Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 2011

Transcription

Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 2011
C
dåk2012
verksamhetsberättelse 2011
Distriktsstyrelsens
verksamhetsberättelse 2011
dåk2012
Storstockholm
C2
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
C3
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
inledning
Detta är Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse. Här redovisar DS inte allt som skett i
distriktet, utan hur Distriktsstyrelsen arbetat för att leva upp till åtagandena i 2011 års verksamhetsplan.
prioritera – ta ledningen
– samarbeta!
2011 års verksamhetsplan ställde som främsta politiska mål att fortsätta föra fram det budskap distriktet nött in i årliga kampanjer ända sedan 2009, via kampanjer för världens bästa
sjukvård och äldreomsorg, lyfta motsättningen mellan förbättrad välfärd och privata vinstintressen. Ytterligare en viktig målsättning var att konsolidera den enorma medlems-
tillströmningen från valåret. Båda sakerna har – trots att Distriktsstyrelsen tvingats till
stora besparingar på expeditionen, och överföring av distriktsarbete på ideella krafter, för att
kunna uppnå valfonderingsmålen – lyckats över förväntan.
De positiva resultaten beror sannolikt på flera saker. På det samlade arbetet i distriktets
parlamentariska församlingar och partiföreningar under året, på den uppmärksamhet som
partiledarvalet tilldragit sig, och sist men inte minst på att vänsterpartiet i hela landet – och
i Storstockholm i synnerhet – långsiktigt och målmedvetet kampanjat mot vinstintressen i
välfärden, vilket till slut fått genomslag i samhällsdebatten. Detta arbete har bedrivits i parlamentariska församlingar, partiföreningar och på distriktsnivå, i många år. Sedan 2008
har detta varit distriktets prioriterade politiska fokus. 2009 togs distriktets välfärdsstrategi
och den första stora välfärdskampanjen, ”Tyck om ” under 2009. Något som sedan inspi-
rerade partiet på riksnivå att plocka upp samma frågor som huvudparoll i valet 2010 och
sedermera 2011 års kampanjer för världens bästa sjukvård respektive äldreomsorg. Vårens
sjukvårdskampanj bidrog till en stor medial debatt om riskkapitalbolagen i välfärden och deras vinster och skatteflykt. I och med höstens äldreomsorgskampanj kunde vänster-
partister både avslöja och kritisera vanvård på privata äldreboenden, och därmed bidra till att
tvinga flera riskkapitalbolag att i alla fall påstå att de skulle sluta med skatteflykten.
C4
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
2011 års framgångar är alltså till stor del en följd av en lång tids målmedvetet politiskt arbete,
inte minst i Stockholmsområdet. Av att partiet – och distriktet – allt mer har fört fram
ett genomtänkt och långsiktigt samlat politiskt budskap. Och av att en hyfsad samling av
resurser och politiskt arbete har skett kring denna prioritering. Detta trots att samordningen
av distriktets olika delar hade kunnat vara starkare. Det finns ytterligare potential för ökad
politisk och organisatorisk samordning i distriktet.
Dessutom har under 2011 Vänsterpartiet Storstockholms medlemsantal inte bara konsoliderats utan fortsatt att öka till nära 3000 medlemmar, den högsta siffran på decennier. Den
positiva politiska uppmärksamheten kring partiet har sannolikt bidragit starkt till medlemsökningen. Men även här är det sannolikt Distriktsstyrelsens och partiföreningarnas långsiktiga arbete med att utveckla nya arbetsmetoder och ta bättre hand om nya medlemmar
via studier, arbete via nya arbetsformer som nätverk, och ökad direkt-kontakt från distrikt
och föreningar, som har bidragit till att framför allt minska medlems-genomströmningen i
distriktet.
Distriktet har också arrangerat ett stort antal både interna och utåtriktade kongress-
förberedande möten. Framför allt debatterna mellan partiledarkandidaterna (varav några
arrangerats av andra än distriktet) har dragit till sig väldigt många åhörare och viss medial
uppmärksamhet. Distriktet har planerat och i slutet på året också börjat bedriva en mindre kampanj mot förbifarten och för utbyggd kollektivtrafik. Distriktet har också varit den drivande kraften bakom det försök till bred vänstersamling som ”Välfärds-
manifestationen” i augusti utgjorde. Denna fick visst genomslag, ett positivt budskap och
positiva reaktioner från fackföreningar och en del andra mindre organisationer som är aktiva
i välfärdsfrågor, men misslyckades med att mobilisera någon aktiv uppslutning från större
sådana organisationer. Slutligen så har ett arbete för att stärka Flamman genom att värva
prenumeranter påbörjats, som ett led i att stärka pressröster till vänster.
Detta samlade arbete har inte varit nog för att tydligt lyfta partiet i opinionen, även om
siffrorna klättrat något uppåt från en bottennivå i början på året. Men för första gången på
många år – med undantag för delar av valrörelsen 2010 – har Vänsterpartiet, inte minst
i Stockholmsområdet, under 2011 lyckats sätta dagordningen för den politiska debatten.
Dessutom har bilden av Vänsterpartiet som ett organisatoriskt modernt och politiskt relevant
parti, stärkts.
Slutligen uppdrogs Distriktsstyrelsen i 2011 års verksamhetsplan att stärka den politiska samordningen och utveckla de politiska strategierna i distriktet. Detta arbete har påbörjats och
utvecklats jämfört med tidigare år, men skulle behöva mer resurser för att utvecklas vidare.
En diskussion om hur de samlade resurserna i hela distriktet skulle kunna bidra till detta har
påbörjats framför allt i Distriktsstyrelsen och på gruppledar- och ordförandekonferenser.
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
redovisning av konkreta målsättningar och resultat:
•
Samordningen av verksamhet och politik: En sjukvårds-, en äldreomsorgs- och en förbifartskampanj har genomförts respektive påbörjats under året.
De två första kampanjerna har under året varit huvudfokus för Distriktsstyrelsens och
Distriktsexpeditionens arbete, med kampanjaktiviteter, seminarier, en kampanjrapport om
vinster i sjukvården, osv. Ca hälften av partiföreningarna och många av distriktets parlamentariker har varit delaktiga i detta kampanjarbete. Under hösten har framför allt distriktets klimatutskott organiserat kampanjaktiviteter mot förbifarten och för utbyggd kollektivtrafik. Två gruppledarkonferenser och en ordförandekonferens har arrangerats i syfte att
samordna och diskutera politisk och organisatorisk samordning och politiska strategier.
•
Utveckling av politik och politiska strategier: Framför allt gruppledarträffarna har syftat
till att utveckla distriktets välfärdsstrategi och bostadspolitik.
Diskussionerna kring hur detta kan ske har påbörjats, men inte kommit särskilt långt. Bland
annat då det är ett nytt arbete och det därför saknats kansliresurser för detta på Distriktsexpeditionen. Diskussion om hur andra kansliresurser i länet – och ideella krafter – kan
användas för att kompensera detta har förts och en viss fördelning av sådant arbete planeras
men har ännu inte genomförts. Distriktsstyrelsens studieutskott har också arrangerat ett
välfärdsseminarium på Socialistiskt forum med diskussioner om konkreta vägar att utveckla
och demokratisera den gemensamma välfärden. Även andra utskott har arrangerat semi-
narier och kafékvällar på flera politiska områden.
•
Utveckling av samarbete, kontakter och framåtsyftande diskussioner med andra progressiva folkrörelser, organisationer och medborgare.
