Här är en lista över alla de 125 riksdagsbesluten.

Transcription

Här är en lista över alla de 125 riksdagsbesluten.
Nummer
Datum
Utskott
Kommentar
1
12-feb
AU6
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att arbetet med översynen av Arbetsförmedlingen ska återupptas senast den 15 april 2015.
Reservation: S, MP, V
2
3
05-mar
05-mar
CU6
CU6
Regeringen bör undersöka de nuvarande reglerna för att fastställa faderskap för barn till ogifta och se om det behövs förändringar.
Regeringen bör så fort som möjligt komma till riksdagen med ett lagförslag om framtidsfullmakter och regler om behörighet för anhöriga som tar hand om ärenden åt närstående
som inte klarar det själva.
Enigt
Enigt
4
03-dec
FiU1
Rambeslutet - utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna på statens budget (avsnitt 3 samt bil. 2, 4, 6 och 8)
5
17-dec
FöU1
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att införa ett system med tidsdelmål med ekonomisk kompensation liksom andra typer av incitament Reservation S, MP, V
för vissa personalkategorier inom Försvarsmakten.
6
18-dec
FöU6
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppgift att lämna förslag till hur en sammanhållen
myndighet för alarmeringstjänsten bör organiseras.
Enigt
7
12-mar
FöU7
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att ett centrum med specialkompetens i veteranfrågor bör inrättas.
Reservation S
8
18-dec
JuU1
Reservation V
9
10
11
18-dec
18-dec
18-dec
JuU1
JuU1
JuU1
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att öka antalet
lokala poliser.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att arbetet mot bostadsinbrott ska prioriteras.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att arbetet mot brott som begås av djurrättsaktivister ska prioriteras.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att stärka rättsväsendets kompetens i arbetet mot
brottsligheten på internet.
12
18-feb
JuU9
Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör se över hur ungdomspåföljden helgavskiljning med fotboja kan utformas och återkomma till
riksdagen med ett sådant förslag.
Reservation: S, MP, V
13
05-mar
JuU18
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör utreda frågan om huruvida kraven för när ett kontaktförbud får förenas med
elektronisk övervakning är för höga.
Reservation V
14
15-dec
KU1
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att några av Presstödskommitténs förslag ska vara genomförda tidigare än 2017 och att
Presstödsnämnden i lämplig form ska infogas i Myndigheten för radio och tv.
Reservation SD
15
11-mar
KU11
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i betänkandet om behovet av utredning i fråga om mycket frekventa och omfattande framställningar att få ta Enigt
del av allmänna handlingar.
16
17
11-mar
11-mar
MJU7
MJU7
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen inom EU ska verka för att kvicksilver fasas ut.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen inom EU ska verka för att bromerade flamskyddsmedel fasas ut.
18
12-mar
MJU8
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om ett stärkt arbete för att minska förekomsten av marint skräp och mikroplaster i våra vattenområden. Enigt
Reservation: S, MP, V
Reservation: S, MP, V
Reservation V
Enigt
Enigt
19
12-mar
MJU8
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om hur prioritering av områden ska ske vid sanering av mark.
Reservation S, MP, V
20
12-dec
SfU1
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om tidsgränserna i sjukförsäkringen.
Reservation S, MP, V
21
12-dec
SfU2
22
12-dec
SfU2
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att inom ramen för pensionsöverenskommelsen öka drivkrafterna för ett längre
Reservation 1) S,MP, V Reservation 2) SD
yrkesliv bland annat genom att se över gränserna för inkomstgrundande allmän pension, för tidigare uttag av garantipension och äldreförsörjningsstöd samt för uttag av pension
som grundas på avdragsgill avgift.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om vikten av att, inom ramen för pensionsöverenskommelsen, öka drivkrafterna för ett längre arbetsliv. Enigt
23
12-dec
SfU2
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att en offentlig utredning bör tillsättas senast den 1 juni 2015 med uppdrag att utreda om det, inom
ramen för pensionsöverenskommelsen, går att förändra pensionssystemet så att mer av den intjänade pensionen fördelas lika mellan makar.
24
12-dec
SfU3
25
26
12-dec
12-dec
SfU3
SfU3
27
12-dec
SfU3
Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 12 enligt utskottets förslag i bilaga 3 och tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om utökad
jämställdhetsbonus.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om anmälan för flerbarnstillägg. Därmed bifaller riksdagen motion
Reservation SD
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om dels anmälan av vård av sjukt barn, dels föräldrapenning vid hela inskolningen i förskolan, dels rätt till Enigt
ersättning vid besök inom mödrahälsovården.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om möjligheten för kommuner att bevilja vårdnadsbidrag.
