Fläktkonvektor - aqs

Transcription

Fläktkonvektor - aqs
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
AQS/Eurapo UCS221–232
3 storlekar
0,55–2,17 kW
Fläktkonvektor
för
fjärrkylsystem*
för
infälld montering i undertak (kassett)
i n Pro
fo d
rm uk
at tio
n
* För information om motsvarande fläktkonvektorer för lokala köldbärarsystem se separat “Produktinformation”.
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Innehållsförteckning
Innehåll
Börjar på sidan
Utföranden .................................................................................................................................................................................3
Funktion .....................................................................................................................................................................................4
Uppbyggnad..............................................................................................................................................................................6
Tekniska data/allmänt..................................................................................................................................................................7
– Att välja och jämföra fläktkonvektorer .....................................................................................................................................7
– Köldbärartemperatur 7/17°C – vatten ...................................................................................................................................8
– Köldbärartemperatur 8/18°C – vatten .................................................................................................................................10
– Köldbärartemperatur 10/20°C – vatten ...............................................................................................................................12
Tekniska data/arbetsområden .....................................................................................................................................................14
Tekniska data/kondensvattenpump ...............................................................................................................................................14
Tekniska data/mått och vikter ......................................................................................................................................................15
Utrustningsspecifikation enligt AMA ...............................................................................................................................................19
Tillval/allmänt...........................................................................................................................................................................22
Tillval/styr- och avstängningsventiler ..............................................................................................................................................23
Tillval/styrutrustning/Omnibus......................................................................................................................................................24
För information om motsvarande fläktkonvektorer för lokala köldbärarsystem se separat “Produktinformation”.
Beteckningsnyckel
UCS
UCS/M
UCS/H
UCS/HM
=
=
=
=
Fläktkonvektor för infälld montering i undertak (kassett)
Fläktkonvektor för infälld montering i undertak (kassett) med åter-/tilluftsgaller i metall
Fläktkonvektor för infälld montering i undertak (kassett) utförd för kondensavlopp med självfall
Fläktkonvektor för infälld montering i undertak (kassett) utförd för kondensavlopp med självfall med åter/tilluftsgaller i metall
221
421
= Storleksbeteckning (221–232) för aggregat med enbart kylbatteri
= Storleksbeteckning (421–432) för aggregat med både kyl- och värmebatterier (värmevatten)
UCS221
1) Detta utförande omfattas inte av detta dokument.
2
1)
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Utföranden
UCS
UCS/M
UCS/H
3
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Funktion
Funktionsbeskrivning
Den kyleffekt som åtgår till att sänka luftens temperatur kallas för temperatursänkningseffekt och den som åtgår för att sänka dess fuktighet för
avfuktningseffekt. Fördelningen mellan temperatur- och avfuktningseffekterna beror på den ingående köldbärarens temperatur. Lägre köldbärartemperatur ger ökad avfuktning och högre köldbärartemperatur minskad
avfuktning. Är köldbärartemperaturen tillräckligt hög blir det ingen
avfuktning alls. Detta sker i vårt klimat vid ingående köldbärartemperaturer på ca 10°C och högre.
AQS/Eurapo UCS är en fläktkonvektor för anslutning till köldbärarsytem. Fläktkonvektorn är en s.k. slutapparat (se rubrik “Funktion/köldbärarsystem” nedan).
Fläktkonvektorn består av luftfilter (LF), cirkulationsfläkt (TF), kylbatteri (LK)
med droppfat (DF) och kondensavlopp (KA) samt hölje.
Konvektorns fläkt suger först rumsluften genom filtret och trycker den
sedan genom kylbatterier där den kyls av köldbäraren. Då luften kyls i
kylbatteriet händer två saker: luftens temperatur sänks och den fukt som
finns i luften kondenserar på batteriets yta. Fukten samlas sedan upp i
droppfatet och pumpas ut genom kondensavloppet.
Luftdistribution
UCS221–232 är utrustade med till-/återluftspanel, som utnyttjar den s.k. Coanda-effekten. Effekten uppnås genom att den kylda tilluften blåses
in utefter undertaket. Detta skapar ett undertryck vid taket, som gör att tilluften hänger kvar och blandar sig med rumsluften, innan den successivt
sjunker ner. Blandningen med rumsluft vid taket gör att luften som når vistelsezonen har en behagligare temperatur, än då luften blåses direkt
ner i rummet, på traditionellt sätt.
UCS och UCS/M kan integreras i lokalens tilluftssystem för enhetlig och jämn luftströmning.
Öppning Ø 100 mm med lock
och stos Ø 98 mm (bipackas)
Luftflöde 19,5 l/s
Erf. statiskt tryck 50 Pa
4
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Funktion
Flödesscheman
FLÖDESSCHEMA/FLÄKTKONVEKTOR UTAN VENTILER
FLÖDESSCHEMA/FLÄKTKONVEKTOR MED 2-VÄGS STYRVENTIL
OCH AVSTÄNGNINGSVENTILER
LK
LK
IN
KB
UT
DF
TF
VM
DF
KA
KA
TF
M
VH VH
LF
LF
UT IN
KB
DF = Droppfat
KA = Kondensavlopp
KB IN = Köldbärare in
KB UT
Köldbärare ut
LF = Luftfilter
LK = Kylbatteri
TF = Tilluftsfläkt
DF
KA
KB IN
KB UT
LF
= Droppfat
= Kondensavlopp
= Köldbärare in
Köldbärare ut
= Luftfilter
LK
TF
VH
VM
=
=
=
=
Kylbatteri
Tilluftsfläkt
Avstängningsventil
2-vägs styrventil
FLÖDESSCHEMA/FLÄKTKONVEKTOR MED 3-VÄGS STYRVENTIL OCH AVSTÄNGNINGSVENTILER
LK
DF
KA
KB IN
KB UT
LF
LK
TF
VH
VM
VM
DF
KA
TF
M
VH VH
LF
= Droppfat
= Kondensavlopp
= Köldbärare in
Köldbärare ut
= Luftfilter
= Kylbatteri
= Tilluftsfläkt
= Avstängningsventil
= 3-vägs styrventil
UT IN
KB
Systemflödesschema
Köldbärarsystemet är fyllt med en köldbärare, som kan bestå av
antingen enbart vatten eller vatten blandat med frysskyddsvätska.
Ett köldbärarsystem anslutet till ett fjärrkylsystem består av ett slutet rörsystem med värmeväxlare, cirkulationspump och ett antal s.k. slutapparater. Exempel på slutapparater är luftbehandlingsaggregat, kyltak
och fläktkonvektorer.
Pumpen cirkulerar köldbäraren i köldbärarsystemet. Köldbäraren kyls
i värmeväxlaren och avger sedan sin kyla, d.v.s. värms upp igen, i de
olika slutapparaterna.
Slutapparat
Slutapparat
Köldbärarledningar
Värmeväxlare
Cirkulationspump
Slutapparat
5
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Uppbyggnad
UCS och UCS/M (med kondensvattenpump)
12
11
8
13
9
10
7
6
17
5
14
16
15
4
3
2
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Öppning Ø 100 mm med lock för eventuell anslutning av
lokalens tilluftssystem till konvektorn (syns ej på bilden).
