Instrukcja obslugi (931 kB - pdf)

Comments

Transcription

Instrukcja obslugi (931 kB - pdf)
Bruksanvisning för trådlös brandvarnare
Bruksanvisning for trådløs røykvarsler
Instrukcja obsługi bezprzewodowego czujnika dymu
Operating Instructions for Wireless Smoke Detector
442-028
SV
NO
PL
EN
19.04.2011
Bruksanvisning i original
Bruksanvisning i original
Instrukcja obsługi w oryginale
Operating instructions in original
© Jula AB
SVENSKA
SVENSKA
SÄKERHETSANVISNINGAR
Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!




Det finns inga utbytbara komponenter inuti brandvarnaren. Endast batteriet är utbytbart.
Använd inte produkten i fuktiga, dammiga eller rökiga miljöer.
När batterikapaciteten når en låg nivå kommer brandvarnaren att avge ett ljud ungefär var 60:e
sekund för att indikera att batteriet måste bytas ut.
Testa brandvarnaren en gång i veckan.
TEKNISKA DATA
Driftspänning
Ström
Ljudnivå för larm
Larmlampa
LEARN-lampa
Frekvens
Sändarens/mottagarens räckvidd
Drifttemperatur
Standard
9 VDC (röktest)
4,5 VDC (sändare/mottagare: 3 st. 1,5 V
batterier)
9 VDC genomsnittlig ström i viloläge ≤ 10 uA
9 VDC genomsnittlig ström vid larm ≤ 20 mA
4,5 VDC genomsnittlig ström i drift ≤ 120 uA
85 dB/3 m
Röd lampa
Röd/grön lampa
433,92 MHz
≤ 60 m
-10C ~ 40C
EN 14604
HANDHAVANDE
De fotoelektriska trådlösa brandvarnarna kan kopplas ihop till ett system. Kommunikationen
programmeras enkelt via knappen LEARN. Om en brandvarnare i det trådlösa systemet detekterar rök
och larmar, kommer även de andra brandvarnarna att larma. Därmed varnas användarna på förhand om
brandrisken och kan vidta åtgärder. Produkten är avsedd för användning i bostäder och rökfria lokaler.
Test
1.
2.
3.
Sätt i ett 9 V batteri och tre 1,5 V batterier (se bilden).
Den röda larmlampan blinkar ungefär var 40:e sekund när brandvarnaren är tillkopplad (se bild).
Tryck in knappen TEST under flera sekunder. Larmlampan (röd) och LEARN-lampan (röd och
grön) blinkar och sedan ljuder larmet. Detta visar att brandvarnaren fungerar (se bild).
Signalhorn
Larmlampa
(röd)
9 V batteri
LEARN-lampa
(röd eller grön)
3 st. 1,5 V
batterier
TEST-knapp
2
LEARNknapp
SVENSKA
Sammankoppling av huvudvarnare/sekundärvarnare
1.
2.
3.
4.
Efter testförfarandet ska du koppla samman de trådlösa brandvarnarna i ett system med LEARNknappen. Tryck ned LEARN-knappen varje gång (LEARN-lampan skiftar färg till rött eller grönt vid
varje nedtryckning).
Huvudvarnare: Se till att huvudvarnarens LEARN-lampa lyser grön.
Sekundärvarnare: Se till att lamporna på de övriga brandvarnarna (sekundärvarnare) lyser röda.
Sammankoppling: Tryck ned huvudvarnarens testknapp under flera sekunder för att skicka
signalen till sekundärvarnarna. Den röda larmlampan blinkar och larmet ljudet. När
sekundärvarnarna tar emot signalen larmar de också. Tryck sedan ned sekundärvarnarens
testknapp under flera sekunder för att skicka signalen till huvudvarnaren. När huvudvarnaren tar
emot signalen larmar den också. Sammankopplingen är utförd.
Montering
1.
2.
3.
Använd skruvarna för att installera brandvarnaren enligt bilderna nedan.