Reservation S, MP, V
28
15-dec
SfU4
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att tillsätta en offentlig utredning som bör lämna förslag till ett hållbart och flexibelt system för
mottagande av asylsökande och nyanlända som främjar en snabb etablering på arbetsmarknaden.
Enigt
29
05-mar
SoU3
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska avsluta beredningen av frågan som behandlades i den återkallade propositionen
2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården och inte återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att landstingens skyldighet att ha
vårdvalssystem inom primärvården upphävs.
Reservation S, MP, V
30
18-dec
TU1
Reservation S, MP, V
31
18-dec
TU1
Riksdagen tillkännager för regeringen vad utskottet anfört om att byggandet av Förbifart Stockholm bör återupptas senast den 1 januari 2015 och genomföras enligt den tidsplan
som ställts upp.
Riksdagen tillkännager för regeringen vad utskottet anfört om att någon förhandlingsperson rörande frågan om att avveckla citynära flygplatser inte bör tillsättas.
32
26-nov
TU2
Enigt
33
26-nov
TU2
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210) och tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om nivån på
sanktionsavgiften för brott mot cabotagereglerna.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att införa krav på att medföra internationella frakthandlingar i lastbilar under färd.
34
26-nov
TU2
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att se över det nuvarande beställaransvaret. Därmed bifaller riksdagen motionerna
Enigt
Reservation S, MP, V
Reservation S, MP, V
Enigt
35
26-nov
TU3
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att utreda möjligheterna att dels låta de föreslagna åtgärderna vid hindrande av fortsatt färd bestå i
längre tid än 24 timmar, dels låta en polisman eller en tulltjänsteman besluta om klampning.
Enigt
36
05-mar
TU5
Reservation V
37
05-mar
TU5
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör ta fram en nationell cykelstrategi som beaktar vad utskottet anför om bl.a. en sammanhängande
cykelinfrastruktur och att cykeln bör betraktas som ett eget transportsätt.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med en redogörelse för regeländringar för att främja
cykeltrafik i städer och inom ramen för detta pröva möjligheten till regeländringar för att göra det möjligt för cyklister över 15 år att använda körbana även i de fall där cykelbana
finns.
38
39
18-mar
18-mar
JuU15
JuU15
Utskottet anser att regeringen bör utreda möjligheterna att tydliggöra och skärpa reglerna för ordning och säkerhet i domstolarna.
Utskottet anser vidare att regeringen bör överväga att införa ett undantag från tillståndsplikten för kameraövervakning av vilt.
Enigt
Enigt
40
41
18-mar
18-mar
JuU14
JuU14
Bifall till motioner om skärpta straff för människohandel.
Bifall till motioner om att översynen av det straffrättsliga skyddet för enskildas persoliga integritet genomförs i enlighet med vad som anges i kommittédirektiv 2014:74.
Reservation S, MP, V
Enigt
42
18-mar
JuU14
Bifall till motioner om vikten av att översynen av straffskalan för köp av sexuell handling av barn genomförs i enlighet med vad som anges i kommittédirektiv 2014:128.
Enigt
43
18-mar
JuU14
44
18-mar
JuU14
Bifall till motioner om vikten av att uppdraget att överväga en höjning av straffminimum genom att ta bort böter i straffskalan vid allvarliga fall av köp av sexuell tjänst genomförs i Enigt
enlighet med vad som anges i kommittédirektiv 2014:128.
Bifall till motioner om att bestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte får mer ändamålsenlig utformning samt att straffet för kontakt med barn i sexuellt syfte bör skärpas. Enigt
45
46
18-mar
18-mar
JuU14
JuU14
47
48
49
50
51
18-mar
18-mar
18-mar
18-mar
18-mar
JuU14
JuU14
JuU14
JuU14
JuU14
52
53
54
55
56
18-mar
18-mar
18-mar
18-mar
18-mar
JuU14
JuU14
JuU14
JuU14
JuU14
57
18-mar
FiU27
Reservation SD
Bifall till motioner om att införa ett nytt brott - inbrottssöld - med minimistraffet fängelse i ett år.
Bifall till motioner om att skärpa straffen för bedrägeribrott med systematiska inslag samt se över bedrägeribrottets utformning för att säkerställa en god anpassning till ITrelaterade brott.
