Till laborationen - Bioscience Explained

Transcription

Till laborationen - Bioscience Explained
bioscience | explained
134567
Wojciech Grajkowski
Szkoła Festiwalu Nauki, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Att bygga ett fylogenetiskt träd
Syfte
Övningen visar hur man konstruerar fylogenetiska träd
baserat på organismers morfologiska karaktärer. Detta
är en introduktion till modern systematik som klassificerar organismer efter deras evolutionära likheter.
Introduktion
Inom modern taxonomi (vetenskapen om klassificering
av organismer, kan också kallas systematisk biologi)
försöker man klassificera organismer efter hur de är
besläktade med varandra. Tidigare har man använt sig
av morfologiska eller anatomiska likheter som inte alltid
reflekterar sanna evolutionära släktskap. Livets träd
byggs upp av morfologiska och anatomiska strukturer
eller molekylära data. Bilderna visar några artificiella
organismer. Teckningarna är gjorda så att det är lätt
att hitta olikheter och att se skillnad på olika organismers karaktäristiska drag. Inga numeriska data (siffror)
behövs för att skilja på t.ex. långa och korta fågelstjärtar. När det gäller verkliga organismer måste en forskare vanligtvis samla in numeriska data och subjektivt
bestämma hur olika drag ska grupperas, alternativt
använda sig av avancerade matematiska modeller.
Den typen av problem slipper man om man analyserar
molekylära data. Fylogenetiska träd, även för organismer som inte alls är närbesläktade, kan upprättas med
hjälp av sekvenser av aminosyror eller nukleotider.
Skillnaden hos sekvenserna mellan olika organismer
indikerar det evolutionära avståndet.
Kontakt:
www.sfn.edu.pl
[email protected]
www.bioscience-eplained.org
1
Upphovsrätten tillhör författaren, 2011
bioscience | explained
Vol 6 | No 2
I den här övningen ska tre grupper av elever rita varsitt fylogenetiskt träd för artificiella växter, fåglar eller fjärilar.
Material
Behövs per elev eller grupp:
•
•
•
•
Färgkort med bilder av organismerna
Tabeller att fylla i
Papper
Pennor
Genomförande
Varje elev eller grupp ska analysera en uppsättning av organismer – växter, fåglar eller fjärilar. Exempel på karaktärsdrag
som ska analyseras är antal kronblad, stjärtlängd eller kroppsfärg.
1. Titta på korten med organismerna och identifiera sju egenskaper som skiljer dem åt. Skriv ner dessa i första raden i
tabellen. Fyll i hela tabellen för organism A-F.
Särdrag/
Organism
A
B
C
D
E
F
B
C
D
E
A
B
C
D
F
2. Jämför organismerna parvis och notera antalet olikheter i
varje par i den lilla tabellen. Denna matris ska användas
för att bygga det fylogenetiska trädet i nästa steg.
3. Sifforna i datamatrisen kan nu användas för att rita ett
fylogenetiskt träd som visar hur de sex organismerna relaterar till varandra. Följande exempel visar hur detta kan
göras.
E
www.bioscience-explained.org
2
Upphovsrätten tillhör författaren, 2011
bioscience | explained
Vol 6 | No 2
Så här skapar man ett fylogenetiskt träd
I detta exempel är sex skalbaggar märkta A till F.
A
C
B
E
D
F
En tabell har fyllts i som listar särdragen hos de olika
skalbaggarna:
Figur 1. Tabell som visar särdragen hos de olika skalbaggarna.
Skalbaggarna har jämförts parvis
och en datamatris som beskriver
antalet olikheter mellan par har
också skapats.
A
B
C
D
E
F
1
3
5
7
4
2
6
6
3
7
5
1
2
7
B
C
Figur 2. Datamatris över olikheter mellan
skalbaggspar.
D
E
Nu levande organismer placeras
högst upp i trädet - i det här A
fallet anses alla organismer
vara nu levande.
B
5
C
F
D
E
När vi rör oss nedåt i trädet
rör vi oss också bakåt i tiden.
Den sista gemensamma
släktingen finns längst ner i
trädet.
