6. Justering av Verksamhetsberättelsen 2014-2015

Transcription

6. Justering av Verksamhetsberättelsen 2014-2015
LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015
Richard Forsén & föreningens styrelse
23:e mars 2015
Verksamhetsberättelse för
Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förening
Verksamhetsåret 2014-2015
1
LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015
Richard Forsén & föreningens styrelse
23:e mars 2015
Kommentar till verksamhetsberättelsens utformning
Lunds Universitets Politska och Ekonomiska Förenings verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 20142015 är utformad av föreningens vice ordförande enligt §22 samt §26 i föreningens stadgar. Den första
delen av denna berättelse rör det allmänna arbetet i föreningen och styrelsen under verksamhetsåret med
en efterföljande del bestående av verksamhetsberättelser ifrån samtliga av föreningens utskott författade
av respektive utskotts ansvarsperson i samspråk med vice ordförande. Därefter följer, i enlighet med §26
föreningens stadga, en förteckning av verksamhetsårets samtliga styrelseledamöter med ansvarsområden
samt kommentarer gällande gjorda stadgeändringar under verksamhetsåret.
I Lund den 23:e mars 2015
Richard Forsén
Vice ordförande i LUPEF oktober 2013-mars 2015
2
LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015
Richard Forsén & föreningens styrelse
23:e mars 2015
1. Organisation
1.1 Styrelsens arbete
Styrelsens arbete under verksamhetsåret har i stor utsträckning följt den praxis som den
tidigare styrelsen som avgick årsmötet 2014 lämnade efter sig. Styrelsemöten har hållits
(så gott som möjligt) varannan måndag kväll och närvaron vid dessa möten har varit god.
Samtliga styrelsemöten har dessutom varit beslutsmässiga. Totalt har 10 ordinarie
styrelsemöten ägt rum mellan höstmötet 2014 och årsmötet 2015 samtidigt som 8
ordinarie styrelsemöten hållits mellan årsmötet 2014 och höstmötet 2015. Två av dessa
styrelsemöten har varit så kallade dubbla styrelsemöten och har gått av stapeln
omedelbart efter års- och höstmötet 2014. Under dessa två möten fick de avgående
styrelseledamöterna möjligheten att hålla ett ordinarie styrelsemöte tillsammans med de
styrelsemedlemmar som invaldes av det föregående föreningsmötet.
Utöver de nämna ordinarie styrelsemötena och dubbla styrelsemötena har ett
konstituerande möte hållts hos Linnea Maurex den 31:a mars 2014. Under detta möte
lärde den nya styrelsen bättre känna varandra och ritade tillsammans upp en
verksamhetsvision för tiden fram till höstmötet 2014. Efter höstmötet 2014 hölls ett
LUPEF-konvent i Smedstorp den 5-6 december som byggde på och utvecklade det som
diskuterats under det föregående konstituerande styrelsemötet i oktober. Därutöver
diskuterades föreningens mer långtgående ambitioner under konventet i Smedstorp.
En ny satsning inom föreningen har varit att åter ta i bruk det tidigare systemet med
studiecirklar. Denna Folkuniversitet-ledda verksamhet skulle innebära att alla utskott samt
presidiet skulle utgöra egna studiecirklar med tillhörande rapportering, närvaroanmälan
och verksamhetsplanering och tillsammans bringa LUPEF ersättningar för utlägg i samband
med cirkelverksamheten. Detta initiativ har letts av föreningens ordförande Clara
Leandersson och förhoppningen är att föreningen i framtiden kommer kunna få bortemot
4 500:- i ersättning per verksamhetsår, som motsvarar exakt en kvartalhyra av föreningens
kontor på AF-borgen.
Styrelsens arbete har effektiviserats genom anammandet av en gemensam Googlekalender för föreningens samlade verksamhet som respektive styrelsemedlem har kunnat
använda i sin personliga och utskottliga verksamhet för att säkerställa så få
schemakonflikter som möjligt. Utöver införandet av den för styrelsen gemensamma
kalendern så har även styrelsen instiftat en egen Dropbox för att effektivisera
dokumentationen och kontinuiteten inom föreningens verksamhet. En ny
kvittoredovisningsmall och nya rutiner för kassarutiner utformade av föreningens kassör
Ville Trygg har å sin sida skapat större ordning och reda i föreningens löpande verksamhet.
Ett dråpslag för föreningens samhällspolitiska utskott (SamPol) utgjorde dock SamPols
ordförandes, Carl Granklint Rasks, plötsliga avgång under hösten 2014. En ersättande
ansvarig fann föreningens styrelse i Victor Landing som dock haft svårigheter att på så kort
tid skapa ett aktivt utskott och arrangera nya aktiviteter. Liknande skedde med
sekreterarposten under verksamhetsåret, då Linnea Maurex plötsligt blev tvungen att
flytta tillbaka till Stockholm. Lyckligtvis fanns en villig efterträdare (Beata Olsson) att finna
och det avhoppet har på inget sätt negativt påverkat föreningens verksamhet.
3
LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015
Richard Forsén & föreningens styrelse
23:e mars 2015
Föreningens PR-ansvariga Frida Nilsson har framtagit en uppdaterad affischeringspolicy och
har tillsammans med sitt utkott haft stor framgång i att skapa en ny, fräsch och modern
grafisk profil för föreningen i både affischväg och på sociala media. Föreningens närvaro
och synliget på sociala media har dessutom de senaste två terminerna skjutit i taket och för
tillfället har LUPEF över 1200 gillanden på Facebook samtidigt som bilderna ifrån LUPEFbalen har spritts vidare över 20,000 gånger enligt Facebooks egna statistik! Utöver dessa
framgångar har föreningens styrelse tagit fram de första LUPEF-medaljerna (som sålts för
200:- till den nuvarande samt två senaste styrelserna) samt nya LUPEF-huvtröjor till den nu
sittande styrelsen.
Samarbetet med politicesstuderandes riksorganisation PolRiks, som LUPEF är medlem i, har
gått bra och under verksamhetsåret har PolRiks första årsmöte hållits i Uppsala i maj 2014
där föreningens vice ordförande Richard Forsén och Panoramas redaktör Alexander
Dannerhäll agerade representation för LUPEF. I juni-juli 2015 kommer en gemensam resa
till Almedalsveckan arrangeras samtidigt som en Brysselresa har arrangerats i april 2015
(mer om detta i reseutskottets verksamhetsberättelse nedan). PolRiks årsmöte kommer
dessutom hållas den 18:e april i Lund i Palestras hörsal och i samband med årsmötet
kommer flera aktiviteter, varav en sittning samma dag som årsmötet! Förhoppningen är att
utöver PolRiks styrelse även andra PolRiks-medlemmar ska kunna närvara under
veckoslutet! Enligt tidigare praxis har LUPEF:s vice ordförande Richard Forsén agerat
föreningsrepresentant i PolRiks styrelse, som har hållit möten via Skype ca. varannan vecka
under verksamhetsåret. LUPEF har dessutom blivit beviljad fyra platser hos
systerföreningen Uppsala Politices Studerandes (UPS) jubileumsbal den 25:e april 2015, till
vilken ordförande Clara Leandersson, sekreterare Beata Olsson, näringslivsansvarige Viggo
Kalandaridis och PR-ansvariga Frida Nilsson kommer åka.