Framför allt under våren arbetade Distriktsstyrelsen mycket med att försöka samla folkrörelser och andra radikala organisationer till en gemensam välfärdsmanifestation. Under
hösten har Distriktsstyrelsens klimatutskott arbetat med en hearing kring förbifarten och
kollektivtrafiken. Även via andra utskott – som feministiska, antirasistiska och freds- och solidaritetsutskottet – har arbete pågått för att hålla liv i och utveckla samverkan med progressiva krafter och organisationer utanför partiet. Medel har avsatts och arbete påbörjats för
att värva fler prenumeranter till Flamman.
C5
C6
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
gemensam organisering för framtiden
Mycket har hänt inom området organisation. Framför allt har två stora välfärdskampanjer
genomförts, ”Världens bästa välfärd” och ”Vem ska hjälpa mormor”. Arbetet med att starta
och utveckla nya arbetsformer har fortsatt, framför allt vad gäller nätverk. Distriktsstyrelsens
stödarbete gentemot föreningarna har utvecklats, mottagandet av nya medlemmar har fortsatt och Kafé Marx har blivit en fräschare mötespunkt för länets vänster. En del av verksamhetsåret har också ägnats åt kongressförberedelser.
redovisning av konkreta målsättningar och resultat:
•
Fortsätta att utveckla arbetsformerna i distriktet och föreningar för att öka delaktigheten bland medlemmarna med syftet att fler medlemmar ska bli aktiva.
Förra verksamhetsperioden startade ett arbete med att utveckla arbetsformerna i distriktet
med syftet att öka delaktigheten bland medlemmar. Det arbetet har fortsatt detta verksamhetsår, nya utskott har tillsatts med både nya och gamla medlemmar och aktivistnätverket
har fortsatt sitt arbete. Nytt för det här året är att ett skolpolitiskt nätverk har skapats. Även
ett antirasistiskt nätverk och ett fackligt nätverk är i startgroparna.
•
Delta i partiets två stora välfärdskampanjer.
Under våren 2011 deltog distriktet i partiets centrala välfärdskampanj ”Världens bästa sjukvård”. Distriktet tog fram rapporten ”Vårda riskkapitalbolag” som visar att vårdbolag i länet
varje år plockar ut ungefär två miljarder kronor i vinst. Ambitionen var att ha en turné med
ledamöter som besökte arbetsplatser. Dock blev endast fyra arbetsplatsbesök av, ledamöterna
kunde ha utnyttjats bättre av både distrikt och partiföreningar. Besöket som Stadshuset arrangerade på Karolinska i Solna var mycket lyckat. Utöver arbetsplatsbesöken arrangerades
det sammanlagt sex torgmöten och 42 flygbladsutdelningar av distrikt och partiföreningar.
Vi som partidistrikt fick ett begränsat mediegenomslag även om frågan ändå diskuterades
livligt i medierna.
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
Under hösten deltog distriktet i partiets centrala kampanj ”Vem ska hjälpa mormor”. I
kampanjen har vi bland annat drivit krav om mer personal i äldreomsorgen, vilket är viktigt
inte minst ur ett feministiskt perspektiv. I början av kampanjen arrangerades en Kafékväll
som fungerade som upptakt för kampanjen i länet. I samband med den släpptes en folder
med kampanjtips. Motions- och flygbladsmallar har distribuerats, Stockholms Stad och några
andra kommuner har motionerat och interpellerat. Distriktets arbete har fokuserat på att
arrangera kvalitativa aktiviteter såsom verksamhetsbesök med riksdagsledamöter. Distriktet
och partiföreningarna lyckades sammanlagt arrangera ett 20-tal besök, vilket får sägas vara
helt klart godkänt. Vi har inte lyckats med målsättningen att hitta bra fungerande äldrevård
och visa upp dessa positiva exempel. Hösten har ju närmast kantats av skandal-
rapporter, blöjvikter, svält, underbemanning och andra fasansfulla historier från äldreomsorgen. Vad vi däremot ska ta åt oss en stor del av äran för, är just starten och påeldandet
av dessa skandalhistorier. Det är till stor del ett verk av Vänsterpartisterna i Stadshuset och i
Stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby. De har gjort allt för att uppmärksamma situationen
på Koppargården och när den stenen väl var i rullning så kom bevakningen av den privatiserade äldreomsorgen som ett brev på posten.
•
Genomföra en klimatkampanj med namninsamling i samarbete med ”Aktion stoppa
förbi-farten” med syfte att försöka hindra förverkligandet av den s k Förbifarten.
Under året har distriktet jobbat för att försöka stoppa motorvägsbygget Förbifart Stockholm.
Detta arbete har främst bedrivits genom distriktets tillfälliga grupp för klimatkampanjen
och senare av klimat- och miljöutskottet, se rapportering under Miljö- och klimatutskottet.
•
Säkra en regelbunden kontakt mellan alla partiföreningar och Distriktsstyrelse/Distriktsexpedition.
För att säkra en regelbunden kontakt mellan partiföreningarna och Distriktsexpeditionen
har ombudsmännen tilldelats ett antal partiföreningar att vara ansvariga för. Kontakten mellan Distriktsstyrelsen och partiföreningarna har fördjupats avsevärt detta verksamhetsår.
Nio partiföreningar har blivit tilldelade en fadder i syfte att stärka föreningen och stötta styrelsens arbete. Resterande partiföreningar har blivit tilldelade en kontaktperson från Distriktsstyrelsen. Styrelsen har genom detta lagt ett större fokus vid partiförenings-
stödjande arbete än tidigare, samtidigt har expeditionen kunnat avlastas något. Detta stödsystem startade så sent som början av hösten 2011, men flera partiföreningar har redan visat
stor uppskattning för detta, medan andra känner att de klarar sig bra utan stöd.
•
Ta ett fortsatt stort ansvar för mottagandet av nya medlemmar.
Distriktet har tagit ett fortsatt ansvar för mottagandet av nya medlemmar. Vi har arrangerat
fyra helgkurser för nya medlemmar. Vi har även tagit fram en ny handledning i medlemsvård som presenterades på en mycket uppskattad träff för partiföreningarnas medlemsansvariga. Syftet med handledningen är att hitta sätt att erbjuda alla medlemmar möjlighet
att aktivera sig i Vänsterpartiet på ett sätt som är meningsfullt för dem.
C7
C8
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
•
Göra Kafé Marx till en mer naturlig mötesplats för politiska diskussionsträffar och i
större utsträckning bjuda in andra organisationer och rörelser.
Kafé Marx har under året genomgått en ordentlig uppfräschning. Tack vare expeditionens insatser och frivilligkrafter har lokalerna bland annat målats om och ny utrustning inhandlats.
Expeditionen har tillsammans med Ung Vänster ansvar för att hålla ordning där. Lokalerna
används mer för politiska diskussioner än tidigare och de flesta kvällar och helger har varit
uppbokade. Lokalerna hyrs fortfarande mest ut till interna gäster vilket gör att intäkterna
inte ökat.
•
Stötta partiföreningarnas arbete för att i deras egna områden motarbeta lokala privatiseringar och nedskärningar.
Stöd till partiföreningar som vill jobba mot privatiseringar lokalt har huvudsakligen skett
i samband med de två välfärdskampanjerna. Under sjukvårdskampanjen togs en kampanjhandledning fram där det fanns information om hur man kunde hitta fakta för att göra
lokala granskningar av sina vårdcentraler. Under äldreomsorgskampanjen tog Distriktstsexpeditionen fram mallar för lokala utspel, motioner och flygblad.
