Bra att veta VT-15 - Gymnasieskolan

Transcription

Bra att veta VT-15 - Gymnasieskolan
NÄRINGSLIV & ARBETSMARKNAD GÄVLE
Bra att veta
Vt 2015
Vuxenutbildningen
Gävle kommun
Uhd 2014-12-15
Genom att Gilla Vuxenutbildningen Gävle kommun
på Facebook får du snabbt aktuell information även
den vägen.
Välkommen till Vuxenutbildningen!
Vuxenutbildningen utgör en del av förvaltningen Näringsliv & Arbetsmarknad Gävle inom
Gävle kommun. Inom Vuxenutbildningen finns flera olika verksamheter.
Du som behöver läsa ämnen på grundskolenivå och på gymnasienivå kan läsa på Komvux
som har Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (motsvarande grundskolan)
och Kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå (motsvarande gymnasieskolan).
En annan verksamhet är Yrkesutbildning på entreprenad. Här finns olika
yrkesutbildningar på gymnasienivå. Vi anordnar inte utbildningarna själva utan upphandlar dem av olika utbildningsanordnare.
Vi har även Utbildning i svenska för invandrare, Sfi, där alla nyanlända flyktingar och
invandrare erbjuds att läsa svenska.
Personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada kan studera på olika nivåer
inom Särskild utbildning för vuxna, Lärvux.
För att hitta rätt utbildning och planera dina studier får du hjälp av våra studievägledare vid
Studievägledning Gävle. Här erbjuds alla vuxna gävlebor vägledning och information om
studievägar och yrkesmöjligheter.
Sist men inte minst har vi en enhet som jobbar med att erbjuda stöd och hjälp för den som
följer en distansutbildning, som ges från någon högskola/universitet eller yrkeshögskola på
annan ort. Enheten heter Utbildningscentrum för distansstudier.
Än en gång - varmt välkommen till Vuxenutbildningen!
//Skolledningen
Kajsa Wiklund
Vuxenutbildningschef
Rektor Komvux
Vakant till 1 mars
Monica Sandin Algotsson Nea Abramsson
Rektor Yrkesutbildning Rektor Sfi
samt vikarierande rektor
för Komvux till 1 mars 2015.
2
Vår vision:
Vuxenutbildningen är en plats för möten, växande,
skapande, utveckling och lärande.
Vi möter dig, när du kommer, med respekt för dina
tidigare erfarenheter.
Vi ska så långt det är möjligt tillgodose dina behov av
och önskemål om studier, vi kommer också att
utmana dig, så att du blir bättre rustad för
framtidens krav och förväntningar.
Du lämnar oss med tilltro till din egen lärförmåga
och lust att fortsätta att lära.
3
Bra att veta
Allmänt om att studera på Komvux
Självstudier
Eftersom timantalet (lektionstimmarna) i varje kurs inom Komvux är lägre än
motsvarande utbildning i ungdomsskolan måste du planera in tid för hemarbete och
självstudier. Du avgör själv hur mycket tid du vill lägga ner på dina studier men du får
naturligtvis stöd och hjälp av skolans personal.
Kursplanering och arbetsformer
Det första skedet av kusen är styrt av läraren eftersom du från början inte kan
förväntas ha så många synpunkter på kursen. Under denna period sker bl.a. en
kartläggning av dina kunskaper så att studierna kan utgå från den nivå där du befinner
dig. Genomgång av kursplanens innehåll och mål sker samt genomgång av kursens
betygskriterier. Studieteknik, arbetsformer och kursplanering samt kursvärderingsoch utvärderingsformer diskuteras. Arbetsformerna i kurserna ska varieras. Lärarstyrd
undervisning bör varieras med grupparbeten och individuellt arbete. Detta kan givetvis
variera mellan olika ämnen.
Kursplaner och betygskriterier hittar du på www.skolverket.se
Deltagarinflytande
Eftersom Vuxenutbildningen är en skolform för vuxna förutsätter vår läroplan att du
har intresse av att påverka kursinnehåll och arbetsformer. I kurserna ska därför
regelbundna planerings- och utvärderingstillfällen förekomma, där kursdeltagarnas
synpunkter ska tas tillvara. Friheten att utforma kursen har givetvis också sina
begränsningar men är dock tillräckligt stor för att skapa förutsättningar för att lärare
och kursdeltagare gemensamt ska kunna utforma en fungerande kurs. Detta
förutsätter att du som kursdeltagare är beredd att ta ditt ansvar för planeringsarbetet
och utvärderingen.