Ett återkommande problem har under det gångna året varit relaterat till bokningen av
lokaler i föreningens namn. Framtida policy kommer att vara att en lokalbokningsansvarig –
antagligen SamPol-ansvarige – kommer ha möjlighet att max tre gånger per månad boka
hörsalar genom Samhällsvetarkåren. Övriga utrymmen på Eden kommer kunna bokas av
samtliga styrelseledamöter via Kristina Gröndahl Nilsson på statsvetenskapliga
institutionen utan kostnad för föreningen. Alla andra lokaler, inklusive Edens hörsal,
kommer dock vara avgiftsbelagda enligt universitetets interntaxa såtillvida att dessa
(exkluderande Edens hörsal) inte har bokats via Samhällsvetarkåren.
Novischperioderna har fortlöpt enligt tidigare modell och novischansvariga Denise Nyberg
kommer i större detalj redovisa för dessa senare i denna berättelse.
Den första LUPEF-balen någonsin gick av stapeln den 6:e mars 2015 och utgjorde något av
en höjdpunkt för verksamhetsåret. En särskild balkommitté ledd av ansvarige för sociala
utskottet Axel Rydén planerade länge och väl den stora festligheten, vilken var en otrolig
succé. Mera om detta berättar Axel själv om senare i denna berättelse.
En examensceremoni ordnades tillsammans med statsvetenskapliga institutionen i juni
2014 med stor framgång och en motsvarande ceremoni är på kommande i juni 2015 under
utbildningsansvariga Johanna Larbys ledning. Mer om denna ceremoni berättar Johanna
om senare i denna berättelse.
4
LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015
Richard Forsén & föreningens styrelse
23:e mars 2015
En större skifte har skett på sponsorfronten, med det tidigare avtalet med Vision uppsagt
och ett nytt avtal tecknat med fackförbundet ST. Som en följd av detta kommer Vision att
behöva flytta sin verksamhet och sitt lager ifrån föreningens kontor på AF-borgen till ett
särskilt lagerutrymme på AF-borgen.
Andra händelser av varierande rang har naturligtvis skett under verksamhetsåret som kan
nämnas här endast förbigående: ett stort strul med att lyckas skaffa reservdelar till en av
Visions termosar (vice ordförande lyckades, mot förmodan, anförskaffa gratis reservdelar
direkt ifrån importören) samt en livlig debatt inom styrelsen initierad av dåvarande
SamPol-ansvarige Carl om Sverigedemokraterna skulle figurera i LUPEF-sammanhang inför
det utlysta extravalet i mars 2015 som dock ställdes in av den rödgröna regeringen i
december 2014
Föreningens styrelse kommer i och med slutet av verksamhetsåret att presentera ett
förslag på en ny stadga under årsmötet 2015 som efter en andra genomröstning under det
därpå förljande föreningsmötet kommer ersätta den nuvarande stadgan i sin helhet. Den
ny stadgan utgör en klart koncisare och mer systematisk stadga än den som gäller i
skrivande stund och är författad av föreningens presidium å styrelsens vägnar.
Avslutningsvis bör det understrykas att nya ekonomiska rutiner har införts av föreningens
nya ekonomiska kraftmaskin tillika kassör Ville Trygg tillsammans med en ambitiös,
ansvarstagande och lyhörd styrelse under Clara Leanderssons ledning med stöd av
föreningens revisorlag i form av Erik Raita och Miriam Gillberg.
1.2 Kontor
Föreningens kontor har förblivit på AF-borgen enligt tidigare praxis och avtal. Föreningens
huvudsponsor Vision har dessutom enligt sitt kontrakt med LUPEF fått tillgång till
föreningens kontor och har använt det som förråd och lokal bas för sina aktiviteter i Lund. I
och med det nyligen tecknade avtalet med ST som ny sponsor till föreningen kommer dock
förhoppningsvis Vision nästa termin flytta sin utrustning och verksamhet annorstädes då
en hyra delvis betald av Vision till LUPEF inte varit i enlighet med LUPEF:s hyreskontrakt
med AF.
En problematik som återkommit har varit att tidigare användare av kontoret inte
returnerat sina nycklar till vaktmästarsämbetet på AF-borgen. Då å andra sidan detta legat
under AF-borgens huvudsakliga ansvar inget direkt ansvar lagits på LUPEF. I skrivande
stund besitter LUPEF fyra nycklar och Vision två nycklar till föreningens kontor.
1.3 Medlemsrekrytering, aktiva i föreningen och föreningens ekonomi
Som under tidigare år har föreningens huvudsakliga medlemsrekrytering varit centrerad
runt novischaktiviteterna vid början av varje temin. Aktiva medlemmar har under året varit
ca 60 personer i samtliga utskott regi vilket än en gång tyder på den frivillighetsbasis och
det utskottsarbete som krävs för huvuddelen av föreningens verksamhet. Mera om
5
LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015
Richard Forsén & föreningens styrelse
23:e mars 2015
novischperiodens medlemsrekrytering finns i stora drag i tidigare verksamhetsberättelser
samt i novischutskottets berättelse nedan.
Denna berättelse kommer bryta med tidigare berättelsers tradition genom att hänvisa de
som är intresserade av föreningens ekonomi under verksamhetsåret 2014-2015 till den
särskilda revisionsberättelsen, resultat- och balansräkningen som föreningens revisorlag
Raita/Gillberg samt kassör Trygg har producerat i samband med årsmötet 2015.
Avslutningsvis bör nämnas att en ny kvittoredovisningsmall och nya kassarutiner har
utformats av föreningens kassör Ville Trygg och ordförande Clara Leandersson. Ville har
utöver detta även på flera håll genom olika medel skapat ofantligt mycket bättre ordning
och reda i föreningens löpande verksamhet och ekonomi.
2. Samarbeten
2.1 Akademiska Föreningen
I egenskap av erkänd förening har LUPEF fortsatt sitt samarbete med AF och även officiellt
närvarat vid bl.a. AF:s hälsningsgille och erkändaträff varje termin samt vid den s.k. AFmässan i november 2014. Samtliga evenemang har skett under AF:s programchefs ledning.
2.2 Samhällvetarkåren vid Lunds Universitet
Samarbetet med kåren har fortsatt enligt tidigare basis med en helsidesannons ifrån kåren
i varje nummer av Panorama sedan februari 2013. Detta sponsorkontrakt löpte fram till
den 30. juni 2014 då kårens presidium byttes ut. Det tidigare kontraktet förnyades av
kårens ordförande Linnea Jacobsson, samt LUPEF:s ordförande Emma Wikberger under
början av HT2014.
