Konditionsuppgift LPP för åk. 9 Träningsdagbok

Transcription

Konditionsuppgift LPP för åk. 9 Träningsdagbok
Konditionsuppgift
Du ska under de närmaste veckorna jobba med en av följande uppgifter:
1. Du ska föra en hälsodagbok för att synliggöra i vilken utsträckning du är fysiskt aktiv
och vilka val du gör i vardagen för att må fysiskt och psykiskt bra ( t.ex. matvanor,
sömnvanor och träningsvanor ).
2. Du ska intervjua en klasskamrat angående motions- kost- och sovvanor. Detta ska
ligga till grund för det program för konditionsträning, kostråd samt ev. råd angående
vila/sömn som du ska utforma för din klasskamrat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uppgift 1: Innan du börjar gör du en nulägesanalys. Du ska göra en beskrivning av hur du
lever idag. Hur äter du, hur sover du, hur mår du? Eller annat som är av vikt för dig.
Därefter sätter du upp dina mål och dina tankar på hur du ska nå dem.
Nu börjar ditt arbete med själva hälsodagboken. Varje vecka fyller du i hur det går för dig
och hur aktivt jobbar för att uppnå dina mål. Det du skriver varje vecka har du sedan som
underlag då du ska göra den avslutande utvärderingen. Vid utvärderingen ska du ta med
följande frågeställning: har du märkt någon skillnad i ditt vardagliga liv? Varför/varför inte?
Uppnådde du dina mål? Varför/varför inte? Kunde du gjort något annorlunda/bättre?
Uppgift 2:Det du behöver veta för att utforma ett lämpligt program :





Konditionsnivå (hur ofta motionerar hon/han?)
Intresseinriktning, (vad tycker han/hon om att göra för konditionsträningsform?)
Matvanor
Sömn/vila
Hur mycket tid finns till förfogande, hur många träningspass i veckan ska du planera?
Du ska göra ett program för tre veckor med rekommendationer angående kost, träning och
vila. Du ska också detaljplanera ett träningspass som du ska genomföra på idrottslektion.
Efter träningspasset ska ni utvärdera både hur träningspasset kändes för den som tränade
samt hur du som planerat träningen tyckte det fungerade.







Material att använda: ”Att planera sin egen träning” ur boken ”Aktiv”.
Fysisk aktivitet och vikt, informationshäfte från Nordic Sugar
Idrott och hälsa av Ohlsson/Ryberg/Sjöholm.
Träningslära för idrotterna av Hallén/Ronglan
Född till rörelse. Åstrand/Ö.Ekblom/B.Ekblom
Internetsajter, t.ex. www.konditionsträning.se,
Egen kunskap och erfarenheter
Kunskapskrav för betyget E, idrott och hälsa år 9.
”Eleven kan på ett i huvudsakfungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och
andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om
egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur
aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska
förmågan”
Arbetet ska vara inlämnat senast fredagen den 31 maj kl. 12.00.
Mejla till [email protected] eller lämna in den på skolan.
Lycka Till! Helén

Similar documents