Individuell studieplan
Enligt komvux-förordningen (SFS 2011:1108) ska alla som studerar i kommunal
vuxenutbildning ha en individuell studieplan. Denna gör du tillsammans med någon av
våra studie- och yrkesvägledare. I planen ska framgå vilka dina utbildningsmål är,
planerad omfattning av studierna samt vilka kurser du ska läsa.
Närvaro och sjukanmälan
För att dina studier ska gå så bra som möjligt är det viktigt att du deltar i
undervisningen, dvs är närvarande och aktiv på lektioner och arbetspass. Läraren för
en lista över närvaro och närvaro vid lektionerna är obligatorisk om du inte kommit
överens om annat med din lärare.
Om du på grund av sjukdom eller annan anledning inte kan vara närvarande ska du
kontakta din lärare!
4
OBS! Har du någon form av studiestöd (CSN) och blir sjuk ska du redan första dagen
sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Om du blir sjukskriven längre än tre veckor ska
du kontakta skolans reception, tfn 026-17 93 00. Uteblir du från undervisningen i mer
än tre veckor, utan att ha meddelat oss, stryks du från kursen och förlorar din plats.
Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling
Enligt bl a skollagen ska alla utbildningsanordnare ha en Likabehandlingsplan och
plan mot kränkande behandling. Känner du dig missnöjd, missförstådd, mobbad eller
på något sätt kränkt av någon på skolan, elev, lärare eller annan personal, ska du ta
kontakt med rektor, lärare eller skolans kuratorer som kan ge dig stöd och hjälp att få
frågan behandlad och åtgärdad.
Bra att veta
Från A till Ö
Adressändring
För att vi ska kunna nå dig med viktig information måste du meddela Receptionen om
du ändrar hemadress, e-postadress eller telefonnummer.
Aktuell information
På Skytteln/Nedre Åkargatan, vid hissarna på plan 2 (utanför Receptionen), finns en
TV-monitor/informationsskärm uppsatt där viktig och aktuell information visas. Ta
för vana att titta på skärmen några gånger per dag, när du är i skolan. Via utbildningsplattformen Fronter får du löpande aktuell information från din lärare.
Allergier
Skolan ska vara en trivsam plats för alla. Tänk på alla som besväras av allergier. Det är
förbjudet att röka inom skolans område. Det gäller även skolans innergård och entréer.
Undvik att använda parfymer och andra starka dofter.
Aktivitet
Som vuxen i en frivillig skolform måste du ta ett stort eget ansvar för dina studier. Du
får naturligtvis stöd och hjälp från skolans personal men det är du själv som har
ansvaret för att studera aktivt. Det gäller både i form av att vara närvarande och aktiv
vid lektionstillfällena men även genom att avsätta tid för självstudier. Din lärare
kommer att stödja dig, så att du under kursen vet hur du ligger till och om det är något
du måste jobba särskilt med för att klara kursen.
Avbryta kurs
Om du funderar på att avbryta en kurs bör du först tala med din lärare eller en
studievägledare. De kan ge vägledning och kanske hjälpa dig att hitta alternativa
lösningar. Du som avbryter en eller flera kurser skall meddela detta till Receptionen
och fylla i särskild blankett samt ange orsak till avbrott. Läraren i kursen måste
givetvis också informeras. Har du studiestöd så påverkas studiepoängen vid avbrott
och därför ska du även meddela CSN (Centrala Studiestödsnämnden).
Betyg
Det är läraren som sätter betyg efter avslutad kurs eller prövning. Läraren ger i
samband med kursstarten besked om kraven för de olika betygsnivåerna och
informerar fortlöpande eleverna om studieresultaten samt diskuterar den fortsatta
uppläggningen av studierna. För att få betyget utskrivet måste du lämna en
5
betygsbeställning till Receptionen. Räkna med att det tar ca en vecka innan betyget
kommer med Posten.
OBS! Betygsutskrifter för kurser som avslutas under höstterminen kan börja göras
först i slutet av januari och för vårterminens kurser först i slutet av juni.
