2015-09-17

Transcription

2015-09-17
Svenska kyrkan'S
ununö
Kyrkogårdsutskottet
rvnrocÅRos röRvALTN
Plats
Tid
Ledamöter
Ersättare
Begravningsombud
Tjänstemän
Protokoll 2015-09-17
rNG EN
Sammanträdesrummet, Villa Hohög, Östra kyrkogården
Sallerupsvägen 151, Malmö
Kr 15.00 - 16.30
Peter Hemminger, ordförande
Gunilla Bengtsson, vice ordförande
Helén Persson
Candela Kristiansson
Krister Persson
Lisbeth Persson Ekström
vakant
Claes Carlsson
Eva Lindén
Lena Jönsson
lngrid Ludwig
Lena Johansson
Anmält förhinder
Ej närvarande
Tjänstgör
Ej närvarande
Bengt Persson
Malte Sahlgren
I ngamaj Carlsson, sekreterare
s40
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.
Sammanträdets öppnande
Utskottet beslutade
utse Candela Kristiansson till att jämte ordföranden justera dagens protokoll den 24 september
2015.
Justering
s41
att
Förelåg sammanträdesprotokoll från kyrkogårdsut-
s42
Protokoll från sammanträden
skottet 2015-06-10 samt från kyrkorådet 2015-06-22.
Förelåg pärmar för påseende med delegationsprotokoll sedan senaste sammanträdet.
Utskottet beslutade
lägga protokollen till handlingarna
att
eft
11
201 5-09-17
Förelåg skrivelse till Kyrkorådets arbetsutskott, 201506-17, angående fordyring av uppförande av skärmtaken på Östra kyrkogårdens kapellbyggnad.
s43
Skärmtaken på Östra kyrkogårdens kapellbyggnad
Dnr 2009-12
Kyrkogårdschefen föredrog ärendet och föreslog att
en presskonferens anordnas.
Utskottet beslutade
för sin del godkänna föreslagna åtgärder
att
Förelåg svar på remiss gällande Begravningsclearing
201 5-08-1 3, från kyrkogårdschefen.
s44
,
Förelåg beslutad taxa för begravningsclearing 2016.
Kyrkogårdschefen föred rog ärendet.
Remiss Begravningsclearing, SOU 2015-26 samt
beslutad taxa för begravningsclearing 2016
Dnr 2015-639
Dnr 2015-977
Utskottet beslutade
godkänna inlämnat remissvar samt
att
att
lägga beslutet angående taxa för begravningsclearing 2016 till handlingarna.
Förelåg korrespondens med Malmö stad angående
lägerplats Nobelvägen - lndustrigatan samt de konsekvenser det innebär for S:t Pauli kyrkogårdar.
s45
Lägerplats Nobelvägen
lndustrigatan
-
Dnr 2015-1019
Kyrkogårdschefen föred rog ärendet.
Utskottet beslutade
godkänna den översända skrivelsen
att
Kyrkogårdschefen föredrog ärendet angående principer för administrativa kostnader för begravningsverksamheten.
s46
Ad min istrativa kostnader till
beg ravn i n gsve rksam heten,
principer för fördelning
Utskottet beslutade
uppdra åt kyrkogårdschefen att tillsammans med
ekonomienheten
begravningsombudet
utarbeta principer för de administrativa kostnaderna.
att
och
Kyrkogårdschefen föredrog ärendet angående ljudguide for Östra kyrkogården. Hemsidan förevisades i
s47
Ljudguide på Östra kyrkogården
ärendet.
t4
12
201 5-09-1 7
Utskottet beslutade
godkänna att upprättad ljudguide publiceras
att
Kyrkogårdschefen föredrog och förevisade den nya
skyltningen på Ostra kyrkogården.
s48
Ny skyltning på Östra kyrkogården
Utskottet beslutade
godkänna förslaget till nya skyltar
att
Kyrkogårdschefen informerade om hur projekten fortskrider.
Utskottet beslutade
att
godkänna kontraktet gällande orgel
mellersta kapell.
s4e
Nya orglar iS:t Pauli mellersta kapell och Trons kapell
i S:t Pauli
Förelåg inbjudan från Samrådsgruppen för regionala
kyrkogårdsfrågor i Lunds stift, SRKL; till höstkonferens
i Hässleholm den 20 oktober.
s50
SRKL:s höstkonferens i
Hässleholm den 20 oktober
Dnr 2015-1018
Utskottet beslutade
utskottet inte deltar i konferensen
att
s51
Kyrkogårdschefen föredrog ärendet angående gallring
av bokridån på Östra kyrkogården.