•
Ge medlemmar och partiföreningar möjlighet att delta i diskussionen om framtidskommissionens förslag.
För att ge medlemmar möjlighet att diskutera framtidskommissionens förslag, har distriktet
arrangerat en träff för medlemmar om strategidokumentet. Dokumentet har också diskuterats i flera partiföreningar samt på ombudsträffar.
•
Förbereda partikongressen 2012.
Distriktsstyrelsen och expeditionen har förberett partikongressen genom att arrangera distriktsträffar om partiprogrammet och strategidokumentet. I samarbete med parti-
föreningarna har vi arrangerat ombudsvalsmöten. Vi har även arrangerat en egen partiledarutfrågning på Bio Rio samt intervjuat kandidaterna i Vänsteraktuellt. Slutligen har vi även
arrangerat ombudsmöten för de medlemmar som blivit valda att representera sina parti-
föreningar på kongressen.
•
Stödja och underlätta medlemmarnas arbete i nätverk som Förortsvänstern och Aktivistnätverket.
Distriktet har stöttat det befintliga nätverket Aktivistnätverket. Antirasistiska utskottet har
givits direktiv att starta antirasistiskt nätverk och fackliga utskottet har givits direktiv att
starta fackligt nätverk. Förortsvänstern startade under valrörelsen 2010 men har under verksamhetsåret 2011 varit vilande eftersom det inte funnits tillräckligt intresse av att bedriva det arbetet.
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
internfeminism
Arbetet med internfeminism i distriktet har fortsatt under detta verksamhetsår, även om det
kunde ha varit bättre. Feministiska utskottet har arrangerat en träff för föreningarnas feministiskt ansvariga där internfeminism diskuterades. På en av kongressträffarna hade vi
separatistiska diskussioner där kvinnorna fick diskutera hur de kunde ta plats på kongressen,
och där män diskuterade hur de kunde ta mindre plats. Solna partiförening kan här lyftas
fram som ett positivt exempel, de har under året haft stor satsning på internfeminism i partiföreningen och under våren 2012 startat kvinnokaféer.
C9
C10
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
informationsspridning utåt och inåt
redovisning av konkreta målsättningar och resultat:
•
Uppdatera distriktets antagna informationsstrategi.
En sammanställning över partiets utåtriktade utspel har gjorts för att skapa en bild av vad vi
informerar om. Den visar att vi även fortsättningsvis oftast reagerar på andras politik och uttrycker oss negativt om denna istället för att låta våra egna förslag stå i centrum. Slutsatsen är
att partiet fortsätter tycka och agera i allt för många politiska frågor utan att tydligt visa och
synliggöra politiska prioriteringar.
För att synas och höras behöver vi klargöra vilka som är våra huvudfrågor. Vad det handlar om är att strukturera, prioritera och sprida rätt politik för att nå rätt personer vid rätt
tidpunkt och i rätt form.
Hösten 2011 genomfördes en workshop för att diskutera och utvärdera hur partiet på olika
nivåer kommunicerar politik. Workshopen följs nu upp med ett stöd till partiföreningar som
i sin tur vill ha hjälp att utveckla kommunikationsarbetet. Tanken är att vi efter dessa träffar
utformar konkreta förslag på hur vi lokalt gör och kommunicerar politik.
•
Ge ut medlemstidningen Vänsteraktuellt.
Det görs idag, men nu med valmöjligheten att få den digitalt det vill säga via e-post. På grund
av den ekonomiskt ansträngda situationen i partiet och distriktet har Distriktsstyrelsen
beslutat att minska utgivningen till sex nummer per år. Eftersom det innebär att information
om distriktets aktiviteter inte kommer ut till medlemmarna lika ofta, kommer vi se över möjligheten att skicka ut kompletterande information om aktiviteter på andra sätt.
•
Regelbundet mejla Veckobrevet och annan information.
Det görs idag och partiföreningarna ansvarar för att vidarebefordra samt uppdatera vilka
som önskar dessa utskick. Att få regelbunden information är uppskattat av medlemmarna.
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
•
Stödja närstående medier som Flamman, ETC Stockholm, Socialistisk Debatt och bokförlaget Nixon, exempelvis genom annonser, försäljning på partiarrangemang, prenumerationsvärvning osv.
Partimedlemmar uppmanas att prenumerera samt bidra med insändare och tips. Det görs i
viss utsträckning idag, men kan förbättras särskilt vid lokala arrangemang.
•
Underlätta och uppmuntra spridande av information om partiföreningarnas seminarier,
studiecirklar och andra arrangemang till andra intresserade i hela distriktet.
Flera partiföreningar, studiecirklar, utskotts- och arbetsgruppsarrangemang når fler idag tack
vare uppmuntran att använda Facebook. Man är också mer öppen för att bjuda in fler och att
samarbeta med andra partiföreningar än tidigare, vilket är positivt och bör utvecklas. Ju fler
som tar del av arrangemang på olika nivåer ju fler engagerade medlemmar får vi och ännu
fler möjligheter att fånga upp dem i organisationen. Även Veckobrevet, hemsidan och e-post
används för att bjuda in till arrangemang och där kan ett system med kategoriserade e-postlistor vara ett komplement för dem som önskar.
•
Fortsätta arbetet för att utveckla en egen mediepolitik.
Vi inser att vi har flera medier som vi har bra relationer till och som vi använder oss av, men
det kan bli bättre. Att utse eller uppmuntra partiföreningarna att ha pressansvariga betyder
att man har med sig den aspekten in i planeringen och genomförandet av olika aktiviteter.
Det är den största kommunikativa förbättringsytan vi kan se i partiet. Att skapa goda kontakter med lokala medier skulle göra stor skillnad. Distriktet har avsatt medel för att samverka med och stärka Flamman och kommit överens med dem om samarbete för att underlätta deras prenumerationsvärvning.
•
Förbättra användningen av Facebook och andra sociala medier för att sprida information om distriktets aktiviteter.
Det har förbättrats, men det sker på eget initiativ. Från distriktet saknas resurser att bistå
med hjälp för detta. Däremot uppmuntras det och sker i större utsträckning än tidigare. Vi
behöver komplettera informationsstrategin med ett avsnitt om hur vi använder oss av digital
kommunikation.
C11
C12
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
studier – för klokare och aktivare vänsterpartister
Studieutskottet tillsattes efter sommaren och har bestått av Martin Hofverberg (sammankallande), Andreas Åström, Erik Hegelund, Eva-Lena Lundberg och Jessica Berlin.
redovisning av konkreta målsättningar och resultat:
•
Erbjuda minst tre kurser för nya medlemmar.
Studieutskottet har under året fortsatt arbetet med att tillhandahålla introducerande utbildningstillfällen för nya medlemmar på regelbunden basis. Utbildning för nya medlemmar
är en central del i distriktets ambition att ta hand om och aktivera människor som valt att gå
med i partiet. Under utbildningen ges en introduktion till partiets formella organisering och
dess ideologi. Den nya medlemmen får också ta del av aktuella frågeställningar och partiets
ställningstaganden samt får inblick i de svåra avvägningar som görs när ideologi övergår till
praktisk handling och konkreta ställningstaganden.
Utbildning för nya medlemmar har hållits vid fyra tillfällen under året, samtliga under
hela helger, hälften på Syninge kursgård och hälften på Kafé Marx.