Behöver du ett slutbetyg/gymnasieexamen, dvs en sammanställning över din
fullständiga gymnasiala kompetens, måste det beställas minst 3 veckor innan du
behöver det, för att vi ska hinna handlägga beställningen. Kontakta en studievägledare!
Betygskomplettering till högskolan/universitetet
Om du har sökt till högskolan och vill ha ditt betyg innan kursen är slut så får du räkna
med att behöva göra en sk prövning – se Prövning i ämnen. För att få betyget utskrivet
görs en beställning på särskild blankett, Betygskomplettering till Högskolan.
Bibliotek
På Komvux (Skytteln, Nedre Åkargatan 67 A) finns på plan 2 ett referensbibliotek.
Bibliotekarie Tanja Holmsten, tel 026-17 23 61.
Brandsäkerhet
Vi uppmanar dig att ta del av de utrymningsplaner som finns i lokalerna samt
informera dig om utrymningsvägar! Vid larm måste ALLA snarast lämna lokalerna. Se
till att du vet var uppsamlingsplatsen ligger och tänk på att inte använda hissarna vid
larm.
Böcker och läromedel
Studierna förutsätter att du har tillgång till de läromedel som anvisas av läraren.
Informationen ges normalt vid första kurstillfället. Kurslitteratur köper du enklast via
någon e-bokhandel på nätet eller beställer via en vanlig bokhandel.
CSN
För att få studiemedel och studielån ska ansökan om det lämnas till Centrala
Studiestödsnämnden (CSN). Information finns på CSN-hemsida; www.csn.se
Tel 0771-27 60 00. Det är du som studerande som ansvarar för att meddela CSN om du
ändrar studietakt, gör avbrott eller annat som kan ändra din rätt till studiestöd. Om du
har studiestöd och blir sjuk ska du redan första dagen sjukanmäla dig till
Försäkringskassan. Se även Vård av barn resp Studieresultat nedan.
CSN-kortet och studentrabatter
Tidigare har CSN gett ut CSN-kortet, som gett rabatter på t ex resor mm. CSN har
slutat ge ut kortet men som studerande erbjuds du i stället rabattkort från ett privat
företag. Företaget Mecenat har gett ut rabattkort i stället för CSN-kortet under de
senaste läsåren. Mecenat når du via deras webbplats www.mecenat.se eller telefon
031-701 03 10. OBS! Elever som inte har studiemedel måste skicka in ett intyg till
Mecenat för att erhålla rabattkortet.
Cykelparkering
Cykelparkering vid Skytteln/Nedre Åkargatan finns vid ingången från Textilgatan (på
baksidan av huset, sett från entrén på Nedre Åkargatan).
Datakonto, datasalar och support
För att kunna använda skolans datorer och e-post så behöver du ett datakonto med ett
användarnamn och ett lösenord. Ditt användarnamn är dina initialer med små bokstäver,
följt av de sex första siffrorna i ditt personnummer och därefter lilla bokstaven v. Till
6
exempel Anna Eriksson som har personnumret 680215 har användarnamnet ae680215v
Om du är ny elev så är ditt lösenord, första gången du loggar in och aktiverar ditt
datakonto, ditt fullständiga personnummer följt av ett litet v, till exempel 196802157588v.
Du aktiverar kontot genom att logga in på någon av skolans datorer eller hemifrån på
http://webbpost.gavle.se OBS! Datakontot är personligt och du förbinder dig att följa
skolans fastställda regler för datoranvändning. Via ditt datakonto får du också tillgång till
vår utbildningsplattform Fronter (se Utbildningsplattform nedan) och en e-postadress. I
Mediateket (plan 2, bredvid Biblioteket) finns elevdatorer att låna för alla med datakonto.
Vid problem med datorn eller ditt datakonto kan du antingen få hjälp av vårt IT-stöd
Niclas Engberg, tel 026-17 93 17, bibliotekarie Tanja Holmsten, tel 026-17 23 61 eller
via kommunens IT-support på tel 0200-22 88 11. Samtalet är kostnadsfritt och kom
ihåg att ha dit användarnamn redo. Om du känner dig ovan, osäker eller behöver extra
hjälp när det gäller datorer – kontakta gärna IT-stöd [email protected] eller tel
026-17 93 17.
