RÅD & ANVISNINGAR om belysning utomhus

Comments

Transcription

RÅD & ANVISNINGAR om belysning utomhus
Projekt Belysningskollen
RÅD & ANVISNINGAR om belysning utomhus
Denna skrift är framtagen för att ge råd och anvisningar vid ny- och ombyggnation av belysning
utomhus. Skriften vänder sig till dig som:
Fastighetsägare
Förvaltare
Byggherre
Inköpare
Projektör
Installatör
Som beställare kan du göra råden i denna skrift till dina krav. I skriften används belysningstekniska
termer och begrepp som är nödvändiga för att beskriva belysningens funktion, men som kan vara
svåra/okända för den som inte arbetar med belysning till vardags. Det är naturligtvis bra om man
som beställare har goda belysningskunskaper men tanken är att en beställare ska kunna hänvisa till
råden i denna skrift utan att själv ha fullständig kunskap i ämnet. För förklaring av använda begrepp
hänvisas till ”Lärobok i belysningsteknik” som finns på www.ljuskultur.se.
Utomhusbelysning
Utomhusbelysningen är en viktig del både för att skapa en säker och trygg utomhusmiljö.
Belysningen utomhus svarar idag för ca 10 % av den el som vi använder för belysning. Det är därför
speciellt viktigt att välja en energieffektiv belysning utomhus eftersom den normalt är i drift fyra
gånger längre tid än belysningen inomhus - ca 4400h. Den större delen av den befintliga
utomhusbelysningen är dessutom idag i behov av att utbytas mot energieffektivare belysning.
Många anläggningar är gamla och det finn stor potential för utbyte och renovering av dessa och
därmed uppnå miljöförbättringar.
Vissa armaturer är bestyckade med ljuskällor som enligt gällande EU-direktiv inte får säljas på
marknaden och måste därför snarast utbytas. Exempel på sådana ljuskällor är glödlampor och
kvicksilverlampor. Man räknar idag (2013) med att ca 40 % av utomhusbelysningen i landet är
bestyckade med kvicksilverlampor så behovet av utbyte är stort. Vid ett utbyte till ny belysning
utomhus är det viktigt att tillgodogöra sig dagens bästa teknik inom belysningsområdet för skapa
förutsättningar för en energieffektiv belysning med bästa ljuskvalitet.
Val av ljuskälla
På marknaden finns ett flertal ljuskällor att välja mellan med varierande effektivitet i ljusutbyte
(lumen/watt), livslängd och ljuskvalitet.
LED-ljuskällan som nu funnits på marknaden ett antal år är den ljuskälla som är särskilt bra för
utomhusbelysning eftersom den har ett högt ljusutbyte, lång livslängd och fungerar utmärkt i kyla
utan att ljusutbytet påverkas negativt. En LED-ljuskällas livslängd i en lämplig ljusarmatur är oftast 50
000h varför ljuskällan med stor sannolikhet varar upp emot 25 år. Ljuskällans ljusnedgång skall alltid
anges för den angiva livslängden. Ljuskällans ljusnedgång kan variera mellan 10 - 30 % beroende på
angiven livslängd.
OBS! Om LED-ljuskällan drivs med konstantljus utan ljusnedgång måste ljuskällans medeleffekt över
sin livslängd anges. Detta är högre än det nominella katalogvärdet.
LED kan dessutom ljusregleras och går att få i många olika färgtemperaturer från varmvita till
dagsljus (2700-6500K) med god färgåtergivning. Kontrollera även att ljuskällans färgåtergivningsindex
(Ra-värde) är 80 eller högre. LED finns också för färgat ljus och för den som vill skapa ett dynamiskt
eller färgat ljus finns LED-armaturer med RGB- och RGBW-teknik.
Nedan ges exempel på några jämförelsetal för vanliga ljuskällor för belysning utomhus.
Ljuskällor
LjusUtbyte
(lm/W)
Livslängder
(timmar)
Reglerbarhet
10-100%)
God* färgåtergivning
(Ra ≥80)
Glödlampor
10-15
1000
Ja
Ja
Halogenlampor
Lågenergilampor
20-25
40-60
2000
10000
Ja
Ja
Ja
Ja
Kompaktlysrör
50-75
30000
Ja
Ja
Kvicksilverlampor
Högtrycksnatrium
50-65
80-100
16000
16000
Nej
Nej
Nej
Nej
LED
80-110
50000
Ja
Ja
Att styra belysningen
Det är viktigt att styra belysningen efter tid, tillgång på dagsljus (fotocell) eller närvaro (sensor). Det
är en självklarhet vid belysning utomhus. Utomhusbelysningen kan med fördel även regleras ned
under vissa tider på natten (nattsänkning) exempelvis mellan 23.00 och 05.00.
LED passar utmärkt för detta och besparingen blir nästan 50 % större jämfört med konventionella
ljuskällor, då besparingen nästan är linjär (dvs effektnedgången är linjär med ljusnedgången), vilket
inte är fallet med urladdningslampor. Man bör dock alltid kontrollera att det inte finns förhållanden
som gör att nattsänkning är olämplig.
En rörelsesensor med t ex akustisk detektering kan användas om ljuset bara ska vara tänt kortvarigt.
Det kan minska drifttiden från 24 timmar till 2–3 timmar per dygn vilket sparar cirka 85 procent av
energin.
Man kan också komplettera närvarostyrning med en fotocell som blockerar upptändning när det
naturliga ljuset är tillräckligt.
Planeringsanvisningar
För att skapa goda synförutsättningar utomhus är det viktigt att belysningen är bländfri eftersom
ögat normalt är mörkeradapterat och har svårt att anpassa sig till stora ljusförändringar inom de
normala synfältet. Belysningsnivån och ljusets färgtemperatur bör även anpassas till den komplexitet