Bokridån på Östra kyrkogården, gallring
Utskottet beslutade
upphandla gallringen enligt upprättad plan
att
Förelåg meddelande 2015-08-17 fràn länsstyrelsen
Skåne med anmälan angående djurhållning.
s52
i
Utskottet beslutade
att
uppdra åt kyrkogårdschefen att avge svar på
anmälan.
Förelåg minnesanteckningar 2015-09-03 från möte
med Malmö stads fastighetskontor angående utvidgning av kyrkogårdsmark inom Ulricedals odlingsområde.
Länsstyrelsens skrivn ing
angående sköldpaddor i
minneslunden på Limhamns kyrkogård
Dnr 2015-946
s53
Odlingslotter invid Östra
kyrkogården
Dnr 2015-1020
t4
13
201 5-09-17
Utskottet beslutade
godkänna förslaget till hantering av marken
att
s54
Kyrkogårdschefen föredrog ärende angående Bunkeflo kyrkogårds parkering.
Bunkeflo kyrkogårds parkering
Utskottet beslutade
godkänna föreslagna åtgärder
att
Kyrkogårdschefen föredrog ärende angående ny typ
av brädtäckning vid muslimska gravsättningar för att
minska risken för ras.
s55
Ny typ av brädtäckning vid
m uslimska gravsättningar
Utskottet beslutade
att godkänna den nya typen av brädtäckning
Kyrkogårdschefen rapporterade angående pågående
s56
Pågående projekt
projekt:
projektering pågår.
Utskottet beslutade
lägga informationen till handlingarna
att
Kyrkogårdschefen rapporterade från Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefers kongress i Norrköping.
Utskottet beslutade
lägga informationen till handlingarna
att
Kyrkogårdschefen informerade att annonsering hade
skett och att ansökningstiden gått ut 2015-09-13.
s57
Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefers kongress i
Norrköping
Dnr 2015-516
s58
Led igförklarande av tjänster
som kyrkogårdschef och
driftchef teknik
Utskottet beslutade
lägga informationen till handlingarna.
att
Ø
14
201
5-09-17
Kyrkogårdschefen informerade om revisorskollegiet
haft möte hos kyrkogårdsförvaltningen den 11 september och att kyrkogårdschefen och driftcheferna
s5e
Revisorskollegiet, möte hos
kyrkogå rdsförva ltn i n gen
deltagit.
Utskottet beslutade
lägga informationen till handlingarna
att
Kyrkogårdschefen informerade om att kyrkomötet fått
en motion angående samordning av krematorieverksamheten i Svenska kyrkan.
s60
Samordning av krematorieverksamheten iSvenska
kyrkan
Utskottet beslutade
lägga informationen till handlingarna
att
Förelåg en debattartikel från fd förvaltningschefen i
Göteborg, Staffan Holmgren, angående det pastorala
ledarskapet och om begravningssamfälligheter.
s61
Pastoralt ledarskap
Utskottet beslutade
lägga informationen till handlingarna
att
Förelåg årsbokslut 2014 från centralstyrelsen i Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.
s62
SKKFs centralstyrelses
årsbokslut 2014
Utskottet beslutade
lägga informationen till handlingarna.
att
s63
Förelåg årsberättelse för begravningsombudet för år
2014.
Arsbe rättelse från begravningsombudet
Utskottet beslutade
lägga informationen till handlingarna
Dnr 2015-707
att
Förelåg ekonomirapport för tiden januari
2015.
-
s64
augusti
Ekonomirapport
Utskottet beslutade
lägga informationen till handlingarna
att
t"l
15
201
5-09-17
Kyrkogårdschefen rapporterade
konferensen är klar.
att planeringen för
Ordföranden förklarade sam manträdet avslutat
vid
s65
Storstadskonferens i
Malmö den 21 - 22 oktober
s66
Avslutning
(
Ca
Justerat
rnger
Candela Kristiansson
Anslagits på kyrkliga samfällighetens anslagstavla 2015-09-24
al