Elevkår
Genom elevkåren på skolan har de studerande möjlighet att vara med och påverka
verksamheten. Elevkåren är de studerandes representation gentemot skolledningen
och har en expedition på plan 2, vid hissarna. Skolans ambition är att stödja
elevkårsarbetet som finns eftersom det är viktigt i många sammanhang att
kursdeltagarens åsikter kommer till uttryck och kan påverka skolans arbete.
Tillsammans med en elevkår kan vi effektivt arbeta för det livslånga lärandet. Vi
uppmuntrar dig därför till engagemang i elevkårsarbete!
E-post
Via ditt datakonto får du även en e-postadress. Du kan komma åt din e-post hemifrån
via http://webbpost.gavle.se Inloggning sker med samma uppgifter som på skolan
(användarnamn + lösenord).
Extra stöd
Om du behöver extra stöd i dina studier, t ex på grund av läs- och skrivsvårigheter eller
av andra orsaker, ska du planera stödet tillsammans med din lärare. Vi ska försöka ge
dig det stöd du behöver!
Fronter
Namnet på vår utbildnings- eller lärplattform. Se Utbildningsplattform.
Fusk
Fusk, eller försök till fusk, är helt oacceptabelt vid Vuxenutbildningen i Gävle
kommun! Prov/inlämningsuppgift där fusk eller försök till fusk förekommit räknas
inte som genomfört och då kan betyg inte sättas. Fusk ses som en allvarlig förseelse
och kan leda till avstängning.
Individuell studieplan
Alla som studerar på Komvux ska ha en individuell studieplan. Den gör du tillsammans
med någon av våra studievägledare. I planen ska framgå dina utbildningsmål och
planerad omfattning av studierna samt vilka kurser du ska läsa.
Klagomålshantering
På Vuxenutbildningens hemsida www.gavle.se/vuxenutbildningen kan du under
rubriken Synpunkter och klagomål läsa mer om klagomålshantering. Om du som
studerande inte är nöjd och har synpunkter på verksamheten är den snabbaste vägen
till lösning oftast att ta kontakt med ansvarig lärare. Kurator och studievägledare finns
7
också till för dig. Om du upplever att du inte får den hjälp eller det stöd du önskar av
ansvarig lärare, vill vi att du kontaktar rektor.
Kopiering
Kopiering av enstaka kopior kan ordnas via Biblioteket.
Kurator
Om det under din studietid på Komvux uppstår problem som påverkar din
studiesituation kan du vända dig till vår kurator. Kurator kan ge råd och stöd i
psykosociala och ekonomiska frågor. Hon hjälper också till att förmedla kontakt med
andra myndigheter. Vill du boka tid får du enklast kontakt via e-post. Lärare och
annan personal kan också förmedla kontakten. Kurator Helena Björk,
[email protected], tel 026- 17 93 18
Kvalitet
Vuxenutbildningen jobbar aktivt med kvalitetsutveckling. Som ett led i vårt
kvalitetsarbete genomför vi varje termin en elevutvärdering i form av en enkät. För att
vi ska kunna utveckla och förbättra vår verksamhet är det viktigt att så många elever
som möjligt besvarar enkäten. Vi vill därför uppmuntra dig att besvara enkäten när det
är dags för nästa elevutvärdering.
Lokaler
Vuxenutbildningen har utbildningslokaler på flera adresser.
Kvarteret Skytteln, Nedre Åkargatan 67 A
Här finns numera i princip hela Vuxenutbildningen samlad inklusive
Vuxenutbildningens administration, reception, bibliotek, mediatek, studievägledning,
kurator samt skolledning. Kallas i dagligt tal för Skytteln eller Komvux.
Polhemsskolan, Kaserngatan 67
Här sker en del av Komvux undervisning i t ex fysik, kemi, biologi och naturkunskap.
Externa utbildningsanordnare
Yrkesutbildningarna bedrivs oftast i resp utbildningsanordnares lokaler på olika
adresser i Gävle.
Lunch- och kaffeservering finns på Skytteln och drivs i privat regi. Elevkök finns för
uppvärmning av mat. Det är allas ansvar att hålla ordning och rent i köket.
Lärare
Behöver Du komma i kontakt med din lärare finns flera sätt. Det bästa är att närvara
på lektionerna men du kan alltid skicka e-post till din lärare. Information om
kontaktuppgifter finns på Komvux hemsida under ”Kontakt” samt i slutet av detta
häfte.