Stos Ø 98 mm ingår (bipackad)
11. Kondensator
12. Plintar
13. Transformator
14. Backventil
15. Nivåvakt
16. Kondensvattenpump
17. Kondensavlopp
Återluftsgaller
Luftfilter
Tilluftsgaller
Droppfat
Kylbatteri
Fläkthjul
Fläktmotor
Öppning Ø 150 mm med lock för eventuell distribution av
behandlad luft till angränsande utrymme
Stos Ø 148 mm (bipackas)
6
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Tekniska data/allmänt
Att välja och jämföra fläktkonvektorer
Allmänt
på de följande sidorna, utan ytterligare beräkningar. För val av fläktkonvektor vid andra data, kontakta vår kundtjänst, som gärna står till förfogande.
Vid val av fläktkonvektor utgår man från följande data:
•
Kylbehovet
•
Önskat rumstillstånd (temperatur och relativ fuktighet)
•
Typ av köldbärare (i normalfallet vatten)
•
Ingående köldbärartemperatur
•
Temperaturdifferens över kylbatteriet på köldbärarsidan
•
Högsta tillåtna ljudnivå
Att jämföra kyleffekter
Eurovent är ett europeiskt organ för certifiering av data för kyl- och ventilationsaggregat. Eurovent testar fläktkonvektorer vid följande driftförhållanden:
Att välja fläktkonvektor med utgångspunkt från kylbehovet
•
Rumstillstånd = 27°C torr temperatur och 19°C våt temperatur
(= 47 % relativ fuktighet)
•
Köldbärare = Vatten
•
In-/utgående köldbärartemperatur = 7/12°C
Många tillverkare anger kyleffekter i sin dokumentation enligt dessa driftförhållanden, eftersom de överensstämmer med driftförhållandena i
södra Europa, där den största marknaden för denna typ av produkter
finns. Kyleffekter angivna vid dessa driftförhållanden kan emellertid inte
användas för val av fläktkonvektorer i Sverige, vilket framgår av nedanstående tabell.
Alla data i denna produktinformation är angivna vid rumstillstånd 23°C
och 50 % relativ fuktighet, vilket är ett normalt rumstillstånd vid dimensionering av komfortkylanläggningar i Sverige, samt vid de vanligast förekommande köldbärartemperaturerna. Det innebär att det i de flesta fall
går att välja fläktkonvektor direkt med utgångspunkt från datatabellerna
Kyleffekter
kW
Aggregat typ
1)
Typ av data
2)
Max. fläkthastighet
Med. fläkthastighet
Min. fläkthastighet
1,04 (5) 3)
1,66 (5) 3)
0,81 (6) 3)
1,30 (6) 3)
UCS221
“Svenska driftförhållanden”
“Eurovent driftförhållanden”
1,52 (2) 3)
2,46 (2) 3)
UCS231
“Svenska driftförhållanden”
“Eurovent driftförhållanden”
2,41 (2) 3)
3,77 (2) 3)
1,86 (4) 3)
2,87 (4) 3)
1,50 (5) 3)
2,30 (5) 3)
UCS232
“Svenska driftförhållanden”
“Eurovent driftförhållanden”
3,06 (1) 3)
4,86 (1) 3)
2,42 (4) 3)
3,80 (4) 3)
1,64 (6) 3)
2,52 (6) 3)
1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) “Svenska driftförhållanden” = Rumstillstånd 23°C och 50 % relativ fuktighet, köldbärare vatten och
köldbärartemperatur in/ut 7/12°C. “Eurovent driftförhållanden” = Rumstillstånd 27°C och 47 % relativ fuktighet, köldbärare vatten och köldbärartemperatur in/ut 7/12°C. 3) Tillverkarens standardhastigheter framgår av siffran inom parentes efter respektive effekt. TIllverkarens standardhastigheter avviker från standardhastigheterna hos de aggregat, som levereras i Sverige, vilka är lägre. Se vidare datatabeller på följande
sidor.
Att välja fläktkonvektor med utgångspunkt från högsta
tillåtna ljudnivå
Att jämföra ljudtrycksnivåer kräver att ljudmätningarna är utförda under
identiska förhållanden, d.v.s. på samma avstånd från ljudkällan och
under exakt samma förhållanden i övrig, t.ex. vid samma ekvivalenta
ljudabsorbtionsarea i m² (Sabine). Det kan vara mycket stor skillnad mellan data angivna på olika sätt med olika ljudabsorbtionsarea och om
de anges med närliggande reflekterande ytor eller i fritt fält.
I detta fallet väljer man den fläktkonvektor som ger önskad kyleffekt vid
högsta tillåtna ljudnivå.
Ljuddata kan redovisas som ljudeffekt eller ljudtryck. Ljudeffekten är den
ljudnivå som utgår från ljudkällan, medan ljudtrycket är den nivå som
uppmäts på visst avstånd från ljudkällan. Båda typerna av data redovisas i decibel (dB). Ljuddata kan redovisas per frekvensband eller sammanlagrat. Sammanlagrade värden redovisas oftast i dB(A), vilket ungefär motsvarar hur örat uppfattar ljudet.
Exempel/ljuddata för UCS231 vid fläkthastighet 4:
I datatabellerna i denna produktinformation finns dels data för ljudeffekt,
dels data för ljudtryck på 2 m avstånd från ljudkällan i ett slutet rum med
ljudabsorbtionsarea 10 m², vilket på ett ungefär motsvarar ett typiskt
svenskt kontors- eller hotellrum. Dessa data kan användas vid val av
aggregat då ljudnivån inte är kritisk. Om ljudnivån är kritisk, bör ljudnivån i rummet i stället beräknas av en ljudkonsult med utgångspunkt från
ljudeffekten.
•
Ljudeffekt 43 dB(A)
•
Ljudtryck vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorbtionsarea),
avstånd 2 m och slutet rum = 39 dB(A)
•
Ljudtryck vid avstånd 1 m och fritt fält = 32 dB(A)
Ljudtrycket i fritt fält blir således 7 dB lägre än ljudtrycket i det slutna rummet, trots att avståndet är kortare.
Att jämföra ljudnivåer
Det bästa sättet att jämföra olika fläktkonvektorers ljudnivåer är att utgå
från aggregatets ljudeffekt.