•
Erbjuda fördjupningsstudier (kontinuerliga och organisatoriska sådana) och utbildningar för parlamentariskt förtroendevalda.
Studieutskottet har också arbetat med fördjupningsstudier för medlemmar som gått introduktionen och vill lära sig mer. En kurs har löpt under hela året med träffar var tredje vecka,
exklusive sommaruppehåll. Riksdagens Mikael von Knorring har hållit i pass om partiets
ekonomiska politik, CH Hermansson och Lars Werner bjöds in att prata om partiets historia,
Jennie K Larsson om vår feministiska praktik och teori och Jonas Sjöstedt om eurokrisen.
Pass har även hållits med John Hörnquist, Jenny Lindahl Persson, Emil Broberg, Ida Gabrielsson och Mats Einarsson om i tur och ordning marxism, partiets infoplan/arbete,
välfärdskampanjerna, framtidskommissionens arbete respektive mötesteknik. Till varje tillfälle har deltagarna fått skriftliga underlag att läsa på till varje träff. Antalet deltagande har
varierat mellan 15 och 40.
Studieutskottet har inlett planering av studier för parlamentariker i syfte att stärka våra representanters kunskap inom de politiska områden som behandlas i kommuner och landsting.
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
•
Uppmuntra och ge möjlighet för utskott, nätverk och partiföreningar att arrangera kafékvällar och öppna möten på Kafé Marx.
Syftet med Kafégruppen är att regelbundet anordna politiska kafékvällar på Kafé Marx tillsammans med andra aktörer i distriktet. Verksamhetsårets temakvällar har varit fem stycken
och temana har varit: »Klimatförändringen & Vad kan vi göra?«, »Efter nederlaget, vad gör vi
nu?«, »Upptakt för äldreomsorgskampanjen i Storstockholm«, »Vårdvalet – bra eller dåligt?«,
och »Antisemitism och islamofobi - Två sidor av samma mynt«.
•
Utveckla samarbetet med ABF.
Samarbetet har fungerat väl under året. Per Sundgren har återvalts till ABF Stockholms styrelse och Moa Elf Karlén har valts till valberedningen där Vänsterpartiet nu för första gången
på länge är representerade. Även i flera lokala ABF-styrelser sitter det Vänsterpartister.
•
Ta initiativ till studieverksamhet och politikutveckling – om möjligt i samarbete med
ABF, CMS, partiet centralt samt distriktets kommunala grupper och andra med relevanta resurser och kunskaper – på områdena jämlikhet, välfärd och ekonomisk politik.
Studieutskottet deltog under Socialistiskt Forum på ABF med ett välbesökt och väl-
bemannat bokbord där programskrifter varvades med kampanj- och värvningsmaterial.
Distriktet bidrog med en uppskattad punkt om välfärdens organisering där partiets ekonomisk-politiske talesperson Ulla Andersson diskuterade med Yvonne Björkman, styrelseledamot i DHR Stockholm under ledning av Clara Lindblom.
En föredragshållarlista är på skisstadiet och kommer att lanseras, för att sedan kontinuerligt utvecklas, under våren 2012.
Distriktet har också arrangerat en bostadspolitisk utbildning och stått som medarrangör
till ett flertal studiecirklar ihop med CMS.
Vänsterpartiets pensionärsklubb ordnar under höst- och vårtermin varje torsdag på Kafé
Marx studiecirklar i samarbete med ABF. En cirkel med titeln ”Nyfiken Grå” där aktuella
föredragshållare inleder, varefter diskussion vidtar. Cirkeln annonseras i Flamman.
C13
C14
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
politiskt arbete i utskott och arbetsgrupper
fackliga utskottet
Utskottet valdes under sommaren och har bestått av Mattias Håkansson (sammankallande),
Elena Karlström, Ida Gabrielsson, Katarina Kalavainen, Lennart Karlsson, Nooshi Dadgostar,
Tobias Tengström och Tomas Pettersson. Det huvudsakliga uppdraget har varit att stärka
och utveckla det fackligt-politiska arbetet och för att göra det så har utskottet bjudit in sig till
parfiföreningarna för att diskutera hur detta kan göras.
Utskottet har också arrangerat en kafékväll under hösten som blev en lyckad kampanjupptakt för äldreomsorgskampanjen. I samband med det så har även försök gjorts att finna
kommunalare som är intresserade av att starta en branschförening. Arbetet med detta samt
med bildande av branschförening inom Handels kommer att fortsätta under 2012.
miljö- och klimatutskottet
Distriktsstyrelsen har under sommaren 2011 tillsatt ett miljö- och klimatutskott. Syftet har
varit att stärka och synliggöra Vänsterpartiets miljö- och klimatpolitik i Storstockholm.
Utskottet består av Tobias Smedberg (sammankallande), Jan Strömdahl, Lars Abrahamsson,
Lina Hjort, Stellan Hamrin, Torbjörn Vennström, Tove Pehrsson och Ylva Nork.
Utskottet har under hösten prioriterat arbetet med att försöka stoppa motorvägsbygget
Förbifart Stockholm. Detta har bland annat skett genom att sprida budskap och underlag om
namninsamlingen Rädda Stockholm som genomförs av ett tjugotal intresseorganisationer.
Utskottet har även, i samarbete med ABF Stockholm, arrangerat en hearing om alternativ till
förbifarten. Vid hearingen deltog sex talare från akademi och intresseorganisationer för att
presentera deras förslag till alternativ. Hearingen är en del i utskottets arbete med att ta fram
en rapport om alternativ bortom förbifarten. Samma dag som hearingen arrangerades publicerade utskottet i samarbete med riksdagsgruppen en debattartikel på Newsmill.
Utskottet har också, i samarbete med partiföreningarna i distriktet, genomfört en aktivitet
i form av att lussa för kollektivtrafiken – mot förbifart Stockholm. I decembermörkret bjöd
Vänsterpartiet på varm glögg och fika, delade ut flygblad som utskottet tagit fram, samt samlade in namn till namninsamlingen. På en av platserna deltog Ekokören med sång. Lussandet ägde rum på åtminstone sex olika platser – Centralstationen, Kungsholmen, Nynäshamn, Sergels Torg, Solna och Värmdö. Med anledning av det havererade klimattoppmötet i Durban arrangerade också utskottet ett seminiarium om hur vänstern kan gå vidare.
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
feministiska utskottet
Ett nytt Feministiskt utskott valdes under sommaren och har bestått av Åsa Hagelstedt
(DS-ansvarig t.o.m. 2012-01-25), Torun Carrfors (sammankallande), Anna-Maria Carnhede,
Hanna Gadban (tom 2011-12-14), Johanna Skarland, Kerstin Åkare (t.o.m. 2011-11-17), Matilda Johansson och Maria Haskas (t.o.m. 2011-12-14). I början av 2012 fyllnadsvaldes
Josefin Morge (DS-ansvarig), Anneli Andersson, Kerstin Burman och Shawbå Ghalandari.
