BurnAid-MSDS - AlphraMedic AB

Transcription

BurnAid-MSDS - AlphraMedic AB
SÄKERHETSDATABLAD
Senaste ändring: 2011-02-01
Internt nr:
Ersätter datum:
BurnAid Kompresser, Gel spray 50ml och 3,5g gel
1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET
Godkänt för användning
Godkänt för labbanvändning
Handelsnamn
ANVÄNDN.OMR.
BurnAid Kompresser, 50 ml Spray och 3,5g gel
ART.nr:
Importör:
5000
AlphraMedic AB
Kämpevägen 17
553 02 Jönköping
036-+340485
Leverantör
Adress
Postnr/Ort
Land
Telefon
Fax
Kontaktperson
Ansvarig
Rye Pharmaceuticals Pty. Ldt.
Level 3, 18 Smith Street
Chatswood, NSW 2067
Australia
En förstahjälpen brännskadegel för användning på 1:a och 2:a gradens brännskador. Kyler och
lindrar, ger smärtlindring och hjälper till mot tillstötande infektioner.
Jan Franzén
2. SAMMANSÄTTNING/KLASSIFICERING
Nr
Ämnesnamn
CAS-nr
1
Melaleuca Oil
-
2
Thickeners
-
3
Emulsifiers and Surfactans
-
4
Purified Water
-
Konc.(vikt-%)
Farokod/R-fras
1
>90
SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER
Ej klassificerad som farlig produkt enligt kriterier hos Worksafe Australia.
STERILE R
-
Kompresser och 3,5 g påse är steriliserad med Gammastrålar - Minimum dos av 25kygs
3. FARLIGA EGENSKAPER
Ingen.
4. FÖRSTA HJÄLPEN
INANDNING
Ej relevant.
HUDKONTAKT
Om irritation uppstår, avbryt användningen och tvätta med rent vatten.
KONTAKT MED ÖGONEN
Om kontakt med ögonen, håll ögonen öppna och spola ögat - särskilt under ögonlocken med friskt vatten eller saltlösning.
Kontakta läkare om irritationen kvarstår.
FÖRTÄRING
Vid förtäring, ge ett glas vatten.
MEDICINSK INFORMATION
Maleleuca Oil är generellt att betrakta som icke-irriterande i trögflytande tillstånd under 10% koncentration, och anses som
icke-giftig i nivåer mindre än 25% koncentration. Industriella studier indikerar att allergisk reaktion till produkten med
mindre än 10% Maleleuca Oil är mycket ovanligt, men rapporterade fall brukar innehålla lite rodnad och stickningar i
huden.
SÄKERHETSDATABLAD
Senaste ändring: 2011-02-01
Internt nr:
Ersätter datum:
BurnAid Kompresser, Gel spray 50ml och 3,5g gel
5. ÅTGÄRDER VID BRAND
BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER
Ingen.
PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND
Ingen.
6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING
Torka eller sug upp med lämpligt absorptionsmedel (sand, sågspån eller jord) och placera i avfallsbehållare.
7. HANTERING OCH LAGRING
SPECIELLA EGENSKAPER OCH RISKER
Ingen.
HANTERINGSFÖRESKRIFTER
Lagra i förpackningar föreskrivs på en sval plats. Undvik extrema temperaturer och vassa föremål som kan tränga igenom
förpackningen. Använd inte om förpackningen är skadad. Kan förvaras i kylskåp, men får ej frysas.
LAGRING
Se ovan.
8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONSKYDD
FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
Ingen.
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Form:
Färg:
Gel
Lukt:
Löslighet:
Smält-/steln.punkt:
Densitet:
0.98 - 1.02
Explosionsgr., %-%:
Löslighet i vatten:
Blandbar
Ångtryck:
Mättningskonc.:
Sönderdelningstemp.:
Rel.dens.mättad luft(l=1):
pH-lösning:
Kokpunkt:
Flampunkt:
pH-koncentrat:
Molekylvikt:
Viskositet:
Tändtemperatur:
Luktgr. lå-hö:
Rel.ångdensitet (luft=1):
Rel.avdunst.hastighet:
Luftreaktiv:
Vattenreaktiv:
10. STABILITET OCH REAKTIVITET
REAGERAR MED
Inga farliga reaktioner kända.
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
ANNAN TOX. INFORMATION
Anses ej vara miljöfarlig.
SÄKERHETSDATABLAD
Senaste ändring: 2011-02-01
Internt nr:
Ersätter datum:
BurnAid Kompresser, Gel spray 50ml och 3,5g gel
INANDNING
Ingen risk då produkten är icke-flyktig.
HUDKONTAKT
Generellt anses som icke-irriterande. Långvarig exponering kan orsaka lätt irritation och rodnad hos en mycket liten grupp
av människor. I sällsynta fall kan hudkontakt orsaka irritation under användning. Akut Dermatologisk Irritationstest i
samband med Draize procedur indikerar mycket lindrig irritation.
KONTAKT MED ÖGONEN
Det finns möjligt till en lätt irritation och kanske orsaka lite smärta och rodnad. Akut ögonirritation test har under Draize
procedur indikerat en mycket lätt ögonirritation.
FÖRTÄRING
Det är tvivelaktigt om tillräckliga mängder kan intagas för att orsaka irritation i matsmältningsapparaten och inälvor för att
orsaka smärta och kräkningar. Ren Melaleuca Oil är anses vara giftigt. Emellertid med en tillsats under 25% anses den
vara ickegiftig.
AKUTA OCH KRONISKA SKADOR
Långvarig kontakt kan orsaka lätt irritation och rodnad för en lite grupp människor. Ren Melaleuca Oil betraktas som lätt
irriterande, emellertid procentuellt under 10% är allmänt att anse som icke-irriterande.
12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION
Toxicitet
Hud sensibilisering
Hud irritering
Ögon irritation
LD50>10g/kg
Icke irriterande
Icke irriterande
I Draize skalan – mycket mild irritation
13. AVFALLSHANTERING
GENERELLT
14. TRANSPORTINFORMATION
Etikett
Förpack.gr.
15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER
-
16. ÖVRIG INFORMATION
UTFÄRDAD:
Februari 2011
LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR
Varuinformationsbladet är baserat på kända data vid utgivningsdatumet. Det är användarens skyldighet att se till att produkten är
lämplig till valt ändamål, och att den är används enligt instruktioner.

Similar documents