Imentums Nyhetsbrev Nr 2 Årgång 2011

Comments

Transcription

Imentums Nyhetsbrev Nr 2 Årgång 2011
NR 2
Verksamhetsutveckling
2011
Systemutveckling
Informationssäkerhet
Imentums Nyhetsbrev
VD har ordet
IPhone 5.0 kan vi inte tillhandahålla, men väl
Imentum 2.0!
Vi förstärker vår närvaro på alla våra geografiska
orter med fortsatt expansion med ännu fler
kompetenta och professionella medarbetare,
konsultchefer och affärsutvecklare.
I Linköping/Norrköping har vi fr.o.m. september
Marie Gustafsson som affärsutvecklare och som
tillsammans med konsultchef Patrick Bjarnemar
samt övriga medarbetare ska leverera kvalificerade
konsulttjänster till regionen.
I Stockholm ansvara konsultchef Håkan Pahlm för
affärsutveckling och skapar tillsammans med sina
medarbetare fortsatt expansion i Stockholm.
I Uppsala förstärker vi vår säljorganisation med en
ny affärsutvecklare, Per Lindgren som började den
1 november. Per ska tillsammans med undertecknad
och våra medarbetare fortsätta att vara en av de
ledande IT-konsultleverantörerna i Uppsala.
Dessutom har Imentum Partner nu rekryterat en ny
VD. Varmt välkommen önskar vi Leif Lagman som
har en gedigen erfarenhet från konsultbranschen
vilken han kommer få stor nytta av i det fortsatta
arbetet med att utveckla Imentum Partner.
Johan Liljeqvist
VD Imentum AB
Imentum firar fem år tillsammans
med Dataföreningen Kompetens
Imentum har nu ansvarat för Dataföreningen
Kompetens utbildningar i informationssäkerhet
i fem år och vi har certifiera nästan 150 elever
till Certifierade Informationssäkerhetsarkitekter, totalt har vi haft drygt 400 elever.
De senaste tio åren har certifieringar av kompetens
blivit allt vanligare inom kvalificerade vidareutbildningar. Dataföreningen Kompetens har
etablerat fler certifierande utbildningar av yrkesroller som blivit de facto-standarder för kompetensprofiler i Sverige.
Kurserna i informationssäkerhet täcker tillsammans
in hela området och har standarden Ledningssystem
för informationssäkerhet (ISO 27000) som röd tråd.
Vår mest populär kurs är Strategisk informationssäkerhet där vi tar upp ämnen som Organisation för
säkerhet, Riskhantering, Riskanalys, Juridik och
informationssäkerhet, och Investeringar i
informationssäkerhet.
Vi har också en kurs för att göra eleverna till
kompetenta beställare av säkerhetslösningar, den
heter Teknisk informationssäkerhet och behandlar
bland annat Kryptering, Elektroniska identiteter,
Identitetshantering, Nätverk, Dataräddning och
Forensisk analys.
Den tredje kursen heter Operativ informationssäkerhet och syftar till att ge eleverna verktyg för
att arbeta effektiv med informationssäkerhet i det
dagliga arbetet. Den innehåller föreläsningar så som
Compliance, Revision, Säkerhet i systemutveckling, Outsourcing, Kopplingen till ITIL,
Krishantering och Fysisk säkerhet.
Har man gått igenom alla tre kurserna kan man gå
vidare och certifiera sig till Informationssäkerhetsarkitekt och det görs på den fjärde kursen. Det har
alltså nu nästan 150 elever gjort.
För mer information om dessa kurser gå in på
http://www.dfkompetens.se/sakerhet.
Imentum hjälper Domstolsverket
Domstolsverket är en statlig myndighet som
lyder under regeringen och som fungerar som en
serviceorganisation till domstolarna i landet.
Domstolsverkets uppgift är att ansvara för övergripande samordning och gemensamma frågor
inom Sveriges Domstolar. Arbetet innebär också att
ge service till domstolarna, hyres- och arrendenämnderna och Rättshjälpsmyndigheten.
Det kan handla om frågor som personalutveckling,
utbildning och information, utarbetande av föreskrifter, råd och anvisningar och att svara för att