Använde de två skruvar som medföljer brandvarnaren för att skruva fast monteringsplattan i taket.
Passa in hakarna på monteringsplattan i hålen i brandvarnaren och vrid medurs.
Installationsspärr
9 V batteri
Hål för
hake
Hål för
hake
Skruvhål
Hake
Installationsspärr
1,5 V batteri
Hake
Skruvhål
Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi inte kan råda över. Vid eventuella
problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 0200-88 55 88.
Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA
www.jula.se
3
NORSK
NORSK
SIKKERHETSANVISNINGER
Les bruksanvisningen nøye før bruk!
1.
2.
3.
4.
Det finnes ingen utskiftbare deler inni røykvarsleren. Kun batteriene kan skiftes ut.
Produktet skal ikke brukes i fuktige, støvete eller røykfulle omgivelser.
Når batterikapasiteten når et lavt nivå, vil detektoren pipe ca. hvert 60. sekund for å varsle om at
batteriet må skiftes.
Test røykvarsleren ukentlig.
TEKNISKE DATA
Driftsspenning
Strøm
Lydnivå alarm
Alarmlys
LEARN-lampa
Frekvens
Senderens/mottakernes rekkevidde
Driftstemperatur
Standard
9 VDC (røyktest)
4,5 VDC (sendare/mottaker: 3 st. 1,5 V
batterier)
9 VDC gjennomsnittlig strøm i hvilemodus ≤
10 uA
9 VDC gjennomsnittlig strøm ved alarm ≤ 20
mA
4,5 VDC genomsnittlig ström i drift ≤ 120 uA
85 dB/3 m
Rødt LED-lys
Rødt/grønt LED-lys
433,92 MHz
≤ 60 m
-10C ~ 40C
EN 14604
BRUK
De optiske trådløse røykvarslerne kan kobles sammen til et system. Kommunikasjonen programmeres
enkelt via knappen LEARN. Hvis en røykvarsler i systemet registrerer røyk og varsler med lyd, vil også de
andre røykvarslernes alarm gå av. Dermed vil brukeren bli varslet om brannen på forhånd, og kan sette
inn nødvendige tiltak. Produktet brukes i boliger og i røykfrie lokaler.
Test
1.
2.
3.
Sett inn ett 9 V-batteri og tre 1,5 V-batterier (se bildet).
Det røde alarmlyset blinker ca. hvert 40. sekund når røykvarsleren er aktivert (se bildet).
Hold knappen TEST inne i noen sekunder. Alarmlyset og LEARN-lyset (rødt og grønt) blinker og
røykvarslerens alarm går av. Dette betyr at røykvarsleren er aktivert (se bildet).
Alarmsignal
LEARN-lys (rød
eller grønt)
Alarmlys (rød)
3 stk. 1,5 V batterier
9 V batteri
TEST-knapp
4
LEARN-knapp
NORSK
Sammenkobling av hoveddetektor/sekundærdetektor
1.
2.
3.
4.
Etter at testen er gjennomført, skal du koble sammen de trådløse røykvarslerne i et system ved
hjelp av knappen LEARN. Trykk ned knappen LEARN, og lyset vil skifte mellom rødt og grønt.
Hoveddetektor: Kontroller at hoveddetektorens lys lyser grønt.
Sekundærdetektor: Kontroller at de andre røyvarslernes lys lyser rødt.
Sammenkobling: Hold hoveddetektorens testknapp inne i noen sekunder for å sende ut signal til
sekundærdetektorene. Det røde lyset blinker, og alarmen går av. Når sekundærdetektorene mottar
signalet, går også deres alarm av. Hold så sekundærdetektorens testknapp inne i noen sekunder
for å sende ut signal til hoveddetektoren. Hoveddetektoren mottar signalet, og alarmen går av.
Sammenkoblingen er fullført.
Installering
1.
2.
3.
Bruk skruen for å installere røykvarslerne i henhold til bildene under.
Bruk de to vedlagte skruene til å feste monteringsplaten i taket.
