Prov från 2013 - Andreas undervisning

Transcription

Prov från 2013 - Andreas undervisning
PROV EKOLOGI
Namn
Klass
Poäng
Betyg
av 34 poäng.
F
E
D
C
B
A
Vid varje uppgift i provet finns en liten tabell som beskriver vilka biologikunskaper uppgiften
ger dig möjlighet att visa.
Raderna i tabellen beskriver biologikunskaper av olika slag.
Första raden handlar om förmågan att använda kunskaper i biologi för att granska
information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk
hållbarhet.
Andra raden handlar om förmågan att genomföra systematiska undersökningar i biologi.
Tredje raden handlar om förmågan att använda biologins begrepp, modeller och teorier för
att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
För varje rad kan du visa kunskap på tre olika nivåer (E-, C-, A-nivå).
Om till exempel en uppgift har denna tabell bredvid sig betyder det att du kan visa att du har
förmågan att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta
ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, på E-nivå och C-nivå.
Du skriver dina svar på linjerade papper med ditt namn överst på varje sida. Till en del
uppgifter krävs fullständiga redovisningar. Din redovisning ska vara så tydlig att en annan
person ska kunna läsa och förstå vad du menar. Det är viktigt att du redovisar allt ditt arbete.
Läraren kommer att bedöma även en delvis redovisad uppgift.
Provbetyget E
För att få provbetyget E ska du ha erhållit minst 12 poäng.
Provbetyget C
För att få provbetyget C ska du ha erhållit minst 22 poäng varav minst 6 C- eller A-poäng.
Provbetyget A
För att få provbetyget A ska du ha erhållit minst 30 poäng varav minst 1 A-poäng.
1. Vilket ord passar in på förklaringen? Välj bland följande ord:
biomassa, ekologi, ekologisk nisch, ekosystem, energiflöde, konsument, kretslopp,
miljöfaktor, nedbrytare, näringskedja, näringspyramid, näringsväv, organism, parasit,
population, producent, revir, specialist, symbios, tillväxtkurvor
Nr
Förklaring
1
Vetenskapen om sambandet mellan organismerna och miljön.
2
Ett diagram som visar hur en arts population ökar och minskar.
3
Alla organismer inom ett visst område tillsammans med miljön.
4
De organismer som äter döda djur och växter.
5
I detta går solenergin genom ekosystemet.
6
Visar hur organismerna är beroende av varandra som föda.
7
När två arter utnyttjar varandra på ett sätt som är positivt för båda.
8
Till exempel vindar, ljus, pH-värde och luftfuktighet.
9
Visar de olika näringskedjorna i ett ekosystem.
10
Betecknar en arts ”yrke” i ekosystemet.
11
I detta går t ex vatten och kol i ett ekosystem.
12
En organism som stjäl näring från en annan organism.
13
Ett område som försvaras mot andra individer av samma art.
14
Visar hur mycket de levande organismerna väger.
15
De organismer som tillverkar födan själva.
16
Visar hur mycket biomassa det finns på varje nivå i ekosystemet.
17
Alla individer av samma art inom ett ekosystem.
18
De organismer som äter andra organismer.
19
Ett annat ord för en levande varelse.
20
Så brukar en art kallas som utnyttjar en smal nisch.
2. a) Vilka av organismerna i ett ekosystem har fotosyntes?
b) Vilka ämnen bildas i fotosyntesen?
c) Vilka av organismerna i ett ekosystem har cellandning?
3. Vilket påstående beskriver bäst anledningen till algers syretillverkning? Endast svar krävs.
4. a) Vilka är de två vanligaste bergarterna i det svenska urberget?
b) Hur är jorden i de områden där det finns mycket urberg?
c) Vilken slags skog växer i dessa områden?
5. I vilket ekosystem kan man hitta följande arter:
a) Gran
b) Gädda
c) Haj
6. Rita en bild av vattnets kretslopp. Bilden ska innehålla ett träd, ett moln och en sjö.
7. Ge exempel på symbios mellan två arter och förklara vad de båda arterna har för nytta
av varandra.
8. Rovfåglar som t ex örnar kan inte överleva i en miljö utan växter.
Förklara varför.
9. Tabellen visar storleken på kaninstammen och lodjursstammen i ett område mellan 2005
och 2013.
År
Stamstorlek
Kanin
Lodjur
2005
60 000
1 200
2007
40 000
800
2009
30 000
600
2011
10 000
200
2013
6 000
135
a) Varför är det färre lodjur än kaniner varje år?
b) Beskriv vad som händer med storleken på båda
djurens stammar (kanin och lodjur) mellan 2005
och 2013.
c) Ge en möjlig förklaring till antalet lodjur 2005 jämfört med antalet 2013.
10. Man upptäckte att det fanns sjöar uppe i bergen med många grodor, men inga fiskar.
Man planterade ut foreller i sjöarna för sportfiskarnas skull. Grodorna minskade i antal
och riskerar nu att försvinna helt.
Forellerna äter inte grodor. I stället äter de organismer som lever i och på vattnet, som
t ex småfisk, insektslarver och fiskägg.
Förklara hur forellbeståndet har gjort att grodbeståndet har minskat.
11. På en äng lever en population kaniner. Ekosystemet ängen består även av olika sorters
gräs, maskrosor, skalbaggar, bin, sorkar och några rävar.
a) Rita en näringsväv för arterna på ängen och ange vilka som är producenter och vilka
som är konsumenter.
b) Vilka förändringar skulle kunna ske i ekosystemet ängen om kaninerna helt
försvinner?
I ett villaområde nära ängen börjar katter att försvinna. Johansson har sett en räv släpa
iväg en katt och är säker på att det är rävarna som tar katterna. Han vill låta en jägare
skjuta rävarna. Grannen Andersson hävdar att om man skjuter för många rävar kommer
det att leda till andra problem i villaområdet.
c) Hjälp Andersson att förklara vilka ekologiska följder i villaområdet det skulle kunna bli
om man skjuter för många rävar.
12. Titta på diagrammet nedan. Den visar hur två insektspopulationer varierar under
sommarhalvåret. Den ena kurvan är för bladlöss och den andra för nyckelpigor, som äter
bladlöss.
a) Vilken av kurvorna (den övre eller den undre) visar nyckelpigans population?
Motivera ditt svar.
b) Förklara varför de båda kurvorna liknar varandra.
13. Under bra väderförhållanden kan gräshoppspopulationen plötsligt öka explosionsartat.
Förklara vilka effekter det får på följande populationer, om de minskar eller ökar.
Motivera dina svar.
a) Populationen ugglor
b) Populationen vattenbufflar
c) Populationen giraffer