7
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Tekniska data/allmänt
Köldbärartemperatur 7/17°C – vatten
Typ
1)
Fläkthastighet
UCS221
2)
1
Effektdata
• Total kyleffekt 3)
varav temperatursänkningseffekt 3)
Fläktdata
• Luftflöde
kW
kW
m³/s
1,17
1,17
0,188
2
5
0,162
0,145
0,114
6
0,55
0,55
0,088
0,060
Se även kapitel “Tekniska data/kondensvattenpump”
0,025
0,024
0,021
0,017
0,4
0,4
0,3
0,2
0,7
0,7
0,5
0,3
1,0
0,9
0,7
0,5
0,013
0,1
0,2
0,2
Planfilter/rengöringsbart
EU2
Kylbatteridata
• Köldbärarflöde 3)
• Tryckfall exkl. styrventil 3)
• Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil
• Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil
3) 4)
3) 4)
Installationsdata
• Köldbäraranslutning utan styrventil
• Köldbäraranslutning med styrventil 4)
• Kondensavlopp
Ljuddata
• Ljudeffektnivå
• Ljudtrycksnivå
l/s
kPa
kPa
kPa
0,028
0,5
0,9
1,2
mm
dB(A)
dB(A)
5)
Eldata
• Anslutningsspänning
• Effektbehov
• Driftström
V
W
A
3
4"
1
2“
12
56
52
Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”
52
50
44
37
48
46
40
33
30
26
64
0,31
Se även elscheman för aktuellt aggregat
230/1+N+PE/50
46
34
0,21
0,16
24
0,11
15
0,07
5
6
53
0,25
Mått och vikter
Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”
1)
Fläkthastighet
4
Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”
1,06
1,01
0,86
0,72
1,06
1,01
0,86
0,72
Filterdata
• Filtertyp
• Filterklass
Typ
3
UCS231
2)
1
Effektdata
• Total kyleffekt 3)
varav temperatursänkningseffekt 3)
Fläktdata
• Luftflöde
kW
kW
m³/s
1,87
1,87
0,187
2
4
Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”
1,68
1,57
1,30
1,04
1,68
1,57
1,30
1,04
0,161
0,144
0,111
0,76
0,76
0,084
0,057
Se även kapitel “Tekniska data/kondensvattenpump”
0,040
0,038
0,031
0,025
0,9
0,8
0,6
0,4
1,7
1,5
1,1
0,7
2,3
2,0
1,4
0,9
0,018
0,2
0,4
0,5
Filterdata
• Filtertyp
• Filterklass
Planfilter/rengöringsbart
EU2
Kylbatteridata
• Köldbärarflöde 3)
• Tryckfall exkl. styrventil 3)
• Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil
• Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil
3) 4)
3) 4)
Installationsdata
• Köldbäraranslutning utan styrventil
• Köldbäraranslutning med styrventil 4)
• Kondensavlopp
Ljuddata
• Ljudeffektnivå
• Ljudtrycksnivå
3
5)
Eldata
• Anslutningsspänning
• Effektbehov
• Driftström
l/s
kPa
kPa
kPa
0,045
1,1
2,1
2,8
mm
dB(A)
dB(A)
V
W
A
3
4"
1
2“
12
55
51
Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”
51
49
43
37
47
45
39
33
30
26
62
0,31
Se även elscheman för aktuellt aggregat
230/1+N+PE/50
46
34
0,21
0,16
15
0,07
52
0,24
Mått och vikter
24
0,11
Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”
1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå
bakgrund i tabellerna. Hastighet 4 motsvarar “Max.”, 5 “Med.” och 6 “Min.” för storlekar 221–231 och 3 “Max.”, 5 “Med.” och 6 “Min.”
för storlek 232 på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna
data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23°C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. 4) Tillval. 5) Angivna
ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller
hotellrum.
8
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Tekniska data/allmänt
Köldbärartemperatur 7/17°C – vatten
Typ
1)
Fläkthastighet
UCS232
2)
1
Effektdata
• Total kyleffekt 3)
varav temperatursänkningseffekt 3)
Fläktdata
• Luftflöde
kW
kW
m³/s
2,17
2,17
0,237
2
4
5
Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”
2,04
1,93
1,69
1,44
2,04
1,93
1,69
1,44
0,216
0,199
0,165
6
1,13
1,13
0,131
0,096
Se även kapitel “Tekniska data/kondensvattenpump”
0,049
0,046
0,040
0,034
1,3
1,2
0,9
0,7
2,5
2,3
1,7
1,3
3,4
3,0
2,3
1,7
0,027
0,5
0,9
1,1
Filterdata
• Filtertyp
• Filterklass
Planfilter/rengöringsbart
EU2
Kylbatteridata
• Köldbärarflöde 3)
• Tryckfall exkl. styrventil 3)
• Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil
• Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil
3) 4)
3) 4)
Installationsdata
• Köldbäraranslutning utan styrventil
• Köldbäraranslutning med styrventil 4)
• Kondensavlopp
Ljuddata
• Ljudeffektnivå
• Ljudtrycksnivå
3
5)
Eldata
• Anslutningsspänning
• Effektbehov
• Driftström
l/s
kPa
kPa
kPa
0,052
1,5
2,9
3,8
mm
dB(A)
dB(A)
V
W
A
3
4"
1
2“
12
59
55
Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”
57
55
51
45
53
51
47
41
38
34
79
0,35
Se även elscheman för aktuellt aggregat
230/1+N+PE/50
56
42
0,25
0,18
19
0,08
65
0,28
Mått och vikter
29
0,13
Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”
1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå
bakgrund i tabellerna. Hastighet 4 motsvarar “Max.”, 5 “Med.” och 6 “Min.” för storlekar 221–231 och 3 “Max.”, 5 “Med.” och 6 “Min.”
för storlek 232 på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna
data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23°C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. 4) Tillval. 5) Angivna
ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller
hotellrum.
9
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Tekniska data/allmänt
Köldbärartemperatur 8/18°C – vatten
Typ
1)
Fläkthastighet
UCS221
2)
1
Effektdata
• Total kyleffekt 3)
varav temperatursänkningseffekt 3)
Fläktdata
• Luftflöde
kW
kW
m³/s
1,02
1,02
0,188
2
5
0,162
0,145
0,114
6
0,49
0,49
0,088
0,060
Se även kapitel “Tekniska data/kondensvattenpump”
0,022
0,021
0,018
0,015
0,3
0,3
0,2
0,2
0,5
0,5
0,4
0,3
0,7
0,7
0,5
0,4
0,012
0,1
0,2
0,2
Planfilter/rengöringsbart
EU2
Kylbatteridata
• Köldbärarflöde 3)
• Tryckfall exkl. styrventil 3)
• Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil
• Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil
3) 4)
3) 4)
Installationsdata
• Köldbäraranslutning utan styrventil
• Köldbäraranslutning med styrventil 4)
• Kondensavlopp
Ljuddata
• Ljudeffektnivå
• Ljudtrycksnivå
l/s
kPa
kPa
kPa
0,024
0,4
0,7
0,9
mm
dB(A)
dB(A)
5)
Eldata
• Anslutningsspänning
• Effektbehov
• Driftström
V
W
A
3
4"
1
2“
12
56
52
Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”
52
50
44
37
48
46
40
33
30
26
64
0,31
Se även elscheman för aktuellt aggregat
230/1+N+PE/50
46
34
0,21
0,16
24
0,11
15
0,07
5
6
53
0,25
Mått och vikter
Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”
1)
Fläkthastighet
4
Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”
0,93
0,88
0,76
0,63
0,93
0,88
0,76
0,63
Filterdata
• Filtertyp
• Filterklass
Typ
3
UCS231
2)
1
Effektdata
• Total kyleffekt 3)
varav temperatursänkningseffekt 3)
Fläktdata
• Luftflöde
kW
kW
m³/s
1,66
1,66
0,187
2
4
Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”
1,49
1,39
1,15
0,93
1,49
1,39
1,15
0,93
0,161
0,144
0,111
0,68
0,68
0,084
0,057
Se även kapitel “Tekniska data/kondensvattenpump”
0,036
0,033
0,028
0,022
0,7
0,7
0,5
0,3
1,3
1,3
0,9
0,5
1,8
1,7
1,2
0,7
0,016
0,2
0,3
0,4
Filterdata
• Filtertyp
• Filterklass
Planfilter/rengöringsbart
EU2
Kylbatteridata
• Köldbärarflöde 3)
• Tryckfall exkl. styrventil 3)
• Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil
• Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil
3) 4)
3) 4)
Installationsdata
• Köldbäraranslutning utan styrventil
• Köldbäraranslutning med styrventil 4)
• Kondensavlopp
Ljuddata
• Ljudeffektnivå
• Ljudtrycksnivå
3
5)
Eldata
• Anslutningsspänning
• Effektbehov
• Driftström
l/s
kPa
kPa
kPa
0,039
0,9
1,7
2,3
mm
dB(A)
dB(A)
V
W
A
3
4"
1
2“
12
55
51
Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”
51
49
43
37
47
45
39
33
30
26
62
0,31
Se även elscheman för aktuellt aggregat
230/1+N+PE/50
46
34
0,21
0,16
15
0,07
52
0,24
Mått och vikter
24
0,11
Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”
1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå
bakgrund i tabellerna. Hastighet 4 motsvarar “Max.”, 5 “Med.” och 6 “Min.” för storlekar 221–231 och 3 “Max.”, 5 “Med.” och 6 “Min.”
för storlek 232 på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna
data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23°C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. 4) Tillval. 5) Angivna
ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller
hotellrum.
