Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala 1. Styrelsen

Transcription

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala 1. Styrelsen
Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala
Gäller för samtliga ämbetsmän:
⁃
Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin
⁃
Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare,
både muntligen och skriftligen.
1.
Styrelsen
1.1 Ordförande
Ansvarsområde: Ordföranden har det övergripande ansvaret för föreningen. Ordförande
är sammankallande i styrelsen.
Arbetsuppgifter: Det åligger ordföranden att
⁃
ha det övergripande ansvaret i föreningen
⁃
ansvara för den löpande förvaltningen
⁃
representera föreningen utåt
⁃
vara ansvarig utgivare för Press Judicata
⁃
representera föreningen i Iustus förlags styrelse
⁃
representera föreningen vid Iustus förlags bolagsstämma
⁃
tillsammans med skattmästaren sammanställa budgetförslag
⁃
ansvara för styrelsens budget
⁃
att inför varje styrelsemöte komma in med en skriftlig
meddelandelista till sekreteraren
⁃
vid avslutat ämbete lämna över ämbetet till sin efterträdare,
både muntligen och skriftligen
Denna ämbetsbeskrivning ändras av styrelsen efter hörande av ordföranden, dock med
undantag av sista strecksatsen som endast kan ändras efter tillstyrkande av ordförande.
1.2 Vice Ordförande
Målsättning:
Ansvarsområde:
Ansvar för avtal och tillhandahållande av nycklar till behöriga
ämbetsmän.
Särskilt jämlikhetsansvar: fungera som kontaktperson för
medlemmar som anser sig utsatta för diskriminerande eller annan kränkande
särbehandling inom JF. Vara särskilt ansvarig för att eventuella fall av
diskriminering, trakasserier och annan kränkande särbehandling inom föreningen
utreds snarast möjligt.
Vice ordförande är ledamot av styrelsen.
Arbetsuppgifter:
Representera föreningen utåt.
Biträder ordförande i dennes arbete.
Informera ämbetsmän i början av terminen om föreningskultur.
1.3 Sekreterare
Ansvarsområde:
Sekreteraren verkar som styrelsens sekreterare samt leder administrationsutskottets arbete.
Sekreteraren är ledamot av styrelsen samt ordförande i administrativa utskottet.
Sekreteraren är ämbetsman i föreningen. Sekreteraren har ett självständigt budgetansvar.
Arbetsuppgifter: Det åligger sekreteraren att
⁃
föra protokoll vid styrelsens sammanträden
⁃
utskick inom styrelsen hålls inom de angivna tidsramarna
⁃
leda administrationsutskottets arbete
⁃
ansvara för föreningens medlemsregister och för att hålla detta
uppdaterat och i gott skick
⁃
ansvara för att medlemskort distribueras till medlemmarna
⁃
tillse att erforderligt kontorsmateriel finns att tillgå på kontoret
⁃
informera administrationsutskottet om styrelsens arbete
⁃
att inför varje styrelsemöte komma in en skriftlig
meddelandelista till ordföranden
⁃
att vid mandatperiodens slut lämna en skriftlig
överlämningsrapport till styrelsens ordförande
⁃
inför varje styrelsemöte anslå dagordning på föreningens
anslagstavlor
⁃
efter varje styrelsemöte anslå protokoll på föreningens
anslagstavlor
1.4 Skattmästare
Ansvarsområde:
Skattmästaren ansvarar för föreningens ekonomi och löpande bokföring. Skattmästaren är
ledamot av föreningens styrelse och av administrationsutskottet. Skattmästaren är
ämbetsman i föreningen. Till sin hjälp har skattmästaren två vice skattmästare.
Arbetsuppgifter:
Det åligger skattmästaren att
⁃
handha den löpande redovisningen
⁃
sammanställa årsredovisning
⁃
skriva verksamhetsberättelse
⁃
tillsammans med ordförande sammanställa budgetförslag
⁃
ansvara för föreningens budget
⁃
att inför varje styrelsemöte komma in med en skriftlig
meddelandelista till sekreteraren
⁃
att inför varje styrelsemöte komma in med en ekonomisk
rapport till sekreteraren
⁃
före decemberstämman komma in med skriftligt
överlämningsdokument till ordförande
1.5 Ordförande sociala utskottet
Ansvarsområde: Ledamot tillika ordförande för det sociala utskottet leder det
sociala utskottets arbete.