Under året har feministiska utskottet medverkat i en rad återkommande arrangemang så
som Internationella kvinnodagen, Tjejmilen och Feministiskt forum. På feministiskt forum
hölls ett seminarium om surrogatmödraskap som var mycket välbesökt och där Kajsa Ekis
Ekman, Sara Gunnerud och Åsa Hagelstedt diskuterade frågan. Under hösten startade också
en inventering av feministiskt ansvariga i partiföreningarna där de som inte hade utsett
någon uppmanades att göra så. I december arrangerade utskottet en inspirationsträff för
feministiskt ansvariga i föreningarna samt andra feministiskt intresserade. Träffen ägde rum
på Kafé Marx och bland annat så talade Ida Gabrielsson om internfeministiskt arbete.
freds- och solidaritetsutskottet
Under sommaren valdes ett nytt utskott som består av Anita Persson (sammankallande
t.o.m. 2012-01-13), Abdirahim Hassan, Ellen Brink, Francisco Contreras, Jesper Wiklund
(sammankallande fr.o.m. 2012-01-13), Märit Halmin och Patrik Bergvall.
Bojkotta Israel har i utskottet en kontakt och verksamheten, som varit lam, verkar nu vara
under återstart. Ship to Gaza har fått utskottets stöd bl a genom deltagande på planeringsmöten och med informationsspridning.
Utskottets medlemmar har stöttat arrangemang (som talare eller aktivister) vid 8 mars, 4
juli, Hiroshimadagen, 11 september och Feministiskt forum. Utskottet har utsett en medlem,
som följer FN-frågorna. Kommittén för Västsaharas kvinnor har i sin styrelse en adjungerad
från utskottet. Iraksolidaritet arbetar med utskottets stöd. Inspiration världens möte 15 oktober stöddes av utskottet. Sveriges Fredsråd och Arbetsgruppen för Neutralitet och Alliansfrihet stöds av utskottet.
•
Representant från utskottet deltog tidigt på året på DS-möte och rapporterade om
verksamheten i utskottet och hade då ett utbyte om verksamheten. Det nya utskottet
har tagit fram »Aktivera flera«, som förelagts DS inför vårens verksamhet.
•
Utskottet har stöttat partiföreningen i Spånga inför ett medlemsmöte om asyl och solidaritet.
•
Utskottet har aktivt spridit information om V-internationellt samt fungerar i sig självt
som ett forum för informationsspridning mellan de engagerade medlemmarna.
•
Med stolthet rapporterar utskottet att Agneta Norberg fått den fina utmärkelsen Peace
in Space Award av Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space.
antirasistiska utskottet
Efter höstens val består Antirasistiska utskottet av Maria Öhman (sammankallande), Stig
Johnell, Barbro Sörman, Sabina Norrman, Sebastian Rapp, Ishan Kellecioglu, Christina Turén och Lou Lundqvist.
C15
C17
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
Utskottet har startat upp verksamhet inom flera områden, men nedan listas de som under
perioden har utförts i sin helhet.
Under hösten anordnades en välbesökt kafékväll: ”Islamofobi och antisemitism- två sidor
av samma mynt”, med Mattias Gardell och Håkan Blomqvist.
Under rubriken ”kampen om orden och samhällets anpassning”, arrangerat av Kungs-
holmens mötesserie ”Röd Glöd”, deltog även Barbro och berättade om hur vi kan bemöta
rasister på webbplatser och kommentatorsfält.
Under sommaren fick Stig och Barbro in en debattartikel på SvD Brännpunkt med anledning av terrorattattentaten i Norge.
Vi har deltagit som medarrangörer i den årliga antirasistiska demonstrationen som traditionellt har genomförts mot nazistmarschen i Salem. Övriga medarrangörer var Ung Vänster
Storstockholm, SSU Stad och Län, Socialdemokraterna Stockholm, LO distriktet inkl SEKO
Stockholm och Målarettan, Kommunal samt Hotell-& Restaurangfacket.
I samband med Kritallnatten arrangerade LO även i år ett seminarium på ABF-huset där
utskotet hjälpte till att mobilisera.
En facebook-grupp med namnet »Vänsterpartiet Storstockholms Antirasistiska Nätverk«
har skapats i syfte att nå intresserade medlemmar och sympatisörer med information om
relevant verksamhet i regionen, men även för att få in tips och information samt mobilisera i
enligt med 24-timmarsregeln.
hbt-utskottet
HBT-utskottet är ett nytt utskott i distriktet och tillsattes och valdes efter årets Stockholm
Pride, och består av Åsa Brunius (sammankallande), Andres Esteché, Anna Herdy, Jan Hammarlund, Maria Kedvall och Tobias Johansson. Utskottet har haft två möten.
Vi har påbörjat en inventering av hbt-politiska utspel och motioner i distriktets parlamentariska församlingar. Vi har även påbörjat en diskussion om vårt deltagande på kommande
pridefestival i Stockholm. Vad är syftet med vårt deltagande och hur ska vi synas. Pengar har
ansökts om från partiet centralt för att kunna finansiera vårt deltagande. I enlighet med riktlinjerna har vi tagit initiativ till ett nationellt nätverk som går under namnet Hbtq-vänstern.
En första konstituerande träff skedde i samband med kongressen. Syftet med nätverket är
att utveckla vår politik inom detta område samt stärka kontakt om samarbete mellan aktiva
medlemmar runt om i landet.
Utskottet har även startat en Facebook-grupp där intresserade medlemmar kan ta del av
vårt arbete och komma med idéer och synpunkter.
vänsterpartiets pensionärsklubb
Pensionärsklubben har idag omkring 160 medlemmar. Det är en minskning sedan förra året
med omkring 30 personer. Under det gångna året har många kamrater avlidit, flera av dem
mycket aktiva.
Vi har haft nio styrelsemöten och åtta medlemsmöten med följande gäster och teman: Jan
Strömdal om Västsahara, Hans Linde om Afghanistan och Nordafrika, Ida Gabrielsson om
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
framtidskommissionen, Stefan Lindborg ordf Ung Vänster och Anki Ahlsten inför kongressen. Annelies Lindblom och Kjell A Johansson har vid två tillfällen berättat om sina resor
till Sydamerika och i internationella brigadernas spår i Spanien. Årets sista medlemsmöte var
traditionsenligt luciafirande med vår eminente dragspelsmästare Arne Lif.
Andra aktiviteter under året har varit renoveringen av Kafé Marx och pjäserna »Idlaflickorna« och »Revisorn« på Stadsteatern. Vårens utflykt gick till Degerfors där vi besökte
partiföreningen efter valsegern. Sommarutflykten tog oss till Sigtuna med mat och konsert.
Klubben har också varit aktiva i »Vem ska hjälpa Mormor«-kampanjen genom bl.a. en
kafékväll om vårdvalet och en rad aktiviteter i hemkommunerna.
Föredragsserien Nyfiken Grå har haft följande gäster och teman: Bengt Göransson - Vilken jävla Berit?, Frances Tuuloskorpi - Hopsnackat, Tiina Rosenberg - Könet spelar roll,
Leif Nylén - Spela själv och sjung ut, Maj Wechselmann (Filmen) - »Det är upp till dig«, Per
Olof Mattson - Från nationallitteratur till globallitteratur, Rossana Dinamarca - Om utbildning och bildning, Agneta Norberg - Kampen om Arktis, Ebba Witt Brattström - Alla kära
systrar- då och nu, CH Hermansson och Lars Werner - Minnesbilder ur partiets historia, Nils
Lundgren - Marken talar arabiska, Kjell Johansson - »Det var inte jag«- en roman, Mattias
Gardell - Bortom offer och terrorism, Håkan Blomqvist - Barngulag eller sovjetisk välfärd,
Mats Wingborg - Högerpopulismens olika ansikten, Birgitta Holm - Rut Hillarp- poet och
skolarbetare, samt Eva Myrdal och Hashim al-Maliki - En resa i Syrien våren 2011.
