B 11007-15

Comments

Transcription

B 11007-15
1
SVEA HOVRÄTT
Avd. 6
Rotel 0601
DOM
2016-04-26
Stockholm
Mål nr
B 11007-15
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Uppsala tingsrätts dom den 10 november 2015 i mål nr B 4886-15, se bilaga A
PARTER (antal tilltalade 1)
Klagande (Åklagare) Extra
åklagare A Z
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Uppsala
Motpart (Tilltalad)
T E M,
SAKEN
Nedskräpningsförseelse
_____________________________
HOVRÄTTENS DOMSLUT
Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att påföljden bestäms till
penningböter 800 kr.
_____________________________
Dok.Id 1271500
Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm
Besöksadress
Birger Jarls Torg 16
Telefon
Telefax
08-561 670 00
08-561 675 59
08-561 675 50
E-post: [email protected]
www.svea.se
Expeditionstid
måndag – fredag
09:00-15:00
2
SVEA HOVRÄTT
DOM
B 11007-15
YRKANDEN I HOVRÄTTEN
Åklagaren har yrkat att påföljden ska bestämmas till penningböter 800 kr.
T M har delgetts överklagandet men inte hörts av.
Hovrätten har med stöd av 51 kap. 13 § andra stycket 5 rättegångsbalken avgjort målet
utan huvudförhandling.
HOVRÄTTENS DOMSKÄL
Enligt 29 kap. 7 a § miljöbalken är påföljden för nedskräpningsförseelse penningböter.
Riksåklagaren har enligt 48 kap. 14 § rättegångsbalken bemyndigats att välja ut de
brott för vilka ordningsbot ska bestämmas och ordningsbotens storlek. I
Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott, bilaga 3, anges
att ordningsboten för nedskräpningsförseelse är 800 kr. Det finns inte skäl att frångå
denna påföljd. Tingsrättens dom ska därför ändras på så sätt att påföljden bestäms till
penningböter 800 kr.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B
Överklagande senast 2016-05-24
I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Per-Anders Broqvist samt hovrättsråden
Åsa Marklund Andersson, referent, och Christina Ericson.
Bilaga A
1
UPPSALA TINGSRÄTT
Avdelning 2
Enhet 3
DOM
2015-11-10
meddelad i
Uppsala
Mål nr: B 4886-15
PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
T E M,
Åklagare
Extra åklagare A Z
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Uppsala
Box 1424
751 44 Uppsala
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
Nedskräpningsförseelse, 29 kap 7 a § miljöbalken (1998:808)
2014-12-07
Påföljd m.m.
Penningböter 200 kr
___________________________________
Postadress
Box 1113
751 41 Uppsala
Besöksadress
Kungsgatan 49
Telefon
Telefax
018-431 60 00
018-431 60 99
E-post: [email protected]
Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
2
UPPSALA TINGSRÄTT
Avdelning 2
Enhet 3
DOM
2015-11-10
B 4886-15
YRKANDEN M.M.
Åklagarens yrkande, se domsbilaga nr
1. T M har förnekat gärningen.
DOMSKÄL
T M har hörts över åtalet. Åklagaren har åberopat vittnesförhör med
polisinspektörerna E S och A H.
Genom förhören har följande framkommit.
Händelsen inträffade den 7 december 2014 sent på natten. T M hade köpt en falafel
vid en av de två vagnar som står vid S:t Erikstorg. En falafel är inlindad i folie och
när han skulle äta den, har han dragit bort en remsa folie på cirka 10 centimeter. E S
kom åkandes i polisbil tillsammans med A H. De har bägge omvittnat hur T M
slängt bort en bit folie. E S har sagt att T M slängt den över axeln bakåt, medan A H
påstått att han kan ha släppt ned folien på marken. Polismännen har ingripit och
konfronterat T M med vad som skulle ha inträffat, men denne har då nekat och
vägrat skriva på en ordningsbot, bl.a. eftersom E S, enligt T M, inte kunde beskriva
var folien hamnat. E S har även påstått att T M rivit ytterligare bitar folie och slängt
dessa i marken i samband med att de höll förhör.
Tingsrättens bedömning
Genom polismännens uppgifter, som tingsrätten saknar anledning sätta ifråga, är
det styrkt att T M kastat en bit folie på marken. Det saknar härvid betydelse att
poliserna inte kan säga exakt hur detta gick till. Åtalet för nedskräpningsförseelse är
därför styrkt. Gärningen ska medföra penningböter. Gärningen är inte allvarligare
än att böternas storlek kan stanna vid det minsta penningbotsbeloppet, eller 200 kr.
3
UPPSALA TINGSRÄTT
Avdelning 2
Enhet 3
DOM
2015-11-10
B 4886-15
Hur man överklagar, se bilaga
Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 1 december 2015. Det
ska vara ställt till Svea hovrätt.
På tingsrättens vägnar
Nils Pålbrant

Similar documents