Produktblad - De-Ijssel-Coatings

Transcription

Produktblad - De-Ijssel-Coatings
IJmopox
IJMOPOX HB COATING
PRODUK TBESKRIVNING
Lösningsmedelbaserad 2-komponent high build
epoxifärg. H B Coating är lämplig som mellanlager för
att täta porer, fylla och skydda. Baserad på epoxiharts
och polyamid­härdare.
Hållbarhet: Separata komponenter, förvarade svalt och
torrt i originalförpackning, min. 12 mån.
Flampunkt ( D I N 5 3213 ): Baskomponent +2 5 ° C
/ Härdar­komponent +3 0 ° C
T E O R E T I S K S T R ÄC K F Ö R M ÅG A
H U V U D K A R A K TÄ R I S T I K
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bygger snabbt upp en tjock yta (högtixotrop).
Innehåller zinkfosfat som korrosionsskydd.
Utmärkt grundfärg i lacksystem där det krävs en primer
som bygger bort porer, krackeleringar på gelcoat och
skyddar förbehandlat stål, järn, aluminium, trä och
glasfiberarmerad polyester ( G R P ).
Utmärkt som skyddande beläggning under vattenlinjen
vid reparation eller förebyggande av plastpest (osmos).
Skyddar mot rost (stål) och osmos ( G R P ).
Kritar vid U V -strålning, vilket inte försämrar produktens
skyddande kvalitet utan påverkar endast utseendet.
Exceptionellt goda mekaniska egenskaper; flexibel,
rep- och slagtålig.
Applikation och härdning kan ske i temperaturer ned
till 5 ° C och med en relativ luftfuktighet upp till 8 0 % .
Enkel att applicera med IJmopox-rulle, pensel eller
spruta.
K U L Ö R , G L A N S O C H P R O D U K T F Ö R PAC K N I N G
•
•
•
•
•
•
Trafikvit ( R A L 9 016 )
Silvergrå ( R A L 70 01 )
Kolsvart ( R A L 9 0 0 5 )
Specialkulörer: valfri R A L -kulör (endast 4 liter-set).
Äggskalsmatt
75 0 ml-set, 4 liter-set och 2 0 liter-set.
G R U N D E G E N S K A PE R V I D + 2 3 ° C O C H 5 0 %
R E L AT I V LU F T F U K T I G H E T
Densitet: Ca. 1, 4 g/cm 3 (blandad produkt)
Torrhalt: Ca. 70 % (volym)
Rek. skikttjocklek: 5 0 –15 0 μm (beroende på applikation)
Dammtorrt efter: Ca. 2 timmar
Fullt härdat efter: 5 dagar, se övrig information
Övermålningsintervall: Min. 8 timmar ( 2 0 ° C ), se övrig
information. Max. obegränsat; ren, torr, matt­slipat.
D E I J S S E L COAT I N G S / W W W. D E - I J S S E L- COAT I N G S . S E
IJmopox-rulle med kort lugglängd (ca. 5 mm) ger mindre
apelsinhud, dvs. lämpligt när färgen ska användas som
en grundfärg i Double Coat-lacksystem: 75 μm: 9, 3 m 2 /l
eller 6 , 6 m 2 /kg (= 107 ml/m 2 eller 152 g/m 2 )
Lång lugglängd (ca. 12 mm) ger mer apelsinhud, dvs.
effektivare målning vid exempelvis en bottenbehandling:
Vid 95 μm: 7, 4 m 2 /l eller 5, 3 m 2 /kg (= 13 5 ml/m 2 eller
189 g/m 2 )
Sprutapplicering: Vid 15 0 μm: 4 ,7 m 2 /l eller 3, 4 m 2 /kg
(= 213 ml/m 2 eller 2 94 g/m 2 )
Bottenbehandling (innefattar flera lager utspritt på flera
dagar): Totalt 4 0 0 μm: 1,75 m 2 /l eller 1, 2 5 m 2 /kg (=
571 ml/m 2 eller 8 0 0 g/m 2 )
(μm = mikrometer, i torrt skick, dvs. härdad produkt)
Färgåtgång och resultat beror på; ytans form och storlek,
ytans skick och textur, metod, klimat, hantverks­kunnighet
och ventilation.
Y T O R O C H T E M PE R AT U R
Stål: Rekommenderat att blästra till I S O Sa 2 ½ , eller
maskinbearbeta till I S O St 3 (kornstorlek P 24 – 3 6 ), rengör
med Double Coat Avfettning, grundmåla först med
IJmopox Z F Primer.
Aluminium: Slipa med P6 0 – 8 0 , rengör med Double Coat
Avfettning, applicera första lagret Z F så fort avfettningen
dunstat, 2 lager under vattenlinjen, 1 lager över
vattenlinjen, vidarebehandla ytan med 3 lager H B under
vattenlinjen, 2 lager över vattenlinjen.
Trä: materialfuktighet max. 12 % , slipa med P12 0 –18 0 ,
torka eventuellt rent med Double Coat Avfettning och
för­behandla med Variopox Injektion för att mätta porer,
grundmåla med Variopox Impregnering ( 2 lager under
vattenlinjen, 1 lager över vattenlinjen, vidarebehandla med
3 lager H B under vattenlinjen och 2 lager över vattenlinjen.
IJmopox-rulle. Efter härdning är ytan hyfsat lättslipad med
P 24 0 .
G R P /Gelcoat: Ren och torr, slipa med P12 0 –18 0 , rengör
IJmopox-serien är s.k. tixotropa färger, de ska producera
en tjock skyddande yta och täcka över porer och
krackeleringar. IJmopox ”flyter” inte ut som en lackfärg,
det ligger i det tixotropas natur att ytan får “aplesinhud”.
