FMM 9000-series - Verksamhetsplatsen

Comments

Transcription

FMM 9000-series - Verksamhetsplatsen
VA 1.42/18210
VA 1.42/18211
VA 1.42/18212
VA 1.42/18213
VA 1.42/18214
VA 1.42/18215
VA 1.42/18590
VA 1.42/18862
VA 1.42/19840
FM Mattsson
Box 480
SE-792 27 MORA
SWEDEN
www.fmmattsson.com
INSTRUKTION / INSTRUCTION
FMM 9000-series
PS 0136, PS 0155, PS 0217
PS 0218, PS 0219, PS 0248
PS 0263, PS 1194
0081/04, 0082/04, 0083/04
0084/04, 0085/04, 0086/04
0087/04
Kontroll Sintef
Rev. 003 – 11.06. FMM nr 08830500

Klamring
Clamping
Klamring
Clamping
min R=25mm

Stängt
Closed

Öppet
Open
0
0
Varmvatten
(pluggen till höger)
Hot water
Varmt vatten
Hot water
2,5 mm
Insats
Control cartridge
FMM 9120
60 c/c


Insats
Control cartridge


Temperaturring
Temperature ring
Flödesställare
Flow setting
washer
Tätningsringar
Sealing rings
0°C
ALCOHOL
SO
(pH AP
6-9
)
Normalinställning
Normal setting
1
INSTRUKTION / INSTRUCTION
FMM 9000-series
SVENSKA
Vi rekommenderar att du anlitar ett auktoriserat VVS-företag.
OBS! Vid installation måste ledningarna fram till blandarna renspolas, innan blandaren
monteras. OBS! Vid koppling av anslutningsslang (Soft PEX®-rör) ska matarledningens anslutningskoppling vara fast fixerad. Till Soft PEX®-rör med slät anslutningsände
behövs ingen stödhylsa.
Stäng alltid av vattnet till blandaren, vid servicearbete.
(Ej vid inställning av temperaturspärr och vid flödesbegränsning).
Funktion
Vattenmängden regleras genom att spaken förs i höjdled. Ju mer man höjer spaken, desto mer vatten kommer det. När spaken är nertryckt är vattnet avstängt. Temperaturen
regleras genom att spaken förs i sidled. Med spaken längst åt höger, kommer det enbart
kallvatten och längst åt vänster, enbart varmvatten.
Rev. 003 – 11.06. FMM nr 08830500
 Byte av tätningsringar för pip
Smörjning
Använd endast silikonfett.
Rengöring av strålsamlare
På blandare med strålsamlare lossas strålsamlaren emellanåt för rengöring av insatsen.
Är insatsen förkalkad tvättas den i ättikslösning.
Tekniska data
Varmvatten max 80°C. Arbetstryck 50-1000 kPa.
Testtryck max 1600 kPa.
Uttjänta produkter kan återlämnas till FM Mattsson för återvinning.
Diskmaskinsavstängning
Reglaget förekommer som ratt med vingar eller som vred, se bild 2.
Öppet läge: Rattmarkering, (vinge ) uppåt. Vred uppåt.
Stängt läge: Rattmarkering (0) uppåt. Vred åt sidan.
Vid montering
Inloppsrör
En del blandare har gängade inloppsrör i blandarhuset. De är fastdragna och lossnar inte
för normal hantering vid koppling till vattenledning. Men även om de skulle lossas, upp till
ett varv, så tätar o-ringen mot blandarhuset.
Stödhylsor
Vid montering av blandare med inloppsrör skall stödhylsor användas i rörens ändar.
Stödhylsa krävs ej vid blandare med Soft PEX®-rör.
Fastsättning av enhålsblandare
De flesta blandare har pinnbultfastsättning. Fästmuttern är vändbar för tunn eller tjock
bänkskiva. Blandare med pinnbultfastsättning ska ha en o-ring på undersidan som tätar
ner mot bänk/porslin. Se till att den hamnar rätt i sitt spår vid montering av blandaren.
Gäller ej blandare med kedjefäste.
Vid montering i diskbänksplåt skall medföljande stödplatta användas. Den placeras
närmast under bänkplåten med den släta sidan upp mot plåten. Spänn sedan fast
blandaren med mutter och fästbricka mot stödplattans fläns.
Blandare med diskmaskinsavstängning