Mediateket
I anslutning till Biblioteket finns ett Mediatek med datorer som bl.a. har pedagogiska
program, uppslagsverk, mm som du kan använda för dina studier. För att kunna
använda datorerna så måste du ha ett datakonto. Se Datakonto, datasalar och
support. För öppettider, se anslag vid Mediateket.
Ny skollag, nya kurser och ny betygsskala
Från höstterminen 2012 tillämpas en ny skollag och nya kursplaner för kommunal
vuxenutbildning, Vux12. Det innebär att en del gamla kurser försvinner och att nya
8
kurser tillkommer. Det innebär också att nya böcker och läromedel måste tas fram för
att passa de nya kursplanerna. Nytt är även en ny betygsskala. De nya betygen är A, B,
C, D, E och F. A är det högsta betyget och F innebär betyget ”icke godkänt”. Vill du veta
mer om de nya betygen kan du prata med din lärare eller en studievägledare. Se även
www.skolverket.se
Olycksfallsförsäkring
Gävle kommun har en olycksfallsförsäkring för alla kommunens heltidsstuderande.
Denna gäller endast under skoltid och för resor - kortaste väg - till och från skolan.
Blankett för skadeanmälan finns på skolan. Kontakta berörd rektor.
Parkeringsplatser/parkeringstillstånd
Elevparkeringen är tillfälligt avstängd. Vi kan tyvärr inte erbjuda elevparkering under
2015 på grund av omfattande bygg- och markarbeten i kvarteret och på parkeringen
vid Muréngatan/Järnvägsspåren. Inga parkeringstillstånd kan därför delas ut! Vi har
ännu ingen information om när arbetet förväntas vara klart.
Prövning i ämnen
Prövning kan göras i ämnen som normalt förekommer i vår verksamhet. Prövning
innebär att du redovisar dina kunskaper i en kurs, så att läraren kan sätta betyg. Även
den som läst ett ämne helt eller delvis på egen hand kan genomgå prövning. Avgiften
för en prövning är fn 500 kr för varje kurs. Den som är elev på Komvux och fått betyget
”Icke godkänt” (betyget F) på en kurs har rätt att göra en kostnadsfri prövning.
Prövning kan endast göras under våra fastställda prövningsperioder. Studievägledarna
kan ge dig mer information om prövning.
Reception
Här får du svar på de flesta frågor, hjälp med diverse blanketter etc.
Receptionen ligger på plan 2, vid hissarna, på Nedre Åkargatan 67 A
Öppettider kl 09.30-12.00, tel 026-17 93 00
Rökning
Rökning är förbjuden inom skolans område. Det gäller även innergården och
i anslutning till alla entréer. Respektera förbudet och visa hänsyn till dina
medmänniskor. Tänk även på boende i området och personer som är allergiska.
Använd de röda sopkärlen med askkoppar, för att slänga skräp och fimpa.
Sjukanmälan och sjukskrivning
Om du pga av sjukdom eller av annan anledning inte kan delta vid
undervisningstillfället ska du kontakta din lärare.
OBS! Har du någon form av studiestöd och blir sjuk ska du redan första dagen
sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Blir du sjukskriven längre än tre veckor
ska du kontakta skolans Reception, tel 026-17 93 00.
Skrivningar och prov
I de flesta kurser sker all kunskapskontroll på ordinarie lektionstid. Närvaro vid
prov är obligatorisk om inte speciella skäl finns. Möjlighet till ytterligare
skrivtillfälle ges endast efter samråd med läraren och om läraren i förväg blivit
meddelad om skäl till frånvaron. Läraren ger närmare information om skrivningar. För
att förhindra fusk och minimera misstankar om fusk lämnas väskor, mobiltelefoner
och ytterkläder hos skrivvakten. Varje studerande ska legitimera sig vid
skrivning/prov. Fusk ses som en allvarlig förseelse och kan leda till avstängning. (SFS
2002:1012 Kap.6 §5).
9
Studiemedel
För att få studiemedel och studielån ska ansökan lämnas till Centrala
Studiestödsnämnden (CSN). Se CSN ovan samt www.csn.se
Studieresultat
Skolan rapporterar alla betyg till CSN. Om den studerande fått betyget F (Icke
godkänt) eller gör avbrott i något ämne kommer CSN att ta detta i beaktande när man
beslutar om studiestöd. Tänk därför på att inte skriva in dig på fler kurser än du orkar
med.