aktivistnätverket
2011 har varit ett aktivt år för Aktivistnätverket. Nätverket har deltagit i de centrala kampanjerna »Världens bästa sjukvård« och »Vem ska hjälpa mormor«, samt Stadshusets kampanj
»Dags att bygga hyresrätter«. Vi har haft dörrknackningar, Fika för välfärden samt Fika för
hyresrätterna, gatuteater och samarbete med Vänsterpartiet Botkyrka och Vänster-
partiet Hässelby-Vällingby. Bostadskampanjen började med föreläsning om hyresrätterna och
slutade med aktion där vi hade ett »vardagsrum« med soffa och matta på Hötorget och bjöd
på glögg. Inför bland annat Första maj och Välfärdsmanifestationen har Aktivistnätverket
genomfört affischeringar. Nätverket har även målat banderoller till flera demonstrationer och
deltagit som funktionärer i dessa. Aktivistnätverket har varit medarrangörer till en kafékväll
om antisemitism och islamofobi tillsammans med Antirasistiska utskottet. För att öka sammanhållningen inom gruppen så har vi flera gånger träffats i samband med aktioner och
haft picknick eller ätit middag.
Under 2011 har Aktivistnätverket vuxit till en stabil kärna av 15 aktivister och flera som är
med då och då. Seluah Alsaati har varit sammankallande fram till 27 oktober 2011. Därefter
valdes Sanna Sjögren till sammankallande.
skolpolitiska nätverket
Skolpolitiska nätverket är ett nystartat nätverk som under året inte mäktat med någon verksamhet utåt. Däremot har nätverket haft möten för planering av verksamheten under 2012.
Samuel Sandberg är sammankallande.
C16
C18
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
årliga återkommande aktiviteter
Vi har under året med hjälp av utskott, nätverk och arbetsgrupper deltagit i ett stort antal aktiviteter. Vi har som vanligt varit mycket aktiva i vårt firande av Internationella kvinnodagen och Första maj. Naturligtvis deltog vi också på årets Pridefestival där vi var när-
varande under hela veckan. Vi arrangerade seminarier både på Feministiskt forum i maj (om
surrogatmödraskap) och på Socialistiskt forum i november (om välfärdsfrågor), och deltog
även med bokbord. Nytt för i år är att vi dessutom var medarrangörer vid den så kallade Välfärdsmanifestationen. Vi hade också en framträdande roll i årets manifestation mot Salemmarschen som vi arrangerade tillsammans med ett antal andra organisationer. Vi deltog i
aktiviteter på årsdagen av kriget mot Irak, och har deltagit på och uppmuntrat till deltagande
på Tillgänglighetsmarschen och Kristallnatten. Mer utförlig information om de olika aktiviteterna återfinns i respektive utskotts eller arbetsgrupps verksamhetsberättelse.
första maj 2011
Första majgruppen har bestått av: Torun Boucher (sammankallande), Mats Skoglund, Anna
Herdy, Andres Esteché. Patrik Eriksson (Ung Vänster), Sandra Lindqvist (VSF) och Caroline
Kiritsis från akivistnätverket har adjungerats till gruppen. Distriktsexpeditionens resursperson var Marie Fredriksson. Gruppen hade möte åtta gånger.
1 maj var kyligt men det regnade inte. Demonstrationståget gick som vanligt från Medborgarplatsen till Kungsträdgården. Totalt deltog ca 10 000 personer i Kungsträdgården och
8 000 i själva tåget. Parollen för 2011-års första maj var »Världens bästa välfärd«, dvs samma
som kampanjparollen. Blåsorkestern spelade i tåget, Rätt Buss skjutsade de som inte orkade
gå och Ung Vänster fixade eldslukare.
Tal hölls såväl vid samlingen som vid demonstrationens slutmål. På Medborgarplatsen
var Christel Westerberg konferencier, Boris and the Jeltsins underhöll och tal hölls av Sandra
Lindqvist, Håkan Jörnehed, Ann-Margarethe Livh och Johanna Granbom. I Kungs-
trädgården var Åsa Hagelstedt konferencier och Josefin Brink, Jenny Bengtsson, Elin Melander, Tove Liljeholm och Dror Feiler talade. Underhållningen i parken stod Hillstroem,
Elsinore, Rebecca och Fiona och Marit Bergman för. I Kungsträdgården var det också flera
nya bokbord och matförsäljning. Ung Vänster hade loppmarknad och tjänade flera tusen
kronor på det. Som vanligt även ballongutdelning.
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
Vi hade ingen Första Maj-tidning i år av ekonomiska skäl. Flygbladet fungerade bra som
ersättning för tidningen. Vi hade bara en annons i år, kraftigt rabatterad till 6000 kr i City.
Vi hade en öppen banderollmålningsdag/verkstad där vi gjorde fyra banderoller: huvudbanderollen Världens bästa välfärd samt Kärnkraft nej, förnybart ja och Ship to Gaza. Hotelloch Restaurangvänstern gjorde en egen och några föreningar bättrade på sina. Funkisdagen
fungerade ovanligt bra, det kom runt 25 personer framförallt från aktivistnätverket och
talkörsövningen fungerade jättebra också.
Vårt deltagande vid la Mano fungerade bra, Vänsterpartiet och Ung Vänster fick tala.
pridefestivalen
I gruppen har följande personer ingått: Annika Edman-Olofsson, Mattias Gradin, Andres
Esteché, Tobias Johansson och Daniel Blomgren (sammankallande). Adjungerad: Stig Johnell
och Ung vänster.
Gruppen tillsattes i slutet av maj och har genomfört fem arbetsmöten inför pride och ett
utvärderingsmöte .
Under prideveckan 1-7 augusti var Vänsterpartiet på plats i Pride park med tält bemannat med funktionärer från kl 10-01 varje festivaldag. Där har festivalens gäster tagits emot av
funktionärer och politiker för samtal om hbtq-politiska frågor och politiskt material delats
ut.
På Pride house genomfördes ett seminarium om lönediskrimineringen av hbtq-personer
på arbetsmarknaden, som drog drygt 100 åhörare. Detta arrangerades av riksdagsgruppen.
På lördagen då den stora prideparaden äger rum under festivalveckan deltog partiet med
ekipage, ljud, dans och sång. Som vanligt var också Lars Ohly med och gick i paraden.
Politiker som deltog som funktionärer i festivaltältet under veckan var: Lars Ohly, Josefin
Brink och Hans Linde från riksdagen och från Stadshuset Ann-Margarethe Liv.
Med minskad budget och färre funktionärer har gruppen och funktionärerna gjort en stor
insats för partiet som bidragit till att partiet synts och medverkat i ett viktigt sammanhang.
För detta är vi dem alla ett stort tack skyldig.
välfärsmanifestationen
I syfte att verkställa distriktsstyrelsens åtagande att undersöka möjligheterna att etablera
någon typ av politiskt bred och kraftfull manifestation i protest mot regeringen bildades en
arbetsgrupp om fyra personer bestående av Caroline Kiritsis (sammankallande), John Hörnquist, Lisa Englund och Katarina Kalavainen. Arbetsgruppen beslutade att sätta välfärdsfrågorna i fokus och gick in som medarrangör till en manifestation som ett antal
icke-parlamentariska grupper tagit initiativ till. Vi deltog aktivt i planeringsarbetet som kom
att resultera i Välfärdsmanifestationen - ett lyckat evenemang med ett flertal arrangörer och
både talare och artister på plats som gick av stapeln den 28 augusti på Sergels torg.
