Stassart
notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions.
CENELEC
members
are the national
electrotechnical
committees
Austria,
Czech Republic,
This European Standard was
approved
by CENELEC
on 2000�08�01.
CENELEC
membersofare
boundBelgium,
to
Denmark,
Finland,
France, Germany,
Greece,
Ireland,
Italy, this
Luxembourg,
comply with the CEN/CENELEC
Internal
Regulations
which stipulate
theIceland,
conditions
for giving
European Netherlands, Norway,
Portugal,standard
Spain, Sweden,
Switzerland
and United Kingdom.
Standard the status of a national
without any
alteration.
CEN
EUROPEAN
COMMITTEE
FOR STANDARDIZATION
Up�to�date lists and bibliographical references concerning such national
standards may
be obtained on
Comité Européen de Normalisation
application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.
Europäisches Komitee für Normung
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other
language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and
notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions.
Central Secretatiat: rue de Stassart
NEK-EN 50171 Sentrale nettforsynings systemer
Systemnorm for sentral nettforsyning. Omfatter
utforming, drift og vedlikehold av et slikt system. Henviser til produktnormene for eksempel
UPS og nødlysarmaturer.
CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Central Secretatiat: rue de Stassart 35, B � 1050 Brussels
2001 CENELEC � All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
CENELEC
Ref. No. EN 50171:2001 E
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
2001 CENELEC � All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
Ref. No. EN 50171:2001 E
NEK-EN 50172 Nødlyssystemer.
Systemnorm for nødlyssystemer. Omfatter utforming, drift og vedlikehold for selve nødlyssystemet. Henviser til produktnormene for eksempel nødlysarmaturer og stasjonære batteri.
EN 60598-2-22 (Nødlysarmaturer) + EN
50091-1-1 (UPS)
Produktnormer for nødlysarmaturer og
Uninterruptible Power Systems (UPS).
www.glamox.no
372
36, B � 1050 Brussels
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Czech Republic,
Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway,
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.
Central Secretatiat: rue de Stassart 35, B � 1050 Brussels
Europeiske normer (EN)
NS-EN 1838 Nødlys
Omfatter belysningtekniske forhold som krav
til leseavstander, jevnhet i belysningen, belysningsnivå o.l.
Angewandte Lichttechnik � Noteleuchtung
Descriptors:
ICS 29.240.00
Veiledning til Teknisk forskrift (REN)
REN er normgivende for Teknisk forskrift.
July 1998
ICS
EUROPEAN STANDARD
Utover de som er nevnt her anbefales å
benytte Lyskulturs publikasjon Nr. 7 for nødog ledesystemer.
Nasjonale forskrifter
Teknisk forskrift (TEK)
TEK omfatter blant annet funksjonsbaserte krav
med hensyn til sikkerhet ved brann. Deriblant
krav til bruk av nød- og ledesystemer.
EUROPÄISCHE NORM
36, B � 1050 Brussels
forskrifter
NØDLYS
Nødlys
forskrifter
Standarder
og Normer
Standarder
og Normer
Lyskildesokler
• Utgang- og retningsskilt
• Ledelys
•Utgangog retningsskilt
•
Antipanikkbelysning
•Ledelys
•
Høyrisikobelysning
•Antipanikkbelysning
•Høyrisikobelysning
Rømningsbelysning
Rømningsbelysning skal bidra til sikker
evakuering fra områder der normalbelysningen
svikter. Den delen av bygget som er tilrettelagt
for evakuering skal lett identifiseres og brukes
med sikkerhet. Armaturer for rømningsbelysning deles inn i ledelys og markeringslys.
Utgangs- og retningsskilt
Utgangs- og retningsskilt markerer nødutganger og retningsendringer i rømningsveien,
der man ikke ser nødutgangen direkte. Skilt
som viser rømningsveier må være belyst eller
gjennomlyst. Skilthøyden “H” må stå i forhold
til leseavstand og dimensjoneres etter følgende
formel:
Gjennomlyste skilt:
H = leseavstand/200
Belyste skilt:
H = leseavstand/100
Ledelys
Ledelys gir lys slik at evakuering kan skje
på en sikker måte. For rømningsveier inntil
2m bredde, skal horisontal gulvbelysning
ikke være svakere enn 1 lux i senterlinje av
rømningsveien Utenfor senterlinje kan ikke
belysningen være mindre enn 50% i forhold til
laveste lysnivå i
senterlinje. Forholdet fra maksimum til minimum
belysning må ikke være større enn 40:1.
Rømningsbelysning
Antipanikkbelysning
Antipanikkområde er områder større enn
60 m2, hvor mange personer samles.
Belysningen skal sørge for at det ikke oppstår
panikk, og at personer kommer frem til steder
der rømningsvei kan identifiseres. For antipanikkområder må horisontal gulvbelysningsnivå ikke være under 0,5 lux, og
forholdet mellom maksimum og minimums
belysningsnivå må ikke være større enn 40:1.
Antipanikkbelysning
Høyrisikobelysning
Der det utføres arbeid med høy risiko, stilles
det ekstra krav til nødbelysningen. For
høyrisiko områder må nødbelysning ikke være
mindre enn 10% av normalbelysning, og minimum 15 lux. Forholdet fra maksimum til minimum belysning må ikke være større enn 10:1.
Høyrisikobelysning
www.glamox.no
373