Gällande lokalbokningar har dock det tidigare samarbetet med kåren ändrats avsevärt då
LUPEF har behövt boka alla lokalbokningar gjorda via kåren via mejl som i sin tur har
skickats ifrån LUPEF:s ”lokalbokningsansvarige,” Sampolansvarige Victor Landing. Till detta
har senare under VT2015 tillkommit en begränsning på högst tre lokalbokningar per månad
via kåren av kostnadsskäl ifrån kårens sida. P.g.a. detta kommer vi hädanefter endast boka
Palestras hörsal via kåren och alla mindre sammanträdeslokaler på Eden via Kristina
Gröndahl-Nilsson på statsvetenskapliga institutionen då Stats på detta sätt låter oss boka
institutionens lokaler gratis. Via Stats kommer det dock inte vara möjligt att boka hörsalar
då dessa är fakultetsgemensamma och således kräver avlagd internbokningstaxa även för
institutionens del!
2.3 Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds Universitet
Samarbetet med institutionen har fortsatt som tidigare med studierektor Jacob Gustavsson
och studievägledare Daniel Alfons som huvudsakliga kontaktpersoner. Nya regler i
samband med föreningens lokalbokningar tas upp i punkt 2.2 ovan. Institutionen har
dessutom sedan tidigare valt att sponsra LUPEF genom en baksidesannons i Panorama till
ett ytterst fördelaktigt pris för LUPEF.
I samband med EU- och riksdagsvalet HT2014 arrangerade Stats dessutom en valvaka till
respektive val tillsammans med UPF och LUPEF. Dessa vakor var ytterst välbesökta och alla
till alla arrangörernas belåtelse.
6
LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015
Richard Forsén & föreningens styrelse
23:e mars 2015
2.4 LundaEkonomerna
LUPEF lånar sedan tidigare en monter på EC1 av LundaEkonomerna och nyckel till denna
kan hämtas fortsättningsvis ifrån receptionen i EC1:s ljusgård.
2.5 Akademikerförbundet SSR
SSR har som tidigare hållit styrelseutbildningar för föreningens nyvalda styrelsemedlemmar
och dessutom under verksamhetsåret hållit ett par föredrag för föreningens medlemmar.
LUPEF:s mångårige kontakt inom SSR Johan Kovaniemi representerade förbundet under
föreningens första LUPEF-bal i mars men kommer avgå ifrån sin post som
studentombudsman på SSR före sommaren 2015.
2.6 Yrkesförbundet Vision
Avtalet med Vision håller på att avvecklas till förmån för föreningens nya sponsor ST men
under det gågna året har Vision nyttjat förenigens kontor och har dessutom hållit två
presentationer under LUPEF:s novischperiod under HT2014 och VT2015.
2.7 Fackförbundet ST
ST har en längre tid varit i kontakt med LUPEF och varit intresserad av att sponsra
föreningens verksamhet. Under näringslivsansvarige Viggo Kalandaridis ledning har nu ett
kontrakt signeras med ST som börjar gälla från och med att avtalet med Vision upphör att
gälla.
2.8 Utrikespolitiska föreningen
UPF, LUPEF och statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet arrangerade med
stor framgång valvakor inför både riksdagsvalet samt EU-valet HT2014.
2.9 Studentföreningen Ateneum
Under HT2014 arrangerade LUPEF tillsammans med Ateneum och tankesmedjan Frivärld
ett föredrag om Indien och frihandel och kontakterna mellan LUPEF och Ateneum är goda
som följd av att många tidigare LUPEF:are är aktiva i Ateneum, därbland främst Ateneums
ordförande Charlotte Nilsson (tidigare näringslivsansvarig i LUPEF och ledamot av
föreningens valberedning).
2.10
FI Lund
FI i Lund har under VT2014 tillsammans med LUPEF arrangerat ett föredrag med Fi:s
ekonomiska talesperson Kenneth Hermele den 26:e maj samt Fi:s språkrör Gudrun
Schyman den 13:e maj
2.11
Gröna studenter Lund
Tillsammans med Gröna studenter arrangerade LUPEF ett föredrag med MEP Isabella Lövin
den 5:e maj.
2.12
UPS – Uppsala Politices Studerande
LUPEF har blivit inbjuden att närvara vid UPS jubileumssittning i april 2015 och tillika bjöds
UPS till LUPEF-balen i mars 2015.
2.13
Ernst & Young
Näringslivsutskottet har varit i kontakt med en potentiell framtida LUPEF-sponsor, E&Y,
som varit ytterst intresserad att möta föreningens medlemmar under ett lunchseminarium
i april 2015.
7
LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015
Richard Forsén & föreningens styrelse
23:e mars 2015
3. Föreningens utskott
3.1 Samhällspolitiska utskottet
Inledande kommentar ifrån föreningens vice ordförande Richard Forsén: under VT2014
arrangerade utskottet föredrag med Isabella Lövin den 5.5, Gudrun Schyman den 13.5, ett
klimatsamtal med flera framstående panelister inklusive bl.a. IPCC-medlemmen Markku
Remmukkainen, jämställdhetsminister Maria Arnholm den 21.5 samt FI:s ekonomiska
talesperson Kenneth Hermele den 26.5. Ingen verksamhetsberättelse för perioden fram till
Victor Landings tillsättning som SamPol-ordförande VT2015 finns tyvärr att tillgå. Under
novischperioden HT2014 höll dessutom den iranske kärnvapenexperten Maysam Behravesh
terminens novischföredrag.
Höstterminen 2014 satt Carl Granklint Rask som ansvarig för det samhällspolitiska
utskottet. Under denna termin så hade det samhällspolitiska utskottet inga möten
överhuvudtaget vilket gjorde SamPol till ett inaktivt utskott inom LUPEF.
I början av vårterminen 2015 fick jag tillträda som ansvarig för utskottet. Då Carl hoppat av
som ansvarig fick jag se till att styra upp de planerade föreläsningarna som varit på gång i
utskottet under hans tid som ansvarig. Det problematiska med detta var att många av de
som vi kontaktat nu hade hunnit få andra planer inbokade under terminen, så föreningen
missade chansen att få hit en del mycket bra föreläsare. Utskottet fick därmed börja om på
en helt ny kula, vilket innebar allt från att ordna nya föreläsare till föreningen samt att
locka nya intresserade medlemmar att engagera sig. Det första mötet lades samma vecka
jag tillträdde på posten, då jag ansåg att det var av yttersta vikt att utskottet kom igång
med sin verksamhet så snart som möjligt. Allt fungerade dock inte felfritt. Att vara ansvarig
för utskottet innebär inte att man bör ta på sig alla uppgifter själv, vilket jag till en början
gjorde. Det resulterade i att utskottsarbetet inte fungerade lika effektivt som det hade
kunnat göra, vilket jag vill skicka med mig till nästa person som tillträder posten.