10
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Tekniska data/allmänt
Köldbärartemperatur 8/18°C – vatten
Typ
1)
Fläkthastighet
UCS232
2)
1
Effektdata
• Total kyleffekt 3)
varav temperatursänkningseffekt 3)
Fläktdata
• Luftflöde
kW
kW
m³/s
1,92
1,92
0,237
2
4
5
Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”
1,80
1,70
1,50
1,28
1,80
1,70
1,50
1,28
0,216
0,199
0,165
6
1,01
1,01
0,131
0,096
Se även kapitel “Tekniska data/kondensvattenpump”
0,043
0,041
0,036
0,031
1,0
0,9
0,7
0,6
1,9
1,7
1,3
1,1
2,6
2,3
1,8
1,4
0,024
0,4
0,7
0,9
Filterdata
• Filtertyp
• Filterklass
Planfilter/rengöringsbart
EU2
Kylbatteridata
• Köldbärarflöde 3)
• Tryckfall exkl. styrventil 3)
• Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil
• Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil
3) 4)
3) 4)
Installationsdata
• Köldbäraranslutning utan styrventil
• Köldbäraranslutning med styrventil 4)
• Kondensavlopp
Ljuddata
• Ljudeffektnivå
• Ljudtrycksnivå
3
5)
Eldata
• Anslutningsspänning
• Effektbehov
• Driftström
l/s
kPa
kPa
kPa
0,046
1,2
2,3
3,0
mm
dB(A)
dB(A)
V
W
A
3
4"
1
2“
12
59
55
Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”
57
55
51
45
53
51
47
41
38
34
79
0,35
Se även elscheman för aktuellt aggregat
230/1+N+PE/50
56
42
0,25
0,18
19
0,08
65
0,28
Mått och vikter
29
0,13
Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”
1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå
bakgrund i tabellerna. Hastighet 4 motsvarar “Max.”, 5 “Med.” och 6 “Min.” för storlekar 221–231 och 3 “Max.”, 5 “Med.” och 6 “Min.”
för storlek 232 på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna
data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23°C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. 4) Tillval. 5) Angivna
ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller
hotellrum.
11
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Tekniska data/allmänt
Köldbärartemperatur 10/20°C – vatten
Typ
1)
Fläkthastighet
UCS221
2)
1
Effektdata
• Total kyleffekt 3)
varav temperatursänkningseffekt 3)
Fläktdata
• Luftflöde
kW
kW
m³/s
0,72
0,72
0,188
2
5
0,162
0,145
0,114
6
0,35
0,35
0,088
0,060
Se även kapitel “Tekniska data/kondensvattenpump”
0,016
0,015
0,013
0,011
0,2
0,2
0,1
0,1
0,3
0,3
0,2
0,2
0,4
0,4
0,2
0,2
0,008
0,1
0,1
0,2
Planfilter/rengöringsbart
EU2
Kylbatteridata
• Köldbärarflöde 3)
• Tryckfall exkl. styrventil 3)
• Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil
• Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil
3) 4)
3) 4)
Installationsdata
• Köldbäraranslutning utan styrventil
• Köldbäraranslutning med styrventil 4)
• Kondensavlopp
Ljuddata
• Ljudeffektnivå
• Ljudtrycksnivå
l/s
kPa
kPa
kPa
0,017
0,2
0,3
0,5
mm
dB(A)
dB(A)
5)
Eldata
• Anslutningsspänning
• Effektbehov
• Driftström
V
W
A
3
4"
1
2“
12
56
52
Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”
52
50
44
37
48
46
40
33
30
26
64
0,31
Se även elscheman för aktuellt aggregat
230/1+N+PE/50
46
34
0,21
0,16
24
0,11
15
0,07
5
6
53
0,25
Mått och vikter
Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”
1)
Fläkthastighet
4
Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”
0,66
0,63
0,54
0,45
0,66
0,63
0,54
0,45
Filterdata
• Filtertyp
• Filterklass
Typ
3
UCS231
2)
1
Effektdata
• Total kyleffekt 3)
varav temperatursänkningseffekt 3)
Fläktdata
• Luftflöde
kW
kW
m³/s
1,20
1,20
0,187
2
4
Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”
1,08
1,02
0,85
0,69
1,08
1,02
0,85
0,69
0,161
0,144
0,111
0,51
0,51
0,084
0,057
Se även kapitel “Tekniska data/kondensvattenpump”
0,026
0,024
0,020
0,016
0,4
0,4
0,3
0,2
0,7
0,7
0,5
0,3
1,0
0,9
0,7
0,4
0,012
0,1
0,2
0,2
Filterdata
• Filtertyp
• Filterklass
Planfilter/rengöringsbart
EU2
Kylbatteridata
• Köldbärarflöde 3)
• Tryckfall exkl. styrventil 3)
• Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil
• Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil
3) 4)
3) 4)
Installationsdata
• Köldbäraranslutning utan styrventil
• Köldbäraranslutning med styrventil 4)
• Kondensavlopp
Ljuddata
• Ljudeffektnivå
• Ljudtrycksnivå
3
5)
Eldata
• Anslutningsspänning
• Effektbehov
• Driftström
l/s
kPa
kPa
kPa
0,029
0,5
0,9
1,2
mm
dB(A)
dB(A)
V
W
A
3
4"
1
2“
12
55
51
Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”
51
49
43
37
47
45
39
33
30
26
62
0,31
Se även elscheman för aktuellt aggregat
230/1+N+PE/50
46
34
0,21
0,16
15
0,07
52
0,24
Mått och vikter
24
0,11
Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”
1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå
bakgrund i tabellerna. Hastighet 4 motsvarar “Max.”, 5 “Med.” och 6 “Min.” för storlekar 221–231 och 3 “Max.”, 5 “Med.” och 6 “Min.”
för storlek 232 på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna
data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23°C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. 4) Tillval. 5) Angivna
ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller
hotellrum.
