Innovasjon Norge: Bedriftsnettverk og IFU OFU

Transcription

Innovasjon Norge: Bedriftsnettverk og IFU OFU
USUS Vinterkonferanse 26-27 januar
Workshop IFU/OFU & Bedriftsnettverk
Marianne von Krogh & Margit Klingen Daams
Foto: CH – Visitnorway, Terje Rakke/Nordic life, Nancy Bundt
Agenda
Tirsdag 27 januar 2015
Workshop 09:15-12:00
Lunsj 12:00-13:00
• Introduksjon deltakere
• Presentasjon Kulturnæringssatsing, Bedriftsnettverk og
IFU/OFU
• Pause
• Q&A - Vi trenger din input for å løfte helheten!
• Lunsj
Side 2
Formål:
Innovasjon Norges formål er
å være statens og
fylkeskommunenes
virkemiddel for å realisere
verdiskapende næringsutvikling
i hele landet
Hovedmål:
Innovasjon Norge skal
utløse bedrifts- og
samfunnsøkonomisk
lønnsom næringsutvikling,
og utløse regionenes
næringsmessige
muligheter.
Foto: Aak AS
Vi er tett på
bedriftene der de er …
… og vi er tett på kundenes markeder
Etablerertilskudd
Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU)
Garantier
Lavrisikolån
Miljøteknologiordningen
Risikolån – Innovasjonslån
Skattefunn
Tilskudd
Våre tjenester
Norske fellesstands i utlandet
Profilering av Norge som reisemål
Næringslivsdelegasjoner
Profilering
Internasjonal vekst
Strategisk posisjonering
Designrådgivning
Internasjonale handelsregler
IPR-rådgivning
EU-rådgivning
Mentortjeneste for gründere
Finansiering
Nettverk
Kompetanse
Rådgivning
FRAM
Ledermentor
Bygg Bedrift kompetansesprogram
Global Entrepreneurship Training (GET)
Bedriftsnettverk
ARENA-Programmet
Norwegian Centres of Expertise NCE
Global Centres of Expertise GCE
Innovasjonsaktiviteter for nær
17 milliarder kroner
Stortinget bevilger:
Innovasjon Norge leverer:
Næringslivet innoverer:
3,1 mrd. Kr.
5,9 mrd. Kr.
16,7 mrd. kr.
Kilde: Egne kundesystemer og bedriftenes regnskap
Dere representerer en viktig
for fremtiden!
”Innovasjon Norge støtterbransje
de bedriftene
som
skaper morgendagens næringsliv.”
Gunn Ovesen, adm.dir i Innovasjon Norge
Ny satsing på kulturnæringer –
en viktig bransje for fremtiden
Kreativitet prioritert i UNESCO sammen med
kunstfaglig utdanning
Foto: Innovation Norway/Heidi Widerø
Kulturnæringssatsingen i Kulturrådet og
Innovasjon Norge
«Målet med satsingen er økt profesjonalisering,
innovasjon og kommersialisering i
kulturnæringene, samt å synliggjøre en
koordinert virkemiddelinnsats overfor
kulturnæringene.»
9
Hvorfor kulturnæringer?
• Bidrar betydelig til vekst og arbeidsplasser i
samfunnet
• Utvikling av nye, innovative løsninger på de
utfordringene som bedrifter og samfunn står
overfor
• Tradisjonelle næringer blir mer innovative og
kunkurransedyktige gjennom samarbeid med
kulturnæringer – cross sector innovation – som
for eksempel Arena Usus
10
Fire satsingsområder
1 Kompetanse - skreddersydde kurs for
kulturbedrifter, fokus på forretningsutvikling
2 Mentortjeneste - strategisk mentor for
kulturbedrifter med vekstambisjoner
3 Bedriftsnettverk - for kulturbedrifter som ønsker å
etablere forpliktende kommersielle samarbeid
4 Samlokalisering - midler for å styrke
næringsutvikling og innovasjon hos kulturaktører
11
Resultater så langt
1 Kompetanse – 3 kompetanseprogram fra 23
september 2014, 6 planlagte vår 2015
2 Mentortjeneste – 82 bedrifter har benyttet seg av
kulturmentor 2013-2014 (480 alle sektorer)
3 Bedriftsnettverk – 26 bedriftsnettverk kultur er
etablert i 2013-2014 (3 hp kultur, 66 hp alle
sektorer)
4 Samlokalisering – 21 prosjekt og 4,9 millioner
kroner 2014 (fra 2012 har 10+19+21 fått)
12
13
Foto: Innovation Norway/Heidi Widerø
Foto: Nancy Bundt/Visitnorway.com
Foto: Innovation Norway/Heidi Widerø
Foto: Nancy Bundt/Visitnorway.com
BEDRIFTSNETTVERK
•”Stimulere til økt innovasjon,
vekst og internasjonalisering
gjennom samarbeid mellom
små og mellomstore bedrifter”
Side 16
Foto: Terje Rakke, Innovasjon Norge
Sammenkobling av bedrifter
Styrke
bedriftenes:
 Samarbeidsevne
 Innovasjonsevne
 Konkurranseposisjon
 Lønnsomhet
Side 17
Aktuelle samarbeidsområder
•
Markedsdrevet innovasjon og markedsutvikling
•
Internasjonalisering og eksport
•
Produktutvikling, design og omdømmebygging
•
Logistikk og distribusjon
Side 18
Samarbeid muliggjør og realiserer
MARKEDSPOTENSIAL
Side 19
Foto: istockphoto
Samarbeid gir økt sjanse for å lykkes
1+1+1>3
Side 20
Foto: istockphoto
Hvem prioriteres?