Den första föreläsningen vi hade var novischföreläsningen där Anne-Marie Pålsson kom
och talade om sin bok Knapptryckarkompaniet samt den decemberöverenskommelse som
ingicks av den rödgröna regeringen och Alliansen i slutet av december 2014. En fullsatt
hörsal på Eden bådade gott inför framtida föredrag och visade att LUPEF hade möjligheten
att locka medlemmar till föreläsningarna. Den andra föreläsningen var med Krister
Bringéus, Sveriges ambassadör till arktiska rådet. Föredraget med Bringéus var mycket
lyckat och manade till bra diskussioner och frågor efter föreläsningens slut. Antalet åhörare
var inte så många som man kunnat hoppas på, vilket kan bero på att informationen om
eventet spreds aningen sent.
Den tredje föreläsningen som anordnades med mig som ansvarig för utskottet var med
Andreas Bergh som kom och talade om globalisering och dess förhållande till fattigdom i
världen. Även denna gång dök det inte upp så många medlemmar man kunnat hoppats på.
Nytt för föreläsningarna är att LUPEF enligt mitt förslag beslutade att börja ta betalt för de
föreläsningar som anordnades. Gratis inträde skulle dock gälla för medlemmar i LUPEF.
Det är svårt att svara på varför folk väljer att endast dyka upp på vissa föreläsningar. En
utredning av detta bör ske i styrelsen, där kommunikation och PR diskuteras för att kunna
få ut LUPEF:s budskap på bästa möjliga sätt.
8
LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015
Richard Forsén & föreningens styrelse
23:e mars 2015
LUPEF:s viktigaste utmaning och mål inför framtiden tror jag kommer vara att få
medlemmarna att engagera sig i de olika utskotten. Mycket ansvar får tas och bäras av de
ansvariga i varje utskott, och jag tror därför att om utskottsmedlemmarna får känna sig
mer delaktiga i processerna så kommer de att vilja engagera sig mer. För det
samhällspolitiska utskottets del så ligger utmaningen i att försöka fundera på nyare
aktiviteter som kan anordnas för föreningen, och inte bara att anordna föredrag.
Verksamhetsberättelsen för samhällspolitiska utskottet är författad av Victor Landing,
ansvarig för samhällspolitiska utskottet VT2015.
3.2 Novischutskottet
Novischutskottet har under VT2015 fortsatt sitt arbete enligt samma linjer som HT2014
och har vidhållit de förändringar som tidigare novischansvarig implementerade. Efter en
diskussion inom utskottet så togs beslutet att fortsätta låta novischerna anmäla sig via mail
och därmed bli indelade i faddergrupper redan före terminsstarten. Detta gav faddrarna en
chans att kontakta novischerna innan terminens början, vilket både novischer och faddrar
har ansett varit en positiv förbättring. De novischer som inte hade anmält sig i förtid kunde
ändå utan problem anmäla sin närvaro under dagen som LUPEF:s novischperiod
presenterades på Eden, dagen som novischperiodens aktiviteter började och löpande
under hela perioden. Problem som uppstått tidigare terminer gällande fördelning av
novischer mellan novischgrupper kom ej till ytan denna termin som följd av ett
välfungerade uppdelningssystem. Även förändringen som tidigare implementerades
gällande kötiden för biljettsläpp har vidhållits och har denna termin fungerat smidigt och
problemfritt.
En vision inom utskottet har under VT2015 varit att det är viktigt att de som bedriver
fadderverksamheten känner att de får något tillbaka för deras frivilliga engagemang för
föreningens bästa. Därför storsatsade utskottet denna termin på en s.k. fadderkick-off för
alla faddrar, som arrangerades på en gård i Klippan och bestod av inmundigandet av god
mat, en fadderutbildning i form av caseövningar och övriga festligheter. LUPEF lade ner en
hel del resurser på denna kick-off och i allmänhet har responsen från faddrarna varit
mycket positiv. Som en följd av detta planeras det även för en kick-off under höstterminen
enligt samma modell och i linje med ambitionen att ”ge tillbaka” mer till faddrarna har
även diplom utfärdats till faddrarna slut som ett tack och intyg för deras engagemang
under perioden.
Mycket fokus från mig som novischansvarig har varit legat på att hela tiden vara noga med
att noggrannt informera alla faddrar och inte endast huvudfaddrarna för att garantera att
alla faddrar känner sig inkluderade under novischperioden. Ett mål inför nästa
novischperiod är att löpande arrangera möten med huvudfaddrarna om hur
fadderverksamheten i respektive grupper fortskrider. Denna typ av möten med
huvudfaddrarna var tyvärr något som denna termin blev bortprioriterat på grund av
tidsbrist.
9
LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015
Richard Forsén & föreningens styrelse
23:e mars 2015
En ytterligare nymodighet under novischperioden har varit införandet av ett s.k.
fadderkontrakt som faddrarna måste skriva på för att bedriva fadderverksamhet i
föreningens namn. Kontraktet infördes främst för att minska förekomsten av fall av faddrar
som bryter mot t.ex. föreningens novischfrid samt alkoholpolicy. Kontraktet har visat sig
vara ett effektivt medel för att minska antalet brott mot föreningens policy och riktlinjer
och därför planeras det att fortsätta med dessa kontrakt även under novischperioden
HT2015.
Planeringen inom utskottet inför novischperioden VT2015 har skötts av ett flertal
arbetsgrupper som har haft ansvar över vissa aktiviteter under perioden. Denna indelning i
arbetsgrupper är ett planeringssätt som visat sig vara effektivt men dock samtidigt inte
bidragit till en god gruppanda inom utskottet som helhet. Inför nästa termin finns planer
på att införa fler möten där hela utskottet samlas och inte bara de enskilda
arbetsgrupperna. Ett problem som uppstod under novischperioden var att en del novischer
och faddrar inte kände sig bekväma med temat som valdes till temasittningen. Efter en
konversation med föreningens styrelse samt faddrar löstes detta smidigt genom att byta
tema. En lärdom från detta är vikten av att diskutera temat mer noggrant inom utskottet
innan det väljs officiellt och trots att just detta tema gällde en sittning så bör även de
övergripande teman som grupperna väljer ses över mer noggrant i framtiden för att
undvika situationer där någon inte känner sig bekväm. Även midnattsturneringen behöver
ses över för att minimera problemmoment på plats.
I övrigt har novischperiodens aktiviteter fått mycket positiv respons av både novischer och
faddrar och verkar ha varit mycket uppskattad då uppslutningen var hög genom hela
perioden. Aktiviteterna som anordnats av samhällspolitiska utskottet samt sociala
utskottet har även varit väldigt lyckade och uppskattade. Novischutskottet har därmed en
stabil grund att stå på vilket gör att det nu är möjligt att till större grad fokusera på
detaljnivå för att göra kommande novischperioder t.o.m. bättre!