Studievägledning
Hos Studievägledning Gävle, plan 2 vid receptionen, finns studie- och yrkesvägledare
som kan ge dig information kring allt som rör utbildningar, arbetsmarknad,
studieekonomi och studieplanering. Läs om öppettider, telefontider och
kontaktuppgifter på hemsidan www.gavle.se/studievagledning eller i slutet av detta
häfte. Tel 026-17 99 90.
Telefonnummer, adresser och öppettider
Hittar du i slutet av detta häfte.
Utbildningscentrum för distansstudier
Utbildningscentrum finns på Nedre Åkargatan och är till för den som följer en
utbildning på distans som ges från någon annan skola eller högskola/universitet.
Utbildningsplattform
Fronter är namnet på den utbildningsplattform vi använder. Där kan personal och
studerande dela information med varandra. Utbildningsplattformen är ett viktigt
verktyg för kommunikation, så ta gärna för vana att besöka den några gånger i veckan
för att hålla dig uppdaterad. Du kan logga in på Fronter först när du fått ditt datakonto
(användarnamn + lösenord). Du hittar Fronter på www.fronter.com/gavle och med
hjälp av ditt användarnamn och lösenord kan du nå den överallt där du har tillgång till
Internet. Om du behöver hjälp – kontakta [email protected]
Vård av barn
Du som har barn som blivit sjuka kan ibland kanske tvingas vara hemma för att ta
hand om dem. Meddela din lärare om du missar mer än två lektionstillfällen i följd.
Har du studiestöd och du avstått från studier på grund av tillfällig vård av barn är
det viktigt att även anmäla det till CSN.
Värdera dina kunskaper (Validering resp Prövning)
Om du har yrkeskunskaper och/eller färdigheter som du saknar betyg eller ”papper
på”, kan du vända dig till en studievägledare för att diskutera möjligheterna till så
kallad validering. Det kan röra sig om sådant som du lärt dig i yrkeslivet, på fritiden
eller genom studier i Sverige eller i ett annat land. Validering innebär att du visar vad
du kan för en lärare. Läraren gör sedan en bedömning av dina kunskaper.
Har du kanske skaffat dig kunskaper på egen hand? Eller vill du höja betyget i en kurs
du redan läst? Då kan prövning vara ett alternativ för dig. Prövning innebär att du
redovisar dina kunskaper i en kurs, så att läraren kan sätta betyg. Se även Prövning i
ämnen ovan.
10
Bra att veta
Adresser, namn, kontaktuppgifter och karta
Vuxenutbildningen
Nedre Åkargatan 67 A
Box 356, 801 05 GÄVLE
tel 026 - 17 93 00 (reception)
fax 026 - 17 93 01
e-post [email protected]
hemsida www.gavle.se/vuxenutbildningen
Administration och Reception
Receptionen
tel 026-17 93 00 (öppettider 09.30-12.00)
Handläggare antagning
tel 026-17 93 35
Skolledning
Kajsa Wiklund, Vuxenutbildningschef
tel 026-17 93 04 [email protected]
Monica Sandin Algotsson, Rektor Yrkesutbildning samt vikarierande rektor Komvux till 1 mars.
tel 026-17 94 91 [email protected]
Nea Abramsson, Rektor Sfi
tel 026-17 93 38 [email protected]
Maud Qvarnström, ny rektor Komvux från och med 1 mars 2015.
Studievägledning
På Studievägledning Gävle finns studie- och yrkesvägledare som kan ge dig
information och vägledning kring allt som rör utbildningar, yrken, arbetsmarknad
och studieekonomi.
Öppettider:
Bemannad Drop-in-tid: måndag – torsdag
Övriga tider bokade samtal.
kl 13.00 - 15.00
”Självservice” mellan kl 08.00 – 15.00 då du bl a kan hämta kataloger och annat
informationsmaterial.