Bifall till motioner om att kriminalisera identitetsstölder.
Bifall till motioner om att införa en ny straffbestämmelse som tar sikte på systematiska fakturabedrägerier.
Bifall till motioner om ändring av straffskalorna för grovt narkotokabrott och grov narkotikasmuggling.
Bifall till motioner om att genomföra de lagförslag som framförs i betänkandet Straffskalorna för allvarliga våldsbrott (SOU 2014:18).
Bifall till motioner om att regelverket om straffvärdesbestämning vid flerfaldig brottslighet ska skärpas och ge uttryck för en strängare syn på flerfalldig brottslighet än vad som är
fallet idag.
Bifall till motioner om skärpta straff för brott som begåtts inom ramen för en organiserad kriminell verksamhet.
Bifall till motioner om vikten av att det snarast presenteras ett förslag som gör att det bli lättare att förverka kriminellas tillgångar.
Bifall till motioner om att skärpa och utvidga straffansvaret för underlåtenhet att avslöja och hindra brott ytterligare.
Bifall till motion om att kriminalisera försök till häleri av normalgraden.
Bifall till motioner om att överväga det straffbara området i förhållande till deltagande i en väpnad konflikt utomlands när det sker inom ramen för en terroristorganisation.
Reservation S, MP, V
Reservation S, MP, V
Tillkännagivande om att genom bättre upphandlingsstöd bidra till att kommunerna kan ställa miljö-och hälsokrav vid kommunal upphandling. Detta behövs för att stödja
kommunernas arbete med att upphandla giftfria produkter till sina förskolor.
Enigt
Reservation S, MP, V
Reservation S, MP, V
Enigt
Reservation S, MP, V
Reservation S, MP, V
Enigt
Enigt
Reservation S, MP, V
Reservation S, MP, V
Enigt
58
25-mar
KrU4
Tillkännagivande till regeringen om dels att ett samarbete ska ske över blockgränserna för att hitta ett licenssystem på spelområdet som ska kunna införas i Sverige och vara
långsiktigt och hållbart, dels att direktiven till den planerade utredningen på spelområdet, som även de ska arbetas fram blocköverskridande, ska lämnas under 2015.
Reservation SD
59
25-mar
KrU4
Tillkännagivande till regeringen om att tillståndsplikten för LAN-spel ska tas bort, alternativt att LAN-spel ska avgiftsbefrias.
Enigt
60
25-mar
AU5
Utskottet föreslår ett tillkännagivande om att regeringen bör vidta nödvändiga åtgärder för att även unga under 20 år ska få möjlighet att ta del av stöd till start av
näringsverksamhet (s.k. starta-eget-bidrag)
Enigt
61
26-mar
JuU17
Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett förslag om skärpta regler för villkorlig frigivning för dem som återfallit i likartad brottslighet.
Reservation S, MP, V
62
63
64
26-mar
26-mar
26-mar
JuU16
JuU16
JuU16
Regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om hur polisens uppgifter kan renodlas ytterligare.
Regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om hur man ska kunna underlätta utbytet av information i kampen mot organiserad brottslighet.
Regeringen bör se över regelverket för hantering av vapenlicenser för att underlätta för jägare.
Reservation V
Enigt
Enigt
65
19-mar
UbU3
Enigt
66
19-mar
UbU3
Utskottet vill att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen i sin utvärdering av fjärrundervisningen dels särskilt bör granska hur lagändringen påverkar
huvudmännens incitament att anställa behöriga lärare, dels särskilt bör följa försöksverksamheten med fjärrundervisning i alla ämnen och återkomma med en delrapport senast
2017.
Utskottet vill att riksdagen tillkännager som sin mening att regeringen bör tillsätta två utredningar om utökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på
modersmålet och fjärrundervisning på entreprenad samt generellt se över entreprenadbestämmelserna i 23 kap. skollagen.
67
25-mar
TU8
Tillkännagivande om att med skyndsamhet se över hur ett införande av alkobommar i gränshamnarna kan genomföras.
Enigt
68
69
70
25-mar
25-mar
25-mar
TU7
TU7
TU7
Tillkännagivande om att se över möjligheterna för flygbranschen att bära kostnaderna för tillsyn.
Tillkännagivande om ett tydligt ställningstagande och agerande för att Bromma flygplats inte bör läggas ner.
Tillkännagivande om att en luftfartsstrategi för stärkt konkurrenskraft för flyget bör tas fram inom en snar framtid.