WILLING
Foto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge
ABLE
Foto: Morten Brun/Innovasjon Norge
READY
Foto: Terje Rakke, Innovasjon Norge
Side 21
Hvem kan delta?
Etablerte nettverk som
ønsker å utvikle
samarbeidet
Norske SMB er hoveddeltakere
KRAV:
Utenlandske bedrifter og
FoU-aktører kan være
deltakere
Minimum 3
bedrifter
Nettverk med
internasjonalt og
langsiktig potensial
Større bedrifter kan være
med i nettverket
Horisontale og vertikale
nettverk
Side 22
Krav til prosjektet
Forankring i bedriftens strategiplaner
Ledelsesengasjement
Langsiktighet,
strategisk
forankring og
kommersielt
mål
Etablere
prosjektstyring og
forretningsplan
Støtten fra IN er
utløsende for realisering
og kvalitet
Koordiner
forretningsmessig utvikling
og samhandling
Sunn økonomi i
deltagerbedriften økonomisk handlefrihet
Side 23
Mulig prosjektstøtte i tre faser
Egeninnsats dekkes gjennom egne timer og midler
1. Forstudie, ca 3 mnd
100% av eksterne kostnader
- inntil 100 000 kr
2. Forprosjekt, ca 3-9 mnd
50% av kostnadene
– inntil 300 000 kr
3. Hovedprosjekt, inntil 3 år
50% av kostnader – inntil
750 000 kr per år
Side 25
Forstudie - vurdere muligheter og ambisjoner
• Konkretisere idéen
• Markedsundersøkelse
• Rekruttere deltakere
• Vurdere muligheter og
ambisjoner
Side 26
Forprosjekt - utarbeide forretningsplan
• Konkretisere ambisjoner og
samarbeidsområder
• Bygge nettverk
• Utvikle samarbeidsevne og
skape tillit
• Enes om intensjonsavtale
• Utvikle felles strategi og
forretningsplan
Side 27
Hovedprosjekt - realisering
• Formalisere og forplikte –
utforme samarbeids- og
driftsavtale
• Starte opp og gjennomføre –
hente gevinster
• Effektivisere samhandlingen og
utvikle kompetansen
• Evaluere og justere
Side 28
Hvilke prosjekter inngår ikke i tjenesten?
•Drifts- og investeringsstøtte
•Generelle nettverk uten forretningsmessige mål
•Standardisering – med mindre det kan relateres til et
konkret forretningsmessig prosjekt
•Prosjekter hvor nettverksbygging ikke vektlegges – for
eksempel hvor prosjektet kun søker finansiering
•Prosjekter hvor bedriftene ikke er i førersetet
Side 29
Faglig støtte og aktuelle verktøy
•Håndbok for vurdering og gjennomføring av
nettverksprosjekter (MVP)
•Verktøy for Arenaprogrammet
•Avtaleutkast – intensjonsavtale og samarbeidsavtale
•Rapporteringsmal
Side 30
Avtaler sikrer samarbeid
• Hensikten er å unngå/løse
eventuelle konflikter
• Bør være på plass tidlig
avhengig av type prosjekt:
- Intensjonsavtale på plass før
hovedprosjekt
- Samarbeids- og driftsavtale på plass
i hovedprosjekt
Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge
Side 31
Rapportering til Innovasjon Norge
Så enkelt som mulig:
• Måloppnåelse i forhold til planer og budsjetter
• Gjennomførte aktiviteter
• Nettverkets vurdering av ikke-økonomiske effekter
og erfaringer
• Eventuelle endringer – nettverk og strategi
• Kunnskaps- og læringsrapportering – råd til andre nettverk
• Hvor går veien videre – og hva skal til?
Side 32
Hvordan søke?
Søker: En bedrift eller juridisk enhet
Fase for fase: Separate søknadsprosesser for forstudie,
forprosjekt og hovedprosjekt – et år av gangen i hovedprosjekt
Lav terskel for midler til forstudie:
- Hva skal utforskes? (idé)
- Mulige samarbeidspartnere
Henvend dere til Innovasjon Norges distriktskontor!