Verksamhetsberättelsen för novischutskottet är författad av Denise Nyberg, ansvarig för
novischutskottet VT2015.
3.3 Sociala utskottet
Utskottets möten har hållits varannan vecka samtidigt som styrelsemötena för att enklare
underlätta kommunikationen mellan styrelsen och utskottet. Utskottet har ständigt värvat
nya medlemmar i olika sammanhang och utskottets mål är som vanligt att bidra med en
god social stämning inom föreningen.
Efter årsmötet 2014 satte verksamhetsåret för sociala utskottet igång omedelbart med
planering inför reunion-sittningen på Lunds Nation den 27/3. Axel ansvarade tillslut för
hela sittningen då föregående ansvarige Cecilia van Déhn blev sjuk och inte kunde närvara.
Sittningen blev lyckad och de som deltog verkade nöjda. Temat var sedan tidigare bestämt
att vara novischgrupps-utklädnad. Vidare så arrangerades det en sommarsittning den 29/5.
Temat var sommar och även denna sittning gick av stapeln på Lunds nation då biljettrycket
var stort och sagda nation var väldigt tillmötesgående. I maj började även planeringen inför
en eventuell vinterbal som var planerad att hållas i slutet på november på AF-Borgen
10
LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015
Richard Forsén & föreningens styrelse
23:e mars 2015
alternativt Grand Hotel i Lund. Inför sommarsittningen ordnades affischeringsrundor och
sånghäften i samverkan med kommunikationsutskottet.
I början av oktober bokades Stora Salen på Grand Hotel Lund för bal den 6/3 2015. Axel
Började här sin kommunikation med Hotellet, som över det efterföljande halvåret
involverade alltifrån kontraktskivande, anmälningsdatum och kostpreferenser, till
projektorer, dukningsmöjligheter, eftersläppsmöjligheter och kuvert-alternativ.
Höstens aktiviteter inleddes med en reunion-sittning 24/10 med temat ”tvärtom” och
sittningen hölls på Krischans nation. De var väldigt tillmötesgående och utökade antalet
sittande vilket uppskattades då tillställningen sålde slut omedelbart. Själva middagen blev
tyvärr lite problematisk då både varmrätten och desserten var grovt försenade - vilket
innebar att folk blev tämligen berusade och något upprörda. Ansvarige för Sociala samt
föreningens ordförande Clara Leandersson återkom sedan till nationen för att diskutera det
inträffade och i samma veva så bad Krischans ledning om ursäkt och informerade om att
den köksjobbande förmannen inte längre innehade sin befattning på nationen. Inför
reunionsittningen på Krischan arrangerades affischeringsrundor och sånghäften i
samverkan med kommunikationsutskottet. Bordsplaceringen var något kaotisk men det
löste sig och kvällens toastmasters skötte sitt uppdrag galant.
En s.k. Pol Pub arrangerades dessutom under hösten och innefattade dessutom ett mycket
uppskattat musikquiz. Kontakten med Samhällsvetarkåren växer då de verkar gilla att ha
LUPEF på plats då vi har som tendens att fylla deras lokaler, vilket säkerligen är uppskattat
ifrån kårens sida. Kåren bjöd in oss att hjälpa till att arrangera deras bankett Carpe
Conscentiam och Axel närvarade under uppstartsmötet men insåg snabbt att han och
resten av det sociala utskottet redan hade för mycket jobb inför LUPEF:s egen bal och att
kårens bankettsatsning verkade något oorganiserad. Ytterligare en Pol Pub hölls under
novischperioden VT2015 och föreningen fyllde denna gång Samvetets lokal till bredden,
vilket var synd då några köande i slutet inte rymdes!
En Lucia-sittning hölls den 12/12 på Helsingkrona och ”Lucia med en twist” var temat. Även
denna sittning sålde slut omedelbart och var mycket uppskattad. En fotovägg sattes upp
och bordsplaceringen fungerade mycket bra med juliga bilder som var utlagda på borden
och delades ut till gästerna. Även detta evenemangs toastmasterduo var fenomenal och
HSK uppksattade verkligen samarbetet före och under sittningen och den ”taggade
stämning” som LUPEF bjöd på under själva evenemanget. Inför sittningen arrangerades
affischeringsrundor och sånghäften i samverkan med kommunikationsutskottet.
I januari och februari låg utskottets fulla fokus på balen kommande mars. En separat
balkommité hade tidigare formats i början av november för att enbart fokusera på
planeringen inför balen och alla förberedelserna i anslutning till den. Sammanlagt innehöll
utskottet 12 medlemmar varav ca. 6 var aktiva. Event-skapandet och taggandet inför sista
anmälningsdatumet gick bra och organisationen kring anmälningslistor och inbetalningar
löste sig tillslut. Pausunderhållning arrangerades och innefattade bl.a. beatboxaren Jolex,
Jesperspexarna och Bleckornorkestern utöver den av Axel egenproducerade balfilmen.
Talade gjorde toastmasters Axel Rydén & Emma Wiberger, föreningens ordförande Clara
Leandersson, Samhällsvetarkårens representant Anna-Clara Örtendahl och föreningens
11
LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015
Richard Forsén & föreningens styrelse
23:e mars 2015
ordförande emeritus Magnus Vøllo. Efter balen har feedbacken ifrån Grand Hotel varit
mycket postitiv och de verkar ha uppskattat att stå värd för LUPEF som sällskap.
Utskottets planerade aktiviteter i skrivande stund är:
- Reunion-sittning på VG:s
- PolRiks-sittning på Lunds
- Pol Pub i mitten av April
Verksamhetsberättelsen för sociala utskottet är författad av Axel Rydén, ansvarig för
sociala utskottet 2014-2015.
3.4 Panorama
Panoramas redaktion har under verksamhetsåret 2014-2015 gett ut tre nummer av
LUPEF:s tidning Panorama varav ett nummer löd under den tidigare redaktörens, Blanche
Jarns, redaktörsmandat på fyra nummer. Detta innebär att avgående redaktör Alexander
Dannerhäll i skrivande stund har två nummer kvar att publicera. Under detta
verksamhetsår har nummer med följande tema getts ut: EU-valet, svenska riksdagsvalet,
skräck samt planerar att ge ut två nummer med tema ”Kärlek” respektive ”Europa.” Vi har
till största möjliga mån lyckats förena utgivningen av nya nummer med releasefester och
planerar att fortsätta med denna målsättning.
