Aktivera dig i Vänsterpartiet - Vänsterpartiet Storstockholm

Transcription

Aktivera dig i Vänsterpartiet - Vänsterpartiet Storstockholm
Aktivera dig i
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet Storstockholm
Nätverk, fackliga föreningar och utskott
Välkommen att aktivera
dig med oss!
Det ska kännas meningsfullt att vara medlem i Vänsterpartiet. Alla ska få
utrymme för sin egen kompetens och möjlighet att utvecklas. Den lokala partiföreningen är självklart fortfarande kärnan i partiverksamheten. Men det finns flera
andra sätt att aktivera sig i partiet, i den här foldern berättar vi om några av dem.
Vi har för närvarande sex aktiva nätverk som samlar kamrater från hela distriktet.
Aktivistnätverket organiserar sig i syfte att göra Vänsterpartiet synligt ute på gator
och torg även mellan valen. De andra nätverken organiserar sig utefter olika
sak politiska områden såsom skolpolitik, flyktingpolitik, HBTQ-politik, socialpolitik
och kulturpolitik.
Branschföreningarna engagerar medlemmar utifrån arbetsplatser eller facklig
tillhörighet. Det är ett forum för fackligt aktiva medlemmar att utbyta erfarenheter
och stärka partiets facklig-politiska arbete. Pensionärsföreningen samlar också
medlemmar från hela länet till studier och aktiviteter.
Har du egna idéer på hur vi kan utveckla våra organisationsformer är du välkommen att höra av dig till oss i distriktsstyrelsen. Lyckas vi aktivera flera partimedlemmar står vi starkare som vänsterrörelse. Inte minst blir det viktigt för att kunna
utmana högerregeringen valet 2014.
Välkommen!
Seluah Alsaati, distriktsordförande
Nätverk - Lätt och kul!
Nätverken är ett komplement till övrig verksamhet. De är öppna för alla medlemmar
att engagera sig i och syftar till att möjliggöra för fler medlemmar att vara aktiva
efter eget tycke och smak. Vi startar gärna upp fler nätverk för att möjliggöra ännu
mer aktivitet i distriktet. I slutet av detta häfte finns regelverket för hur nätverk
bildas. Hör av dej till [email protected] så hjälper vi dej att komma
igång
Aktivistnätverket
Aktivistnätverket arbetar med utåtriktade aktiviteter, till exempel fika mot rasism,
dörrknackning, kafékvällar med olika politiska teman, mm. Alla medlemmar som vill engagera
sig och upprätthålla en närvaro av Vänsterpartister i det offentliga rummet är välkomna att
ansluta sig till nätverket.
Kontakt: Sanna Sjögren E-post: [email protected]
Facebook: Aktivistnätverket
Skolpolitiska nätverket
Skolpolitiska nätverket kommer till en början mestadels agera informationsspridare och
kartlägga vilka inflytanden vi har i dagsläget med ledamöter och vänsterpartister inom t.ex.
lärarfacken, men målet är att kunna diskutera och påverka framtida politiska beslut och hur vi
kan arbeta med skolfrågan i det privatiserade Storstockholm.
Kontakt: Samuel Sandberg E-post: [email protected]
Facebook: Studiepolitiska nätverket
HBTQ-nätverket
Nätverket är till för Vänsterpartister som är särskilt aktiva och intresserade av
HBTQ -politiska frågor. Vi vill inspirera varandra genom idéutbyte och utveckla
Vänsterpartiets politik i hbt-frågor. Genom nätverket vill vi också stärka vår närvaro i den
svenska HBTQ-rörelse.
E-post:[email protected] Web:http://hbtq.vansterpartiet.se
Facebook: HBTQ-Vänstern
Flyktingpolitiska nätverket
Nätverket samlar de vänsterpartister i Storstockholm som mer aktivt vill arbeta med de
flyktingpolitiska frågorna. Vi ordnar föreläsningar, manifestationer och aktioner, och
välkomnar självklart även händelser anordnade av andra organisationer och nätverk som delar
vår ambition och grundsyn.
Kontakt: Elena Karlström E-post: [email protected]
Facebook: Flyktingpolitiska nätverket
Socialpolitiska nätverket
Nätverket är till för socialpolitiker och socialpolitiskt intresserade och vi arbetar såväl med
erfarenhetsutbyte som politikutveckling både internt i gruppen och politiskt i våra plattformar,
utåtriktade seminarier och kontakt med exempelvis brukarorganisationer.
