140429 - Juridiska Föreningen i Uppsala

Transcription

140429 - Juridiska Föreningen i Uppsala
Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
Sammanträde nr. 7 VT
29 april 2014
Närvarande:
Ordförande Markus Marttila
Vice ordförande Mary Ohrling
Skattmästare Anton Sahlén
Ordförande för sociala utskottet Christina Odengran
Ordförande för Juridiska Studierådets Emma Kadri
Ledamot med särskilt jämlikhetsansvar Victoria Elmgren
Vice ordförande för Juridiska Studierådet Sophia Astberg
Vid protokollet: Sophia Astberg
Antal bilagor: 0 st.
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Markus Marttila förklarade mötet för öppnat.
§ 2 VAL AV EN JUSTERINGSMAN TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Ordförande för sociala utskottet Christina Odengran föreslogs som justeringsman.
Styrelsen beslutade
Att
välja Christina Odengran till justeringsman.
§ 3 NÄRVARO OCH GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Kallelsen med preliminär föredragningslista skickades ut i stadgeenlig tid.
Styrelsen beslutade
Att
godkänna kallelseförfarandet.
Justeras:
……………………………………
Christina Odengren
Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
Sammanträde nr. 7 VT
29 april 2014
§ 4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE
Protokollet från styrelsemötet 2014-04-15 var varken skrivet eller justerat.
Styrelsen beslutade
Att
bordlägga protokollet från 2014-04-15 till nästa möte.
§ 5 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Ordförande för Juridiska Studierådet föreslog att ”Kick off för uppstartsprogrammet”
skulle läggas till som §13. Ordförande föreslog att punkterna ”Blippsystemet” och
”Övriga frågor” skulle läggas till såsom §14 respektive §15.
Styrelsen beslutade
Att
fastställa föredragningslistan med ovanstående ändringar.
§ 6 ADJUNGERINGAR
Inga adjungeringar förelåg.
§ 7 MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
Ordförande meddelade att middag med styrelserna för ELSA & KD hållits samt att han
representerat föreningen vid huvudsamarbetspartnern Gernandt & Danielssons event på
Jontes stuga. Vidare har ordförande närvarat vid möte med Jubileumskommittén där bl a
arrangemanget kring föreningens födelsedag 23 maj diskuterades.
Vice ordförande meddelade att arbetet med brandskydd fortskrider samt att ett max
antal gäster i stugan fastställts. Vidare har Vice ordförande ålagts att upprätta ett SBA.
Styrelseledamot med särskilt jämlikhetsansvar meddelade att JOM-gruppen
anordnat en föreläsning. Vidare planeras upprättade av en instruktion för framtida
arrangemang med politisk anknytning.
Skattmästaren meddelade att skattgruppen haft möte samt att det fanns vissa diffar i
bokslutet. Dessa diffar väntas redas ut med revisorns hjälp.
Ordförande för Juridiska Studierådet meddelade att möte hållits i
Utbildningsutskottet, PRUT och Juridiska Studierådet. Vidare har studiebevakarposterna
inför kommande verksamhetsår lysts.
Ordförande för socialautskottet meddelade att möte med både Jubileumskommittén
Justeras:
……………………………………
Christina Odengren
Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
Sammanträde nr. 7 VT
29 april 2014
och gasquegruppen hållits. Vidare har sociala utskottet anordnat en lyckad
ämbetsmannafest.
Styrelsen beslutade
Att
lägga meddelandena och rapporterna till handlingarna.
§ 8 SÅNGBOKS BUDGET
Styrelseledamot med särskilt jämlikhetsansvar meddelade att sångbokskommittén
önskar använda sina medel till en inbunden sångbok och eventuellt en gasque för att
inviga föreningens nya sångbok.
§ 9 PLANERING FÖR NATIONALDAGEN
Ordförande för sociala utskottet meddelade att Juridiska föreningen fått äran att
mottaga en flagga av kungen vid nationaldagsfirandet på Skansen samt att en JF-fana
beställts för tillfället. Diskussion huruvida föreningens inspektor bör tillfrågas att
närvara
fördes.
Styrelsen beslutade
Att
Vice ordförande, Ordförande för sociala utskottet, Ordförande för administrativa
utskottet och Ordförande för Juridiska Studierådet kommer att representera föreningen
under nationaldagsfirandet på skansen.
§ 10 JF:S FÖDELSEDAG 23 MAJ
Ordförande för sociala utskottet informerade om förberedelserna inför firandet av
Juridiska föreningens födelsedag.
§ 11 PLACERINGS FÖRSLAG
Skattmästaren föredrog de placeringsförslag som erbjudits.
Styrelsen beslutade
Att
anta det placeringsförslag som erbjudits.
Justeras:
……………………………………
Christina Odengren
Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
Sammanträde nr. 7 VT
29 april 2014
§ 12 UMEÅ KURS
Ordförande meddelade att han fått en förfrågan från Juridiska föreningen i Umeå om
Juridiska föreningen i Uppsala kan ställa sig bakom ett bestridande av att kursen
”rättsmedicin för jurister” läggs ned.
Styrelsen beslutade
Att
stå bakom bestridandet.
§ 13 KICK OFF UPPSTARTSPROGRAMMET
Juridiska Studierådets Ordförande informerade om uppstartsprogrammet och behovet
av en kick off.
Styrelsen beslutade
Att
bordlägga frågan till nästa möte.
§ 14 BLIPPSYSTEMET
Vice ordförande informerade om att det fortfarande finns stora problem med
blippsystemet.
Vice ordförande uppdrogs att verifiera om en förändring av rutinerna kring
blippsystemet inverkar på stugans försäkring.
§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR
i) Ny hemsida
Skattmästaren informerade om att kostnaden för föreningens nya hemsida har
överskridit den budget som föreningen förordnat.
§ 16 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Ordförande Markus Marttila förklarade mötet för avslutat.
§ 17 Nästa sammanträde
Sker den 14/5 kl.17.00.
Justeras:
……………………………………
Christina Odengren
Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
Sammanträde nr. 7 VT
29 april 2014
______________________________
Markus Marttila
Ordförande
______________________________
Sophia Astberg
Vid protokollet
Justeras:
……………………………………
Christina Odengren
______________________________
David Wedar
Sekreterare

Similar documents