Om inte diskmaskin/tvättmaskin ansluts måste medföljande lock monteras på utgående
rör. En del blandare har två anslutningar, över och under bänk. På dessa blandare
måste alltid det ena locket monteras, på den anslutning som inte används.
NORSK
Steng alltid av vannet til blandebatteriet ved servicearbeid.
(Dette gjelder ikke ved innstilling av temperatursperreringen
og/eller mengdebegrensningen).
Funksjon
Vannmengden reguleres ved at spaken heves. Jo mer man hever spaken desto
mer vann får man ut. Når spaken er senket ned så langt det går er vannet stengt.
Temperaturen reguleres ved at spaken skyves sideveis. Til høyre kaldtvann, til venstre
varmtvann.
Avstengning for oppvaskmaskin.
Vrideren er enten ratt eller hendel, se bildet 2.
Åpen stilling: Rattmarkering, (vinge) opp. Hendel oppover.
Stengt stilling: Rattmarkering (0) opp. Hendel til siden.
Ved montering
En del blandebatterier har gjengede innløpsrør i batterihuset.
De er skrudd fast, og løsner ikke ved normal håndtering ved tilkopling. Selv om de
skulle løsne, opp til en runde, så tetter o-ringen mot batterikroppen.
Støttehylser
Ved montering av batteri med innløpsrør, skal støttehylser anvendes. Støttehylse
kreves ikke ved blandebatterier med Soft PEX®-rør.
 Montering av pip
Spärrbrickan för 110 ° svängbarhet måste monteras. Den läggs i med spärrklacken
framåt och vändes som bilden visar, med den utstående klacken nedåt.
Fastsetting av etthullsbatterier
De fleste blandebatterier har pinneboltfeste. Festemutteren kan vendes for tykk eller
tynn benkeplate. Blandebatterier med pinneboltfeste skal ha en o-ring på undersiden
som tetter ned mot benk/porselen. Pass på at den ligger på plass i sporet sitt ved
montering av blandebatteriet. Gjelder ikke blandebatterier med kjedefeste.
 Kv eller Vv till diskmaskin
Ved montering i kjøkkenbenk skal vedlagte støtteplate brukes. Den plaseres på undersiden, nærmest benkeplaten, med den slette siden opp. Skru så fast batteriet med
mutteren og festeskiven mot støtteplaten.
Blandaren är inställd för att ge kallt vatten.
Omställning av enhålsblandare från kv till vv: Ta av ratten, se bild 6, och vrid spindeln
medurs till stopp. Återmontera ratten, i stängt läge. Omställning av enhålsblandare från
vv till kv: Ta av ratten, se bild 6, och vrid spindeln moturs till stopp. Återmontera ratten, i
öppet läge. Omställning av 60 c/c- och 160 c/c-blandare: Stäng av vattnet till blandaren
och skifta pluggarna respektive flytta pluggen till det andra hålet i extrauttaget.
 Fullt svängbar pip
Skruva ur skruven.
 Flödesbegränsning och temperaturspärr
Lyft av spaken och täckhylsan (se bild 5).
Fyra olika flöden kan ställas in med flödesställaren. Dra av den och vänd önskad klack
bakåt mot stoppklacken. Ju större klack desto mindre flöde. De olika flödena är 100% och
ungefär 85, 60 och 50%. Temperaturbegränsning görs genom att kugga om temperaturringen. Ju mer den vrids medurs (mot minus), desto större blir varmvattenbegränsningen.
 Byte av blandarinsats
För att få av spaken, peta bort den röd/blå knoppen och lossa insexskruven (2,5 mm
insex) ca ett varv. Insexskruven sitter högt upp under spakens kupol. Ta av täckhylsan
och skruva upp stora muttern som håller insatsen, använd nyckel FMM 6086. Ta bort
gamla insatsen. Gör rent i huset. Efter byte av insats, spola och gör ren blandarens
strålsamlare.

