ATS: 668-028 - ATS – Alexo Towbars Sweden

Comments

Transcription

ATS: 668-028 - ATS – Alexo Towbars Sweden
Information, Monterings- och bruksanvisning
Information, Installation and Operating Instructions
Audi A3 2003/06»
VW Golf V 2003/11» & VW Golf V Plus 2005»
VW Golf VI , VW Golf VI Plus , VW Golf Cross
(Does not fit Audi A3 Sportback)
(Does not fit VW Golf estate /kombi)
(Does not fit Golf R32)
e20*94/20
Alexo Sweden - The Original Towbar
ATS: 668-028
Generella riktlinjer
Dragkroken skall monteras i enlighet med monteringsanvisningarna. Montering bör endast ske
av behörig mekaniker. Monteringen sker på egen risk och skador som uppkommer på grund
av monterad dragkrok kan ej belastas tillverkaren. Nationella direktiv beträffande
monteringen ska beaktas.
Det är förbjudet att göra ändringar eller ombyggnader på dragkroken. Detta leder till att
typgodkännandet dras in. Tag bort isoleringsmassan eller underplåtens skyddsbeläggning (om
sådan finns) från bilen i området kring dragkrokens anläggningsytor. Dragkroken är avsedd för
att dra släpvagnar, som är utrustade med dragkulskopplingar, samt för lasthållare (exempelvis
fastsättning av cykelställ), som är tillåtna för montering på dragkroken. All annan användning
är förbjuden.
Vid fordon med parkeringshjälp kan felaktiga funktioner förekomma efter att draganordningen
monterats, eftersom det finns risk för att vissa delar (dragkulstång, kopplingskula) ligger inom
sensorernas avkänningsområde. I sådana fall bör avkänningsområdet anpassas eller
parkeringshjälpen avaktiveras. Om draganordningar med avtagbara eller svängbara kulstänger
används, kan inga felaktiga funktioner förväntas efter att dragkulstången har tagits ut ur
driftläget. Dragkroken ställer högre krav på kylsystemet. För eventuellt nödvändiga
ombyggnadsåtgärder på kylsystemet kontaktas bilverkstaden.
Guidelines
The towbar should be installed in accordance with the installation instructions. Installation
should be carried out by an experienced mechanic. All fitting is performed under own risk and
manufacturer cannot be held responsible for any damage caused by fitting this towbar.
Always observe national guidelines concerning official approval of extensions.
Any alteration and/or conversion of the tow bar is prohibited and will result in the
cancellation of the type approval. Remove insulating compound and/or underseal (if existing)
from around the tow bar’s mating surfaces on the vehicle. The tow bar is designed for towing
trailers fitted with ball couplings and for use with load bearing implements approved for
attachment to the tow bar. Any use other than the one specified is prohibited.
If vehicles are fitted with a Parking Distance Control (PDC) system malfunctioning of the
system can occur after tow bar installation since the parts (ball bar, ball coupling) could be
located in the detection area of the sensors. In this case, the detection area should be
readjusted or the PDC deactivated. Malfunctioning is not expected when using tow bars with
detachable or pivoted ball bars if the ball bar is removed from its operating position. The
towing hitch makes increased demands on the cooling system. Inquire at your contracted
garage regarding any necessary reconstruction measures on the cooling system.
Material
2 x (M12x70 - 8,8)
2 x (M12x35 - 8,8)
4 x (M10x40 - 8,8)
2 x (M12)
4 x (M12)
4 x (M10)
4 x (Ø36)
4 x (M12)
4 x (M10)
Viktigt! Se till att samtliga
delar finns med innan
installationen påbörjas.
Important! Make sure
that all parts are
available prior to starting
the fitting procedure.
Monteringsanvisningar
1. Demontera baklamporna och kofångaren .
2.Demontera Innanmätet, detta skall ej användas igen.
3. Montera Delarna C inuti bilens chassie.
4. Montera Dragbalken vid delarna C med skruvar M10x40.
5. Fäst del A i delarna C med skruvar M12x35.
6. Montera elsatsen
7. Montera kofångaren, reservhjulet och baklamporna.
Notera: Drag åt samtliga skruvar, muttrar och bultar till angivet vridmoment som finns på
sista sidan.
Installation Instructions
1. Remove the rear lights and bumper .
2. The inner fittings (crash-bar) will no longer be used.
3. Fit the parts C inside the car chassie.
4. Fit the bumper cross-bream, part A to parts C using M10x40.
5. Fit part A to part C using bolts M12x35.
6. Tighten all screws and nuts.
7. Fit the electric plate.
8. Fit the rear spoiler, rear lights and spare-wheel.
Notice: Tighten all nuts and, bolts and screws according to the Nm specified on the last
page.
Anteckningar
Installation av Elsats
Vid installation av elkabelsats skall extra försiktighet tagas vid fordon utrustade med CANBus
och check-bulb kontroll. Vid installation av elsats krävs i dessa fall inkoppling av ett avancerat
relä, alternativt inkoppling av bilspecifik elsats. Vid inkoppling av CANBus control enhet såsom
GDS-X7 ger nedanstående diagram exempel på inkoppling. Färger kan variera och vid
osäkerhet skall multimeter användas.
Fitting of Electric kit
When installing towbar electrics extra caution must be taken when fitting on modern cars
with CAN Bus systems. In these cases an advanced can bus control relay module must be
installed or the fitting of an vehicle specific electrical kit. When connection of the GDS-X7
system the diagram below specifies which signal cables should be used. Colours may vary,
when uncertain use a voltmeter.
Audi A3 2003» & VW Golf V
Notering
GDS-X7
kabel
Strömkabel
(tjock svart
Finns cigg-uttag baktill skall ström tas därifrån.
Enhet
+12v
Jord
Vit kabel
GDS-X7
kabelfärg
Kopplas till
+12v uttag (cigg
uttag)
Jordad kontakt
eller jordat uttag
Alternativ koppling
+ (plus) polen på bilens startbatteri
- (minus) polen på bilens startbatteri
Lampa
Kopplas till kabel
(Audi A3)
Kopplas till kabel
(VW Golf)
Gul
Vänster blinkers
Svart/vit
Svart/vit
Blå
Dimbakljus
Vit/gul
Vit eller Grå/vit
Grön
Höger blinkers
Grön/svart
Svart/grön
Brun
Höger baklampa
Grå/röd
Grå/gul
Röd
Bromslampa
Vit
Svart/lila
Svart
Vänster
baklampa
Backljus
Grå/svart
Grå/svart
Blå/röd
Svart/blå
Grå
Approval
Coupling class: A50-X
e20*94/20*0174*00
Nm
M8
M10
M12
M14
M16
25
55
85
135
200
0 km
(C) kg
1000 km
(T) kg
g = 9,81 m/s2
T= 1850 kg
Alexo Towbars Sweden
www.alexo.se [email protected]
Made by IHP
S= 75 kg
D= 9,20 kN
Official distributor Sweden: BilX Nordic AB
Industrivägen 23, SE-302 41 Halmstad, SWEDEN
tel: +46 (0) 35 221575 www.bilx.se