Fakultetsnämnden, utskottet för forskarutbildning

Transcription

Fakultetsnämnden, utskottet för forskarutbildning
Nr 5:2015
Dnr: 2015/0079
PROTOKOLL
2015-06-15
Fakultetsnämnden, utskottet för
forskarutbildning
Fakultetsnämnden, utskottet för forskarutbildning
Omfattning
Datum och tid:
Plats:
Ledamöter:
Ej närvarande
ledamöter:
Tjänstemän:
Fackliga företrädare:
§ 50 - 58
Måndag den 15 juni kl 15.00-15.45
Konferensrum U2-040 (IDT)
Mälardalens högskola, Västerås
Anne Söderlund
Lena Almqvist
Thomas Nolte
Emma Nehrenheim
Niclas Månsson
Ordförande, Prodekan
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Sikander Khan
Baran Cürüklü
Agnieszka JablonskaEklöf
Guilnaz Mirmoshtaghi
Ledamot
Ledamot
Doktorand
Johan Hellstrand
Handläggare
Doktorand
Vakant
Vid protokollet
……………………………………………
Johan Hellstrand
Justeras:
Justerandes
signatur
……………………………………………
……………………………………………
Anne Söderlund
Emma Nehrenheim
1 (10)
PROTOKOLL
2015-06-15
Nr 5:2015
Dnr: 2015/0079
Fakultetsnämnden, utskottet för
forskarutbildning
§ 50. Mötets öppnande
§ 51. Val av justeringsperson
§ 52. Fastställande av föredragningslista
§ 53. Föregående mötesprotokoll
§ 54. Anmälan av dekanbeslut och sent inkomna ärenden
§ 55. Aktuella ansökningar om förordnande som huvudhandledare
och handledare
§ 56. Aktuella ansökningar om antagning
§ 57. Aktuella ansökningar om förändrad handledarkonstellation
§ 58. Information om fakultetsnämndens beslut föranlett av uppföljningen av individuella studieplaner 2014
Justerandes
signatur
2 (10)
PROTOKOLL
2015-06-15
Nr 5:2015
Dnr: 2015/0079
Fakultetsnämnden, utskottet för
forskarutbildning
§ 51. Val av justeringsperson
Utskottet beslutar
att
Justerandes
signatur
utse Emma Nehrenheim att jämte ordförande justera protokollet.
3 (10)
PROTOKOLL
2015-06-15
Nr 5:2015
Dnr: 2015/0079
Fakultetsnämnden, utskottet för
forskarutbildning
§ 52. Fastställande av föredragningslista
Ordförande Anne Söderlund hemställer att som övrig fråga informera utskottet
om fakultetsnämndens beslut i ärendet Rapportering om uppföljningen av individuella studieplaner 2014 (Dnr 3.10.1-2015/074).
Utskottet beslutar
att
Justerandes
signatur
fastställa förslag till föredragningslista med en övrig fråga
4 (10)
PROTOKOLL
2015-06-15
Nr 5:2015
Dnr: 2015/0079
Fakultetsnämnden, utskottet för
forskarutbildning
§ 53. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har justerats i vederbörlig ordning.
Utskottet beslutar
att
Justerandes
signatur
notera informationen
5 (10)
PROTOKOLL
2015-06-15
Nr 5:2015
Dnr: 2015/0079
Fakultetsnämnden, utskottet för
forskarutbildning
§ 54. Anmälan av dekanbeslut och sent inkomna ärenden
Anmälan om beslut om disputation, Fredrik Starfelt, EST, ämnet energi- och miljöteknik
Anmälan om beslut om disputation, Stefan Hellstrand, EST, ämnet energi- och
miljöteknik
Anmälan om beslut om licentiatseminarium, Roger Andersson, UKK, ämnet naturvetenskapernas och teknikens didaktik
Anmälan om beslut om licentiatseminarium, Lena Hoelgaard, UKK, ämnet didaktik
Anmälan om beslut om licentiatseminarium, Sasha Shahbazi, IDT, ämnet innovation och design
Anmälan om beslut om licentiatseminarium, Fredrik Ore, IDT, ämnet innovation
och design
Anmälan om beslut om licentiatseminarium, Peter Sjögren, IDT ämnet innovation och design
Anmälan om beslut om förordnande av docent Anette Hallin som huvudhandledare
Anmälan om beslut om fastställande av individuell studieplan för Marie Mörndal,
ämnet industriell ekonomi och organisation
Utskottet beslutar
att
Justerandes
signatur
notera informationen
6 (10)
Nr 5:2015
Dnr: 2015/0079
PROTOKOLL
2015-06-15
Fakultetsnämnden, utskottet för
forskarutbildning
§ 55. Aktuella ansökningar om förordnande som huvudhandledare
och handledare
Handläggare: Johan Hellstrand
Ansökan om att antas som handledare,
Raza Naqvi (EST)
Ansökan om att antas som handledare,
Milica Rancic (UKK)
Ansökan om att antas som handledare,
Paul Andrews (extern UKK)
Bilaga 6.1
Bilaga 6.2