Arbetsuppgifter: Det åligger ledamot tillika ordförande för det sociala utskottet
att
⁃
leda det sociala utskottets arbete
⁃
ansvara för det sociala utskottets budget
⁃
att inför varje styrelsemöte komma in med en skriftlig
meddelandelista till sekreteraren
⁃
före decemberstämman komma in med skriftligt
överlämningsdokument till ordförande
⁃
vid avslutat ämbete lämna över ämbetet till sin efterträdare,
både muntligen och skriftligen
Ledamot tillika ordförande för det sociala utskottet kan förrätta val till sociala
utskottet.
1.6 Jämlikhetsansvarig
Ansvarsområde: att lyfta och diskutera frågor om jämlikhet inom JF.
Ansvara för att JF når ut med information till medlemmarna om möjligheten att påverka
den sociala kulturen och de traditioner de deltar i. Informationen skall innehålla en
presentation av JF:s jämlikhetsarbete och kontaktuppgifter till den jämlikhetsansvarige,
samt en uppmaning om att kontakta jämlikhetsansvarig om medlemmarna hittar fel eller
brister inom föreningen som rör jämlikhetsfrågor.
Målsättning: Fungera som kontaktperson för medlemmar som anser sig utsatta för
diskriminerande eller annan kränkande särbehandling inom JF. Vara särskilt ansvarig för
att eventuella fall av diskriminering, trakasserier och annan kränkande särbehandling
inom föreningen utreds snarast möjligt.
Arbetsuppgifter: På varje utbildningsdag ansvara för att informera ämbetsmännen om
jämlikhetsansvarigs funktion och om medlemmarnas rättigheter.
I början av varje år upprätta en handlingsplan för att uppnå jämlikhetsmålen.
I slutet av varje år följa upp hur handlingsplan och policy har efterlevts. Resultatet skall
presenteras för styrelsen för utvärdering och diskussion om förbättring.
1.7 Ordförande studieutskottet
Vad gör Studieutskottet
Studieutskottet har hand om allt som rör utbildningsfrågor och institutionen.
Studieutskottet består av 13 studenter som sitter med i alla beslutande och beredande
organ på juridiska fakulteten för att representera studenterna. Vår uppgift är att driva
studenternas frågor gentemot beslutsfattarna på universitetet. SU är en del av Uppsala
studentkår men vi är även en del av Juridiska föreningen. Enkelt förklarat kan man säga
att vi får vår rätt att utöva studentinflytande från kåren och stöd i vår faktiska verksamhet
från Juridiska Föreningen. Mandatet för att utöva studentinflytandet kommer
ursprungligen från Högskoleförordningen 3:9.
”Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i alla beslutande och
beredande organ inom högskolan vars verksamhet har betydelse för utbildningen och
studenternas situation. Om beslut inte skall fattas eller beredning genomföras av ett
organ utan av en enda person skall information lämnas till och samråd ske med
studentrepresentant i god tid före beslut respektive slutförande av beredningen."
Förutom att ge ett studentperspektiv på frågor som kommer upp i de olika organen så
driver vi även egna frågor. Studieutskottet är även medlem i Juristernas Riks
Organisation (JURO) som har möten två gånger per termin.
Vi som sitter i utskottet väljs på ett år och vi träffas normalt var tredje vecka för att
diskutera olika frågor som dykt upp och för att stämma av med de representanter som
sitter med i andra utskott. Att vara aktiv i Studieutskottet innebär en möjlighet att påverka
din vardag samtidigt som det ger en värdefull inblick i den akademiska världen.
Ordförande & Vice-ordförande posten i Studieutskottet
Ordföranden – Denne har en övergripande roll och måste se till att studieutskottets
arbeten i de olika posterna och därutöver sköts på ett bra sätt. Ordföranden får automatisk
vissa poster och måste delta i mötena i Fakultetsnämnden, Valberedningen samt JURO.
Denne sitter även med i JF:s styrelse och deltar i de mötena. Förutom engagemang i
ovannämnda poster håller Studieutskottet i Bokbytardagarna i början av varje termin,
Årets lärare årligen i april-månad samt olika typer av föreläsningar. I ordförandes roll
ingår det även att lära upp vicen och sätta in denne i arbetet för att denne ska kunna göra
en bra uppföljning av arbetet. Ordföranden har även hand om budgeten som tilldelas
utskottet från både JF och Kåren och ska redovisa för JF:s skattmästare. Ordföranden har
även mycket kontakt med studenterna.