Se www.innovasjonnorge.no
Side 33
Side 34
Innhold
!
IFU/OFU-modellen
?
Hva kan IFU/OFU
bidra med?
&
Hvordan kvalifisere?
@
Kontaktinfo
Vi har ambisjoner om at
Norge skal bli et av verdens
mest innovative land.
35
Innovasjon Norges IFU/OFU-modell
Skal fremme utvikling av nye produkter, tjenester og løsninger
nasjonalt og internasjonalt, gjennom forpliktende samarbeid
mellom en leverandørbedrift og marked.
Skal bidra til økt konkurransekraft hos leverandørbedriften (og hos
dens samarbeidspartner)
Foto: CC by KaVass
36
Vi søker små og mellomstore bedrifter som
kapasitet
til å utvikle noe nytt
 ønsker å inngå innovative
samarbeid med
pilotkunder
 har internasjonale
ambisjoner
IvelinRadkov/iStock/Thinkstock
 er innovative
 har kompetanse, evne og
38
IvelinRadkov/iStock/Thinkstock
IFU/OFU-modellen
Tilbud: Nytt/forbedret
produkt/tjeneste/løsning
IFU/OFU-kontrakt
Kompetent
norsk leverandørbedrift
Behov: Dekkes ikke av
eksisterende tilbud
i markedet
Krevende kunde
Markedsdrevet
innovasjon
SMB med
vekstambisjoner
•
•
•
•
Innovasjonshøyde
Markedspotensial
Gjennomføringsevne
Utløsende
Privat eller
offentlig virksomhet
• Spesifikasjoner
• Referanse
• Markedskanal
39
Bransje/marked
0
Helse
Olje og gass
IKT
Øvrige
Miljø
Marin
Maritim
Bygg og anlegg
Ny og fornybar energi
Forsvar
Kultur og opplevelser
Landbruk
Reiseliv
•
Antall IFU/OFU prosjekter 2011 – 2014
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Bransje/marked
0
1
2
3
4
5
Agder
Hordaland
Oslo, Akershus,…
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Buskerud og…
Rogaland
Telemark
Troms
•
Antall IFU/OFU prosjekter 2011 – 2014
Kultur og opplevelser
Reiseliv
6
En ordning for små og mellomstore bedrifter
160
140
120
100
80
60
40
20
0
>5
5-9
Ant kontr
•
IFU/OFU prosjekter 2014
10 - 19
20 - 15
Tillskudd (mill nok)
< 50
Pre-kommersiell utviklingsfase OFU/IFU
Idéfase/
Kreativ idéfase,
forundersøkelse
forundersøkelse
FoU prototyp
FoU-prototyp
Det IN kan bidra med
Forprosjekt – IFU/OFU
Det IN kan bidra med
Det IN kan bidra med
Hovedprosjekt – IFU/OFU
Industriell
prototyp/
Industrialisering
av
nullserie
prototyp (nullserie)
Kommersiell fase
Volumproduksjon
Volumproduksjon
Annen finansiering
43
Finansiering av IFU/OFU prosjekter
Den offentlige støtten gis som
hovedregel til leverandørbedriften
Innovasjon Norge
Type prosjekt/bedriftsstørrelse
Middels 50-250
Pilotkunde
Leverandør
Små <50
Store >250
Forundersøkelser/forprosjekt
70%
60%
50 %
FoU – utvikling/prototyping
45 %
35 %
25 %
EØS-regelverket for statsstøtte
15 % tillegg i samarbeidsbonus i gitte tilfeller
Lillesand Hotel Norge
• Hotell i endring – fra infrastruktur til kulturhotell
• Gjør historiefortelling basert på de lokale kulturopplevelsene tidsaktuell
• Åpner opp et nytt marked som storstue for byens befolkning
Foto: www.hotelnorge.no
Verdiskaping i lange innovasjonsprosesser
• Markedsorientering
• Internasjonalisering
• Incentivforenelighet
• Strategisk
• Markedsmessig
• Vendepunkter, sidespor
• Markedsdrevne
«If you want to go quickly,
go alone
– but if you want to go far,
you must go together»
African proverb
• «If you want to go
quickly, go alone –
but if you want to go
far, you must go
together»
• African proverb
Innovasjonsprosjekt
Foto: Innovasjon Norge
i kikkerten?
48
Ta kontakt med oss!
• Gå inn på innovasjonnorge.no for å se oversikt
over hele ressurspersonene
ved de ulike fylkeskontorene
• Ta kontakt med ditt fylkeskontor så tidlig
som mulig og de vil hjelpe deg videre
Hovedkontoret
Distriktskontorer
Vi er tilstede over hele verden!
49
Diskusjon:
• Hva ønsker du som næring?
• Hvordan kan vi hjelpe deg?
Foto: Anders Gjengedal / Innovasjon Norge