Tilpass hakene på monteringsplaten til hullene i røykvarsleren, og vri med klokken.
Installeringssperre
9 V batteri
Hull til
hakene
Hull til
hakene
Skruehull
Hake
Hake
Installeringssperre
1,5 V batteri
Skruehull
Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer,
kontakt vår serviceavdeling på telefon: 67 90 01 34.
Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG
www.jula.no
5
POLSKI
POLSKI
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!




Czujnik nie posiada żadnych wymiennych elementów. Wymianie podlegają jedynie baterie.
Nie używaj urządzenia w wilgotnych, zapylonych lub zadymionych pomieszczeniach.
Jeśli bateria jest bliska rozładowaniu, czujnik wydaje co 60 sekund sygnał dźwiękowy. Należy
wtedy wymienić baterię.
Sprawdzaj czujnik raz w tygodniu.
DANE TECHNICZNE
Napięcie robocze
9 VDC (test)
4,5 VDC (nadajnik/odbiornik: 3 baterie 1,5 V)
9 VDC, średnie natężenie w stanie spoczynku
≤ 10 uA
9 VDC, średnie natężenie przy włączonym
alarmie ≤ 20 mA
4,5 VDC, średnie natężenie w trakcie pracy
≤ 120 uA
85 dB/3 m
Czerwona dioda
Czerwona/zielona dioda
433,92 MHz
≤ 60 m
-10C ~ 40C
EN 14604
Prąd
Natężenie dźwięku przy alarmie
Lampka alarmowa
Dioda LEARN
Częstotliwość
Zasięg odbiornika/nadajnika
Temperatura pracy
Standard
OBSŁUGA
Fotoelektryczne, bezprzewodowe czujniki dymu mogą być podłączone do systemu. Urządzenie
programuje się poprzez przycisk LEARN. Jeśli jeden z czujników systemu wykryje dym i wywoła alarm,
inne czujniki także uruchomią alarm. Dzięki temu użytkownicy zostaną odpowiednio wcześnie
poinformowani o zagrożeniu pożarowym i będą mogli podjąć odpowiednie kroki. Produkt przeznaczony
jest do użytku w mieszkaniach i niezadymionych pomieszczeniach.
Test
1.
2.
3.
Włóż jedną baterię 9 V i trzy baterie 1,5 V (patrz rysunek).
Czerwona dioda miga co ok. 40 sekund, jeśli czujnik jest włączony (patrz rys.).
Wciśnij przycisk TEST na kilka sekund. Lampa alarmu (czerwona) i dioda LEARN (czerwona
i zielona) migają i alarm zostaje włączony. Alarm działa wtedy prawidłowo (patrz rys.).
Trąbka
sygnalizacyjna
Lampka
alarmowa
(czerwona)
Dioda LEARN
(czerwona lub
zielona)
3 baterie 1,5 V
Bateria 9 V
Przycisk
TEST
6
Przycisk
LEARN
POLSKI
Połączenie głównego czujnika / dodatkowego czujnika
1.
2.
3.
4.
Po przeprowadzeniu testu należy połączyć czujniki w system za pomocą przycisku LEARN. Za
każdym razem wciśnij przycisk LEARN (dioda LEARN zmieni kolor na czerwony lub zielony przy
każdym wciśnięciu).
Czujnik główny: Upewnij się, że dioda LEARN głównego czujnika świeci się na zielono.
Czujnik dodatkowy: Upewnij się, że diody na pozostałych czujnikach mają kolor czerwony.
Połączenie: Przytrzymaj na kilka sekund przycisk testowy głównego czujnika, aby wysłać sygnał do
czujników dodatkowych. Czerwona lampka alarmu zacznie migać i alarm się włączy. Czujniki
dodatkowe po odebraniu sygnału także włączą alarm. Przytrzymaj na kilka sekund przycisk
testowy czujnika dodatkowego, aby wysłać sygnał do czujnika głównego. Czujniki główny po
odebraniu sygnału włączy alarm. Połączenie zostało wykonane.