Viceordföranden – Dennes roll är att sätta sig in i ordförandens jobb och läras upp av
denne samt lära sig de andra posternas uppgifter för att själv bli ordförande under
nästkommande termin. Vicen ska även avlasta ordföranden i dennes arbete och vara
suppleant på vissa av ordförandes poster. Vicens främsta roll är att genom att sätta sig in i
arbetet, verka för kontinunerlighet av utskottets arbete för att sedan överföra det till nästa
vice. Eftersom Studieutskottets arbete bygger mycket på uppföljning är detta väldigt
viktigt.
För ordförande och vice-post krävs det att den ansökande är en seriös, driven, ansvarsfull
och sympatisk person som är någorlunda insatt i studieutskottets arbete.
1.
Administrativa utskottet
2.1 PR-gruppen
Målsättning: Att nå ut med nödvändig information om föreningens verksamhet till dess
medlemmar.
Ansvarsområde: PR-gruppen ansvarar för föreningens information, såväl internt som
externt.
Arbetsuppgifter: Detta innebär att PR-gruppen skall:
- samarbeta med och hjälpa alla de grupper och personer inom föreningen som ordnar
aktiviteter för medlemmar.
-PR-gruppen skall i god tid innan arrangemangen nå ut till medlemmarna via affischer,
per e-post och information på föreläsningar och i klasser etc.
- Den information som går ut till medlemmarna skall vara tydlig. PR-gruppen skall
färdigställa en affisch inom sju arbetsdagar från det att beställning gjorts.
- PR-gruppen skall i samarbete med marknadsgruppen kontinuerligt.
- kontrollera att obehöriga inte sätter upp information på föreningens anslagstavlor. Inom
ramen för detta ansvarsområde ligger även uppgiften att rensa anslagstavlorna från sådan
information.
2.2 Marknadsgruppen
Målsättning: I stora drag går det att dela upp marknadsgruppens arbete på två ”mål”. Det
första ”målet” är att jobba ut mot företag och få dem att använda föreningen i sin
marknadsföring. Vi marknadsför alltså juridiska föreningen som marknadsföringskanal.
Det andra ”målet” är studenter och mot dem så marknadsför vi de företag som har valt att
samarbeta med oss i den mån inte andra grupper inom JF gör det (programgruppen t.ex.).
Arbetsuppgifter: Arbetet varierar men går i regel ut på att:
- marknadsföra föreningen som marknadsföringskanal.
- upprätthålla ett jämnt antal annonser i PJ.
- erbjuda möjlighet att sponsra andra enskilda grupper i juridiska föreningen m.m.
- övervaka föreningens samarbetsavtal
- organisera JF Åre skiweek
- jobba för en närmare interaktion mellan studenterna och våra
medsamarbetspartners genom att uppmuntra deras deltagande i studentaktiviteter
(baler, gasquer o.s.v.).
Ansvarsområden: Uppgifterna, som till en del går ut på att synliggöra JF utåt (i
meningen utåt: utanför universitet) för att på så sätt kunna dra in stöd till andra grupper i
JF delegeras jämt över gruppen. Till exempel har en person nu hand om recceveckan, en
om skidresan, en juristjouren o.s.v. Arbetet som syftar till att marknadsföra våra
samarbetspartners (dvs. se till att avtalen följs) sköts huvudsakligen av
marknadssekreteraren och vice. Även om det delegerats en del i gruppen tar vi hjälp av
varandra i mer omfattande uppgifter. Marknadssekreteraren har en samordnande roll
och övervakar gruppens arbete.
För marksek och vice marksek handlar det om att kolla mejl och svara minst en gång
per dag. Sedan varierar det men flera timmar varje vecka från marknadssekreterarens sida.
Marknadsassistenterna lägger i regel ner mindre tid men sköter de uppgifter som
delegeras på dem
2.3 Kontaktdagsgruppen (se överlämningar)
2.4 Press Judicata
Målsättning:
Press Judicata är Juridiska föreningens tidskrift. PJ skall vara en länk mellan föreningen
och studenterna. Redaktionen skall vara öppen för initiativ från såväl medlemmar som
andra.
Press Judicata skall verka för att vara en mångfacetterad tidskrift som riktar sig till så gott
som alla möjliga läsare.
Ansvarsområde:
⁃
med tidningen.