Reservation S, MP, V
Reservation S, MP, V
Reservation V
71
25-mar
SkU18
I budgetpropositionen för 2015 aviserade regeringen att en skatt på handelsgödsel bör införas den 1 januari 2016 i syfte att minska övergödning av vattenområden. Riksdagen
anser att en sådan skatt är ineffektiv och inte kommer påverka särskilt många bönder att minska användningen av konstgödsel. Därför anser riksdagen att en sådan skatt inte bör
införas. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta.
Reservation M, SD, C, KD Reservation, FP
72
73
26-mar
26-mar
MJU9
MJU9
Tillkännagivande om att regeringen ska inrätta en ny myndighet med ansvar för jaktfrågor och viltförvaltning.
Tillkännagivande om att regeringen ska utreda vissa jaktfrågor.
Enigt
Enigt
74
18-mar
UbU9
Tillkännagivande till regeringen om att regeringen skyndsamt ska återkomma med relevanta förslag så att undervisningstiden i matematik kan utökas med en timme i veckan för
samtliga elever i årskurs 7-9.
Reservation S,MP samt Reservation V
Reservation V
75
04-mar
MJU3
Regeringen ska ge Statskontoret i uppdrag att se över alternativa modeller för livsmedelskontroll i syfte att stärka dialoginslagen och i högre grad undvika förelägganden.
Reservation S, MP
76
04-mar
MJU3
77
04-mar
MJU3
78
04-mar
MJU3
Vidare föreslår utskottet att regeringen ska ge Livsmedelsverket ett särskilt uppdrag att i konsumenternas intresse arbeta för att säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen Reservation S, MP
och bra matvanor utformas så att företagande inom livsmedelssektorn underlättas.
Vidare anser utskottet att en kartläggning bör genomföras över vilka myndighetskontakter livsmedelsföretag måste ha på regional och kommunal nivå i syfte att på sikt kunna
Reservation S, MP
minska företagens regelbörda
Slutligen föreslår utskottet att regeringen snarast ska ta initiativ för ett ökat internationellt samarbete och engagemang för att minska överanvändningen av antibiotika inom
Enigt
livsmedelsproduktionen.
79
08-apr
SoU6
Tillkännagivande till regeringen om att regeringen utan dröjsmål ska låta utreda problemet med nätdroger brett, vilket innebär att skyndsamt se över frågan om generisk
klassning/familjeklassning av narkotika men att också överväga andra åtgärder, och återkomma till riksdagen med förslag.
Reservation S, MP, V
80
08-apr
KU16
Riksdagen tillkännager för regeringen att fortsatta satsningar behövs för bekämpandet av antiziganism och för romsk inkludering, med angivande av centrala delar i arbetet.
Reservation SD
81
08-apr
KrU3
Tillkännagivande till regeringen om att en utredning av radiooch tv-avgiften bör komma till stånd i god tid inför nästa sändningstillstånd 2020. Utredningen bör vara
blocköverskridande och parlamentariskt sammansatt.
Enigt
82
83
09-apr
09-apr
UbU10
UbU10
Utskottet föreslår att gymnasiestudier fortsatt ska vara frivilliga.
Vidare föreslår utskottet att det fortsatt ska vara en rättighet och inte en skyldighet för elever på gymnasieskolans yrkesprogram att läsa in grundläggande behörighet till
högskolan
Reservation S, MP, V
Reservation S, MP, V
84
16-apr
KrU7
Tillkännagivande till regeringen om vikten av att bejaka äldre människors delaktighet i kulturlivet och ta vara på erfarenheterna från satsningen Kultur för äldre
Enigt
85
16-apr
TU9
Tillkännagivande till regeringen om att pröva förutsättningarna för olika finansieringslösningar för en sådan förbindelse. (Östlig förbindelse som knyter samman trafikledsringen
runt Stockholms innerstad och som inte inkräktar på nationalstadsparken.
Reservation S, MP, V
86
16-apr
FiU30
Tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen snarast ska tillsätta en parlamentarisk utredning med uppdraget att analysera konsekvenserna för svensk ekonomi av ett Reservation S, MP, V
förändrat överskottsmål och hur en sådan förändring förhåller sig till övriga delar av det finanspolitiska ramverket.