12
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Tekniska data/allmänt
Köldbärartemperatur 10/20°C – vatten
Typ
1)
Fläkthastighet
UCS232
2)
1
Effektdata
• Total kyleffekt 3)
varav temperatursänkningseffekt 3)
Fläktdata
• Luftflöde
kW
kW
m³/s
1,37
1,37
0,237
2
4
5
Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”
1,29
1,23
1,09
0,94
1,29
1,23
1,09
0,94
0,216
0,199
0,165
6
0,75
0,75
0,131
0,096
Se även kapitel “Tekniska data/kondensvattenpump”
0,031
0,029
0,026
0,022
0,6
0,5
0,4
0,3
1,1
0,9
0,7
0,5
1,4
1,2
1,0
0,7
0,018
0,2
0,4
0,5
Filterdata
• Filtertyp
• Filterklass
Planfilter/rengöringsbart
EU2
Kylbatteridata
• Köldbärarflöde 3)
• Tryckfall exkl. styrventil 3)
• Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil
• Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil
3) 4)
3) 4)
Installationsdata
• Köldbäraranslutning utan styrventil
• Köldbäraranslutning med styrventil 4)
• Kondensavlopp
Ljuddata
• Ljudeffektnivå
• Ljudtrycksnivå
3
5)
Eldata
• Anslutningsspänning
• Effektbehov
• Driftström
l/s
kPa
kPa
kPa
0,033
0,6
1,1
1,5
mm
dB(A)
dB(A)
V
W
A
3
4"
1
2“
12
59
55
Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”
57
55
51
45
53
51
47
41
38
34
79
0,35
Se även elscheman för aktuellt aggregat
230/1+N+PE/50
56
42
0,25
0,18
19
0,08
65
0,28
Mått och vikter
29
0,13
Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”
1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå
bakgrund i tabellerna. Hastighet 4 motsvarar “Max.”, 5 “Med.” och 6 “Min.” för storlekar 221–231 och 3 “Max.”, 5 “Med.” och 6 “Min.”
för storlek 232 på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna
data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23°C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. 4) Tillval. 5) Angivna
ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller
hotellrum.
13
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Tekniska data/arbetsområden
Kylbatteri
Typ UCS221–232
• Ingående lufttemperatur
• Ingående relativ luftfuktighet
• Köldbärartemperatur in
• Köldbärartemperatur ut
• Tryckklass
°C
%RH
°C
°C
Min.
Max.
15
35
1
80
5
20
–
25
PN 10
Tekniska data/kondensvattenpump
2%
max. 850
• Max. kondensvattenflöde
• Max. lyfthöjd 1)
• Ljudeffektnivå
l/h
mm
dB(A)
30
850 vid kondensvattenflöde 15 l/h
39 vid kondensvattenflöde 15 l/h
1) Mätt från underkant av aggregatet.
14
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Tekniska data/mått och vikter
UCS (med kondensvattenpump)
Elutrustning
575
374
100
288
70
100
288
167
30
47
136
235
1
146
3
2
Kondensavlopp
Hål för kabelgenomföring (kraftkabel)
615
575
374
85
Kondensavlopp
246
30
Ø12
106
312
282
200
605
30
615
1 Köldbärare in
25
20
Kondensavlopp
2 Köldbärare ut
Elutrustning
3 Öppning Ø 150 mm för eventuell
distribution av behandlad luft till
angränsande utrymme. Stos
Ø 148 mm ingår (bipackad)
Typ
Vikt
kg
40
113
70
615
575
Elutrustning
186
146
167
25
20
100
30
15
20
100
20
20
UCS221
UCS231
UCS232
30,0
31,5
31,5
15
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Tekniska data/mått och vikter
UCS/M (med kondensvattenpump)
Elutrustning
575
374
100
288
70
100
288
167
40
49
138
235
1
146
3
2
Kondensavlopp
Hål för kabelgenomföring (kraftkabel)
615
575
374
85
Kondensavlopp
246
30
Ø12
106
324
284
200
605
30
615
1 Köldbärare in
25
20
Kondensavlopp
2 Köldbärare ut
Elutrustning
3 Öppning Ø 150 mm för eventuell
distribution av behandlad luft till
angränsande utrymme. Stos
Ø 148 mm ingår (bipackad)
Typ
Vikt
kg
40
115
70
615
575
Elutrustning
186
146
167
25
20
100
30
15
20
100
20
20
UCS/M221
UCS/M231
UCS/M232
32,5
34,0
34,0
16
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Tekniska data/mått och vikter
UCS/H (med kondensavlopp för självfall)
Hål för kabelgenomföring (styrkabel)
575
374
70
Elutrustning
235
2
30
242
1
100
167
100
Hål för kabelgenomföring (kraftkabel)
Kondensavlopp
615
575
374
15
20
100
25
20
100
Elutrustning
186
146
20
20
246
23 40
167
30
Kondensavlopp
327
507
477
605
615
575
70
309
28
213
615
25
20
30
93
Kondensavlopp
Elutrustning
1 Köldbärare in
2 Köldbärare ut
Typ
Vikt
kg
UCS/H221
UCS/H231
UCS/H232
33,5
35,0
35,0
17
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Tekniska data/mått och vikter
UCS/HM (med kondensavlopp för självfall)
Hål för kabelgenomföring (styrkabel)
575
374
70
Elutrustning
235
2
40
244
1
100
167
100
Hål för kabelgenomföring (kraftkabel)
Kondensavlopp
615
575
374
15
20
100
25
20
100
Elutrustning
186
146
20
20
246
23 40
167
30
Kondensavlopp
327
519
479
605
615
575
70
311
28
213
615
25
20
40
93
Kondensavlopp
Elutrustning
1 Köldbärare in
2 Köldbärare ut
Typ
Vikt
kg
UCS/HM221
UCS/HM231
UCS/HM232
36,5
37,5
37,5
18
130710
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Utrustningsspecifikation enligt AMA
Kod
Pos
Text
P
APPARATER, LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT
PT
RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE
PTC
RUMSKYLAPPARATER
PTC.51
Icke kanalanslutna fläktluftkylare
Mängd
Enhet
.....................................................
Typ: AQS/Eurapo UCS.................................. ...
Fläktkonvektor skall vara CE-märkt och uppfylla följande direktiv:
– Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG.
– EMC-direktivet 2004/108/EG.
Fläktkonvektor skall vara utrustad enligt följande:
Allmänt
– Hölje i förzinkad stålplåt med invändig kondensoch ljudisolering och med möjlighet att ansluta
lokalens tilluftsystem till konvektorn [UCS och
UCS/M]. Vitt återlufts-/tilluftsgaller.
– Luftspridning runt om med manuellt justerbara luftspalter. Luftspalterna skall vara utformade för
maximal coandaeffekt.
– Infällningsmått 600 x 600 mm med el- och röranslutningar på samma sida.
Allmänt/tillval
– Återlufts- och tilluftsgaller i annan färg än standard.
– Hölje i metall typ KMC600 för synlig montering av
aggregatet (bipackas) [UCS/M].
Fläkt
– Direktdriven sexhastighetsfläkt av radialtyp och
inbyggt termiskt motorskydd. Tre hastigheter
används som standard. Omkoppling skall kunna ske på
plats.
Filter
– Lätt demonterbart rengöringsbart planfilter av
polypropylen (G1).
Kylutrustning
– Kylbatteri av kopparrör och aluminiumlameller. Kylbatteriets utrustning skall inkludera avtappningsventil.
19
st
130710
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Utrustningsspecifikation enligt AMA
Kod
Pos
Text
Mängd
– Uppsamlingskärl för kondensvatten med pump, nivåvakt och backventil [typer UCS och UCS/M].
– Droppskål i plast för montering under köldbäraranslutningarna (bipackas).
Kylutrustning/tillval
– 2-vägs styrventilsats typ DTH2B2 bestående av 2vägs till/från styrventil 230 V ¾" typ H2B2 och
avstängningsventil (kulventil) ½" typ DT (inbyggd
eller bipackas).