Redaktionen har under detta år fortsatt att använda sig av Samhällsvetarkårens mötesrum
på Samvetet som mötesplats men har ändrat ordinarie mötestid till kl. 17 på torsdagar. Vi
har även kompletterat de ordinarie mötena med likaså särskilda layouttillfällen, då vi övat
oss på formgivningen av tidningen och inspirerat varandra, som med skrivarkvällar då
mindre artiklar till hemsidan skrivits i grupp.
Våra sponsorer är i skrivande stund: Nationalekonomiska institutionen vid Lunds
universitet, Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet samt Samhällsvetarkåren
vid Lunds universitet. Eftersom vårt sponsorkontrakt med fackföreningen ST har löpt ut har
vi slutat publicera deras annons. I tidningen annonserar även LUPEF:s sponsorer Vision,
Akademiska Föreningen (AF) samt Akademikerförbundet SSR.
Min vision som redaktör har varit att styra tidningen i en mer internationell riktning genom
att börja publicera artiklar på engelska. Denna målsättning har till stor del uppfyllts då varje
ledare samt 1-2 artiklar per nummer har skrivits på engelska under mitt redaktörsskap.
Som den föregående redaktören (Blanche Jarn) efterlyst behövs mer fokus läggas på
webzinet men då vi i första hand värnat om att redaktionsarbetet ska vara förenligt med
studierna blir ibland möjligheten att producera fler artiklar än de som fordras för
pappersnumren väldigt begränsade. Redaktionen har även lyckats placera ut ett
tidningsställ på Eden men en förhoppning är att det ska finnas medel för att låta tillverka
ytterligare ett ställ för placering på lämplig plats. Vidare efterlyses att mer efterforskning
ska ägnas till att ta reda på huruvida det är möjligt att med post skicka ut exemplar av
tidningen till samtliga medlemmar som del av dessas LUPEF-medlemskap.
12
LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015
Richard Forsén & föreningens styrelse
23:e mars 2015
Verksamhetsberättelsen för Panorama är författad av Alexander Dannerhäll, redaktör för
Panorama 2014-2015.
3.5 Reseutskottet
Min företrädare Ellen Gustafsson planerade och genomförde en resa till Amsterdam i
oktober 2014. Där besökte LUPEF bl.a. två grupper som berättade om prostitution och om
deras ställning till detta, varav den ena utgjorde en stödgrupp för yrkesverksamma
prostituerade och den andra, Exxpose, utgjorde en kritisk rörelse mot legaliserad
prostitution. Under resan till Amsterdam gjordes LUPEF-gruppen även en dagsresa till Haag
där LUPEF fick besöka den svenska ambassaden och det så-kallade Fredspalatset.
Resenärerna var 18 stycken och kostnaden per person för hela resan var 3500 kr.
Sedan mitt tillträde på posten efter höstmötet 2014 har jag och mitt utskott planerat och
genomfört ett dagsbesök till Köpenhamn där vi besökte nordiska rådet och den svenska
ambassaden. Planen var att även besöka den danska handelskammaren men på grund av
diverse schemaläggningsproblem blev vi tvungna att ställa in det besöket.
Handelskammaren meddelade dock att de gärna skulle välkomna LUPEF vid ett annat
tillfälle. Besöken kostade inget och de medlemmar som följde endast betalade sin resa till
och ifrån Köpenhamn. Vi var 13 personer vilket var lagom storlek för den sortens grupp.
Besöken uppskattades av många och uppmuntras att upprepas nästa år.
Under den gågna hösten och våren har även en resa till Almedalen planerats tillsammans
med PolRiks. Tanken var att vi skulle göra denna tillsammans med PolRiks men vi valde i
slutändan att utöver detta sammarbete boka en egen sovsal för våra medlemmar hos
Region Gotland. Priset för sovsalen den 28 juni – 5 juli var 10 500 kr och salen rymmer 10
personer (dvs hela vistelsen kommer att kosta 1050 kr per person). Vi i utskottet har även
under hösten och våren börjat planera en längre resa till ett resmål bortom Sveriges
gränser.
Vi önskade att genomföra denna utlandsresa i vår, men på grund av schemaläggningar på
olika håll har detta inte gått att förverkliga och resan kommer istället att ske i höst. Vi har
planerat en resa till Dublin under de preliminära datumen 22-25 oktober där vi bland annat
kommer besöka den irländska centralbanken, det irländska parlamentet och en
organisation som arbetar med abortfrågan och de irländska abortlagarna. Parallellt med
planeringen av denna Dublinresa har en resa planerats till Bryssel tillsammans med PolRiks
den 22-26:e april 2015. Brysselresan har dock visat sig krocka med studier för våra
medlemmar och intresset har därför varit förvånansvärt låg. Resan är till fullo planerad av
PolRiks och jag har tillsammans med LUPEF:s vice ordförande Richard Forsén snarare
agerat som en kanal mellan riksorganisationen och LUPEF:s medlemmar.
Verksamhetsberättelsen för reseutskottet är författad av Michaela Lundberg, ansvarig för
reseutskottet 2014-2015.
13
LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015
Richard Forsén & föreningens styrelse
23:e mars 2015
3.6 Näringslivsutskottet
Vid mitt tillträdande som näringslivsansvarig så fanns det inget utskott då tidigare
näringslivsansvariga såg till att sköta hela arbetet på egen hand. Det första jag gjorde var
att skapa ett utskott, delvis för att fördela arbetsbördan men också eftersom fler
engagerade i utkottet skulle innebära fler idéer. Vad jag inte väntade mig var att
utskottsmedlemmarna också skulle bidra med konstruktiv feedback kring hela föreningens
arbete, vilket varit ett stort plus och ett starkt argument för att forstätta verka för ett aktivt
utskott. Till råga på allt har dessutom idéer förverkligats helt och hållet som följd av
utskottsmedlemmars initiativ, vilket gynnat föreningen och lett till en maktfördelning som
engagerar medlemmarna i utskottet.
Sedan utskottets bildande har flera förändringar skett gällande hur LUPEF söker och värnar
om kontakten med sina sponsorer. Vi har skapat gemensamma interna dokument med
riktlinjer kring hur relationen mellan LUPEF och sponsorerna ska se ut, samt hur man ska
bete sig som representant för LUPEF. Därtill har de interna dokumenten kommit att
innehålla konkreta tips kring hur man på bästa sätt ”säljer in” LUPEF som förening och får
föreningen att framstå som den attraktiva och unika kanal till statsvetar- och
ekonomstudenter som den faktiskt är. Arbetet inom utskottet har till hög grad skett
självständigt, där utskottsordförande agerar mer som handledare och stöd än dirigent av
samtliga av utskottets företaganden. Utskottet har dessutom delats in i två arbetsgrupper,
där ena gruppen arbetar med att fördjupa och värna om de kontakter vi redan har och den
andra gruppen söker nya samarbetspartners.