Byte av diskmaskinsavstängning
Se också punkt 2.
Blandebatteri med avstegning for vaskemaskin
Hvis ikke oppvask- eller vaskemaskin tilsluttes må det medfølgende lokket monteres
på utgående rør inne i benken. En del blandebatterier har to tilslutninger, over og under benk. På disse batteriene må alltid det ene lokket monteres på den tilslutningen
som ikke brukes.
 Montering av tut
Sperrebrikken for 110º svingbarhet må monteres. Den legges med utspringet
fremover og nedover, som vist på bildet.
 Kv eller Vv til vaskemaskinene
Batteriet er innstilt på kaldtvann til oppvaskmaskinen.
Omstilling av etthulsbatterier fra kv til vv: Ta av rattet, se bildet 6, og vrid spindelen
medurs til stopp. Remonter rattet i stengt
stilling.
Omstilling av etthulsbatterier fra vv til kv: Ta av rattet, se bildet 6, og vrid spindelen
moturs til stopp. Remonter rattet i åpen stilling.
Omstilling av 160 c/c-batterier: Steng av vannet til blandebatteriet og flytt pluggen til
det andre hullet i ekstrauttaket.
 Fullt svingbar tut
Skru ut skruen.
 Mengdebegrensning og temperatursperre
Løft av spaken og dekkhylsen (se bilde 5).
Mengdebegrensningen har fire forskjellige innstillinger.Dra av mengdebegrenseren og
sett den ned på ønsket innstillling. Jo større utspring desto mindre vann. De forskjellige utspringene tilsier 100% og ca. 85, 60 og 50%. Temperaturbegrensning gjøres
ved å flytte på temperatursperreringen. Jo mer den vris til høyre, desto større blir
varmtvannsbegrensningen.
2
Nr Utförande
1
2
FMM nr
RSK nr
EAN kod
Förp
Komplett manöverdel. Mjukstängande
Krom/anthracite
5930-3050
859 17 74
7319045930108
25
Krom
5930-3000
859 18 21
7319045930153
25
Med spak 145 mm, krom
5930-6000
859 18 25
7319045930184
25
Med spak 190 mm, krom (sjukhusmod.)
5930-6190
859 18 52
7319045930238
Med spak 290 mm, krom (sjukhusmod.)
5930-6290
859 18 53
7319045930245
Spak med låsskruv och märkplugg
Krom
5931-0000
859 17 63
7319045931013
Vit
5931-0120
859 17 64
7319045931020
Längd 145 mm, krom
5931-1450
859 18 27
7319045931037
Längd 145 mm, vit
5931-1570
859 18 46
7319045931044
Längd 190 mm, krom (ej bygel)
5935-1900
859 18 32
7319045935011
Längd 290 mm, krom (ej bygel)
5935-2900
859 18 33
7319045935028
,
3
Låsskruv
3873-1006
859 17 65
7319043873063
4
Märkplugg
5932-0000
859 17 66
7319045932010
5
Täckhylsa
Anthracite
5933-0050
859 17 68
7319045933017
Krom
5933-0000
859 18 29
7319045933031
6
Fästnippel. Till hylspip, krom
3805-1000
824 17 19
7319043805040
7
Fästnippel. Till blandare som ej har hylspip
3805-0002
824 22 33
7319043805033
8
Insats komplett
Standard (Röd ring)
5911-0000
859 17 70
7319045911015
Med kallstart (Blå ring)
5912-0000
859 17 69
7319045912012
Automatisk omkastare, ejektor. Modell 2001-
3773-1005
824 22 59
7319043773080
10 Automatisk omkastare, ejektor. Modell 2005-
3773-1705
824 22 61
7319043773035
1
Längd 250 mm, svängbar 110° (standard)
3765-2459
891 06 64
7319043765023
10
Längd 335 mm, svängbar 110°
3765-3303
824 18 80
7319043765412
Längd 155 mm, svängbar 110° samt fast
9
11 Utloppspip med strålsamlare och stoppskruv
3765-1553
824 18 88
7319043765092
12 Luftinblandande strålsamlare M22x1, krom
2902-2219
890 94 18
7319042902016
13 Stoppskruv
3808-0000
824 17 23
7319043808010
14 Spärrbygel för fast pip och svängbarhet 30-90°
3823-0005
814 17 30
7319043823013
15 Tätningsringar (par) (Passar även 4000-serien, m. fl.)
3720-4029
859 30 89
7319043720015
16 O-ring
3780-2850
814 17 48
7319043780118
17 Monteringstillbehör
3914-1000
818 68 88
7319043914063
18 O-ring
3780-2810
814 17 47
7319043780125
19 Monteringstillbehör, tvättställsblandare
3914-0000
818 68 89
7319043914056
20 Fästbricka för två skruvar
3907-0016
814 17 55
7319043907058
Cu10x363, krom (tvättställsbl.)
3910-0000
859 17 08
7319043910027
Cu10x363, okromat (disklådsbl. med avst.)
3910-0500
859 18 57
7319043910089
Cu10x392, okromat (disklådsbl.)
3910-1500
859 18 58
7319043910102
21 Blandarrör