Aktbilaga 9: Begäran om personutredning

Comments

Transcription

Aktbilaga 9: Begäran om personutredning
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
BEGÄRAN OM
PERSONUTREDNING
2013-12-19
Aktbilaga 9
Mål nr
B 15999-13
Avdelning 3
Anges vid kontakt med tingsrätten
Kriminalvården
Frivården Göteborg
Box 278
401 24 Göteborg
Göteborgs åklagarkammare ./. Leif Pettersson HÄKTAD
angående grovt barnpornografibrott
_________________________________________________________________________
Tingsrätten har beslutat att inhämta yttrande från Kriminalvården enligt 1 § lagen (1991:2041)
om särskild personutredning i brottmål, m.m. beträffande
LEIF Henry Pettersson, 511009-5030
Frihetsberövande: häktad
Gyllenkrooksgatan 3 Lgh 1404
412 82 Göteborg
Försvarare är:
Advokat Leif Almquist, Advokatfirman Lawcom Almquist AB, Lilla Bommen 1,
411 04 Göteborg, 031-771 25 00
Åklagarens diarienummer: AM-7888-13; 410-R-RC
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Yttrandet ska ha kommit in till tingsrätten senast den 16 januari 2014. Åtal skall väckas senast
2014-01-16 kl.11.00.
Leif Pettersson förekommer inte i belastningsregistret.
Erforderliga handlingar bifogas, aktbilaga 4.
Camilla Sondell
Telefon direkt 031-7011003(gruppnr)
Kopia till: Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg, Leif Pettersson, Advokat Leif Almquist
Dok.Id 1077836
Postadress
404 83 Göteborg
Besöksadress
Ullevigatan 15
Telefon
Telefax
031-701 10 03
031-701 13 03
E-post: [email protected]
http://www.goteborgstingsratt.domstol.se
Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:00
Sida
Handling
Ärende
Handläggare
FRAMSTÄLLAN
Göteborgs åklagarkammare
Kammaråklagare Gabriella Lundh
2013-12-18
1(1)
405
AM-7888-13
410-RC
Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3
INKOM: 2013-12-18
MÅLNR: B 15999-13
AKTBIL: 4
Mottagare
Skriftlig
Göteborgs tingsrätt
Avdelning 3, Målnr: B 15999-13
Muntlig Mottagen av:
Telefax Bekräftad av:
Personuppgifter m.m.
Efternamn och samtliga förnamn
Personnummer/födelsetid
Pettersson, Leif Henry
19511009-5030
Bostads- och postadress
Medborgare i (om ej i Sverige)
Gyllenkrooksgatan 3 Lgh 1404, 412 82 GÖTEBORG
Språk
Den anhållne förvaras
Tolk behövs
Yrkas häktad i sin frånvaro
Förhör enligt 23:9 RB inlett
2013-12-17
Gripen
Aminogatan
Anhållen
kl 09:39
kl
2013-12-17
kl 10:50
Brott och häktningsgrund m.m.
Häktningsframställan, sannolika skäl
Grovt barnpornografibrott 2012-01-27 - 2013-01-18 OKÄNT
Id: POR14-BM2012-72440-BW, Ext ärendenr: 1400-K202183-12
Grovt barnpornografibrott 2013-12-17 GYLLENKROOKSGATAN 3, GÖTEBORG
Id: POD14-BM2013-206648009-ZN, Ext ärendenr: 1400-K202183-12
1. Det finns risk för att den misstänkte avviker eller
på något annat sätt undandrar sig lagföring eller
straff
6. Den misstänkte saknar hemvist inom riket och
det finns risk för att han genom att bege sig från
riket undandrar sig lagföring eller straff
2. Det finns risk för att den misstänkte genom att
undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar
sakens utredning
7. Det är av synnerlig vikt att den misstänkte tas i
förvar i avvaktan på ytterligare utredning om brottet
3. Det finns risk för att den misstänkte fortsätter sin
brottsliga verksamhet
8. Annan grund eller särskilda skäl
4. För angivet brott är inte föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i två år och det är inte uppenbart
att skäl till häktning saknas
5. Den misstänkte är okänd och vägrar uppge
namn och hemvist eller hans uppgift om detta kan
antas vara osann
Tillstånd att kunna ålägga den misstänkte restriktioner begärs
BESLUT/
MOTIVERING/
KOMPL
UPPGIFTER
Underrättelse, enligt 24:11 3st, har givits till den anhållne/hans
försvarare genom Gabriel Hasselgren. Offentlig försvarare är
förordnad. Enligt överenskommelse med tingsrätten tidigare
under dagen har tidpunkt för häktningsförhandling avsatts kl
11.15 den 19 december 2013.
Postadress
Gatuadress
Telefon
E-post
Box 129
40122 GÖTEBORG
Ernst Fontells Plats
010-562 70 00
[email protected]
Telefax
031-701 73 16

Similar documents