C19
C20
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
distriktets organisation
och möten
Vänsterpartiet Storstockholm består av 40 lokala vänsterpartiföreningar i Stockholms stad
och län som är geografiskt indelade samt fem föreningar som är indelade i fackliga branscher
och en pensionärsförening.
Ombud från föreningarna väljer en Distriktsordförande och Distriksstyrelse varje år vid
Distriktsårskonferensen. Distriktsstyrelsen består av 13 ordinarie ledamöter, inklusive ordförande, och 6 ersättare. Ur distriktsstyrelsen väljs ett verkställande utskott på fem personer.
Distriktsstyrelsen och det verkställande utskottet ansvarar för och leder distriktets politiska
verksamhet under året. Distriktsstyrelsen väljer även utskott och arbetsgrupper som bildas av
personer som vill engagera sig ideellt i olika typer av frågor.
Till distriktsstyrelsens hjälp finns anställd personal på Distriktsexpeditionen, som sköter
det praktiska arbetet med kampanjer, utåtriktade arrangemang, information, hjälp och stöd
till föreningarnas styrelser, utskott och arbetsgrupper samt medlemsregistret.
medlemsrapport
Vid 2011 års utgång uppgår det totala antalet medlemmar till 2828, vilket innebär en ökning
av medlemsantalet med ca 5 procent eller 132 personer. Antalet nya medlemmar uppgår till
379 personer. Uppgången är ovanligt stor för att vara ett icke-valår. Många gånger förr har
medlemsökningen från valår övergått i medlemstapp under mellanvalsperioder. Nu har medlemsökningen fortsatt.
Under december fick vi vår 3000:e medlem då även de som betalat avgift för 2010 fortfarande räknades som aktiva medlemmar under hela året. Vid årsskiftet rensades dessa bort
och därför ligger vi nu något under 3000 medlemmar.
Andelen kvinnor är nästintill oförändrad (1 procent lägre) från föregående år vilket innebär att ca hälften av det totala antalet medlemmar är kvinnor. Bland de nya medlemmarna
däremot har antalet kvinnor minskat en aning från 52 till 47 procent. Detta innebär en
mycket svag minskning av kvinnorepresentationen men trots det så är fortfarande ca varannan medlem i distriktet kvinna.
C21
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
Vi bör också ha fått tillökning i form av medlemmar från andra distrikt runt om i landet
som har flyttat till Storstockholm. Vi kan dock inte få fram hur många dessa personer är eftersom även flyttning inom distriktet räknas som inflyttade – och utflyttade. Registret
anger därmed att inflyttning och utflyttning omfattat nästan lika många medlemmar och
innebär en nettoökning på 13 personer.
En liten ökning kan noteras bland de medlemmar som har begärt utträde ur partiet eller
avregistrerats jämfört med föregående år. De som begärt utträde ur Vänsterpartiet under
2011 uppgår till 75 medlemmar. Motsvarande antal 2010 var 68 medlemmar. Under året avled
14 utav våra medlemmar som i och med det är avförda ur vårt register.
Enligt kongressbeslut 2010 är medlemsavgiften första året som medlem 100 kr oavsett
om medlemmen skulle vara hel- eller halvbetalande och den andelen nya medlemmar som
registrerades under senhösten 2011 betalar därmed den lägre avgiften på 100 kr för både 2011
och 2012.
Medlemsrapport 2011-12-31 (2010-12-31)
Totalt antal betalningsklara medlemmar: 2828 (2696)
Nettoökning: 132 (753)
Andel kvinnor: 49% (50 %)
Antal helbetalande: 2277* (2108)
Antal halvbetalande: 529 (564)
Antal avgiftsbefriade: 22 (24)
Nya medlemmar: 379 (926)
Andel kvinnor bland de nya medlemmarna: 47 % (52 %)
Strukna p.g.a. bristande betalning: 171
Utträden: 75 (68)
Avlidna medlemmar: 14 (14)
Inflyttade medlemmar inkl medlemmar som flyttat inom distriktet: 408 (193)
Utflyttade medlemmar inkl medlemmar som flyttat inom distriktet: 395 (190)
Nettoförändring mot resten av landet:
Nya medlemmar
379
Bristande betalning
- 171
Utträden
- 75
Avlidna
- 14
Summa
= 119
Nettoökning
Nettoförändring
132
- 119
= 13
* Nya medlemmar blir nästan alltid registrerade som helbetalande till att börja med och ändras
ofta vid ett senare tillfälle. Medlemsavgiften första året som medlem är 100 kr oavsett om man
är hel- eller halvbetalande.
C22
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Storstockholm har under verksamhetsåret 2011 - 12
bestått av följande ledamöter.
Ordinarie ledamöter: John Hörnquist (ordförande) Kista, Åsa Brunius (vice ordförande
t.o.m. 2011-12-14) Liljeholmen-Hägersten, Seluah Alsaati (vice orförande fr.o.m 2011-1214) Vita Bergen, Mats Einarsson Botkyrka, Åsa Hagelstedt (t.o.m. 2012-01-25, feministiskt
ansvarig) Västra Södermalm, Eili Hirdman Västra Södermalm, Håkan Jörnehed, Västra
Södermalm, Lennart Karlsson, SEKO Post, Josefin Morge Hammarby–Skarpnäck, Samuel
Sandberg Södertälje, Jesper Wiklund Sundbyberg, Nujin Alacabek Huddinge (t.o.m. 2011-1117), Kerstin Åkare Upplands Bro (t.o.m. 2011-11-17).
Ersättare: Maria Öhman Kungsholmen, Tobias Smedberg Värmdö, Caroline Kiritsis Järfälla, Erik Hegelund Älvsjö-Hägersten, Lisa Englund Västra Södermalm, Martin Hofverberg
(studieansvarig) Lidingö.
ds-möten
DS har under verksamhetsåret 2011/12 haft 14 protokollförda möten.
•
20 mars: val av interimistiskt verkställande utskott och valkommitté.
•
2 april: DS arbetsformer, uppföljning av årskonferensens beslut, valutvärdering, val av
VU m.m.
•
8 maj: partiets vårbudgetmotion (Josefin Brink), kampanjen, första maj, DS bilaga till
valutvärderingen, föreningsrapport, delning av Vänsterpartiet Hägersten-Skärholmen,
riktlinjer utskott.
•
18 maj: EU-remiss partiprogrammet, landstingets budget.
•
16 juni: ekonomisk delårsrapport, färdplan för landstinget, riktlinjer faddrar partiföreningar, fastställa nya föreningsnamn delad förening (Liljeholmen-Hägersten, ÄlvsjöHägersten, Skärholmen), val utskott (delvis), ombud EU-konferens, valkretsar för val
av kongressombud, informationsstrategi.
•
20–21 augusti: pride, välfärdsmanifestation, EU-konferens, utvärdering sjukvårdskampanj, äldreomsorgskampanj, kongressen, modell för fadderskap, val utskott, besparingar och indragning av tjänst Distriktsexpeditionen.
•
21 september: välfärdsmanifestationen, lägesrapport klimat- och miljöutskottet, trafikfrågor, kongressen, äldreomsorgskampanj, datum för årskonferens 2012.
•
2 oktober: kongressmotioner, förhandsnomineringar, tidsplan DS våren 2012.
•
19 oktober: Vänsterpartiets kommunikation (Ted Bergdahl), partiets budgetmotion
(Josefin Brink), verksamhetsplan 2012, budgetrapport, föreningarna, medlemsregistret.