Telefon: 026-17 99 90
Telefontid: måndag – fredag
Studievägledare
Karin Holmbäck
Lars Gärdeman
Kristina Lagerberg
Nina Tapper
Sivert Algotsson
Marie-Christine Wirde
kl 09.15 – 10.00
tel 026-17 93 58
tel 026-17 93 03
tel 026-17 93 35
tel 026-17 93 06
tel 026-17 93 22
tel 026-17 93 62
Vaktmästare
Tommy Jonsson
Hans Gudmundsson
Kvällsvaktmästare (Tommy J)
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
tel 026-17 93 08, 070-414 10 36
tel 026-17 23 02, 070-414 10 35
tel 026-17 93 08, 070-414 10 36
11
Kurator
Helena Björk
tel 026-17 93 18
[email protected]
Bibliotek
Tanja Holmsten, Bibliotekarie
tel 026-17 23 61
[email protected]
Rektor Komvux och Lärvux
Vakant till 1 mars 2015. Vikarierande rektor till 1 mars är:
Monica Sandin Algotsson
tel 026-17 94 91
[email protected]
Lärare Komvux
Margaretha Abramsson
MAN
[email protected]
Ida Berglund
IBD
[email protected]
Ingela Blomgren
IBN
[email protected]
Jonas Forseth
JFT
[email protected]
Mehran Jafari
MJI
[email protected]
Helena Jonesson
HJN
[email protected]
Lena Larsson
LLN
[email protected]
Rasmus Lind
RLD
[email protected]
Roine Lindgren
RLN
[email protected]
Kari Nykänen
KNN
[email protected]
Sofia Olsson
SON
[email protected]
Jwan Rasheed
JRD
[email protected]
Egle Schmidt
EST
[email protected]
Jenny Thim
JTM
[email protected]
David Vahlund
DVD
[email protected]
Clas Vallberg
CVG
[email protected]
Anders Wallén
AWA
anders.s.walle[email protected]
Anna Karin Vestin
AVN
[email protected]
Fredrik von Euler
FER
[email protected]
Madelene Zetterqvist
MZT
[email protected]
Annika Östberg
AÖG
[email protected]
Lärare Läs- och skrivstöd
Magdalena Eriksson
MEN tel 026-17 93 32
Karin Kärnebro
KKO tel 026-17 97 95
Gunilla Lundberg
GLG tel 026-17 93 32
Lärare Lärvux
Birgitta Aulin
Kerstin Boman
Thérése Gustafsson
Malin Rosengren
Lena Tkatjenko Sundberg
tel 026-17 96 87
tel 026-17 96 87
tel 026-17 96 87
tel 026-17 96 87
tel 026-17 96 87
12
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Rektor Yrkesutbildning
Monica Sandin Algotsson
tel 026-17 94 91
[email protected]
Lärare Vård- och omsorgsutbildning
Jennie Abrahamsson
JAN
[email protected]
Hillevi Assarsson
HAN
hille[email protected]
Eva Bergstrand
EBD
[email protected]
Ann-Sofi Eliasson
AGE
[email protected]
Maud Liljeqvist
MLT
[email protected]
Christina Magnusson
CMA
[email protected]
Annika Nordin
ANO
[email protected]
Anita Ryskåsen
ARN
[email protected]
Zara Sauvetre
ZSE
[email protected]
Praktikplatser vårdutbildningar
Annika Nordin
ANO tel 026-17 23 04
Lärlingsutbildning för vuxna
Kjell Helling
tel 026-17 93 94
Sivert Algotsson
tel 026-17 93 22
Utbildningscentrum för distansstudier
Niclas Engberg
tel 026-17 93 17
Ulf Halleryd
tel 026-17 93 61
Tanja Holmsten
tel 026-17 23 61
Nina Tapper
tel 026-17 93 06
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Utbildnings-/IT stöd
Utbildningsledare
Tentamen/stud.service
Studievägledare
Sfi – Utbildning i svenska för invandrare
Rektor Sfi
Nea Abramsson
tel 026-17 93 38
[email protected]
Administration Sfi
Ewa Wahlman
tel 026-17 96 04
[email protected]
Kurator Sfi
Ann-Christin Lindberg
tel 026-17 93 40
[email protected]
Studievägledare Sfi
Camilla Gustavsson
Susanne Haglund
tel 026-17 93 23
tel 026-17 93 16
[email protected]
[email protected]
13
Karta
VUXENUTBILDNINGEN, KOMVUX/SKYTTELN, NEDRE ÅKARGATAN 67 A
14
TEL 026-17 93 00