Ha det övergripande ansvaret för det redaktionella arbetet
Arbetsuppgifter:
- Verka för en tidning som ska representera JF och dess medlemmar.
- Verka för en långsiktig redaktion och ett i längden hållbart redaktionsarbete.
- Ha den löpande kontakten med sponsorer med fasta sponsoravtal.
- Ha den löpande kontakten med tryckeri.
- Verka för externa medarbetare.
- Stödja skribenterna i deras arbete.
- Chefredaktören skall inbjuda marknadsgruppen och fotografen till redaktionsmötena så
att samarbetet mellan dessa kan bedrivas friktionsfritt.
2.5 IT-förman
Målsättning: Se till så att föreningens informationsteknologi fungerar på ett
tillfredställande sätt
Ansvarsområde: IT-förmannen ansvarar för föreningens datorer och nätverk. ITförmannen skall se till att datorerna hålls rena från onödiga och skadliga programvaror.
IT-förmannen är ytterst ansvarig för hemsidan.
Arbetsuppgifter:
- IT-förmannen skall i den utsträckning det behövs bistå de ämbetsmän som har till
uppgift att uppdatera hemsidan.
- IT-förmannen skall i samarbete med fotografen tillse att bilder från föreningens
arrangemang finns lagrade på PJ-datorn.
- IT-förmannen skall även, i den mån det behövs, avlasta kontaktdagsgruppen med
administrationen av hemsidan kontaktdagen.se.
2.6 Fotograf
Målsättning: Bildmässigt dokumentera föreningens sociala verksamhet och över
verksamhet i den mån det är önskvärt för föreningsmedlemmarna.
Ansvarsområde: Fotografen ansvarar för att fotografera under föreningens arrangemang.
Om fotografen inte kan närvara vid något arrangemang ansvarar fotografen för att ordna
en ersättare.
Arbetsuppgifter:
-Fotografen skall i samarbete med Press Judicatas chefredaktör ha som målsättning att
fotografier från arrangemang och övrig verksamhet skall användas till tidningen.
-Fotografen skall i samarbete med IT-förmannen tillse att bilder från föreningens
arrangemang finns lagrade på PJ-datorn.
- Fotografen ska se till så att fotografier från arrangemang och övrig verksamhet kommer
upp på föreningens facebooksida i skälig omfattning och inom skälig tid.
2.7 Bokförman
Ansvarsområde: Bokförmannen ska organisera inköp och returer av kurslitteratur för
T1-6 från Iustus förlag, inklusive den gröna lagboken. Bokförmannen är ämbetsman i
föreningen.
Arbetsuppgifter: Det åligger bokförmannen att
löpande kontrollera boktillgången, antingen personligen eller genom kontakt med den
som står i caféet för dagen
⁃
beställa hem nya böcker från Iustus och ansvara för att
leveransen tas emot på Jontes
⁃
prissätta böckerna och upprätta en prislista till caféet
⁃
redovisa bokförsäljningen under året och/eller terminen
⁃
vid efterfrågan även beställa kurslitteratur till de som läser
fördjupningsterminer
vid behov skicka böcker i retur i slutet av året eller terminen
2.8 Husförman
Ansvarsområde: Husförmannen ansvarar att den praktiska driften av Jontes Stuga kan
genomföras på ett tillfredsställande sätt.
Arbetsuppgifter:
Vid behov införskaffa förbrukningsvaror (hushålls- och
toalettpapper, skurmedel etc.)
Löpande införskaffa städmaterial (moppar, hinkar, trasor, etc.)
Vid behov utföra enklare snickeri- och målerigöromål
Kontakta professionella snickare, elektriker, rörmokare, etc.
vid behov samt sköta kontakten med dem.
Skotta trappor och ramp under vinterhalvåret, samt se till att
eventuellt spridande salt och grus.
2.9 Arkivarie
Målsättning: Organisera föreningens dokument på ett översiktligt sätt.
Ansvarsområde: Arkivarien ansvarar för att ha översikt över förenings olika arkiv samt
sammanställa vad dessa arkiv innehåller. Ämbetet är tämligen nytt utan tidigare
verksamhet.
Arbetsuppgifter:
- sammanställa och säkerhetskopiera samtliga dokument på de gamla datorerna och föra
över till en extern hårddisk. (aktuellt projekt)
- organisera föreningens fysiska dokument så att de finns lättillgängliga för föreningens
ämbetsmän.