I efterhand slipas ytan slät om den ska övermålas med ett
lackfärg­system, exempelvis Double Coat.
med Double Coat Avfettning före och efter slipning,
applicera 2 – 3 lager beroende på ytans skick.
Andra ytor: I bra skick, ren och torr, fri från föroreningar
och lösa partiklar, rengör med Double Coat Avfettning
före och efter slipning, slipa med P 8 0 –18 0 .
H B bör ej appliceras på 1-komponentfärg. Under
applikation och härdning bör temperaturen inte
understiga +5 ° C , maximalt 8 0 % relativ luftfuktighet.
Ytans temperatur bör överstiga dagg­punkten med +3 ° C
för att undvika kondensering.
A N VÄ N DA R I N S T R U K T I O N E R
•
Använd en digitalvåg för korrekt blandning och rätt
färgegenskaper. Utgå från ytans storlek (m2 ) och räkna ut
hur mycket färg som beräknas gå åt. Se exempel i avsnittet
Teoretisk sträckförmåga. Multiplicera därefter färgmängd
med produktens blandningsförhållande i vikt ( 8 3 % bas
och 17 % härdare).
H B Coating som grundfärg på ytor som ska lackeras
med Double Coat:
Rulla 1 – 3 lager H B för att producera en tillräcklig
tjocklek för att ytan sedan ska kunna slipas slät. Slipa
inte mellan varje lager, såvida inte övermålningstiden
överstigits.
•
Blandningsförhållande:
75, 0 bas: 2 5, 0 härdare (volym)
8 3 , 0 bas: 17, 0 härdare (vikt)
H B Coating som epoxibottenbehandling:
Ytor under vattenlinjen som målats med H B ska ej
slipas efter komplett målning eftersom målsättningen
är att producera en tjock och tät epoxibehandling.
Applicera eventuellt Anti-Fouling 6 – 8 timmar efter
sista lagret H B . Slipad/blästrad gelcoat under
vattenlinjen i gott skick målas 4 – 5 lager med en
IJmopox-rulle, eller 3 lager med en rulle med längre
lugglängd. Skadad gelcoat eller glasfiberarmerad
polyester målas först med 1 – 2 lager IJmopox Z F
Primer, därefter med 3 – 4 lager IJmopox H B Coating,
beroende på rulle och skikttjocklek. Antal lager är inte
det viktigaste, det viktigaste är att använda så mycket
färg som behövs för ytans storlek. Målsättningen
är att producera en skikttjocklek på drygt 4 0 0 μm
(cirka 0, 5 l/m 2 ) för att en epoxibehandling ska vara
komplett. Fuktmät med en Tramex Skipper Plus
innan bottenbehandlingen påbörjas. Om plasten har
en materialfuktighet på över 14 % så finns det ingen
garanti för att en epoxibehandling kommer att hålla.
Måla/spruta aldrig flera lager samma dag för då stängs
lösningsmedel inne och härdningen fallerar. Ett lager per
dygn är det mest lämpliga. Undantag: härdning i förhöjda
temp. (+3 0 – 5 0 ° C ) resulterar i en snabb härdningsprocess.
Skaka eller rör om baskomponenten intensivt inför
varje ny blandning. Använd helst en färgskak eller en
borrmaskinmonterad visp för att baskomponenten ska bli
tunn och lättmålad. Blanda komponenterna i en måttkopp
med skala 3:1 , eller väg på en digitalvåg. Späd med 0 – 5%
IJmopox Förtunning. Vispa färgen igen under målningens
gång om färgen klibbar, och späd med lite extra
förtunning. Färgen ska kännas lätt och fin att rulla med en
D E I J S S E L COAT I N G S / W W W. D E - I J S S E L- COAT I N G S . S E
Exempel: Om en 2 0 m 2 yta målas med en IJmopox-rulle
behövs 152 g/m 2 x 2 0 m 2 = 3 0 4 0 g H B . 3 0 4 0 g x 0, 8 3 =
2 52 3 g bas. Resterande 517 g upp till 3 0 4 0 g är mängden
härdare som ska tillsättas i basen.
Induktionstid:
10 minuter vid +15 ° C och lägre, ingen induktionstid
över +15 ° C .
(Induktionstid = bas och härdare behöver reagera innan
färgen är klar att användas.)
Brukstid (pot life):
3 timmar vid +2 5 ° C
5 timmar vid +2 0 ° C
8 timmar vid +10 ° C
A PPL I K AT I O N
pensel / rulle
luftspruta
högtrycksspruta
Förtunning*
IJmopox Förtunning
% förtunning
0 –10 %
10 –15%
5 –10 %
Munstyckets storlek
n.a.
1, 5 – 3 , 0 mm
0, 016 – 0, 018 tum
Munstyckets tryck
n.a.
3 – 5 bar
15 0 –18 0 bar
Rengöring av verktyg*
IJmopox Förtunning
* Använd aldrig ett annat lösningsmedel än det som re­kommenderas i detta produktblad.
ÖV E R M Å L N I N G O C H H Ä R D N I N G
5 °C
10 ° C
20 °C
30 °C
Min.
24 h
12 h
8h
5h
Max. med H B Coating utan att slipa
96 h
96 h
48 h
36 h
Max. med H B Coating eller Double Coat efter
slipning och avfettning
obegränsat
Min. med hård eller polerande bottenfärg
10 h
8 h
6 h
4h
Max. med hård eller polerande bottenfärg
28 h
20 h
12 h
9h
Fullt härdad efter
14 dagar
14 dagar
7 dagar
3 dagar
D E I J S S E L COAT I N G S / W W W. D E - I J S S E L- COAT I N G S . S E