Bilaga 6.3
Föredragande: Johan Hellstrand
Utskottet beslutar
att
att
att
förordna Raza Naqvi (EST) som handledare
förordna Milica Rancic (UKK) som handledare
förordna Paul Andrews (extern UKK) som handledare
Delges
Samordnare för forskarutbildningen EST, UKK,
Justerandes
signatur
7 (10)
Nr 5:2015
Dnr: 2015/0079
PROTOKOLL
2015-06-15
Fakultetsnämnden, utskottet för
forskarutbildning
§ 56. Aktuella ansökningar om antagning till utbildning på forskarnivå
Handläggare: Johan Hellstrand
Ansökan om antagning till forskarutbildning,
Filip Markovic (IDT)
Ansökan om antagning till forskarutbildning,
Mirgita Frasheri (IDT)
Ansökan om antagning till forskarutbildning,
Niclas Ericsson (IDT)
Ansökan om antagning till forskarutbildning,
Chaudhary Awais Salman (EST)
Ansökan om antagning till forskarutbildningen senare del,
Daniel Brehmer (UKK)
Ansökan om antagning till forskarutbildningen senare del,
Linda Jonsson (UKK)
Bilaga 7.1
Bilaga 7.2
Bilaga 7.3
Bilaga 7.4
Bilaga 7.5
Bilaga 7.6
Föredragande: Johan Hellstrand
Utskottet beslutar
att
att
att
att
att
att
att
att
anta Filip Markovic (IDT) ) till forskarutbildningen
godkänna Filip Markovics individuella studieplan
anta Mirgita Frasheri (IDT)till forskarutbildningen
godkänna Mirgita Frasheris individuella studieplan
anta Niclas Ericsson (IDT) till forskarutbildningen
godkänna Niclas Ericssons individuella studieplan
anta Chaudhary Awais Salman (EST) till forskarutbildningen
godkänna Chaudhary Awais Salmans individuella studieplan
att
att
att
att
anta Daniel Brehmer (UKK) till forskarutbildningens senare del
godkänna Daniel Brehmers individuella studieplan
anta Linda Jonsson (UKK) till forskarutbildningens senare del
godkänna Linda Jonssons individuella studieplan
Delges
Akademichef EST, IDT, UKK, samordnare för forskarutbildningen EST, IDT,
UKK, berörd huvudhandledare, berörd handledare, Filip Markovic, Mirgita
Frasheri, Niclas Ericsson, Chaudhary Awais Salman, Daniel Brehmer, Linda
Jonsson
Justerandes
signatur
8 (10)
PROTOKOLL
2015-06-15
Nr 5:2015
Dnr: 2015/0079
Fakultetsnämnden, utskottet för
forskarutbildning
§ 57. Aktuella ansökningar om förändrad handledarkonstellation
Handläggare: Johan Hellstrand
Ansökan om godkännande av förändrad handledarkonstellation för,
Daniel Flemström IDT
Bilaga 8.1
Ansökan om godkännande av förändrad handledarkonstellation för,
Shaibal Barua IDT
Bilaga 8.2
Ansökan om godkännande av förändrad handledarkonstellation för,
Hamid Reza Faragardi IDT
Bilaga 8.3
Fastställande av handledarkonstellation för,
Manaporn Chatchumni HVV
Bilaga 8.4
Beslut 2015-05-19 om godkännande av förändrad handledarkonstellation för
Manaporn Chatchumni HVV fattades på felaktiga grunder.
Föredragande: Johan Hellstrand
Utskottet beslutar
att
att
att
att
godkänna förändrad handledarkonstellation för,
Daniel Flemström IDT
godkänna förändrad handledarkonstellation för,
Shaibal Barua IDT
godkänna förändrad handledarkonstellation för,
Hamid Reza Faragardi IDT
Fastställa handledarkonstellationen för,
Manaporn Chatchumni HVV
Delges
Samordnare för forskarutbildningen IDT, UKK, EST, HVV, berörd doktorand,
Henrik Eriksson, Monir Mazahert
Justerandes
signatur
9 (10)
PROTOKOLL
2015-06-15
Nr 5:2015
Dnr: 2015/0079
Fakultetsnämnden, utskottet för
forskarutbildning
§ 58. Information om fakultetsnämndens beslut föranlett av uppföljningen av individuella studieplaner 2014
Vid fakultetsnämndens sammanträde 2015-06-04 föredrogs rapporten
Sammanställning av den årliga ISP-översynen 2014 (Dnr 3.10.1-2015/074).
Fakultetsnämnden beslutade att uppdra åt akademicheferna att återrapportera
till fakultetsnämndens femte möte 2015 hur processen ser ut kring arbetet med
ISP:erna samt vilka förbättringar som planeras i denna process inför UKÄ:s
utvärdering. Återrapporteringen ska även beredas av forskarutbildningsutskottet.
Föredragande: Anne Söderlund
Utskottet beslutar
att
notera informationen
Delges
-
Justerandes
signatur
10 (10)