och de ljusförhållande som förekommer i den befintliga miljön. Allt belysning utomhus bör styras
efter brukstiden samt efter tillgång på dagsljus och eller närvaro.
Vid valet av armaturer och belysningsstolpar är det av vikt att utformningen på dessa estetiskt passar
in i den aktuella miljön.
Eftersom stort fokus skall läggas på energieffektivitet och god ljuskvalitet bör LED-ljuskällor
användas.
Några exempel på planeringsförutsättningar för olika applikationsområden utomhus
Väg- och gatubelysning – här planeras belysningen ofta efter de krav och regler som gäller för
”Vägar och gator utformning” som är framtagna av Trafikverket och SKL som bygger på Svensk och
europeisk standard, SS–EN13201.
Gång och cykelvägar– här skall belysningen anpassas till omgivningen och för normala
förutsättningar gäller en medelbelysningsstyrka i marknivån på ca 5 lux med en lägsta
belysningsstyrka av 1 lux.
Avståndet mellan belysningsstolparna bestäms i hög grad av ljuspunktshöjden. En rekommenderad
stophöjd är normal mellan 3-4 m. Rekommenderad färgtemperatur 2700-4000K.
För ytterligare information se även ”Vägar och gator utformning” som är framtagna av Trafikverket
och SKL samt Svensk och europeisk standard, SS–EN13201.
Belysning inom parker och allmänna områden – här skall belysningen anpassas till den omgivande
miljön och verka för god visuell ledning utan synnedsättande bländning. Ljusets färgtemperatur skall
anpassas till omgivningen och normalt ligga inom området 3000-4000K. För att skapa trygghet bör
belysning vara utformad så att mörka partier undviks där folk kan vistas. Belysningen utgörs normalt i
en kombination av belysningsstolpar, pollare (lågstolpar) och belysningar på fasader och vid entréer.
Längs gångvägar och allmänna platser planeras för medelbelysningsstyrka i marknivån på ca 5 lux
med en lägsta belysningsstyrka av 1 lux.
Belysning av parkeringsplatser - Belysningen på anpassas till den omgivande miljön och verka för
god visuell ledning utan synnedsättande bländning. Ljusets färgtemperatur skall anpassas till
omgivningen och normalt ligga inom området 3000-4000K. På parkeringsplatsen skall planeras för
medelbelysningsstyrka i marknivån på ca 10 lux med en lägsta belysningsstyrka av 2,5 lux inom
parkeringsområdet.
Utomhus arbetsplatser – för belysning av utomhusarbetsplatser gäller normalt belysningskrav som
redovisas i Svensk Standard, SS-EN 12464-2.
Fasad- och dekorationsbelysning – här finns normalt inga tillgängliga krav eftersom belysningen
normalt är en estetisk utsmyckning av uterummet. Vid utformningen av fasad- och
dekorationsbelysning är det av stor vikt att förebygga direktbländning från strålkastare och störande
ljus till omgivande bebyggelse. Väl avskärmade LED-armaturer lämpar sig utmärkt i denna
applikation. Det är viktigt att anpassa ljusnivån och färgtemperaturen till de förhållanden som råder i
omgivning. Fasadytans beskaffenhet och reflektans påverkar i hög grad ljusbehovet. LED finns också
för färgat ljus och för den som vill skapa ett dynamiskt eller färgat ljus finns LED-armaturer med RGBoch RGBW-teknik.
Vid ljusa fasader i normal omgivning rekommenderas en belysningsstyrka på ca 40 lux på den belysta
delen av fasaden samt en varm färgtemperatur på 2700-3000K. Vid mörkare fasader kan en högre
nivå erfordras. För fastställande av lämplig nivå och riktning av ljus rekommenderas utprovning på
plats.
Underhåll av utomhusbelysning
Underhållsfrågan är viktig, och väljer man en armatur med LED vet man nästan säkert att den
förväntade användningstiden kommer att vara så lång att man kommer att behöva byta både LEDmoduler och driftdon minst en gång.
Det är därför viktigt att förvissa sig om att ersättnings-moduler kommer att finnas tillgängliga och att
utbytet är rimligt enkelt. Man bör även planera att rengöra regelbundet för att minska ljusnedgången
p.g.a. nedsmutsning av armaturerna. Att välja en armatur med hög IP-klass (skyddsklass) minskar
nedsmutsningen inuti armaturen och kan minska intervallet för underhåll/rengöring av armaturerna.
Övrig information kan hämtas hos




www.ljuskultur.se Här kan du bland annat beställa branschens redovisningsmall
”Ljusamallen”, ”Upphandlingsguide för utomhusbelysning” samt anvisningar för ”LED för
belysning inom- och utomhus”
Vägar och gator utformning” som är framtagna av Trafikverket och SKL. www.Trafikverket.se
Vägbelysning – Svensk Standard SS-EN 13201 del 1-5. www.sis.se
Belysning av arbetsplatser – utomhus - Svensk Standard SS-EN 12464 del 2. www.sis.se





Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för utomhusbelysning –
www.miljöstyrningsrådet.se
Energimyndigheten har mycket bra information om belysning: Energimyndigheten
Lampguiden, en mobilapp som hjälper dig att välja belysning, ges ut av Energimyndigheten.
På www.lampinfo.se hittar du information om energieffektiv belysning
På www.energiradgivningen.se finns det flera faktablad om belysning
HT 2014
nya Etik och Energi
Kungsgatan 1, 652 24 Karlstad
Tel: 0707-582806, 0768-070828,
E-post: [email protected]
www.etikochenergi.se