Kontakt: Rebecca Hedenstedt E-post: [email protected]
Kulturnätverket
Ett nationellt nätverk men med flera aktiva i Stockholmsområdet. Nätverkets avsikt är att stärka
kulturens roll inom vänstern och driva på i kulturpolitiska frågor genom studier och debatt.
Kontakt: Jonas Lundgren E-post: [email protected]
Branchföreningar
Branchföreningarna organiserar vänsterpartister utifrån yrken och brancher.
Basen är i de flesta fall det fackliga engagemanget. Vi vill gärna starta fler
branchföreningar och är du intresserad av en v-förening kopplad till din branch så
hör av dej till [email protected] Vill du vara kvar som medlem i din
lokala partiförening men även engagera dej i en branchförening så kommer det att
vara möjligt efter konressbeslut på Uppsalakongressen i januari 2012.
Hotell- och restaurangvänstern
För våra medlemmar som jobbar inom hotell- och restaurangbranchen. HRV är en ganska
nystartad förening med mycket aktivitet. Drivs av fackligt aktiva och engagerade medlemmar
som kopplar yrkes- och fackliga erfarenheter till politiken. Jobbar du inom
Hotell- och Restaurangbranchen så kommer du ha stort nöje av att gå med i HRV.
Kontakt: Jenny Bengtsson E-post: [email protected]
Postföreningen i Stockholm
För våra medlemmar som arbetar på Posten eller Bring Citymail. En branchförening med
många år på nacken. Bärs upp av fackligt aktiva inom Posten och är en kraft att räkna med
såväl inom SEKO som inom Vänsterpartiet.
Kontakt: Katarina Kalavainen E-post: [email protected]
Handelsvänstern
För medlemmar i Handelsanställdasförbund som arbetar inom handel och lager. Drivs av
fackligt engagerade medlemmar. Fler medlemmar är mer än välkomna!
Kontakt: Natasja Mrdjanov E-post: [email protected]
Trafik och SL-klubben - Söker intresserade för omstart
För våra medlemmar som arbetar inom kollektivtrafiken. Är egentligen två föreningar och
vi jobbar nu för att hitta nya former för arbete i föreningarna. Trafikföreningens medlemmar
arbetar inom den spårbundna trafiken och SL-klubben består främst av bussförare som kör på
uppdrag av SL.
Kontakt: Distriktsexpeditionen E-post: [email protected]
BEF-Vänstern - Söker intresserade för omstart
För våra medlemmar inom bygg, el och fastighetsbranchen. Har några medlemmar men ingen
större aktivitet. Gamla Byggvänstern är på många sätt urmodern till de facklig-politiska föreningarna i Stockholm. Vill du engagera dej i BEF-vänstern?
Kontakt: Distriktsexpeditionen E-post: [email protected]
Kommunalvänstern - Söker intresserade för uppstart
För våra medlemmar som arbetar inom den offentliga eller privata kommunsektorn. Efter kongressen kommer vi att försöka bilda Kommunalvänstern med inspiration från de andra branchföreningarna som finns. Vi söker därför kontakt framförallt med dej som är Kommunalare för
uppstart.
Kontakt: Distriktsexpeditionen E-post: [email protected]
Pensionärsklubben
Pensionärsklubben är en förening för pensionärer, oberoende av bostadsort. Du
kan vara medlem både i din lokalförening och i pensionärsföreningen om du vill.
Varje torsdag kl 13.00 träffas klubben på Kafé Marx, Kungsgatan 84, på Kungsholmen. Under rubriken »Nyfiken Grå« arrangerar man då föreläsningar och fika.
Kontakt: Eili Hirdman Tel: 072-301 41 40.
Utskott
Utskotten tillsätts av distriktsstyrelsen. Partiföreningen och enskilda medlemmar
kan nominera medlemmar till utskotten och distriktsstyrelsen fastställer därefter
vilka som ska ingå i utskotten. Utskotten kan sedan bjuda in andra i arbetet i specifika frågor. Du kan också själv ta kontakt med utskotten om du är intresserad.
Studieutskottet
Studieutskottet planerar och arrangerar utbildningar på olika nivåer. Nybörjarkurser, styrelseutbildningar, fördjupningsstudier i politik och organisation och studier för parlamentariskt valda
är prioriterade områden.
Kontakt: Distriktsexpeditionen E-post: [email protected]
Fackliga utskottet
Utskottet ska stärka och utveckla det facklig-politiska arbetet i distriktet. Viktiga målsättningar
är att bilda fler fackligt-politiska branchföreningar och lyfta de fckliga frågorna genom studier
och diskussioner.