Under min period som näringslivsansvarig så har vi inlett ett formellt samarbete med
fackförbundet ST. Vi har dessutom, till stor del på grund av den delade arbetsbördan och
ökade kreativiteten som utskottsbildandet fört med sig, kunnat inleda kontakter med fler
företag som sponsrar föreningens novischperiod. Utöver det har vi börjat tagit kontakt
med potentiella sponsorer men det är i många fall för tidigt för att kunna säga om dessa
kontakter kommer att leda till några nya sponsorer.
Mitt mål med att driva utskottet har varit att försöka skapa mervärde för de utskottaktiva
som tack för den tid som dessa lagt ner på sitt arbete för föreningens bästa. Förutom
känslan att få ansvar och gensvar för sina idéer - vilket jag hoppas att varje utskottsmedlem
känner att de fått - så har ett par sociala aktiviteter arrangerats för att öka trivseln inom
utskottet.
Utskottets vision för tiden fram till nästa medlemsmöte är att hålla utskottet i liv genom att
ersätta de utskottsmedlemmar som kommer lämna oss p.g.a. avlagd examen, praktik eller
utbytesstudier. Vi vill också i samarbete med resten av föreningen anordna en temavecka i
maj med fokus på vatten ur både ett politiskt och ekonomiskt perspektiv. Utöver detta vill
vi öka antalet sponsorer till novischperioden HT-15 samt få minst en sponsor till som varje
år bidrar med en fast summa för att stödja LUPEF:s arbete. Slutligen är det vår önskan att
hitta en fikasponsor och fler sponsorer till tidningen Panorama.
Verksamhetsberättelsen för näringslivsutskottet är författad av Viggo Kalandaridis,
ansvarig för näringslivsutskottet 2014-2015.
14
LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015
Richard Forsén & föreningens styrelse
23:e mars 2015
3.7 Utbildningsutskottet
Jag tillträdde som utbildningsansvarig i oktober 2014. Under perioden ifrån årsmötet 2014
till höstmötet 2014 var dock Henrietta Flodell ansvarig för utskottet. Under våren pågick
pilotomgången av det mentorskapsprogram för journalister som LUPEF startat upp
tillsammans med Samhällsvetarkåren och Statsvetenskapliga institutionen. Henrietta och
jag ingick i den arbetsgrupp som ansvarade för utvärderingen av mentorskapsprogrammet.
Syftet med uppföljningsarbetet var att lära om hur programmet kunde förbättras och att
skapa en projektplan för kommande uppsättningar av mentorskapsprogrammet.
Under vårterminen arrangerade LUPEF och Statvetenskapliga institutionen återigen en
examensceremoni för pol kandare. Ansvarsgruppen bestod av LUPEF:s tidigare
utbildningsansvariga och vice ordförande samt föreningens sittande ordförande och vice
ordförande tilsammans med representanten från Statsvetenskapliga institutionen, Daniel
Alfons.
Under höstterminen anordnades en föreläsning tillsammans med Akademikerförbundet
SSR och en föreläsning tillsammans med Blueberry Education och förberedelsearbetet för
en ny omgång av mentorskapsprogrammet sattes igång i samband med terminsstarten
HR2014. Mentorskapsprogrammet för journalister är det projekt som tagit mest av min tid
sedan jag klev på posten som utbildningsansvarig då det krävts mycket planeringsarbete
och PR för att mentorskapsprogrammet ska kunna slå rot. Medlemmar från
utbildningsutskottet och samhällsvetarkårens arbetsmarknadskoordinator Moa Persdotter
besökte därför under hösten flertalet föreläsningar för att merknadsföra
mentorskapsprogrammet och det gjordes även reklam för programmet på såväl LUPEF:s
som Samhällsvetarkårens sidor.
Professor Magnus Jerneck, Statsvetenskapliga
institutionens representant vid planeringsarbetet inför programmet, ansvarade för att söka
upp passliga mentorer. Efter en urvalsprocess där samtliga sökande kallades till personliga
intervjuer parades till slut fyra adepter ihop med varsin mentor och en kick-off för
mentorskapsprogrammets andra omgång hölls i starten av februari.
Under vårterminen har en ny föreläsning tillsammans med Akademikerförbundet SSR
arrangerats. SSR:s sponsorering i form av mat och dryck uppskattades av deltagarna samt
bidrog till att föredraget kunde hållas i en fullsatt sal på Eden.
Under min tid på posten har jag aktivt verkat för att LUPEF, genom att arrangera fler
utbildnings- och karriärinriktade aktiviteter, ska kunna visa våra medlemmar att vi är en
förening som verkligen agerar i medlemmarnas intresse under hela deras studietid i Lund.
En viktig del av mitt arbete som utbildningsansvarig har varit att bilda ett utskott och få det
att växa. Tillsammans har vi i utbildningsutskottet under våren kunnat anordna fler
aktiviteter än under förgående terminer och ta initiativ till ett nytt projekt i form av en
buddyverksamhet. Arbetet med att bilda ett utskott har också inneburit ett fokus på
upprättandet av rutiner om hur vi i utbildningsutskottet kommunicerar och planerar vårt
arbete samt satt ett fokus på att sätta upp gemensamma mål för utskottets arbete. Detta
har bl.a. lett till att utbildningsutskottet idag är mer aktiva på LUPEF:s blogg med tips om
praktikplatser och har planerat in fler föreläsningar under vårterminen än under
föregående terminer.
15
LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015
Richard Forsén & föreningens styrelse
23:e mars 2015
Verksamhetsberättelsen för utbildningsutskottet är författad av Johanna Larby, ansvarig
för utbildningsutskottet HT2014.
3.8 Kommunikationsutskottet
Följande gäller för utskottets verksamhet under HT2014:
Jag, Clara Leanderson, satt som kommunikationsansvarig VT14-HT14. Under min tid har jag
jobbat mycket med att förnya LUPEFs kommunikations- och PR-strategi. Tidigare hade
föreningens affischer gjorts i Word och jag ville utveckla detta så att LUPEF kunde få en ny,
proffsig och grafisk profil. Jag lärde mig därför att använda InDesign och arbetade
tillsammans med mitt utskott för att utforma arbetet med att skapa affischer. Tidigare
fanns inget utskott men jag upplevde att det fungerade fint med många idésprutor och ett
gott samarbete.
Samtliga event marknadsfördes flitigt, dels genom att bjuda in medlemmar till facebookevents, dels genom affischering och dels genom uppdateringar på samtliga sociala medier.
Under Novischperioden HT14 satsade jag på att ta många bilder och lägga upp dessa
kontinuerligt. Det var mycket uppskattat och spridningen av bilderna blev stor. Hela 27.000
personer såg föreningens album på facebook och som följd nådde föreningens varumärke
långt. Denna metod för att få ökad synlighet är något jag vill rekommendera då det
verkligen är ett bra och billigt sätt för att sprida föreningens varumärke. Att ”tagga”
personer i bilder har dessutom ökat spridningen ytterligare.
