Privattandläkarjouren i Malmö 2014

Transcription

Privattandläkarjouren i Malmö 2014
Privattandläkarjouren i Malmö 2014
Intresseanmälan
Nu är det dags att anmäla sitt intresse för att vara med 2014.
Bakgrund:
Efter ett tidigare besked 2012 om att vardagsjouren i Malmö inte längre skulle hanteras av PTL fanns det
behov av ett lokalt initiativ för att de privat verksamma tandläkarna skulle kunna fortsätta att upprätthålla
en god jourservice för invånarna i Malmö.
Jag, Alf Hötzel, och Anette Hassbjer fick uppdraget i början av 2013 av PTL:s VD Merit Lindberg att, i
samarbete med tdl Ingrid Frankman från PTJ och tdl Elisabeth Hansson från Colosseum, lokalt i Malmö
organisera och administrera det privata jourarbetet. Privattandläkarnas vardagsjour och deltagande i
helgjouren har i Malmö integrerats i en schemaläggning. Verksamheten i Malmö har nu varit igång i
nästan ett år och har i stort sett fungerat väl.
Kostnad:
De administrativa kostnaderna för vardagsjouren fördelas mellan de tandläkare/företag som utför
jourarbetet. Fördelningen sker i förhållande till antalet jourdagar. Kostnaderna (telefonabonnemang och
administrativ tid + ev. övriga kostnader) kan uppskattas till 50-100 kr per tilldelad jourdag. Debitering av
respektive jourdeltagare göres i efterhand under dec månad 2014 med faktura.
De administrativa kostnaderna för helgjourarbetet bekostas av en del av den helgjourersättning som
kommer från Region Skåne enligt avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB (här också
kallat PTL). Man har för 2013 beräknat att 2899 kr per jourdag kommer betalas ut till jourhavande företag.
Denna ersättning grundas på ökade lönekostnader för helg-arbetet och som inte i samma grad kan
kompenseras med ökade vårdintäkter. Ersättningen för 2014 är inte fastlagd ännu, men gissningsvis
kommer den att ligga på samma nivå.
Fördelning av helgjouren mellan PTL-medlemmar och Folktandvården Skåne.
Det finns f.n. en överenskommelse mellan PTL och FTV Skåne att PTL ansvarar för söndagar och övriga
röda dagar medan FTV ansvarar för lördagar och helgaftnar. Denna överenskommelse löper t.o.m. 201406-30. Det finns en ambition hos PTL-företrädarna i frågan att få till en ”rättvisare” fördelning på så sätt
att PTL och FTV delar lika, exempelvis varannan helg. Så snart det är möjligt kommer mer info om denna
fråga. Första halvåret 2014 ligger fast enligt överenskommelsen ovan.
Intresseanmälan:
Det finns ett stort intresse bland PTL-medlemmarna att delta i jouren. Vi får nästan dagligen förfrågan om
när intresseanmälan för 2014 ska lämnas.
För att vi ska få ett säkert grepp om vilka som vill vara med och att vi på ett rättvist sätt ska kunna fördela
jourarbetet ombeds ni alla att fylla i blanketten nedan för intresseanmälan.
OBS! Anmälan gäller hela 2014. Tänk på vilka veckor ni har stängt inför sommar, jul och övriga helger.
Skriv upp när ni inte kan ta jour.
Skriv ut, fyll i och skicka denna intresseanmälan med VANLIG POST till:
Tandvården Hötzel & Hassbjer AB
Södra Tullgatan 3
211 40 Malmö
Märk kuvertet "Malmöjouren"
Intresseanmälan måste vara oss tillhanda senast 2013-10-28
Jouren i Malmö 2014 - Intresseanmälan
Telefonjouren i Malmö, öppettider:
Månd-Torsd 09.00—15.30
Fredag 09.00—14.00
Lörd-, Sönd- o helgdag 10.00—13.30
Sätt kryss framför vilket eller vilka alternativ som gäller för Dig.
- Vill vara med i vardagsjouren, men kan inte följande veckodag……………..
- Vill vara med i helgjouren………………………………………………..
- Vill vara med i jouren men kliniken har stängt följande dagar/veckor….
- Kan ta extrapass vardagsjour
- Kan ta extrapass helgjour
- Vill inte vara med i jourverksamheten
Namn……………………………………………………………………..
Praktikadress……………………………………………………………..
Tel. praktik………………………………………………………………
Tel. bostad……………………………………………………………….
Mobiltel………………………………………………………………….
E-mail:……………………………………………………………………
Frågor? Kontakta Anette Hassbjer per tel 040-122019 (månd-tisd) eller via mail
[email protected]
Anmälan skickas via post till:
Tandvården Hötzel & Hassbjer AB
Södra Tullgatan 3
211 40 Malmö
Obs! Anmälan måste vara oss tillhanda senast 2013-10-28.

Similar documents