Läs mer Länk till broschyren "Åklagare

Comments

Transcription

Läs mer Länk till broschyren "Åklagare
Åklagare
- ett yrke för dig?
Åklagaren har en stark och framträdande roll i
rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom
rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett
ärendes alla moment.
Åklagarens uppgifter
Åklagarmyndigheten är en modern arbetsplats
som präglas av utveckling och dynamik men
myndigheten står också för tradition, kontinuitet,
humanism och rättssäkerhet.
Av cirka 1 350 anställda är cirka 900 åklagare,
medan övriga arbetar med olika stödfunktioner.
Den operativa åklagarverksamheten utövas på
32 åklagarkammare över hela landet. Förutom
de allmänna kamrarna finns tre internationella
åklagarkammare och och en nationell avdelning
för de riksenheter som har nationellt ansvar.
Dessutom finns tre utvecklingscentrum samt
centrala funktioner för bland annat ekonomi och
IT på huvudkontoret.
Åklagaren har tre huvuduppgifter;
att utreda brott, att fatta beslut om
åtal ska väckas eller inte, samt att
framträda i domstolen.
själv utdöma böter, så kallat strafföreläggande. Om åtal väcks blir det rättegång.
En av åklagarens uppgifter är att bevisa att
den åtalade har begått brottet. Han eller
hon redogör för teknisk bevisning samt
Tillsammans med polisen utreder åklagaren
förhör den misstänkta, vittnen och experter
brott. Han eller hon kan då ha kontakt med
för att domstolen ska ha ett så bra underlag
brottsmisstänkta, brottsoffer och vittnen
som möjligt att bedöma gärningen på.
och samarbetet med polisen är nära.
Åklagarmyndighetens verksamhet uppNär brottsutredningen (förundersökningen)
märksammas ofta i medier. Myndigheten
är färdig bedömer åklagaren om det finns
strävar efter öppenhet så långt det är möjligt
tillräckliga bevis för att väcka åtal i dom-
med hänsyn till brottsutredning och
stol. Är det ett mindre allvarligt brott och
sekretess. Att svara på frågor från medier
den misstänkta erkänner, kan åklagaren
ingår därför i arbetsuppgifterna.
Utbildning till åklagare
För att kunna bli anställd som
åklagare ska man ha nordisk jur.
kand-examen samt ha fullgjort
svensk notariemeritering i tingsrätt
eller förvaltningsrätt. Man måste
också vara svensk medborgare.
man tillsvidareanställd och får titeln
Vidareutbildning
Karriär
assistentåklagare i två år.
Åklagarmyndigheten har
Som åklagare finns möjlig-
ett rikt kursutbud för
het att bli specialist.
sina anställda. I vidare-
Det finns exempelvis
Under den andra utbildningsperioden,
utbildningen för åklagare
miljöåklagare och åklagare
grundutbildning. Den består av 15 veckors
ingår ett antal kurser som kan sägas vara en
som handlägger internationell brottslighet.
som pågår i två år, genomförs en teoretisk
kurser i internatform. Samtidigt fortsätter
fördjupning av grundutbildningen. Exempel
En annan karriärväg att satsa på är att bli
Den som uppfyller kriterierna kan söka sig
den praktiska utbildningen vid åklagar-
på kurser är: förhöret, våld i nära relationer
chef inom myndigheten.
till Åklagarmyndigheten. Vissa specifika
kammaren med egna ärenden. Efter cirka
och narkotikabrottslighet.
personliga egenskaper efterfrågas och för
två år som assistentåklagare får man titeln
att ta reda på om den sökande motsvarar
kammaråklagare.
dessa krav används intervju, arbetspsykologiskt test samt referenstagning. Åklagare
ska till exempel vara analytiska, logiska och
självständiga samt ha god samarbetsförmåga.
De ska vidare kunna göra egna bedömningar
och stå för dem och de ska ha gott omdöme
och kunna visa personlig mognad.
Grundutbildningen till åklagare genomförs
under två perioder. Som åklagaraspirant
arbetar man på en åklagarkammare under
en 9 till 12 månader lång provanställning.
Man gör studiebesök, har en handledare
på kammaren och gör praktik hos polisen.
Efterhand får man mer och mer praktisk
erfarenhet och större ansvar för egna ärenden.
Efter godkänd aspiranttjänstgöring blir
Anställning på
Åklagarmyndigheten
Stefan Lind,
kammaråklagare i Göteborg
Arbeta på Åklagarmyndigheten
Ung jurist
Jobbet som åklagare
Som anställd på Åklagarmyndigheten har
Det finns möjligheter att arbeta på Åklagar-
– Det bästa med jobbet
man flera förmåner. Vid föräldraledighet
myndigheten innan man är helt klar med
som åklagare är att det är
med föräldrapenning skjuts 10 procent av
juridikstudierna. Om man vill genomföra
väldigt omväxlande. Vissa
den anställdas lön till från arbetsgivaren.
praktik under utbildningen kan man vända
Besök hos läkare och mödravård kan göras
sig direkt till en åklagarkammare. För att
och håller förhör och pläderar, andra dagar
på arbetstid. Läkemedel och läkarvård
bli anställd som beredningsjurist ska man
är man spindeln i nätet som förundersök-
ersätts till viss del. Anställda som har barn
minst vara i slutfasen av sina juridikstudier.
ningsledare och bestämmer vad polisens
som inte har fyllt 12 år har rätt att arbeta
Om man har en jur. kand-examen när man
utredare ska göra.
deltid.
anställs som beredningsjurist, får anställ-
Anställda får disponera en timme per
dagar är man i rätten
ningstiden sedan tillgodoräknas vid notarie-
– Som åklagare är man väldigt fri,
meriteringen.
man fattar beslut helt självständigt
vecka av arbetstiden till friskvård. Åklagar-
och redan som relativt nyanställd får
myndigheten lämnar också bidrag till inköp
Man kan göra en del av notariemeriteringen
av träningskort.
på Åklagarmyndigheten. Resterande tid
görs på tingsrätt eller förvaltningsrätt.
man ansvar för egna ärenden.
Stefan har precis utsetts till specialist.
Situationer som kan uppfattas som obe-
Sedan 2009 har han jobbat i ett relations-
hagliga av den enskilda åklagaren hanteras
våldsteam och han vill nu gärna vara med
av myndighetens säkerhetsansvariga.
och utveckla sättet att utreda relationsvåldsärendena.
Åklagare har enligt kollektivavtal oreglerad
arbetstid. De har jour- och beredskaps-
– På längre sikt är jag öppen för att gå till-
tjänst, vilket innebär att de har jour vissa
baka till mer allmänna ärenden och jobba
nätter och helger. För sådan tjänstgöring
med utredning av bland annat narkotika-
får man särskild ersättning.
brott och grova våldsbrott.
Månadslön: se aktuella uppgifter på webbplatsen.
Välkommen att söka
arbete hos oss på
Åklagarmyndigheten
I vår verksamhet är det viktigt att vi speglar
samhället, därför arbetar vi medvetet med
mångfald och jämställdhet.
Läs mer och ansök på: www.aklagare.se