•
17 november: förslag till verksamhetsplan för 2012, inriktning 8 mars, skrivelse om
utredning valkretsar, nomineringar och val inför kongress 2014.
•
14 december: utvärdering faddersystem, utgivning av Vänsteraktuellt, val av vice
ordförande, utvärdering av äldreomsorgskampanjen, rapport förberedande kongressmöten, budgetrapport, rapport fred- och solidaritetsutskottet, lägesrapport Kafé Marx.
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
•
•
•
25 januari: budget 2012, nya regler för partiskatt, verksamhetsberättelse 2011, plan för
tillgänglighetsfrågor, fortsatt äldreomsorgskampanj.
23 februari: budget 2012, bokslut och revisionsberättelse 2011, SCB-undersökning,
motionssvar årskonferensen, rapporter Ekonomigruppen, Bostadsgruppen, 8 mars,
Freds- och solidaritetsutskottet och Kafé Marx.
Planeras 14 mars: inför årskonferensen.
Till distriktsstyrelsemöten under verksamhetsåret har även kallats gruppledare i landstinget
och fullmäktigegruppen i Stockholm, riksdagsledamöter från Stockholms stad och län, valberedning för distriktsstyrelse och distriktets revisorer samt Ung Vänster Storstockholm.
verkställande utskottet
I verkställande utskottet 2011/12 har ingått John Hörnquist, Seluah Alsaati, Åsa Brunius
(t.o.m. 2011-10-02), Mats Einarsson, Josefin Morge och Caroline Kiritsis (fr.o.m. 2011-10-02).
VU har under verksamhetsåret 2011/12 haft 23 protokollförda möten.
•
28 mars (interims-VU): sjukvårdskampanjen, demonstration mot kärnkraft, Sep-
temberalliansen, Vänsterpartiet Östermalm-Värtan, kravlista Kafé Marx.
•
8 april: DS arbetsformer, uppföljning av årskonferensens beslut, valutvärderings-
konferens, regionfrågan, kampanjen, möte om Libyen, klimatmöte.
•
20 april: riktlinjer utskott, Gruppledarträff, 1 maj, grupp välfärdsmanifestationen.
•
12 maj: Kampanjerna, EU-konferens, VUs arbetsformer, klimatarbetet, riktlinjer
utskott, Pride arbetsgrupp, kongressförberedelser, valutvärderingsbilagan, landstingsbudget, brev ang 1 maj.
•
23 maj: Kampanjen, klimatmöte, funktionärsträff, pride-festivalen, äldreomsorgskampanjen, ordförandeträff.
•
8 juni: kampanjutvärdering, grupp för äldreomsorgskampanj, välfärdsmanifestation,
landstingsstrategi, Vänsterpartiet Östermalm-Värtan, skolpolitiskt nätverk, budgetuppföljning, medlemsvård.
•
16 juni (telefonmöte): anställning av ombudsman.
•
10 augusti: Lasses sommartal i Gnesta, Norge, säkerheten och anti-rasistiskt arbete,
välfärdsmanifestationen, möte om strategidokumentet, äldreomsorgskampanjen, EUkonferensen, hemsidan Stockholmsvänstern.
•
25 augusti: äldreomsorgskampanjen, kongressen.
•
7 september: tillgänglighetspolicy, pride-festivalen, tjejmilen, kongressnomineringar,
kampanjen, stadshuset/representantskapet, Östermalm-Värtan & Birka Vasa, landstingsgruppen.
•
22 september: Välfärdsmanifestationen, gruppledarträff, kongressen, kvinnopolitisk
rikskonferens.
•
30 september: arvoden och pensioner för heltidspolitiker, uppföljning verksamhetsplan 2011, VP 2012, kongressnominering på DS, föreningar/faddrar, förstamajgrupp,
feministisk kurs.
C23
C24
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12 oktober: feministiskt ansvariga partiföreningarna, träff med medlemsansvariga,
ordförandeträff, ekonomisk rapport, kampanjen, kongressen, grupp verksamhetsplan
2012, uppföljning verksamhetsplan 2011, föreningsrapport, Östermalm - Värtan &
Birka Vasa.
25 oktober: kampanjen, verksamhetsplan 2012, uppföljning verksamhetsplan 2011,
kongressen, aktivistnätverket, fixargrupp.
16 november: skrivelse från infogruppen, landstingsgruppen, stadshuset/representantskapet, Stockholmsdagen, förstamajgrupp, äldreomsorgskampanjen, förslag inför
årskonferensen, kongressdelegationen, avtackningar på kongressen, verksamhetsberättelse.
7 december: rapport fackligt arbete, storstadsträff, föreningsrapporter, riktlinjer distriktsarrangemang, utse DS-ledamot 8 mars, DSare presentera verksamhetsplan
2012 i partiföreningarna.
19 december (arbetsmöte): slutlig uppföljning verksamhetsplan 2011, riktlinjer inbetalande av kanslistöd, riktlinjer för tillgänglighet, bostadsarbetet.
13 januari: ny sammankallande Freds- och solidaritetsutskottet, tillsättande av
bostadspolitisk arbetsgrupp, partiskatt, plan för säkerhet, äldreomsorgskampanjen,
budget 2012.
2 februari: arbetsgrupp om repskapet, anslag till Ung Vänster, fyllnadsval Feministiska utskottet, uppföljning av tillgänglighetspolicy, Antirasistiska utskottet.
15 februari: DÅK 2012, styrelseutbildningar, ABF-nomineringar, partiskatten, HBTutskottet.
Planeras: 6 mars,14 mars och 21 mars.
Utöver de olika politiska frågor som nämns ovan har VU löpande diskuterat och fattat beslut
i olika ekonomiska frågor och personalfrågor samt förberett distriktsstyrelsens möten. VU
har fungerat väl med hög närvaro av samtliga ledamöter. Löpande under året har diskuterats
hur VU- och DS-ledamöterna kan avlasta Distriktsexpeditionen och det praktiska ansvaret
har spridits på fler ledamöter. Samarbetet med distriktets personal, som med begränsade
resurser gjort utomordentliga insatser, har varit mycket gott.
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
distriktsexpeditionen, anställda och uppgifter
Anställda med lön under hela året: John Hörnquist distriktsordförande 80 procent, Elisabeth Ferm organisationssekreterare och arbetsledare, Maria Haskas ekonomi- och registeransvarig till 30 september samt därefter ombudskvinna 50 procent och ekonomiansvarig 50 procent, Daniel Blomgren ombudsman 50 procent och förråds- och tryck-
ansvarig 50 procent, Kerstin Krebs administrativ sekreterare 90 procent.
Anställda med lön del av året har varit Björn Öberg ombudsman från den 1 september, Petter
Evertsén ombudsman till den 31 augusti och Marie Fredriksson ombudskvinna till den 14
oktober.
Totalt antal anställda under året: 8 personer
Totalt anställda vid årets början: 7 personer
Totalt anställda vid årets utgång: 6 personer
Från den 11 januari 2012 vikarierar Seluah Alsaati för John Hörnquist, som gått ned till 20
procent pga annat arbete inom partiet.
C25
C26
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
verksamhetsberättelse för vänsterpartiet Storstockholm 2011
egna anteckningar:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
C27
Vänsterpartiet Storstockholm
Box 12660, 112 93 Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 84, Stockholm
Tel: 08-654 13 10
[email protected]
storstockholm.vansterpartiet.se