87
22-apr
SkU20
Utskottet föreslår att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att regeringen snarast ska se över reglerna om företrädaransvar och om tillämpningen av bestämmelserna Reservation S, MP, V
har blivit för hård och om bestämmelserna bör ändras för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten, förbättra villkoren för att starta, driva och utveckla företag och minska
riskerna för att livskraftiga företag avvecklas i onödan.
88
22-apr
KU15
Utskottet tillkännager för regeringen att det är viktigt att ett pågående utredningsarbete fullföljs med inriktningen att det straffrättsliga skyddet mot spridning av integritetskänsligt Enigt
material utanför det grundlagsskyddade områ- det ska stärkas.
89
22-apr
KU18
Utskottet föreslår att riksdagen delvis bifaller en motion om kommuners deltagande i fristadssystemet. Utskottet framhåller yttrandefrihetens stora vikt och anser att
Reservation SD
yttrandefrihetsfrågor bör ägnas stor uppmärksamhet. Vidare anser utskottet att det är angeläget att Sverige kan bidra med fristäder åt förföljda författare och konstnärer. När det
finns en lagakraftägande dom i ett nu pågående mål om laglighetsprövning bör regeringen analysera om det finns behov av en översyn av regelverket. Med hänsyn till frågans
betydelse föreslår utskottet att riksdagen tillkännager detta för regeringen.
90
23-apr
CU11
91
23-apr
CU11
Enligt det första förslaget bör regeringen snarast återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär skärpta krav för att någon ska få kalla sig oberoende rådgivare vid finansiell Enigt
rådgivning till konsumenter.
Enligt det andra förslaget bör regeringen göra en uppföljning av om den lagstiftning som införts för att stärka konsumentskyddet vid kreditgivning och minska de negativa
Reservation SD, Reservation V
följderna av snabblån har fått avsedd effekt.
92
29-apr
CU10
Regeringen bör låta utreda hur regler kan utformas som ger större möjlighet för en exploatör att initiera ett planeringsarbete eller själv bidra till att en detaljplan tas fram
Reservation S, MP
93
29-apr
CU10
Reservation S, MP
94
29-apr
CU10
95
29-apr
CU10
Utskottet föreslår vidare att regeringen låter utarbeta ett förslag om en komplettering av plan- och bygglagen som innebär att bygglovsavgiften reduceras om byggnadsnämnden
överskrider tidsfristen för handläggning av bygglovsärenden.
I fråga om riktvärden för trafikbuller föreslår utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att besluta om en ändring i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader.
Ändringen är avsedd att underlätta bostadsbyggande i närheten av vägar och spårtrafik.
Enligt det fjärde förslaget om tillkännagivande till regeringen bör riksdagen framhålla att det finns behov av att utreda möjligheten till anpassningar av tillgänglighetskraven och
andra lättnader i de krav som gäller för studentbostäder.
96
97
29-apr
29-apr
MJU10
MJU10
Ett tillkännangivande om att regeringen behöver intensifiera arbetet inom EU-samarbetet för att dels förbättra djurskyddet.
Ett tillkännangivande om att minska antibiotikaanvändningen.
Enigt
Enigt
98
29-apr
MJU12
Regeringen uppmanas att inom EU verka för att förändra artoch habitatdirektivet så att klassificeringen av hotade djur och växter i högre grad kan avgöras i Sverige.
Reservation S, MP, V
99
100
101
29-apr
29-apr
29-apr
MJU12
MJU12
MJU12
Reservation S, MP, V
Reservation S, MP, V
Reservation S, MP, V
102
29-apr
MJU12
Vidare uppmanas regeringen dels att säkerställa att det går att bedriva en riktad och selektiv jakt på varg
Vidare uppmanas regeringen att förstärka viltförvaltningsdelegationerna
Regeringen uppmanas även att göra strandskyddet mer ändamålsenligt i hela landet i syfte att förbättra förutsättningarna för byggande, boende och näringsverksamhet i
strandlägen.
Slutligen uppmanar ett enigt utskott regeringen att stärka arbetet för biologisk mångfald.
103
06-maj
UFöU3
Ett tillkännagivande om att regeringen bör ta de initiativ som krävs för att säkerställa tillräcklig tillgång till medicinsk evakueringsförmåga inom ramen för insatsen
Enigt utskott
104
06-maj
TU11
Ett tillkännagivande om att förarbevis och åldersgräns för framförande av vattenskoter bör införas och bifaller därmed motionsyrkanden om detta. Utskottet framhåller att
förarbeviset bör fokusera på att den som framför vattenskotern kan göra detta på ett säkert och tryggt sätt, för såväl föraren själv som för de personer och det djurliv som vistas i
närheten samt är inriktat på att ha förståelse för hastigheter och sjövett.