Kontakt: Mattias Håkansson E-post: [email protected]
Feministiska utskottet
Utskottets uppgift är att stärka det feministiska arbetet i distriktet. Det handlar både om det
internfeministiska arbetet så som att stärka de kvinnor som finns i föreningarna. Men självklart
också om att utveckla politik genom studier och debatt samt arrangera utåtriktade aktiviteter
under tex 8 mars och feministiskt forum.
Kontakt: Torun Carrfors E-post: [email protected]
Freds- och solidaritetsutskottet
Utskottet ska stärka och utveckla freds- och solidaritetsarbetet i distriktet. Konkret handlar det
om aktiviteter och manifestationer kring aktuella, internationella frågor. Utskottet har också
som uppgifte att hålla kontakten med andra organisationer som vill se en likanande utveckling i
världen som vi.
Kontakt: Jesper Wiklund E-post: [email protected]
Antirastiska utskottet
Utskottets ska fortsätta och utveckla diskussionen om hur vi bäst bemöter rasister och främlingsfientliga. I det arbetet ska utskottet stödja nätverksbyggande och ansvara för distriktets
medverkan vid antirasistiska aktiviteter så som kristallnatten. Utskottet ska bidra till att skapa
breda och folkliga motrörelser som inte har en snäv vänsterprofil eller stänger ute icke-vänsterorganisationer.
Kontakt: Maria Öhman E-post: [email protected]
Klimat- och miljöutskottet
Utskottet ska arbeta för att stärka och utveckla klimat- och miljöarbetet i distriktet.
Några av utskottets konkreta uppdrag under verksamhetsperioden Stödja och underlätta
nätverksbyggande för medlemmar som är aktiva i miljö- och klimatfrågor och att leda
kampanjer på området, exempelvis mot förbifarten. Utskottet ansvarar även för distriktets
medverkan vi klimat- och miljödemostrationer och manifestationer samt som stör åt
studieutskottet i frågorna.
Kontakt: Tobias Smedberg E-post: [email protected]
HBT-utskottet
Utskottet ska bevaka de hbt-politiska frågorna i Stockholmsregionen och initiera aktiviteter,
debatt och utspel om man finner det nödvändigt. Utskottet ska även ansvara för Vänsterpartiets
deltagande på IDAHO-firandet och Pride-festivalen.
Kontakt: Åsa Brunius E-post: [email protected]
Riktlinjer för nätverk i
Vänsterpartiet Storstockholm
Dessa riktlinjer är till för att underlätta bildandet av nätverk inom Vänsterpartiet
Storstockholm. Ett nätverk bildas på följande sätt och ska följa dessa riktlinjer
för att kunna benämnas som nätverk inom Vänsterpartiet Storstockholm.
1. Nätverken ska räknas som komplement till utskott och arbetsgrupper och vara öppna
för alla medlemmar i Vänsterpartiet Storstockholm.
2. Syftet är att aktivera distriktets medlemmar och förstärka vårt arbete både
organisatoriskt och politiskt.
3. Distriktsledningen tar ej fram några riktlinjer för nätverkens arbete utan detta beslutar
nätverken själva om.
4. Ett nätverk måste dock följa Vänsterpartiets stadgar och övriga beslut.
5. Det är VU som tar beslut om nätverks bildande efter att skrivelse om det inkommit.
6. Initiativ till att bilda ett nätverk kan tas av en grupp medlemmar som vill jobba med
en politisk fråga eller ett projekt inom Vänsterpartiet Storstockholm. Initiativ kan även
tas av befintliga utskott.
7. Nätverken ska ha minst en kontaktperson och en mailadress som nätverket kan
kontaktas via.
8. Nätverket ska skriva ihop en kort text om nätverkets syfte och vad de vill att
nätverket ska kallas.
9. Information och inbjudan att delta i nätverkets arbete ska skickas ut till alla medlemmar via Vänsteraktuellt.
10 Information om distriktets nätverk ska finnas på distriktets hemsida och där ska det
också finnas information och kontaktuppgifter till samtliga nätverk.
11. Om nätverket vill ordna någon aktivitet som kostar pengar så ansöker de om pengar
från VU skriftligen.
12. Det är positivt om nätverket finns på Facebook med grupp och på så sätt når fler
medlemmar.
13. I december inkommer varje nätverk med en kort rapport om sin verksamhet för att
detta ska kunna finnas med i distriktets verksamhetsberättelse.
Distriktsstyrelsen
8 december 2008.
Vänsterpartiet Storstockholm
[email protected]