Miljön Inte till salu - Vänsterpartiet Karlstad

Transcription

Miljön Inte till salu - Vänsterpartiet Karlstad
Vänsterpartiet Karlstad
Ett Karlstad att lita på
Miljön
Inte till salu
Vänsterpartiet Karlstad
karlstad.vansterpartiet.se
Världens bästa klimatkommun
Vänsterpartiet är ett parti på ekologisk grund. Miljöoch klimatorättvisa handlar om att vi överutnyttjar
jordens resurser och att dessa fördelas orättvist. Vi vill
att Karlstad ska vara en grön stad. Miljön och naturen
tillhör oss alla och får inte överutnyttjas av ett fåtal. Vi i
Karlstad kan bidra till en grönare värld.
Vänsterpartiet Karlstad vill…
•
•
•
•
att kommunens upphandlingar ska ha hårdare krav på miljö och etiska koder.
införa en vegetarisk dag i veckan i skolan.
bygga ut kollektivtrafiken och sänka avgifterna för kollektivt resande.
prioritera cyklar och bussar i stadsplaneringen
Vänsterpartiet Karlstad
karlstad.vansterpartiet.se
Vänsterpartiet Karlstad
Ett Karlstad att lita på
Välfärden
Inte till salu
Vänsterpartiet Karlstad
karlstad.vansterpartiet.se
Världens bästa välfärd
Karlstad tillhör dig. Karlstad tillhör oss. I fyra års tid har
den styrande majoriteten försökt sälja ut vår kommun.
De har sålt ut den personliga assistansen. De har bildat
näringslivsbolag för flyg. De har lagt skattepengar på
sexistisk TV i Wermland Forever. Vi vill se en annan utveckling av vår kommun. Karlstad är inte till salu.
Vänsterpartiet Karlstad vill…
•
ta tillbaka privatiserade verksamheter i
kommunal regi.
•
öka personaltätheten för att förbättra
äldreomsorgen
•
inte se några dolda avgifter för mat eller resor inom skolverksamheten
•
satsa på kommunalt stöd för läxläsning
Vänsterpartiet Karlstad
karlstad.vansterpartiet.se
Vänsterpartiet Karlstad
Ett Karlstad att lita på
Feminismen
Inte till salu
Vänsterpartiet Karlstad
karlstad.vansterpartiet.se
Världens bästa jämställdhet
Karlstad ska vara en jämställd stad. För oss betyder det
att feminismen inte bara är en enskild fråga utan utgör
det perspektiv genom vilket vi ser på vår omgivning.
Kommunen är en viktig normbildare. Därför kan kommunen påverka på ett flertal områden och bidra till att
skillnader mellan män och kvinnor minskar.
Vänsterpartiet Karlstad vill…
•
utplåna löneskillnaden genom riktade
lönesatsningar till kvinnodominerade
yrkesgrupper.
•
verka för att kvinnojourens föreningsstöd
blir flerårigt.
•
införa feministiskt självförsvar i skolan.
•
satsa på arbete mot prostitution och
hedersrelaterat våld.
Vänsterpartiet Karlstad
karlstad.vansterpartiet.se