Montaż
1.
2.
3.
Użyj śrub, aby zamontować czujnik według rysunków poniżej.
Użyj dwóch załączonych śrub do montażu czujnika w suficie.
Dopasuj haczyki płytki montażowej do otworów czujnika i przekręć w prawo.
Zaczep
instalacyjny
Bateria 9 V
Otwór
haczyka
Otwór
haczyka
Haczyk
Zaczep instalacyjny,
bateria 1,5 V
Nacięcie
wkręta
Haczyk
Nacięcie
wkręta
Z zastrzeżeniem prawa do błędów w druku i zmian konstrukcyjnych, które są od nas niezależne. W razie
ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem:
801 600 500.
Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska
www.jula.pl
7
ENGLISH
ENGLISH
SAFETY INSTRUCTIONS
Read these instructions carefully before use!




There are no replaceable components inside the smoke detector. Only the battery is replaceable.
Do not use the product in humid, dusty or smoky environments.
When the battery capacity reaches a low level, the smoke detector will emit a sound approximately
every 60 seconds to indicate that the battery needs to be replaced.
Test the smoke detector once a week.
TECHNICAL DATA
Operating voltage
9 VDC (smoke test)
4.5 VDC (transmitter/receiver: 3 x 1.5 V
batteries)
9 VDC average current in standby mode ≤ 10
uA
9 VDC average current with an alarm ≤ 20 mA
4.5 VDC average current in operation ≤ 120
uA
85 dB/3 m
Red lamp
Red/green lamp
433.92 MHz
≤ 60 m
-10C ~ 40C
EN 14604
Power
Sound level of the alarm
Alarm lamp
LEARN lamp
Frequency
Transmitter/receiver range
Operating temperature
Standard
OPERATION
The photoelectric wireless smoke detectors can be interconnected into a system. The communication is
easily programmed via the LEARN button. If a smoke detector in the wireless system detects smoke and
triggers the alarm, the other smoke detectors will also sound the alarm. Users are therefore warned in
advance of the risk of fire and can take action. The product is intended for home use and in smokeless
premises.
Test
1.
2.
3.
Insert one 9V battery and three 1.5V batteries (see picture).
The red alarm lamp flashes about every 40 seconds when the smoke detector is connected (see
picture).
Press the TEST button for several seconds. The alarm lamp (red) and LEARN lamp (red and
green) flash and the alarm then sounds. This shows that the smoke detector works (see picture).
Horn
Alarm lamp
(red)
9V battery
LEARN lamp
(red or green)
3 x 1.5V
batteries
TEST button
8
LEARN
button
ENGLISH
Connection of the master detector/slave detector
1.
2.
3.
4.
After the testing procedure, interconnect the wireless smoke detectors into a system with the
LEARN button. Press the LEARN button each time (the LEARN lamp switches colour between red
and green each time the button is pressed).
Master detector: Make sure that the LEARN lamp on the master detector is lit green
Slave detectors: Make sure that the lamps on the other detectors (slave detectors) are lit red.
Interconnection: Press the test button on the master detector for several seconds to send the signal
to the slave detectors. The red alarm lamp flashes and the alarm sounds. When the slave detectors
receive the signal they also sound an alarm. Now press the test button on the slave detector for
several seconds to send the signal to the master detector. When the master detector receives the
signal it also sounds an alarm. Interconnection is now complete.
Installation
1.
2.
3.
Use the screws to install the smoke detector, as illustrated below.
Use the two screws supplied with the smoke detector to fasten the mounting plate on the ceiling.
Align the hooks on the mounting plate to the holes in the smoke detector and turn clockwise.
Installation catch
9V battery
Holes for
hooks
Holes for
hooks
Screw
holes
Hook
Installation catch
1.5V battery
Hook
Screw holes
Subject to printing errors and design changes over which we have no control. In the event of problems,
please contact our service department.
www.jula.com
9