Monteringsanvisning

Transcription

Monteringsanvisning
Installations- och skötselanvisning för trädörr
LEVERANSSÄTT, FÖRVARING OCH HANTERING
NOPPA-trädörr levereras fästa i karmarna som antingen höger- eller vänsterhängd. För symmetriska
dörrar kan upphängningen ändras vid monteringen.
Kontrollera förpackningens skick när dörren levereras och gör en eventuell transportskadeanmälan till
chauffören. När du köper en dörr i en affär ska du genast efter att du har öppnat förpackningen
kontrollera dörren och göra eventuella reklamationer till säljaren inom 7 dagar. Montera aldrig en
defekt eller skadad dörr utan tillverkarens tillstånd. Tillverkaren ersätter inte extra kostnader som har
orsakats av monteringen, demonteringen eller transporterna.
Förvara dörrarna i utrymmen med jämn temperatur och skyddade mot fukt. Tillverkaren eller säljaren
ersätter inte dörrar som har förvarats fel.
GARANTI
NOPPA-trädörrarna beviljas 1 års garanti från och med köpdatum. Garantin upphör att gälla om
dörren har monterats, ytbehandlats och skötts fel. Garantin omfattar inte sprickor som har orsakats av
vatten, solljus eller köld, panelernas förvridningar eller färgfel.
MONTERING
1. Kontrollera att dörren har rätt storlek för installationsöppningen och att utrymmet mellan
dörrkarmen och väggen eller stommen är tillräckligt stort för isolering och justering av dörren.
Använd isoleringsull eller motsvarande för att vid behov möjliggöra justeringar vid en senare
tidpunkt.
2. Ta bort dörrbladet från gångjärnen och placera det så att det inte kan skadas under
monteringen.
3. Kontrollera att tröskeln är vågrät och att den kan isoleras. Montera en fuktspärr under
tröskeln.
4. Sätt dörrbladet på plats och utför den slutliga justeringen av karmen med hjälp av dörrbladet.
Målet är att dörrbladets framkant och karmens framkant är på samma nivå och att springan är
lika bred vid dörrens alla kanter. Justera springorna med gångjärnens justeringsmöjligheter
om dörren är försedd med justerbara gångjärn.
5. Placera karmens gångjärnssida lodrätt och fäst karmen. Kontrollera att fästkilarna har
placerats vid fästpunkterna. När du fäster karmen ska du använda ändamålsenliga skruvar
och fästkilar parvis.
6. Fäst låssidans karm med dörren så att den är rak och fäst den med fästkilar och skruvar.
7.
Kontrollera att dörrbladets vikt fördelas jämnt på alla gångjärn.
8. Kontrollera att dörren enkelt kan öppnas och stängas. Justera vid behov.
4190 kätisyyden vaihtaminen
Oikea/vasenkätinen
SYM
4190
Installations- och skötselanvisning för trädörr
kieli
Paina lukonkiellet
Sisään ja irroita
Ruuvit.
Käännä kielet
Ja kierrä ruuvit
kiinni
ruuvi
kieli
CE
MASSIV DÖRR/FÖRRÅDSDÖRR
Om dörren är försedd med en symmetrisk låskista (4190) kan upphängningen ändras genom att
vända låskolven med hjälp av två insexskruvar.
Ändra upphängning
Höger-/vänsterhängd
kolv
kolv
Tryck in låskolvarna och
lossa skruvarna.
Vänd kolvarna och dra åt
skruvarna.
skruv
SKÖTSELANVISNING
Behandling och rengöring av trädelarna
En obehandlad NOPPA-dörr måste genast ytbehandlas på ett ändamålsenligt sätt. Du får anvisningar
för målning eller ytbehandling och olika alternativ i en sakkunnig färghandel.
Lås, beslag och tätningar
Lås: Smörj låsens reglar och låscylindrar med låsolja en gång om året. Kontrollera även minst en gång om året
tryckets lås och att låscylinderns skruvar är åtdragna.
Tätningar (endast i isolerade dörrar): En normal rengörning i samband med att du rengör dörren räcker. En trasig
tätning måste bytas till en ny. Om tätningen lossnar trycker du tillbaka den i tätningsskåran.
Justerbart motstycke (låsets bygel): Motstycket kan justeras steglöst. Då fungerar tätningen bättre och dörren är
bekvämare att använda. Justering med skruvmejsel från spånytan: lossa först skruvarna, flytta justerplattan till önskad
plats och dra åt skruvarna på nytt.
Gångjärn: Regelbunden smörjning förbättrar gångjärnens funktion och
förlänger deras livslängd. Justera dörrens öppningsmån vid behov eftersom
årstiderna och väderleksförhållandena påverkar dörrens omgivande
konstruktioner så att konstruktionerna lever.
Gångjärnens justering: (se bild) Vrid loss knoppen (1) på ett av gångjärnen
med en insexnyckel (2), varvid dörren stiger cirka 1 mm/varv med
justerskruven (3). När dörrbladet har önskad höjd justerar du även de andra
Installations- och skötselanvisning för trädörr
gångjärnen på samma sätt för att dörrens vikt ska fördelas jämnt på alla gångjärn. Vrid gångjärnsknopparna (1) på
plats.
Du kan även göra en justering i sidled: Öppna dörren tillräckligt så att du kommer åt att justera skruvarna på
gångjärnets karmblad. Lossa fästskruvarna (4) på de mittersta gångjärnen med en skruvmejsel (5) cirka 1 ½ varv, vrid
justerskruvarna medsols (6). Ett varv med sidojusteringsskruven (6) medsols flyttar dörrbladet vid gångjärnet cirka 2
mm mot låset. När du har justerat båda sidojusteringsskruvarna (6) till samma djup, dra åt fästskruvarna (4). Justera
sedan vid behov det översta gångjärnet på samma sätt. Justera de mittersta gångjärnens sidojusterskruvar (6) till det
djup som dörren efter en justering av de nedre och de över gångjärnen blir på. Kontrollera att de mittersta gångjärnen
har justerats i linje med det övre och det nedre gångjärnet i sidled. Dra slutligen åt fästskruvarna (4) för alla gångjärn.