2.10 Juristjouren
Målsättning: Juristjouren utövar ideell rådgivande verksamhet riktad till allmänheten.
Jouren erbjuder gratis juridisk rådgivning efter bästa förmåga avseende alla rättsområden
utom skatterätt. Verksamma i Juristjouren är juriststudenter vid Uppsala Universitet.
Rådgivarna har alla fullföljt termin fyra på juristprogrammet.
Ansvarsområde och arbetsuppgifter: Projektledarna för Juristjouren ansvarar för att
rekrytera nya medarbetare till jouren, sköta hemsidan, marknadsföra verksamheten,
planera och bemanna jourens arbetstillfällen (i dagsläget 2 kvällar á 2 timmar /vecka)
samt att själv närvara och leda arbetet vid dessa tillfällen.
Det är av stor vikt att juristjourens verksamhet startar så tidigt på terminen som möjligt.
2.11 Scholaris
Målsättning: Arbetet inom Scholaris innebär kortfattat att man arbetar för att underlätta
och öka kontakten mellan Uppsalas många juridikstudenter och aktörer på den juridiska
arbetsmarknaden. Utöver detta försöker vi hålla kontakt med studenter, bl.a. genom att
informera (via facebook, affischering samt genom direktkontakt vid föreläsningar m.m.).
Arbetsuppgifter: Genom vår hemsida hjälper vi byråer och myndigheter att lägga ut
platsannonser avseende alla former av tjänster, från extrajobb som receptionist hos
advokatbyråer till notarietjänster vid domstolar m.m. Uppgifterna inom vår verksamhet är
för närvarande uppdelat på olika ansvarsområden, där assistenterna uppdaterar hemsidan
(lägger upp och tar ner annonser), medan förmännen sköter PR, en del ytterligare kontakt
med byråer etc, samt organisatoriska bitar.
2.12 Valberedningen
Ansvarsområde: Valberedningen ansvarar för att ta emot ansökningar till utlysta
ämbeten samt intervjua och nominera sökande inför föreningens stämmor. Ordföranden
sköter det administrativa arbetet och sammankallar till möte. Intervjuarbetet sköts av
ledamöterna och ordföranden i förening.
Arbetsuppgifter:
Det åligger ordföranden att
⁃
sammanställa ansökningar och fördela intervjuer bland
ledamöterna
⁃
ordna intervjuunderlag åt ledamöterna
⁃
informera ledamöterna om de olika ämbetenas funktioner och
ansvar
⁃
bevaka valberedningsmailen och svara på frågor från sökande
⁃
arbeta aktivt för att uppmuntra föreningens medlemmar att
söka ämbeten
⁃
personligen delta i intervjuer till ”viktiga” poster, såsom vice
gruppsekreterare och styrelseposter
Det åligger ledamöterna att
⁃
både självständigt och i förening med ordföranden genomföra
intervjuer med sökande
⁃
arbeta aktivt för att uppmuntra föreningens medlemmar att
söka ämbeten
⁃
bevaka valberedningsmailen och svara på frågor från sökande
2.13 Programgruppen
Mål:
Arrangera events i samarbete med JF:s sponsorer.
Arbetsuppgifter:
Ha kontakt med sponsorer.
I samverkan med sponsorer genomföra events.
Antingen genomföra ett event som sponsor vill arrangera eller
hjälpa sponsorn ta fram ett koncept för event.
Boka lokaler.
Se till så att eventet blir känt (tillsammans med PR-gruppen)
Bjuda in folk till eventet.
Ansvarsområde:
Ansvarar för kontakt med sponsorer avseende events.
Ansvarar för genomförandet av events.
2.14 Merchandisegruppen
Målsättning: att skapa, marknadsföra och sköta handelsvaror för Juridiska Föreningen i
Uppsalas räkning.
Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna är inte slutgiltigt fastslagna än och kommer att
arbetas fram tillsammans med den, av stämman, framröstade ämbetsmannen.
Arbetsuppgifter kommer dock inkludera:
- Att undersöka intresse för handelsvaror från föreningens medlemmar genom
marknadsundersökningar eller dylikt
- Att designa handelsvaror för båda stående utbud och särskilda tillfällen
- Att beställa handelsvaror då det behövs
- Att organisera och sköta ett eventuellt lager av handelsvaror på Juridiska
Föreningen vid behov, detta inkluderar inventering i samråd med skattmästare
under februarimånad.