Det sista jag gjorde som kommunikationsansvarig före jag avgick under höstmötet 2015 var
att leda arbetet med skapa en ny hemsida för föreningen. Jag fick i denna uppgift hjälp av
sakkunnige Oscar Helleday Melander och hemsidan fick ett nytt och proffsigt utseende
samtidigt som den hädanefter redigeras via föreningens webhotell one.com.
Avslutningsvis gäller följande för utskottets verksamhet under VT2015:
Sedan mitt tillträde som PR- och kommunikationsansvarig har jag arbetat aktivt med att
förnya LUPEFs kommunikations- och PR-strategi. Jag har revolutioniserat LUPEF:s
mediaprofil med en ny, modern och proffsig grafisk logga och utforming och jag har även
skapat ett nytt koncept för plattformarna. Detta nya koncept har skapats för att ge LUPEF
ett mer personligt och proffsigt intryck. Genom att regelbundet ändra s.k. ”Coverphoto” på
LUPEF:s Facebook-sida samt eventens egna headers har jag ytterligare ökat
marknadsföringspotentialen för respektive event och dessutom som följd gjort föreningens
Facebook-sida mer aktiv och attraktiv. Jag har även lagt stort fokus på att uppmärksamma
föreningens aktiva medlemmar och utskott i marknadsföringen. Varje utskottsansvarig har
ombetts att ta ”selfies” med sina utskottsmedlemmar under sina utskottsmöten som sedan
jag sedan lagt ut på föreningens Instagram- och Facebook-konto. Detta har varit mycket
uppskattat och spridningen av bilderna har varit stor. Under min tid på posten har jag
skapat ett utskott på 10 medlemmar varav samtliga har varit aktiva. Utskottet har haft
möte 1-2 gånger i veckan där vi skapat posters och marknadsfört samtliga av föreningens
16
LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015
Richard Forsén & föreningens styrelse
23:e mars 2015
evenemang. Samarbetet inom utskottet fungerar mycket bra och det har under det gångna
verksamhetsåret verkligen underlättat mitt arbete som kommunkationsansvarig.
Förutom affischeringen, som alltid skett på minst 6 olika studentplatser i Lund har jag idkat
marknadsföring genom att bjuda in föreningens medlemmar till Facebook-event samtidigt
som jag spritt föreningens budskap på samtliga vanligen förekommande sociala medier. Jag
har lagt ett stort fokus på att marknadsföra via sociala medier, då de oftast ger större
uppmärksamhet än affischering och dessutom är gratis. På Facebook har jag dessutom lagt
ut flera statusuppdateringar som agerat påminnelse inför varje evenemang, detta för att
säkerställa att alla medlemmar verkligen har haft möjlighet att ta del av informationen.
Vidare har jag försökt uppdatera föreningens Instagram-konto både före, under och efter
en relevant föreningsaktivitet. Via Facebook, vårt nyhetsbrev och hemsidan har jag
dessutom flera gånger påmint om att LUPEF har Twitter och Instagram, vilket har ökat
antalet ”följare” av föreningen markant.
Under min tid har jag även gjort om designen på vårt nyhetsbrev och skickat ut ett
nyhetsbrev varannan vecka till samtliga av föreningens medlemmar. I dessa nyhetsbrev har
jag informerat om uppkommande event, diverse meddelanden från våra utskottsansvariga
och övriga nyheter rörande föreningen. I nyhetsbreven och på hemsidan har jag lagt stor
vikt vid att länka till event via diverse sociala medier och detta har dels resulterat i fler s.k.
”följare” på dessa sociala medier men även förbättrat spridningen av föreningens event.
Alla dessa nymodigheter har fått väldigt bra respons från både medlemmar och
utomstående och kommer vara något jag föreslår utgör en standard även i framtiden! Sist
men inte minst har jag kontinuerligt uppdaterat vår nya hemsida (som ligger på
webbhotellet one.com) och gjort diverse förändringar på föreningens hemsida för att göra
det mer lättillgängligt för våra medlemmar att kunna kontakta oss rörande medlemskap
och övriga allmänna frågor.
Den första delen av verksamhetsberättelsen för PR- och kommunikationsutskottet är
författad av Clara Leandersson, ansvarig för utskottet HT2014 samttidigt som andra delen
är författad av Frida Nilsson, ansvarig för PR- och kommunikationsutskottet VT2015.
4. Stadgeändringar under verksamhetsåret 2013-2014
Inga stadgeändringar har skett under verksamhetsåret utöver de motioner skrivna av Jack
Senften (VT2013.1, VT2013.2, VT2013.3, VT2013.4) som skrevs in i stadgan efter att
höstmötet 2013 röstat igenom dessa en andra gång. En till grunden omredigerad stadga
kommer dock presenteras som proposition av föreningens styrelse inför årsmötet 2015
den 26:e mars 2015 och få beteckningen VT2015.1.
17
LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015
Richard Forsén & föreningens styrelse
23:e mars 2015
5. Styrelsesammansättning 2013-2014
mars 2014 – oktober 2014
oktober 2014 – mars 2015
Ordförande
Emma Wikberger
Clara Leandersson
Vice Ordförande
Richard Forsén
Richard Forsén
Sekreterare
Linnea Maurex
Beata Olsson
Kassör
Oskar Kylvåg
Ville Trygg
Samhällspolitiska utskottet
Carl Granklint Rask
Carl Granklint Rask /
Victor Landing
Sociala utskottet
Axel Rydén
Axel Rydén
Novischutskottet
Jesper Welander
Denise Nyberg
Reseutskottet
Ellen Gustafsson
Michaela Lundberg
Näringslivsutskottet
Li von Sydow
Viggo Kalandaridis
Utblidningsutskottet
Henrietta Flodell
Johanna Larby
Redaktör Panorama
Alexander Dannerhäll
Alexander Dannerhäll
Kommunikationsutskottet
Clara Leandersson
Frida Nilsson
18
LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015
Richard Forsén & föreningens styrelse
23:e mars 2015
6. Justering av Verksamhetsberättelsen 2014-2015
Clara Leandersson
Ordförande (26:e mars 2014)
Richard Forsén
Vice ordförande (26:e mars 2014)
Beata Olsson
Sekreterare (26:e mars 2015)
Ville Trygg
Kassör (26:e mars 2015)
Frida Nilsson
Kommunikationsansvarig (26:e mars 2015)
Denise Nyberg
Novischutskottet (26:e mars 2015)
Viggo Kalandaridis
Näringslivsansvarig (26:e mars 2015)
Victor Landing
Samhällspolitiska utskottet (26:e mars 2015)
Michaela Lundberg
Reseutskottet (26:e mars 2015)
Axel Rydén
Sociala utskottet (26:e mars 2015)
Alexander Dannerhäll
Redaktör Panorama (26:e mars 2015)
Johanna Larby
Utbildningsansvarig (26:e mars 2015)
19