– 2-vägs styrventilsats typ DTJ2BM bestående av 2vägs modulerande styrventil 24 V (styrsignal 0–
10 V) ¾" typ J2BM och avstängningsventil (kulventil) ½" typ DT (inbyggd eller bipackas).
– 3-vägs styrventilsats typ DTH3B2 bestående av 3vägs till/från styrventil 230 V ¾" typ H3B2 och
avstängningsventil (kulventil) ½" typ DT (inbyggd
eller bipackas).
– 3-vägs styrventilsats typ DTJ3BM bestående av 3vägs modulerande styrventil 24 V (styrsignal 0–
10 V) ¾" typ J3BM och avstängningsventil (kulventil) ½" typ DT (inbyggd eller bipackas).
Styrutrustning/tillval
– Styrutrustning typ Omnibus 0001i bestående av ....
[för kompletterande text kontakta vår kundtjänst].
– Styrutrustning typ Omnibus 0010p bestående av ....
[för kompletterande text kontakta vår kundtjänst].
– Nätverk typ Omnibus 0040ip bestående av .... [för
kompletterande text kontakta vår kundtjänst].
– Nätverk typ Omnibus 0128ip bestående av .... [för
kompletterande text kontakta vår kundtjänst].
– Nätverk typ Omnibus 1024ip bestående av .... [för
kompletterande text kontakta vår kundtjänst].
Elutrustning
– Plintar för anslutning av kraft till fläktkonvektorn.
– Intern elektrisk ledningsdragning.
Tekniska data:
Luftflöde
.... m³/s
Total kyleffekt
Temperatursänkningseffekt
Ingående lufttillstånd
Köldbärartemperatur in/ut
Tryckfall köldbärare inkl.
köldbärarventil
.... kW
.... kW
.... °C, .... % RF
..../ .... °C
Ljudeffektnivå
.... dB(A)
20
.... kPa
Enhet
130710
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Utrustningsspecifikation enligt AMA
Kod
Pos
Text
Anslutningsspänning
Mängd
230/1+N+PE/50
21
Enhet
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Tillval/allmänt
Installationsdetaljer
Återlufts- och tilluftsgaller i annan färg än standard
Hölje i metall typ KMC600 för synlig montering av aggregatet
1) Bipackas.
22
1)
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Tillval/styr- och avstängningsventiler
2-vägs styrventilsats typ DTH2B2 bestående av 2-vägs till/från styrventil 230 V ¾"
typ H2B2 och avstängningsventil ½" typ DT
Tekniska data
2-vägs till/från styrventil H2B2
• Tryckklass
• Kvs-värde
• Max. differenstryck
kPa
• Öppningstid vid 20°C
s
• Stängningstid vid 20°C
s
• Min./max. arbetstemperatur
°C
• Min./max. omgivande temperatur °C
• Skyddsklass ventildon
PN10
2,5
50
200
300
2/95
2/50
IP 42
2-vägs styrventilsats typ DTJ2BM bestående av 2-vägs modulerande styrventil 24 V (styrsignal 0–10 V) ¾"
typ J2BM och avstängningsventil ½" typ DT
Tekniska data
2-vägs modulerande styrventil J2BM
• Tryckklass
• Kvs-värde
• Max. differenstryck
kPa
• Min./max. arbetstemperatur
°C
• Min./max. omgivande temperatur °C
• Skyddsklass ventildon
PN16
2,5
100
2/95
2/50
IP 40
3-vägs styrventilsats typ DTH3B2 bestående av 3-vägs till/från styrventil 230 V ¾"
typ H3B2 och avstängningsventil ½" typ DT
Tekniska data
3-vägs till/från styrventil H3B2
• Tryckklass
• Kvs-värde
• Max. differenstryck
kPa
• Öppningstid vid 20°C
s
• Stängningstid vid 20°C
s
• Min./max. arbetstemperatur
°C
• Min./max. omgivande temperatur °C
• Skyddsklass ventildon
PN16
2,5
50
200
300
2/95
2/50
IP 42
3-vägs styrventilsats typ DTJ3BM bestående av 3-vägs modulerande styrventil 24 V (styrsignal 0–10 V) ¾"
typ J3BM och avstängningsventil ½" typ DT
Tekniska data
3-vägs modulerande styrventil J3BM
• Tryckklass
• Kvs-värde
• Max. differenstryck
kPa
• Min./max. arbetstemperatur
°C
• Min./max. omgivande temperatur °C
• Skyddsklass ventildon
PN16
2,5
100
2/95
2/50
IP 40
23
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Tillval/styrutrustning/Omnibus
Allmänt
Omnibus är ett flexibelt mikroprocessorbaserat system för styrning av fläktkonvektorer. Systemet finns i flera olika konfigurationer och utföranden.
•
•
•
•
System för enskilda fläktkonvektorer med inbyggd mikroprocessor och inbyggd eller separat manöverpanel för montering på vägg. Mikroprocessorerna i detta system finns dels i standardutförande, dels i utförande för Modbus.
System för upp till 10 parallellstyrda fläktkonvektorer (en masterenhet och övriga slavenheter), vardera med inbyggd mikroprocessorer anslutna
i ett RS485 nätverk (max. 500 m) till en gemensam separat analog eller digital Omnibus manöverpanel för montering på vägg. Mikroprocessorerna i detta system finns dels i standardutförande, dels i utförande för Modbus.
Nätverk för upp till 40 st individuellt styrda fläktkonvektorer, vardera med inbyggd mikroprocessor och med inbyggd eller separat manöverpanel för montering på vägg, anslutna i ett RS485 nätverk (max. 500 m) till en gemensam separat manöverpanel typ Manager OC436 för
montering på vägg.
Webbaserat nätverk för upp till 1024 individuellt styrda fläktkonvektorer i 8 undersystem med 128 enheter i varje system, vardera enheten
med inbyggd mikroprocessor och med inbyggd eller separat manöverpanel för montering på vägg, anslutna i ett BMS-system (Ethernet eller
LON).
Styrutrustning typ Omnibus 0001i för styrning av en fläktkonvektor
Exempel på vanliga komponentkombinationer. För komplett information om möjliga alternativ, se rubrik “Omnibus/beteckningsnyckel”
Mikroprocessor ONU10
Manöverpanel OC736
ONU10 + OC736
Inbyggd mikroprocessor typ ONU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs
till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme).
+
Separat analog manöverpanel typ OC736 för montering på vägg med
inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur,
inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av
driftssätt (kyla eller värme).
Mikroprocessor OPU10
Manöverpanel OC736
OPU10 + OC736
Lika ONU10 + OC736 men med mikroprocessorn i utförande för Modbus.
Mikroprocessor ONU10
Manöverpanel OC236
ONU10 + OC236
Inbyggd mikroprocessor typ ONU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs
till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme).
+
Separat digital manöverpanel typ OC236 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av
driftssätt (kyla eller värme).
Mikroprocessor OPU10
Manöverpanel OC236
OPU10 + OC236
Lika ONU10 + OC236 men med mikroprocessorn i utförande för Modbus.
24
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Tillval/styrutrustning/Omnibus
Styrutrustning typ Omnibus 0001i för styrning av en fläktkonvektor (forts.)
Principschema
Manöverpanel
RJ11
6P/6C
Modularkabel
4 x AWG 24 1) 2)
Mikroprocessor
RJ11
6P/6C
1) AWG = American Wire Gauge. 2) Finns som tillval i längderna 5, 10, 15, 20 och 50 m.
