CCF Spillvattenväxlare (SuperSinglex) Lyft

Transcription

CCF Spillvattenväxlare (SuperSinglex) Lyft
CCF
Spillvattenväxlare (SuperSinglex)
Lyft-och hanteringsinstruktion
Spillvattenväxlarens rör anslutningar är försedda med transportskydd.
Under transport ställs växlaren på sina upplagsflänsar och lastsäkras.
Växlaren är försedd med Ɵ600 upplagsflänsar/upphängningsbyglar i båda ändar samt/lyftögla i mitten.
Vid lyft användes dessa som lyftpunkter för stropp.
Varsamhet iakttages så att skyddshölje i rostfri plåt inte skadas vid intransport och montage.
Under förvaring på byggarbetsplats och anslutningsarbete skall växlarens anslutningar skyddas på
lämpligt sätt mot föroreningar och åverkan. Före anslutning av ren-vatten skall rörledningar renspolas
med rent kallvatten.
Montageinstruktion
Spillvattenväxlarens skyddshuvar tas bort före montage, sorteras som plastavfall.
Växlaren ansluts till fastighetens samlade utgående spillvattensystem så att spillvattenväxlaren och
dämningsröret fungerar som mellanlager för avloppsvattnet.
Dämningsröret monteras mot växlaren och dämningshöjden kontrolleras och avvägs, systemet ansluts
mot avloppsrören och kopplas ihop med typ MA-koppling eller motsvarande.
Vid montage vägs spillvattenväxlaren in till 0,10 % lutning och dämningshöjden ställs in genom att
vrida dämningsrörets nedre nivå att ligga 120-260 mm (enligt dimension nedan) över utgående
spillvattenväxlares nedre nivå. Se bifogad exempelbild
Kallvatten (eller sekundärt system) ansluts med motströms flöde jämfört med spillvatten.
Växlaren kan ställas på golv/hängas i tak alternativt monteras på vägg.
Vid tak alternativ används pendlar och växlarens lutning justeras medelst pendelgängan.
Vid övriga montagesätt vägs växlaren in till anbefalld lutning och infästes enligt gängse sätt.
Tomvikt: DN110/180 kg; DN160/230 kg; DN200/270 kg; DN250/310 kg
Vattenfylld:
250 kg
350 kg
450 kg
600 kg
Dämningshöjd:
120 mm
160 mm
200 mm
260 mm
iNEX Internationell Exergi AB
Box 100 44
121 26 Stockholm Globen
Tfn +46 08 xxx xxx
Org. nr 556848-3910
Bg. 764-4214
www.inexie.se
[email protected]
Version 1.01
Skötsel och underhåll
För att erhålla avsedd funktion skall produkten monteras med spillvattenväxlare och
dämningsrör i serie.
Spillvattenväxlaren är självrensande, innehåller inga rörliga delar och behöver lika mycket skötsel och
underhåll som ett avloppsrör.
Vätskeberörda ytor i rostfritt stål SS 2333
Levereras isolerad med XPE-matta i rostfri plåtavtäckning.
Spillvattenväxlaren är konstruerad för inomhusmontage.
Spillvattenväxlaren är försedd med rensmöjlighet i dämningsröret.
Provtryckning
Aktuellt provtryckningsprotokoll medföljer produkten.
iNEX Internationell Exergi AB
Box 100 44
121 26 Stockholm Globen
Tfn +46 08 xxx xxx
Org. nr 556848-3910
Bg. 764-4214
www.inexie.se
[email protected]
Version 1.01