- Att sätta ett lämpligt pris på föreningens handelsvaror
- Att, då det behövs, beställa cafétröjor till föreningens caféverksamhet
- Att ansvara för att gruppens budget inte överskrids och används på ett ansvarsfullt
sätt
Ansvarsområde: Gruppens övergripande ansvar kommer vara att skapa ett utbud av
handelsvaror som JF kan sälja i sin föreningslokal. Detta arbete medför att gruppen
kommer att tänka ut potentiella produkter, arbeta fram en slutgiltig design med leverantör
eller annan JF grupp, beställa de handelsvaror som arbetats fram samt att prissätta och
utforma rutiner för försäljningen av varorna. Merchandiseförmannen kommer ha ett
naturligt nära samarbete med PR och Marksek men även andra delar av föreningen
kommer kunna utnyttja gruppen för att skapa handelsvaror passande för särskilda
tillfällen.
Merchandiseförmannen har ett samordnande och övervakande ansvar för gruppen.
Denne är ytterst ansvarig för gruppens arbete och för att gruppens ansvarsområden sköts
på ett tillfredställande sätt. Gruppen bör sträva efter att gruppens kostnader håller sig
under den budget som stämman beviljat gruppen samt att lagrets storlek begränsas genom
flytande lager och mindre beställningar. Denna kommer också ansvara för gruppens
kommunikationskanaler som främst innebär ett designerat mailkonto.
Arbetsbördan kommer variera stort beroende på behov men en del tid bör läggas i
början av ämbetsperioden för att planera kommande utbud för föreningen.
Merchandiseförmannen tillhör administrativa utskottet.
3. Sociala utskottet
3.1 Internationella sekreteraren
Mål:
Främja samarbetet och sammanhållningen med våra nordiska
systerföreningar.
Arbetsuppgifter:
Anordna nordisk vecka i Uppsala.
Marknadsföra nordisk vecka.
Stå i kaféet två gånger per termin.
Ansvarsområde:
Ansvarar för den nordiska veckan.
Ska vid deltagande på andra nordiska veckor sprida good will.
3.2 Klubbverket
Ansvarsområde: Klubbverket ansvarar för bar- och caféverksamheten
Klubbmästaren leder klubbverket och har det övergripande ansvaret för föreningens cafeoch pubverksamhet, samt beredning av mat, servering, dukning, och städning vid de
arrangemang som innefattar servering av mat och/eller försäljning av alkohol.
Klubbverkare finns till klubbmästarens förfogande i ovan angivna ansvarsområden.
Arbetsuppgifter:
Det åligger klubbmästaren att:
ansvara för att all hantering av mat
förenignes verksamhet sker i enlighet med iakttagande av god
hygien och i enlighet med hälsovårdsmyndighetens föreskrifter.
utbilda klubbverket om innehållet i föreningens serveringsoch alkohol tillstånd och se till att föreskrifterna följs.
Ansvarar för att klubbverket organiseras genom att upprätta
rutiner för bl.a. inköp, dukning, servering, försäljning av alkohol,
ansvara för att klubbverket sammanträder minst en gång i
månaden
årligen lämna in en restaurangrapport
3.3 Vice klubbmästare tillika cafémästare
Målsättning:
Att hålla JF:s Café öppet och erbjuda våra medlemmar
möjlighet att utnyttja Jontes stuga till basgruppsmöten luncher med mera.
Ansvarsområde:
Är en del av klubbverket med ansvar för att JF:s
Caféverksamhet ska fungera.
Arbetsuppgifter:
Ser till att caféet är bemannat under veckorna
Ansvarar för inköp av café mat, kaffe och snacks.
Ansvara för att hygienrutiner finns och att dessa följs.
Ser till att café kläderna tvättas (antingen genom att själv göra
det eller se ta hjälp av klubbverket).
3.4 Idrottsförman
Målsättning:
Erbjuda JF:s medlemmar möjlighet att träna tillsammans.
Fortsätta och utveckla möjligheten för föreningens
medlemmar att tävla mot andra föreningar i Akademiker mästerskapen.
Se om det finns möjlighet att utöka verksamheten med
exempelvis aerobics, yoga eller liknande som efterfrågas av föreningens
medlemmar.
Fortsätta att arrangera Culpa Cup och eventuellt starta
liknande tävling i andra sporter.
Ansvarsområde:
Ansvarar för att det finns halltider för föreningens medlemmar
att spela fotboll och innebandy på.