25
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Tillval/styrutrustning/Omnibus
Styrning typ Omnibus 0010p för parallellstyrning av upp till 10 fläktkonvektorer i samma zon
Exempel på vanliga komponentkombinationer. För komplett information om möjliga alternativ, se rubrik “Omnibus/beteckningsnyckel”
Mikroprocessor ONU10
Manöverpanel OC736
(2 till 10 x ONU10) + OC736
En inbyggd mikroprocessor per fläktkonvektor typ ONU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme).
+
En separat gemensam analog manöverpanel typ OC736 för montering
på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av
rumstemperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och
inställning av driftssätt (kyla eller värme).
Mikroprocessor OPU10
Manöverpanel OC736
(2 till 10 x OPU10) + OC736
Lika 2–10 x ONU10 + OC736 men med mikroprocessorn i utförande för
Modbus.
Mikroprocessor ONU10
Manöverpanel OC236
(2 till 10 x ONU10) + OC236
En inbyggd mikroprocessor per fläktkonvektor typ ONU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme).
+
En separat gemensam digital manöverpanel typ OC236 för montering på
vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme).
RS485-nätverk.
Mikroprocessor OPU10
Manöverpanel OC236
(2 till 10 x OPU10) + OC236
Lika 2–10 x ONU10 + OC236 men med mikroprocessorn i utförande för
Modbus.
Principschema
Manöverpanel
RS485 nätverk (lokalt) (max. 500 m)
RJ11
6P/6C
Partvinnad styrkabel
2 x AWG 24 1)
J6 slave
80 81
J6 slave
80 81
80 81
J6 slave
Mikroprocessor
Mikroprocessor
Mikroprocessor
Slavenhet
2
Slavenhet
1
Masterenhet
Max. 9 st slavenheter
1) AWG = American Wire Gauge. 2) Finns som tillval i längderna 5, 10, 15, 20 och 50 m.
26
Modularkabel
4 x AWG 24 1) 2)
RJ11
6P/6C
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Tillval/styrutrustning/Omnibus
Nätverk typ Omnibus 0040ip med upp till 40 individuellt eller parallellt styrda fläktkonvektorer
Exempel på vanliga komponentkombinationer. För komplett information om möjliga alternativ, se rubrik “Omnibus/beteckningsnyckel”
Övergripande manöverpanel Manager OC436
Mikroprocessor OPU10
Manöverpanel OC736
Manöverpanel OC236
Utrustning per fläktkonvektor (kan blandas i samma nätverk):
•
•
Inbyggd mikroprocessor typ OPU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem
(kyla och värme).
+
Separat analog manöverpanel typ OC736 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme). Manöverpanelen kan även användas
för grupper av fläktkonvektorer (max. 10 st/grupp).
alternativt
•
•
Inbyggd mikroprocessor typ OPU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem
(kyla och värme).
+
Separat digital manöverpanel typ OC236 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme). Manöverpanelen kan även användas
för grupper av fläktkonvektorer (max. 10 st/grupp).
Gemensam utrustning:
•
•
En gemensam övergripande manöverpanel typ Omnibus Manager OC436.
RS485-nätverk
Övergripande
manöverpanel
Manager
Principschema
RS485 nätverk (Modbus) (max. 500 m)
RJ11
6P/6C
Skärmad
modularkabel
4 x AWG 24
Skärmad partvinnad styrkabel
2 x AWG 24 1)
Upp till
totalt
40 enheter
RJ11
6P/4C
L- L+ + GND
L- L+ + GND
L- L+ + GND
Mikroprocessor
Mikroprocessor
Mikroprocessor
Enhet
3
Enhet
2
Enhet
1
Manöverpanel
1) AWG = American Wire Gauge.
2) Finns som tillval i längderna 5, 10, 15, 20 och 50 m.
27
Manöverpanel
1) 2)
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Tillval/styrutrustning/Omnibus
Nätverk typ Omnibus 0128ip med upp till 128 och nätverk typ Omnibus 1024ip med upp till 1024 individuellt eller
parallellt styrda fläktkonvektorer (8 x 128)
Exempel på vanliga komponentkombinationer. För komplett information om möjliga alternativ, se rubrik “Omnibus/beteckningsnyckel”
Webbserver OCB10
TCP/IP-konverter
LON-konverter OCB20
Mikroprocessor OPU10
Mikroprocessor OPU11
Manöverpanel OC736
Manöverpanel OC236
Utrustning per fläktkonvektor (kan blandas i samma nätverk):
•
•
Inbyggd mikroprocessor typ OPU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem
(kyla och värme).
+
Separat analog manöverpanel typ OC736 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme). Manöverpanelen kan även användas
för grupper av fläktkonvektorer (max. 10 st/grupp).
alternativt
•
•
Inbyggd mikroprocessor typ OPU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem
(kyla och värme).
+
Separat digital manöverpanel typ OC236 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme). Manöverpanelen kan även användas
för grupper av fläktkonvektorer (max. 10 st/grupp).
Gemensam utrustning:
•
•
•
•
Webbserver typ Omnibus OCB10 Ethernet
TCP/IP-konverter (1 konverter per 128 fläktkonvektorer)
LON-konverter (1 konverter per 10 fläktkonvektorer)
RS485-nätverk.
Principschema för nätverk typ 0128ip med upp till 128 individuellt eller parallellt styrda fläktkonvektorer
RS485 nätverk
(Modbus)
max. 128 st enheter
max. 500 m
Webbserver
Mikroprocessor
Mikroprocessor
28
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Tillval/styrutrustning/Omnibus
Nätverk typ Omnibus 0128ip med upp till 128 och nätverk typ Omnibus 1024ip med upp till 1024 individuellt eller
parallellt styrda fläktkonvektorer (8 x 128) (forts.)