Enigt
Reservation S, MP, Reservation SD
Reservation S, MP
Enigt
105
106
107
108
109
20-maj
20-maj
20-maj
20-maj
20-maj
KU12
KU12
KU12
KU12
KU12
tillkännagivanden till regeringen om att öka stödet till en- och tvådagarstidningar
tillkännagivanden till regeringen om försök med samdistribution av dagstidningar och post
tillkännagivanden till regeringen om att påbörja processen med att avveckla reklamskatten för dagspressen
tillkännagivanden till regeringen om att förlänga presstödsförordningens giltighetstid
tillkännagivanden till regeringen om att Presstödskommitténs fyra huvudförslag bör ses som en sammanhållen presstödspolitik.
Reservation SD
Enigt
Enigt
Reservation SD
Enigt
110
20-maj
UbU11
tillkännagivanden till regeringen att regeringen ska vidta åtgärder för att skolor ska kunna ge elever på gymnasiet och högstadiet ett skriftligt ordningsomdöme
Reservation S,MP, V och Reservation SD
111
20-maj
Ubu11
tillkännagivanden till regeringen att regeringen ska återkomma med förslag om en tioårig grundskola.
Reservation S, MP, V
112
113
114
27-maj
27-maj
27-maj
JuU26
JuU26
JuU26
ett tillkännagivande till regeringen om att ta initiativ till åtgärder inom EU för att göra det lättare att spåra vapen som det handlas med i EU.
se till att det införs ett digitalt vapenhandlarregister i Sverige som är integrerat med polisens vapenregister
se till att det införs ett digitalt arkiv för vapendeklarationer som ska underlätta för vapenhandlare att redogöra för varaktig in- och utförsel av vapen till och från landet.
Enigt
Enigt
Enigt
115
116
117
28-maj
28-maj
28-maj
TU12
TU12
TU12
Tillkännagivande om att återkomma med ett förslag som möjliggör att åtgärderna vid hindrande av fortsatt färd kan bestå i längre tid än 24 timmar.
Enigt
Tillkännagivande om att se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från kör- och vilotidsreglerna för yrkesmässig trafik.
Reservation S, MP, V
Tillkännagivande om dels behovet av att skyndsamt utarbeta erfordeliga regeländringar så att lastbilar med en bruttovikt på upp till 74 ton tillåts att trafikera de delar av det
Reservation S, MP
allmänna vägnätet som har tillräcklig bärighet, samt, dels behovet av en generösare dispensgivning och fortsatt utredning när det gäller frågan om att tillåta fordonsekipage på upp
till 30 meter.
118
28-maj
TU13
Tillkännagivande till regeringen om statens roll i att bidra till att skapa rätt förutsättningar för att branschens mål om en fördubblad kollektivtrafik ska kunna nås.
Reservation V
119
03-jun
SoU17
Tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i betänkandet om att regeringen i budgetpropositionen för 2016 ska avisera ett förslag om att så snart som möjligt
införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.
Enigt
120
11-jun
KrU11
ett tillkännagivande till regeringen om att understryka vikten av att det civila samhället värnas, stärks och att dess självständighet bevaras. Detta bör enligt utskottet bl.a. ske
genom att man tar bort onödiga regler som utgör hinder eller begränsningar för det civila samhällets organisationer
Enigt
121
11-jun
AU11
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen snarast bör återuppta arbetet med att genomföra en bred översyn av
Arbetsförmedlingen.
Reservation S, MP,V
122
11-jun
KrU9
ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör verka för att ytterligare öka antalet fristäder i Sverige.
Reservation SD
123
11-jun
FiU:32
riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska låta utreda ett utvecklat och delvis nytt regelverk för säkerställande av valfrihet,
mångfald och kvalitet vid utförande av välfärdstjänster
Reservation S, MP, V
124
17-jun
SoU14
regeringen ge ett tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen (Fi 2015:01, dir. 2015:22) om att inte föreslå lagändringar som innebär att landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem
inom primärvården upphävs.
Reservation S, MP, V
125
17-jun
SoU14
För det andra ska regeringen ge Myndigheten för vårdanalys i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag kring hur olika landstings utformning av ersättningssystem och
primärvårdsuppdrag har påverkat vården för patienterna i primärvården
Reservation S, MP, V