Har själv möjlighet att inom ramarna för sin budget utöka
idrottsverksamheten till även andra områden än endast fotboll och innebandy.
Ansvara för att det finns material i form av bollar med mera
för att idrottsverksamheten ska fungera.
Huvudansvarig för anordnandet av Culpa Cup som går av
stapeln under vårterminen.
Arbetsuppgifter:
Bokar halltider för föreningens idrottsverksamhet.
Ser till att lokalerna blir upplåsta inför varje tillfälle, samt
utrymda och låsta efter varje träningstillfälle.
Arrangera Culpa Cup, vilket innebär att idrottsförmannen
sköter allt praktiskt och administrativt arbete runt om kring arrangemanget såsom
att bjuda in sponsorer, ta emot anmälningar från studentlag, boka lokaler och
domare, ansvara för matinköp till middagen samt tillsammans med klubbmästaren
ansvara för att middagen blir praktiskt möjlig och genomförbar.
Sköter anmälningar samt uttagningar för de lag som tävlar för
JF i akademiker mästerskapen samt sköter alla praktiska detaljer runt omkring
mästerskapen såsom anmälan, resa, övernattning med mera.
3.5 Recceförman
Det åligger recceförmanen att
1) Målsättning
- arrangera en öppen och rolig reccevecka/inspark för alla recentiorer
- få alla reccar att delta
2) Arbetsuppgifter
- planera aktiviteter dagtid och kvällstid
- boka nationer/lokaler
- upprätta en budget för recceveckan/insparken och skriftligen lämna in denna till
skattmästaren
- utlysa sökningen av faddrar och domare
- arrangera en obligatorisk utbildning för alla faddrar och domare
- tillsammans med kommittén gå på utbildning hos Studenthälsan
- fördela uppgifterna till alla i kommittén
- välja lämpliga faddrar och domare
- tillsammans med kommittén välja ett tema för veckan
- skriva om veckan i Press Judicata, på föreningens hemsida och övriga
marknadsföringskanaler
- ha kontakt med institutionen om recceveckan/insparken samt lämna in en rapport efter
avslutad veckan/inspark
- vid avslutat ämbete lämna över ämbetet till sin efterträdare, både muntligen och
skriftligen
- tjänstgöra i caféet två gånger per termin
3)Ansvarsuppgifter
- ha det övergripande ansvaret för recceveckan
- ansvara för budgeten
- ansvara för en god sammanhållning i kommittén
- ansvara för att löpande underrätta styrelsen om verksamheten
- ansvara för att vid problem omedelbart upplysa ordföranden för Juridiska föreningen
3.6 Gasqueförman
Ansvarsområde: Gasqueförmannen arrangerar föreningens gasquer och övriga större
fester som inte anordnas på Jontes stuga. Gasqueförmannen har självständigt
budgetansvar.
Arbetsuppgifter:
Arrangera föreningens höstbal
Arrangera diplomeringsmiddagen i samråd med juridiska
institutionen
Vara föreningens representant i kommittén för P3 Gasquen
Att leda gasquegruppens arbete och vara ansvarig för dess
arbete.
Upprätta en budget inför varje arrangemang som ska
godkännas av ordförande för sociala utskottet (det är ordförande för varje utskott
som ansvarar och ifrågasätter budgetarna).
Upprätta en redovisning av varje arrangemang som vid
mandatperiodens slut lämna en skriftlig överlämningsrapport som ska lämnas till
efterträdaren samt ordförande för sociala utskottet.
Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin.
Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare,
både muntligen och skriftligen.
3.7 SJM
Ansvarsområde: Att vara arrangör för SJM innebär att man anordnar den lokala
uttagningen och finalen i tävlingen. De år som Uppsala är huvudarrangör innefattar
ämbetet även att anordna den nationella uttagningen i samarbete med övriga orters
lokalarrangörer samt anordna riksfinalen. Ämbetet innefattar även att ansvara över att
deltagarna och juryn får löpande information om tävlingens tillvägagångssätt och viktiga
datum. Ett visst ekonomiskt ansvar följer även med ämbetet då en budget för middag,
resor etc. måste upprättas och redovisas för den ort som är huvudarrangörer.
Arbetsuppgifter: I ämbetet ingår uppgifter så som att marknadsföra tävlingen, rekrytera
en jury, boka lokal etc. för lokalfinalen samt anordna en avslutningsmiddag.

Similar documents