Principschema för nätverk typ 1024ip med upp till 1024 (8 x 128) individuellt eller parallellt styrda fläktkonvektorer
Ethernet TCP/IP
Webbserver
RS485 nätverk
(Modbus)
max. 128 st enheter per konverter
max. 500 m
TCP/IP – RS485
konverter
Mikroprocessor
RS485 nätverk
(Modbus)
Mikroprocessor
max. 128 st enheter per konverter
max. 500 m
Max. 8 st
konvertrar
TCP/IP – RS485
konverter
Mikroprocessor
29
Mikroprocessor
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Tillval/styrutrustning/Omnibus
Omnibus/beteckningsnyckel/allmänt
Typ av mikroprocessor enligt separat beteckningsnyckel (se nedan)
Typ av manöverpanel enligt separat beteckningsnyckel (se nedan)
ONV10 + OC236
Omnibus/beteckningsnyckel/mikroprocessorer
O = Omnibus
N = Power Omnibus mikroprocessor utan Modbus
P = Power Omnibus mikroprocessor med Modbus
B = Power Omnibus mikroprocessor med Modbus för fläktkonvektorer med EC-fläkt/-ar
V = Utförande för fläktkonvektorer typ CH/CV/SH/SV
U = Utförande för fläktkonvektorer typ UCS
T = Utförande för fläktkonvektorer typ EBH
Notering:
• De oftast valda alternativen
indikeras med fet stil
Typ av kretskort
1 = Kretskort med relä/-er 230 V för till/från styrventil/-er + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1)
2 = Kretskort för modulerande styrventil/-er (0 –10 Vdc) + Transformator 230/24 V för modulerande styrventil/-er + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av
fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1)
3 = Kretskort med relä/-er 230 V för till/från styrventil-/er + Relä 230 V för elvärme + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1)
4 = Kretskort för modulerande styrventil-/er (0 –10 Vdc) + Transformator 230/24 V för modulerande styrventil/-er + Relä 230 V för
elvärme + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för
lokalt nätverk (RS485) 1)
5 = Kretskort med relä/-er 230 V för till/från styrventil-/er + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern
start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1) + Extra kretskort med reläer för stängning av uteluftsspjäll vid
frysrisk, för summalarm vid givar- eller motorfel, för start/stopp av extern fläkt för ventilation och för styrning av 24 V till/från styrventil/-er alternativt driftindikering
6 = Kretskort för modulerande styrventil-/er (0 –10 Vdc) + Transformator 230/24 V för modulerande styrventil/-er + Ingång för extern
till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1) + Extra
kretskort med reläer för stängning av uteluftsspjäll vid frysrisk, för summalarm vid givar- eller motorfel, för start/stopp av extern fläkt
för ventilation och för styrning av 24 V till/från styrventil/-er alternativt driftindikering
7 = Kretskort med relä/-er 230 V för till/från styrventil-/er + Relä 230 V för elvärme + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1) + Extra kretskort med reläer för
stängning av uteluftsspjäll vid frysrisk, för summalarm vid givar- eller motorfel, för start/stopp av extern fläkt för ventilation och för
styrning av 24 V till/från styrventil/-er alternativt driftindikering
8 = Kretskort för modulerande styrventil-/er (0 –10 Vdc) + Transformator 230/24 V för modulerande styrventil/-er + Relä 230 V för
elvärme + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för
lokalt nätverk (RS485) 1) + Extra kretskort med reläer för stängning av uteluftsspjäll vid frysrisk, för summalarm vid givar- eller motorfel,
för start/stopp av extern fläkt för ventilation och för styrning av 24 V till/från styrventil/-er alternativt driftindikering
Typ av givare
0 = Ingen givare (ingen givare för styrning av rumstemperaturen ingår i detta utförande – bör kombineras med manöverpanel med
inbyggd givare för styrning av rumstemperatur).
1 = Givare (AS) i återluften för styrning av rumstemperaturen och för larm vid låg ingående lufttemperatur
2 = Givare (WS) på ingående gemensam köld-/värmebärarledning för automatisk omkoppling kyla eller värme (2-rörssystem) 2) alternativt i kylbatteriet för blockering av fläkten vid värmedrift (modifierat 4-rörssystem där mikroprocessorn styr intern kylfunktion och
extern värmefunktion) 3) (ingen givare för styrning av rumstemperaturen ingår i detta utförande – bör kombineras med manöverpanel
med inbyggd givare för styrning av rumstemperatur).
3 = Givare (CS) i tilluften för larm vid utebliven kyla eller värme (ingen givare för styrning av rumstemperaturen ingår i detta utförande –
bör kombineras med manöverpanel med inbyggd givare för styrning av rumstemperatur).
4 = Givare (AS) i återluften för styrning av rumstemperaturen och för larm vid låg ingående lufttemperatur + Givare (WS) på ingående
gemensam köld-/värmebärarledning för automatisk omkoppling kyla eller värme (2-rörssystem) 2) alternativt i kylbatteriet för blockering av fläkten vid värmedrift (modifierat 4-rörssystem där mikroprocessorn styr intern kylfunktion och extern värmefunktion) 3) + Givare (CS) i tillluften för larm vid utebliven kyla eller värme
5 = Givare (AS) i återluften för styrning av rumstemperaturen och för larm vid låg ingående lufttemperatur + Givare (WS) på ingående
gemensam köld-/värmebärarledning för automatisk omkoppling kyla eller värme (2-rörssystem) 2) alternativt i kylbatteriet för blockering av fläkten vid värmedrift (modifierat 4-rörssystem där mikroprocessorn styr intern kylfunktion och extern värmefunktion) 3)
6 = Givare (WS) på ingående gemensam köld-/värmebärarledning för automatisk omkoppling kyla eller värme (2-rörssystem) 2) alternativt i kylbatteriet för blockering av fläkten vid värmedrift (modifierat 4-rörssystem där mikroprocessorn styr intern kylfunktion och
extern värmefunktion) 3) + Givare (CS) i tilluften för larm vid utebliven kyla eller värme (ingen givare för styrning av rumstemperaturen
ingår i detta utförande – bör kombineras med manöverpanel med inbyggd givare för styrning av rumstemperatur).
7 = Givare (AS) i återluften för styrning av rumstemperaturen och för larm vid låg ingående lufttemperatur + Givare (CS) i tilluften för
larm vid utebliven kyla eller värme
1)
2)
3)
Då kretskortet är utfört för Modbus ingår även ingång för extern kontakt kyla/värme
I 2-rörssystem är fläktkonvektorns köld-/värmebärarkrets gemensam. Temperaturen på inkommande media definierar aktuellt driftsätt
(låg temperatur = kyldrift och hög temperatur = värmedrift)
I 4-rörssystem styr mikroprocessorn internt värmebatteri och i modifierat 4-rörssystem styr mikroprocessorn externt värmebatteri
ONV10
30
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Tillval/styrutrustning/Omnibus
Omnibus/beteckningsnyckel/manöverpaneler
O = Omnibus
C
= Manöverpanel för fläktkonvektorer med standardfläktar
Typ av manöverpanel
1 = Saknar funktion
2 = Digitalt utförande med display och inbyggd givare för styrning av rumstemperatur
3 = Digitalt utförande med display och inbyggda givare för styrning av rumstemperatur och relativ fuktighet
4 = Digitalt utförande typ Manager med display, inbyggd givare för styrning av rumstemperatur och övergripande styrning av upp till 40 fläktkonvektorer
5 = Saknar funktion
6 = Utförande med inbyggd givare för styrning av rumstemperatur utan display
7 = Analogt utförande med inbyggd givare för styrning av rumstemperatur utan display
Färg
1 =
2 =
3 =
4 =
Vit
Grå
Vit med Eurapo logotype
Grå med Eurapo logotype
Placering
1 = Manöverpanel för inbyggnad i fläktkonvektorer med röranslutningar på höger sida
(manöverpanelen på vänster sida)
2 = Manöverpanel för inbyggnad i fläktkonvektorer med röranslutningar på vänster sida (manöverpanelen på höger sida)
3 = Saknar funktion
4 = Saknar funktion
5 = Separat manöverpanel för infälld montering i vägg
6 = Separat manöverpanel för utanpåliggande montering på vägg
7 = Infraröd mottagare infälld i fläktkonvektorns hölje
Notering:
• De oftast valda alternativen
indikeras med fet stil
OC236
31
PRI-P.UCS221–232 (KBF).141029
Copyright © 141029 AQS-PRODUKTER AB. Alla rättigheter förbehålles.
Distributör:
Rätt till ändringar förbehålles.
Installation, underhåll och service:
www.aqsprodukter.se
Hulda Mellgrens gata 3
421 32 Västra Frölunda
Telefon: 031-746 40 00
Telefax: 031-746 40 01
E-mail: [email protected]
www.aqsprodukter.se
32

Similar documents