verksamheten bedrivs på ett effektivt och för medborgarna lättillgängligt sätt.
problematiken kring integrationslösningar ur ett
informationsperspektiv. Detta med anledning av att
Kerstin fått möjligheten att hålla ett föredrag i
ämnet under Sundsvall 42 och vi önskar henne
lycka till med det.
Per Lindqvist talade om hur man bygger upp ett
fungerande arkitekturarkiv utifrån en kunds
arkitekturprojekt vars syfte var att införa
Repositories. Per pratade om viktiga händelser i
projektet och de erfarenheter vi kan dra från dem.
Efter anföranden hölls en öppen diskussion och
frågestund kring projekten och vi var 10
engagerade kollegor som deltog med synpunkter
och frågor till våra kompetenta kollegor.
Imentum hjälper
Rikspolisstyrelsen med
införandet av Rakel
Inom verksamhetsområdet är närmare 6 000
människor anställda och tillsammans omsätts inom
området cirka 6 miljarder kronor årligen.
Gull-Britt Isaksson har haft uppdrag i nästan exakt
ett år som Configuration Manager på
Domstolsverket i Jönköping. Uppdraget spänner
över hela spektrat inom disciplinen med att hantera
konfigurationer och releaser för Domstolsverkets
olika produkter till att ta fram riktlinjer och
strukturer för Domstolsverkets övergripande
dokumenthantering.
Gull-Britt arbetar också med anpassningar av olika
utvecklingsverktyg för att ge stöd till spårbarheten.
Produkterna är verksamhetssystem och plattformar
som används av olika myndigheter inom rättsväsendet. Gull-Britt hanterar all konfigurationsstyrning inom både utvecklingsprojekt och förvaltning, i många fall i ganska komplexa relationer
med parallella utvecklingsprojekt och plattformsutveckling.
Domstolsverket värdesätter kontinuitet och vill
säkra det pågående arbetet med att skapa strukturer
som stöd för modelldriven utvecklingsdesign och
en total översyn av dokumenthanteringen inom
utvecklingsprojekt och produktförvaltning.
Uppdraget går via Sigma som hälsar att både de och
Domstolsverket är mycket nöjda med Gull-Britts
insats som därmed kommer att få förnyat förtroende
under ytterligare ett år.
Uppskattat seminarium i Ropsten
Den 29 september genomfördes två seminarier
på vårt Stockholmskontor; Integration utan
informationsförlust - är det möjligt? och
Erfarenheter att införa Repositories.
Kerstin Jonsson gjorde sin sista, för den här gången,
insats under Imentum-hatt och pratade om
AVERA står för AvVEcklingRAdio och är ett
Rikspolisstyrelseprojekt som banar väg för det
nya radiosystemet Rakel. De äldre systemen
E80, S70M och S80 skall pensioneras medan
fjällradiosystemet blir kvar.
Projektledare är Thomas Wallin, konsult från
Imentum och teknisk projektledare är kommissarie
Lars Malmquist från RPS radiogrupp.
Projektet har nu uppnått milstolpen där man stängt
ner Polisens huvudsystem, S70M, varvid nedanstående publicerades på Intrapolis. Publiceras med
författarens tillstånd.
”Med anledning av att åren gått och att radiosystemen blev äldre samtidigt som polisens krav
markant ökat, påbörjades ett arbete omkring 1995
för att byta ut de gamla systemen mot ett nytt
digitalt system, och det är en lång historia som
numera kallas för Rakel.”
”När polisens radiosystem S80 och S70 stängs ned
försvinner två trotjänare till polisen. Det gemensamma systemet Rakel blir nu polisens normalradiosystem.”
”Polisen egna radiosystem S80 och S70M har hängt
med länge, men stängdes lördag den 1 oktober
2011. S70M kommer att finnas kvar för fjällvärlden. I övrigt ersätts S80 och S70M av Rakel,
som blir polisens normalradiosystem. ”
Källa: 2011-10-04 13:55
Text: Per-Ove Povén,
Poliskommissarie/systemförvaltare radio,
systemsektion (PUS)
Ansvarig för nyhetsbrevet: Marie Gustafsson, [email protected]

Similar documents