Sista gemensamma släktingen
Upphovsrätten tillhör författaren, 2011
3
www.bioscience-explained.org
bioscience | explained
Vol 6 | No 2
Gör så här för att skapa trädet:
1. Leta upp de närmsta släktingarna, d.v.s. de organismer som har minst antal olikheter. I vårt exempel
har skalbagge A och skalbagge B bara ett karaktärsdrag som skiljer dem åt, vilket gör dem till närmsta
släktingar. Skalbagge C och skalbagge F har också
bara en olikhet sinsemellan och är alltså närmsta
släktingar. Placera dessa par högst upp i trädet. Den
senaste gemensamma anfadern till A och B levde
nyligen. Sätt en prick under A och B och dra streck
för att visa de olika evolutionära linjer som lett till
de nu levande skalbaggarna A och B. Gör likadant
för skalbaggarna C och F (Figur 1).
2. Leta sedan upp organismerna som har mer än en
olikhet sinsemellan. B och C har två olikheter, så deras senaste gemensamma anfader levde före A och
B:s samt C och F:s senaste gemensamma anfader.
Sätt en prick som representerar dessa pars gemensamma anfader och länka samman dem med streck
(Figur 2, vänster).
3. Organism D och E har också bara två olikheter, så
de är nära släktingar till varandra, men inte till de
övriga skalbaggarna. Skalbagge D och skalbagge E
paras ihop genom en gemensam anfader (Figur 2,
höger).
Fig. 1
A
Fig. 2
B
C
F
A
Fig. 3
B
C
F
D
E
A
B
C
F
D
E
4. Ta reda på vilka skalbaggar som har tre eller fyra
olika karaktärsdrag. På så sätt kan vi konfirmera det
tidigare antagandet att A, B, C och F är besläktade.
5. Till sist, ta reda på vilka skalbaggar som skiljer sig
åt på fem olika punkter. Detta är skalbaggarna A
och D, C och E, samt E och F. När grupperna länkas
A
ihop av en gemensam anfader är det fylogenetiska
trädet färdigt (Figur 3).
www.bioscience-explained.org
4
Upphovsrätten tillhör författaren, 2011
bioscience | explained
Vol 6 | No 2
Fler frågor
• Hitta på namn på huvudgrupperna i ditt träd! Föreslå
systematiska namn baserade på den viktigaste gemensamma nämnaren för varje grupp, t.ex. blommor med
fem respektive 7 kronblad.
• Identifiera så kallade konvergerande egenskaper.
Konvergens är oberoende evolution av samma särdrag
hos två organismer, som är släkt på långt håll eller inte
alls besläktade. T.ex. kan man i växterna som använts
i laborationen se att en del växter förlorat sina taggar
oberoende av varandra, d.v.s. de har inte ärvt denna
egenskap från en gemensam anfader. Konvergent
evolution är ofta svår att avslöja, men med fylogenetisk analys kan man lätt skilja mellan karaktärsdrag
som beror på evolutionärt släktskap (som fem eller sju
kronblad), och de som beror på konvergent evolution
(förlust av taggar).
• Vad tror du om att dela in organismer i grupper som
baseras på t.ex. fåglar med lång eller kort näbb, fjärilar med svart eller grå kropp eller blommor med eller
utan kronblad? Är detta sätt att dela in organismer
jämförbart med de släktskap man hittar i de fylogenetiska träden?
• Kan du analysera släktskapet mellan andra organismer eller t.o.m. andra objekt som kakor och mynt på
liknande sätt?
Fler informationskällor
Tree of Life Project:
http://tolweb.org/tree/phylogeny.html
Wellcome Trust Tree of Life:
http://wellcometreeoflife.org
EMBL Interactive Tree of Life: http://itol.embl.de
Tillkännagivanden
Detta protokoll användes ursprungligen i workshops för
polska biologilärare (Biologia molekularnana poczatku XXI
wieku), och var en del av det europeiska projektet ”Continuing Education for European Biology Teachers” finansierat av den Europeiska Unionen. Protokollet har sedan
anpassats för Volvox-projektet som finansierats av Europeiska Unionens Sjätte Ramprogram.
Upphovsrätten tillhör författaren, 2011
5
www.bioscience-explained.org
Vol 6 | No 2
A
D
E
B
F
C
bioscience | explained
www.bioscience-explained.org
6
Upphovsrätten tillhör författaren, 2011
D
E
B
A
Upphovsrätten tillhör författaren, 2011
Vol 6 | No 2
F
C
bioscience | explained
7
www.bioscience-explained.org
Vol 6 | No 2
www.bioscience-explained.org
D
A
E
B
F
C
bioscience | explained
8
Upphovsrätten tillhör författaren, 2011